Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Data quality

409 views

Published on

Spatial Data Quality: An Introduction

Published in: Data & Analytics
 • Login to see the comments

Data quality

 1. 1. ‫נתונים‬ ‫איכות‬ ‫מסוים‬ ‫מרחב‬ ‫של‬ ‫היבטים‬ ‫נאמנה‬ ‫מייצג‬ ‫מידע‬ ‫שבה‬ ‫המידה‬ ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬ ‫אוקטובר‬2016
 2. 2. ‫המרחבי‬ ‫המידע‬ ‫איכות‬ ‫נכון‬ ‫אז‬..‫ברשת‬ ‫סוערים‬ ‫דיונים‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫אין‬..‫כמה‬ ‫או‬‫זה‬ ‫חשוב‬..‫שעדיין‬ ‫זה‬ ‫ואיך‬... ‫בקצרה‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫נשתדל‬ ‫אז‬..‫כמובן‬ ‫והדוגמאות‬ ‫לבן‬ ‫כחול‬... ‫נתונים‬ ‫איכות‬ ‫מבחינת‬ ‫רמות‬ ‫שתי‬ ‫בן‬ ‫נבחין‬: ‫מיקרו‬ ‫רכיבי‬–‫המרחבית‬ ‫הישות‬ ‫לרמת‬ ‫המתייחסים‬ ‫הבודדת‬. ‫מקרו‬ ‫רכיבי‬-‫לרמת‬ ‫המתייחסים‬‫הנתונים‬ ‫אוסף‬ ‫בכללותו‬. ‫נתונים‬ ‫איכות‬|‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬2
 3. 3. ‫המיקרו‬ ‫רמת‬ ‫רכיבי‬: ‫ישות‬ ‫דיוק‬ ‫מיקום‬ ‫דיוק‬ ‫מאפיינים‬ ‫עקיבות‬ ‫לוגית‬ ‫רזולוציה‬ http://www.govmap.gov.il www.openstreetmap.org ‫נתונים‬ ‫איכות‬|‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬3
 4. 4. ‫מרחבי‬ ‫דיוק‬ Positional (spatial) accuracy ‫למיקומה‬ ‫במידע‬ ‫המתוארת‬ ‫הישות‬ ‫מיקום‬ ‫בן‬ ‫ההבדל‬ ‫האמתי‬. ‫דיוק‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫עוד‬ ‫שישנו‬ ‫להעיר‬ ‫יש‬:precision‫שהוא‬ ‫מידת‬‫החזרתיות‬‫של‬‫המדידה‬. http://www.govmap.gov.il ‫נתונים‬ ‫איכות‬|‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬4
 5. 5. ‫המאפיינים‬ ‫דיוק‬ Attribute accuracy ‫נכון‬ ‫מאופיינת‬ ‫הגיאוגרפית‬ ‫הישות‬ ‫האם‬? ‫חסר‬ ‫קידוד‬ ‫יש‬ ‫האם‬? ‫מאפיינים‬ ‫של‬ ‫עירוב‬ ‫ישנו‬ ‫האם‬? http://www.govmap.gov.il http://www.govmap.gov.il ‫נתונים‬ ‫איכות‬|‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬5
 6. 6. ‫דיוק‬‫המאפיינים‬ http://www.govmap.gov.il http://www.govmap.gov.il https://www.google.co.il/maps https://www.google.co.il/maps ‫נתונים‬ ‫איכות‬|‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬6
 7. 7. ‫לוגית‬ ‫עקביות‬ Logical consistency ‫במרחב‬ ‫הישויות‬ ‫בן‬ ‫ביחסים‬ ‫לוגית‬ ‫עקביות‬ ‫ישנה‬ ‫מבנה‬ ‫למשל‬ ‫כך‬"‫אמור‬"‫לגוש‬ ‫כולו‬ ‫משויך‬ ‫להיות‬‫ולא‬ ‫מסוים‬ ‫חלקה‬ ‫גוש‬ ‫גבול‬ ‫לחצות‬‫חלקה‬. ‫שביל‬"‫אמור‬"‫בניין‬ ‫בתוך‬ ‫לא‬ ‫להיות‬.. http://www.govmap.gov.il ‫נתונים‬ ‫איכות‬|‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬7
 8. 8. ‫הנתונים‬ ‫של‬ ‫רזולוציה‬ ‫ראסטר‬-‫התא‬ ‫של‬ ‫דופן‬ ‫אורך‬‫הראסטרי‬‫ביח‬'‫מדידה‬ ‫ווקטור‬-‫הממופה‬ ‫ביותר‬ ‫הקטנה‬ ‫הגיאוגרפית‬ ‫הישות‬. http://www.govmap.gov.il ‫נתונים‬ ‫איכות‬|‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬8
