Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UN NOU CURRÍCULUM DE LLENGUA Per a la societat del segle XXI

1,906 views

Published on

UN NOU CURRÍCULUM DE LLENGUA per a la societat del segle XXI
Videoconferència Artur Noguerol Jornada Projectes TIC-ECA 14 de novembre

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

UN NOU CURRÍCULUM DE LLENGUA Per a la societat del segle XXI

 1. 1. UN NOU CURRÍCULUM DE LLENGUA per a la societat del segle XXI Artur Noguerol Rodrigo Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UAB 14 de novembre de 2007 LLENG ÜES CAP AL PROJECTE COMUNICATIU I LINGÜÍSTIC DE CENTRE
 2. 2. L’educació ha de respondre al repte d’ensenyar amb èxit totes les nenes i els nens, fent que aconsegueixin uns nivells de rendiment educatiu, que abans estaven reservats a un grup reduït de la població. Cal que tothom pugui arribar el més lluny possible, d’acord amb les exigències de la societat actual plural i en continu canvi. (GLASER, R.)
 3. 3. <ul><li>Els governs i també el sector privat, la societat civil, les Nacions Unides i altres organitzacions internacionals han de col·laborar per a (…) desenvolupar i ampliar les aplicacions TIC, promoure i respectar la diversitat cultural, reconèixer la funció i el repte dels mitjans de comunicació, abordar els aspectes ètics de la societat de la informació i afavorir la cooperació internacional i regional”. </li></ul><ul><li>( Compromís de Tunísia, 2005 ). </li></ul>
 4. 4. <ul><li>“ La veritable revolució de la tecnologia consisteix en ajudar els nostres estudiants perquè construeixin relacions que incrementin la seva comprensió de qui són al món. La major importància de l’ús de la tecnologia és validar la importància que tenen els i les estudiantes com a contribuents clau per a les seves comunitats en la solució de problemes reals” </li></ul><ul><li>( Alan November, educador ). </li></ul>
 5. 5. <ul><li>L’escola i l’ensenyament de la llengua </li></ul><ul><ul><li>Concepció bancària i els reptes d’un món globalitzat </li></ul></ul><ul><ul><li>Concepció crítica com a resposta </li></ul></ul><ul><li>La competència lingüística i la comunicació audiovisual </li></ul><ul><li>El projecte C-L de centre </li></ul>GUIÓ GENERAL
 6. 6. <ul><li>L’escola i l’ensenyament de la llengua </li></ul><ul><ul><li>Concepció bancària i els reptes d’un món globalitzat </li></ul></ul><ul><ul><li>Concepció crítica com a resposta </li></ul></ul><ul><li>La competència lingüística i la comunicació audiovisual </li></ul><ul><li>El projecte C-L de centre </li></ul>GUIÓ GENERAL
 7. 7. Competències i sabers <ul><li>Transformació d’in-formacions en co-neixements viables et transferibles. </li></ul><ul><li>Integració de coneixements en esquemes cognitius. </li></ul><ul><li>Creació de relacions per a ser utilitzats . </li></ul><ul><li>Memorització. </li></ul><ul><li>Acumulació de coneixements. </li></ul><ul><li>Simple associació entre coneixements. </li></ul>CRÍTICA (aprendre) BANCÀRIA (ensenyar)
 8. 11. Models d’ensenyament de (1res, 2nes,...) llengües <ul><li>Model tradicional centrat en la gramàtica. </li></ul>FORMA SIGNIFICAT CONEIXEMENT ÚS
 9. 12. Models d’ensenyament de (1res, 2nes,...) llengües <ul><li>Model tradicional centrat en la gramàtica. </li></ul>FORMA CONEIXEMENT
 10. 13. Models d’ensenyament de (1res, 2nes,...) llengües <ul><li>Model tradicional centrat en la gramàtica. </li></ul>SIGNIFICAT ÚS
 11. 14. Models d’ensenyament de (1res, 2nes,...) llengües <ul><li>Model tradicional centrat en la gramàtica. </li></ul>CONEIXEMENT ÚS <ul><li>Enfocaments comunicatius </li></ul><ul><ul><li>TPR </li></ul></ul><ul><ul><li>Mètode Natural </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>COMUNICACIÓ
 12. 15. Competències i activitats <ul><li>A partir de l’alumnat. </li></ul><ul><li>A partir de projectes de recerca o de situacions problemàtiques. </li></ul><ul><li>Relacions didàctiques interactives. </li></ul><ul><li>A partir del professorat </li></ul><ul><li>Moltes activitats d’exercicis (repetitius) d’aplicació pràctica. </li></ul><ul><li>Relacions didàctiques verticals. </li></ul>CRÍTICA (aprendre) BANCÀRIA (ensenyar)
 13. 16. MESTRE CONCEPCIÓ BANCÀRIA
 14. 18. MESTRA CONCEPCIÓ SÒCIOCONSTRUCTIVISTA
 15. 19. Competències i expectatives <ul><li>Desenvolupament de competències. </li></ul><ul><li>Respostes a qüestions complexes. </li></ul><ul><li>Col·laboració i cooperació. </li></ul><ul><li>Relacions d’interdependència. </li></ul><ul><li>Adquisició de coneixements tancats. </li></ul><ul><li>Desenvolupament d’automatismes. </li></ul><ul><li>Individualisme. </li></ul><ul><li>Relacions de competició </li></ul>CRÍTICA (aprendre) BANCÀRIA (ensenyar)
 16. 23. Ensenyar i aprendre llengua i comunicació la realitat (saber), els altres (cohesió social) vivències i sentiments propis (la identitat pròpia). comprendre i expressar
