Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tech geo

233 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Tech geo

  1. 1. ‫טכנולוגיה‬‫ו‬‫הוראת‬‫הגיאוגרפיה‬‫באקדמיה‬ ‫משתמשים‬ ‫אנו‬ ‫שבו‬ ‫לאופן‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫התחלתי‬ ‫הוראה‬ ‫של‬ ‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫לאחר‬‫ומושפעים‬‫מה‬‫טכנולוגיה‬ ‫המיושמת‬‫באקדמיה‬. ‫פיזים‬ ‫שרתים‬ ‫מול‬ ‫שעובדים‬ ‫שולחנים‬ ‫מחשבים‬ :‫לנו‬ ‫יש‬ ‫מה‬ ‫אז‬‫ו‬‫ירטואלים‬‫כסף‬ ‫שעולות‬ ‫מדף‬ ‫תוכנות‬ . ‫בחלק‬ .‫רב‬‫כגון‬ ‫במערכות‬ ‫שימוש‬ ‫יש‬ ‫מהקורסים‬Moodle‫מצגות‬ =‫השיעורים‬ ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫כדי‬ ‫ודומותיה‬ ‫ש‬ ‫מסוגים‬ ‫מסמכים‬ =‫התרגילים‬‫של‬ ‫העלאה‬ ‫לאפשר‬ ‫וכן‬ ‫ונים‬‫קבלת‬ ,‫מסמכים‬.‫ציון‬ ‫ואפילו‬ ‫משוב‬ ‫י‬ ‫כי‬ ‫אם‬ ‫שרתים‬ ‫מול‬ ‫ריכוזית‬ ‫בצורה‬ ‫עובדות‬ ‫רובן‬ ? ‫המחקר‬ ‫ובמעבדות‬‫ש‬‫עדיין‬‫חוקרים‬ ‫של‬ ‫רבים‬ ‫איים‬ .‫מהמקובל‬ ‫שונה‬ ‫לפרשנות‬ ‫אצלם‬ ‫זוכה‬ ‫שיתוף‬ ‫שהמילה‬ .‫הסטודנטים‬ ‫בקרב‬ ‫לשתפם‬ ‫כדי‬ ‫הרצאות‬ ‫לצלם‬ ‫ניסיונות‬ ‫ישנם‬ ‫בנוסף‬ ‫ש‬ ‫מצפים‬ ‫היינו‬ ‫לכאורה‬‫מגדל‬‫הש‬‫המוסדות‬ ‫שאר‬ ‫לפני‬ ‫אותן‬ ‫ויאמץ‬ ‫חדישות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫בשילוב‬ ‫יוביל‬ ‫ן‬ ‫והארגונים‬. ‫צריך‬ ‫למה‬ ‫אז‬‫כנראה‬‫להיערך‬: ‫מחש‬‫ב‬‫ים‬‫ניידים‬–‫טבלטים‬ ‫ובעיקר‬ ‫קלים‬ ‫מחשבים‬‫מאפשרים‬ ‫אשר‬ ‫של‬ ‫חדשה‬ ‫הערכות‬ ‫יצריך‬ .‫הלימוד‬ ‫לחומרי‬ ‫ונגישות‬ ‫אישית‬ ‫עבודה‬ ‫ל‬ ‫היום‬ ‫שמכוונות‬ ‫המחשוב‬ ‫מעבדות‬ ‫כל‬‫עבודה‬‫ב‬‫שולחני‬ ‫מחשב‬ ‫נייח‬.‫לימ‬ ‫בספרי‬ ‫המקובל‬ ‫השימוש‬‫משנה‬ ‫וספריה‬ ‫וד‬‫ואינו‬ ‫מעמד‬ .‫מקובל‬ ‫שהיה‬ ‫כפי‬ ‫מרכזי‬ ‫השימוש‬‫בטכנולוגיות‬‫ענן‬–‫ב‬‫ע‬‫לצורך‬ ‫ם‬, ‫נתונים‬ ‫שמירת‬‫בענן‬ ‫ביישומים‬ ‫בשימוש‬ ‫וכלה‬ ‫שיתוף‬:‫כגון‬ arcgisonline‫מבית‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫או‬Google‫של‬ ‫המודל‬ .‫שמירת‬‫לה‬ ‫ומחוצה‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫נתונים‬ .‫יותר‬ ‫וברור‬ ‫חד‬ ‫אינו‬‫שא‬‫רבות‬ ‫לות‬‫עולות‬‫שמירה‬ ‫לגבי‬‫זכ‬ ‫על‬‫ו‬.