 9. 9. ‫רמת‬ ‫רכיבי‬‫המקרו‬: ‫מידע‬ ‫שלמות‬ ‫זמן‬‫יוחסין‬www.openstreetmap.org ‫נתונים‬ ‫איכות‬|‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬9
 10. 10. ‫שלמות‬ Completeness ‫הנבדק‬ ‫שטח‬ ‫בתא‬ ‫הזמינה‬ ‫המידע‬ ‫כמות‬. ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫מייצגת‬ ‫אכן‬ ‫המיון‬ ‫שיטת‬ ‫כמה‬ ‫עד‬. ‫נתונים‬ ‫אימות‬–‫מקורות‬ ‫או‬ ‫מדידות‬ ‫של‬ ‫בשטח‬ ‫ופיזור‬ ‫כמות‬ ‫במידע‬ ‫לבנית‬ ‫ששימשו‬ ‫תלויים‬ ‫בלתי‬ ‫אחרים‬ ‫מידע‬. http://www.govmap.gov.il ‫נתונים‬ ‫איכות‬|‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬10
 11. 11. ‫עדכניות‬ ‫זמן‬ http://www.govmap.gov.il www.openstreetmap.org ‫נתונים‬ ‫איכות‬|‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬11
 12. 12. ‫יוחסין‬ Lineage ‫המידע‬ ‫של‬ ‫ההיסטוריה‬:‫ליצירתו‬ ‫שהביאו‬ ‫ותהליכים‬ ‫המידע‬ ‫מקורות‬ ‫הסופי‬ ‫למוצר‬ ‫נוספות‬ ‫שגיאות‬ ‫מביא‬ ‫שלו‬ ‫נתונים‬ ‫עיבוד‬ ‫והליך‬ ‫מידע‬ ‫מקור‬ ‫כל‬. ‫אותו‬ ‫ייצר‬ ‫ומי‬ ‫כיצד‬ ‫זה‬ ‫הליך‬ ‫לתעד‬ ‫יש‬. http://www.govmap.gov.il ‫נתונים‬ ‫איכות‬|‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬12
 13. 13. ‫שגיאה‬ ‫מקורות‬ ‫שאי‬ ‫תופעה‬ ‫הינן‬ ‫מרחבי‬ ‫במידע‬ ‫שגיאות‬ ‫אפשר‬‫לבטלה‬‫לחלוטין‬. ‫ותחזוקת‬ ‫יצירה‬ ‫עלות‬ ‫בן‬ ‫עדין‬ ‫איזון‬ ‫ישנו‬ ‫שבו‬ ‫השגיאות‬ ‫לרמת‬ ‫המידע‬. http://www.govmap.gov.il www.openstreetmap.org ‫נתונים‬ ‫איכות‬|‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬13
 14. 14. ‫מטה‬‫דטה‬ ‫המידע‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫מתוארת‬ ‫המידע‬ ‫איכות‬‫במטאדטה‬ ‫סטנדרטים‬ ‫מוגדרים‬‫למטאדטה‬‫ושיתוף‬. http://www.govmap.gov.il ‫נתונים‬ ‫איכות‬|‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬14
 15. 15. ‫חזרה‬ ‫שאלון‬..‫במפה‬ ‫סביר‬ ‫לא‬ ‫מה‬? http://www.govmap.gov.il ‫נתונים‬ ‫איכות‬|‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬15
 16. 16. ‫קצת‬‫הבחנות‬.. ‫שלושה‬ ‫על‬ ‫משהו‬ ‫נאמר‬ ‫לסיום‬‫קרובים‬ ‫מושגים‬:‫נתונים‬-data,‫מידע‬-information‫וידע‬ knowledge. ‫כלומר‬? ‫עובדות‬ ‫הם‬ ‫נתונים‬,‫כגון‬‫בשכונה‬ ‫תושבים‬ ‫מס‬,‫מקום‬ ‫שם‬‫או‬‫תמונה‬... ‫מידע‬‫להם‬ ‫המעניק‬ ‫באופן‬ ‫הנתונים‬ ‫של‬ ‫ארגון‬ ‫הוא‬‫משמעות‬.‫התושבים‬ ‫גיל‬ ‫ממוצע‬ ‫למשל‬‫בשכונה‬. ‫ידע‬‫מידע‬ ‫פריטי‬ ‫בין‬ ‫לקשור‬ ‫המאפשר‬ ‫באופן‬ ‫המידע‬ ‫של‬ ‫ארגון‬ ‫הוא‬‫שונים‬.‫רמת‬ ‫בן‬ ‫הקשר‬ ‫למשל‬ ‫למס‬ ‫החיים‬'‫בשכונה‬ ‫למשפחה‬ ‫הממוצע‬ ‫הילדים‬.. ‫הפשטה‬ ‫של‬ ‫שונות‬ ‫רמות‬ ‫מציינים‬ ‫המושגים‬ ‫שלושת‬.‫להגדיר‬ ‫אפשר‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬‫את‬‫ביניהם‬ ‫הגבולות‬, ‫שאנו‬ ‫נציין‬ ‫כרגע‬ ‫לצורכנו‬ ‫אבל‬‫עסקנו‬‫ומידע‬ ‫נתונים‬ ‫המכיל‬ ‫בתחום‬ ‫איכות‬ ‫של‬ ‫בהיבטים‬ ‫רק‬.. ‫נתונים‬ ‫איכות‬|‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬16

×