Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
הרצק הירוטסיה לש יתוריש ם יססובמ םוקימ 
ההצלחה של האינטרנט הנייד בשנים האחרונות יצרה שוק ענק עבור יישומים חדשים בתחום 
של ...
בעוד דור שני זה עדיין שולט בשוק , יצרני התקנים ותקינה נערכים לתכונות חדשות המאפשרות גידור 
מרחבי geofencing ]כניסה ויציאה ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

היסטוריה קצרה של שירותים מבוססי מיקום

232 views

Published on

היסטוריה קצרה של שירותים מבוססי מיקום

Published in: Mobile
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

היסטוריה קצרה של שירותים מבוססי מיקום

  1. 1. הרצק הירוטסיה לש יתוריש ם יססובמ םוקימ ההצלחה של האינטרנט הנייד בשנים האחרונות יצרה שוק ענק עבור יישומים חדשים בתחום של הספקת מידע הרלוונטי למשתמש. אחדים מיישומים החדשנים ביותר הם אלה השייכים לקטגוריה של שירותים מבוססי מיקום (Location-based Services) . סוג שירות אשר יוצר , משלב, בוחר , מסנן מידע או מבצע פעולות אחרות על ידי לקיחה בחשבון של מיקומו נוכחי של המשתמש . דוגמאות בולטות נקראות לכך הינן איתור או בחירת נקודות עניין (Points Of Interest services) . סוג שירותים אשר מספק רשימות של נקודות עניין סמוכות למשתמש , לדוגמא: מסעדות , תחנות דלק , או כספומטים וכדומה. לאחרונה , הרעיון של LBS אומץ על ידי פלטפורמות חברתיות קהילתיות , שמאפשרות כיום שיתוף מיקום של המשתמש ואו חילופי הדדיים של מקום ההימצאות הנוכחי בין חברים . עם זאת , מיקום הוא רק תכונה אחת המתארת את המצב הנוכחי של המשתמש נייד. פרמטרים אחרים הם למשל :תנאי מזג אוויר במקום , הפונקציות חיוניות שלו או האמצעים הנוכחיים הזמינים של תחבורה בעת תנועה ועוד. המכלול של כל פרמטרים שנלקחים בחשבון להעברה ,כמידע רלוונטי למשתמש ,נגזרים ומעובדים על מה שניתן לכנותם שירותים מודעי הקשר Services) (Context aware כך LBS יכול להיחשב כמופע פשוט של CAS הכללי יותר. אחד מהמכשולים הטכניים העיקרים לקיום ובניה של שוק המוני מוצלח של שירותים מודעי הקשר הינו הזיהוי האוטומטי של פרמטרי ההקשר. זיהוי אשר לעתים קרובות סובל מאי זמינות של חיישנים מתאימים בהתקנים ניידים או בסביבתם וכן גם מהמגוון האפשרי של פרמטרים הרלוונטיים. לעומת זאת, מיקומו של המשתמש ניתן לחישוב בקלות יחסית, על ידי טכנולוגיות מיקום שונות המצויות כיום כגון GPS ואו Cell-ID וכן WiFi ואשר נמצאות כעת כתכונות סטנדרטיות של טלפונים חכמים ומכשירים ניידים. טכנולוגיות אלה מהוות את הבסיס ל LBS והזמינות הרחבה שלהם היא אחד מהתנאים המוקדמים להצלחה המסחרית האחרונה של שירותים אלה. בעשור האחרון הופיעו כבר שני דורות של LBS . הראשון התאפיין בשימוש Cell-ID לצורך זיהוי מיקום בעוד הכוח המניע מאחורי הדור השני היה הופעתו של רכיב GPS המותקן בכל טלפונים חכמים . כאשר בתוך מבנים בהם ה GPS אינו יעיל, אזי קירבה לנקודה חמה של WiFi יכולה לתת מיקום מדויק. המכשיר הנייד יכול לבחור את מקור זיהוי מיקומו או לשלב בן האפשרויות על מנת לייעל את היישום.
  2. 2. בעוד דור שני זה עדיין שולט בשוק , יצרני התקנים ותקינה נערכים לתכונות חדשות המאפשרות גידור מרחבי geofencing ]כניסה ויציאה של משתמש מאזורים גיאוגרפיים מוגדרים מראש[ ומעקב ברקע background tracking . כיום מערכות LBS מאפשרות לקבוע את מיקומו של משתמש רק בזמן שהוא פעיל. אולם לשם הפעלת שירות גידור מרחבי בצורה יעילה, צריך המשתמש להיות במעקב ברציפות ברקע , כלומר , גם כאשר המכשיר הסלולרי נמצא במצב המתנה או מבצע יישומים אחרים . מעקב ברקע יאפשר מגוון רחב של יישומים חדשים , בעיקר בהקשר למידע הרלוונטי למיקומי הנוכחי של המכשיר הנייד. כניסתם של שירותי כגון אלו תדרוש התמודדות גם עם סוג חדש חסמים , למשל צריכת הסוללה במכשירים ניידים וחששות מפגיעה גוברת בפרטיות של המשתמש. רשם עדי בן נון ספטמבר 4102

×