‫רוחני‬ ‫וקניין‬ ‫יוצרים‬ ‫יות‬ ‫ניידים‬ ‫למידה‬ ‫יישומי‬–‫משוב‬ ‫וקבלת‬ ‫עצמי‬ ‫לימוד‬ ‫המאפשרת‬ ‫לימוד‬ ‫תוכנת‬ ‫הם‬ ‫אשר‬ ‫יישומים‬ ‫נישאים‬ ‫מחשבים‬ ‫של‬ ‫בתשתיות‬.‫סמרטפונים‬ ‫וגם‬ ‫טבלטים‬‫בחנ‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬‫ו‬‫יות‬‫אפל‬ ‫של‬ ‫האפליקציות‬ ‫רבות‬ ‫דוגמאות‬ ‫ואנדרואיד‬‫וזה‬ .‫לכך‬..‫הבא‬ ‫לדבר‬ ‫מוביל‬ ‫ברשת‬ ‫מקוונים‬ ‫שיעורים‬–MOOC‫או‬Web Seminar ‫מאפש‬‫גישה‬ ‫רים‬‫ב‬ ‫והשתתפות‬‫קורסים‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫הניתנים‬ ‫בתחום‬ ‫מומחים‬,‫מרצה‬ ‫של‬ ‫המסורתי‬ ‫למודל‬ ‫מעבר‬‫מוכר‬ ‫מהפקולטה‬‫המקומית‬. ‫למשל‬chan academy. ‫ומקום‬ ‫לזמן‬ ‫מוגבל‬ ‫ואינו‬ ‫המרצה‬ ‫עם‬ ‫ישירה‬ ‫היכרות‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫לימוד‬ ‫אופן‬‫איך‬ .‫מוגדרים‬‫יינתן‬ ?‫המסורתי‬ ‫במודל‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫אקדמי‬ ‫קרדיט‬ ‫חופשי‬ ‫מידע‬–‫שימוש‬ ‫או‬ ‫להורדה‬ ‫ברשת‬ ‫היום‬ ‫הזמינות‬ ,‫הגיאוגרפי‬ ‫גם‬ , ‫המידע‬ ‫כמויות‬‫ועדכון‬‫רק‬ , ‫הולכות‬‫פרויקטים‬ .‫וגדלות‬‫כגון‬Open Street Maps ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫הגוברת‬ ‫וההכרה‬‫מייצרי‬‫של‬ ‫בערך‬ ‫מידע‬ ‫שיתוף‬–‫זה‬ ‫לתהליך‬ ‫דוגמאות‬ ‫הם‬ !‫בארץ‬ ‫גם‬. ‫וירטואליות‬ ‫מעבדות‬–‫ולשחזר‬ ‫תהליכים‬ ‫לדמות‬ ‫היכולת‬ .‫שוב‬ ‫עצמו‬ ‫הניסוי‬ ‫לשטח‬ ‫לצאת‬ ‫מבלי‬ ‫במעבדה‬ ‫אותם‬
  2. 2. ‫מכשור‬‫אישי‬ ‫דגימה‬–‫חכמים‬ ‫בטלפון‬ ‫רבודה‬ ‫מציאות‬ ‫ביישומי‬ ‫החל‬ ‫עם‬ ‫מצלמות‬ ‫וכמובן‬ ‫גוגל‬ ‫של‬ ‫המשקפיים‬ ‫דרך‬GPS‫מאפשרים‬‫שיטות‬ ‫המיידי‬ ‫ושיתופו‬ ‫במידע‬ ‫התנסות‬ ,‫איסוף‬ ‫של‬ ‫ויעילות‬ ‫חדשות‬‫דואל‬ ‫דרך‬ .‫כה‬ ‫עד‬ ‫מוכרת‬ ‫הייתה‬ ‫שלא‬ ‫בצורה‬ ‫חברתים‬ ‫יישומים‬ ‫או‬ ‫צריך‬ ,‫נכון‬‫של‬ ‫בכנסים‬ ‫הנואמים‬ ‫כמו‬ ‫להישמע‬ ‫ולא‬ ‫להיזהר‬‫הטכנולוגיה‬ ‫,אבל‬ ‫מסוימות‬ ‫חברות‬‫אי‬‫נ‬‫נה‬ ‫ניטרלית‬‫במובן‬‫זה‬‫ש‬‫המ‬ ‫את‬ ‫וחוקרים‬ ‫לומדים‬ ‫אנחנו‬ ‫שבא‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫אכן‬ ‫היא‬.‫ציאות‬ ‫רשם‬ ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬ ‫אוגוסט‬3102

×