 17. 24. Quins continguts i com
 18. 25. <ul><li>L’escola i l’ensenyament de la llengua </li></ul><ul><ul><li>Concepció bancària i els reptes d’un món globalitzat </li></ul></ul><ul><ul><li>Concepció crítica com a resposta </li></ul></ul><ul><li>La competència lingüística i la comunicació audiovisual </li></ul><ul><li>El projecte C-L de centre </li></ul>GUIÓ GENERAL
 19. 26. <ul><li>L’escola i l’ensenyament de la llengua </li></ul><ul><ul><li>Concepció bancària i els reptes d’un món globalitzat </li></ul></ul><ul><ul><li>Concepció crítica com a resposta </li></ul></ul><ul><li>La competència lingüística i la comunicació audiovisual </li></ul><ul><li>El projecte C-L de centre </li></ul>GUIÓ GENERAL
 20. 27. L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 sons i grafies morfologia sem àntica sintaxis
 21. 28. Representació del doble iceberg de la competència bilingüe segons Cummings (1986: 83) competència subjacent comuna Característiques superficials de la L1 Característiques superficials de la L2
 22. 29. L 1
 23. 30. L 2 L 1 L 3 L 4 L 1
 24. 31. Ensenyar i aprendre llengua i comunicació en la societat multilingüe i multicultural la realitat (saber), els altres (cohesió social) vivències i sentiments propis (la identitat pròpia). comprendre i expressar
 25. 32. La mo ndialisati on éco- nom iqu e et cu lt urelle (NNTT de la co mmuni-cation.) L’intégration des peuples de l’Europe. La prés ence d’élèves im migrées.
 26. 33. <ul><li>Un nen o nena davant la TV rep en una setmana la informació que va rebre Aristòtil durant tota la seva vida. </li></ul><ul><li>El 96% de nens i nenes entre el 4 i els 10 anys veuen la televisió cada dia; el 93% superen les 3 hores diàries i el 75% reconeixen que és la seva activitat preferida. </li></ul><ul><li>I els mòbils, i les consoles de joc? </li></ul><ul><li>I Internet? </li></ul><ul><li>I...? </li></ul>Consulteu: Quaderns del CAC número extraordinari - Novembre 2003 - Llibre blanc: L'educació en l'entorn audiovisual
 27. 38. AV L 1 L 1 L 1 L 1 L sons i graf ies morfolog ia sem àntica sintaxi L tècnica instrumental estètica semàntica
 28. 41. llegir El significat és al text, al docu-ment, i cal “descobrir-lo” A partir dels co-neixements pre-vis, el lector cons-trueix el signifi-cat, “omple” els buits. El significat es “construeix” soci-alment a partir del text, els lectors i el context en què es produeix. S’ensenya formalment a partir de la descodificació. Ensenyament estratègic centrat en les interacci-ons a l’aula. Ensenyament crí-tic de conscien-ciació de la fun-ció social del text. didàctica En la descodi-ficació i la comprensió superficial. En els processos cognitius i metacognitius En els contextos socials de pro-ducció i recepció del text. èmfasi D. Cassany Tradicional Psicològic Crític
 29. 43. L 2 L 1 L 3 L 4 SC 2 SC 1 SC 3 SC 4 Cult 1 Cult 2 Cult 3 Cult 4 L 1
 30. 44. APRENENTATGE de la LLENGUA LLENGUA COM A SISTEMA DE SISTEMES DE COMUNICACI Ó VERBAL LING ÜÍSTIC VERBAL PARALING ÜÍSTIC SONOR NOVERBAL APRENDRE AL LLARG DE TOTA LA VIDA CORPORAL PL ÀSTICA M ÚSICA
 31. 45. Ensenyar i aprendre llengua i comunicació en la societat multilingüe i multicultural la realitat (saber), els altres (cohesió social) vivències i sentiments propis (la identitat pròpia). comprendre i expressar amb les tecnologies i els mitjans d’informació i comunicació.
 32. 46. PROJECTE COMUNICATIVO-LINGÜÍSTIC DE CENTRE
 33. 47. <ul><li>L’escola i l’ensenyament de la llengua </li></ul><ul><ul><li>Concepció bancària i els reptes d’un món globalitzat </li></ul></ul><ul><ul><li>Concepció crítica com a resposta </li></ul></ul><ul><li>La competència lingüística i la comunicació audiovisual </li></ul><ul><li>El projecte C-L de centre </li></ul>GUIÓ GENERAL
 34. 48. <ul><li>L’escola i l’ensenyament de la llengua </li></ul><ul><ul><li>Concepció bancària i els reptes d’un món globalitzat </li></ul></ul><ul><ul><li>Concepció crítica com a resposta </li></ul></ul><ul><li>La competència lingüística i la comunicació audiovisual </li></ul><ul><li>El projecte C-L de centre </li></ul>GUIÓ GENERAL
 35. 50. Une tête bien faite signifie que plutôt que d’accumuler le savoir, il est beaucoup plus important de disposer à la fois : <ul><li>- d’une aptitude générale à poser et traiter un problème </li></ul><ul><li>de principes organisateurs qui permettent de relier les savoirs et de leur donner du sens. </li></ul><ul><li>(Morin 1999) </li></ul>
 36. 51. Cap al Projecte Curricular Lingüístic de Centre <ul><li>La relació amb l’entorn (comunitat educativa). </li></ul><ul><li>L’organització del centre com a espai comunicatiu. </li></ul><ul><li>Els aprenentatges lingüístics globals que es produeixen a l’escola en els diferents àmbits i les àrees curriculars o matèries. </li></ul><ul><li>Els aprenentatges lingüístics que es realitzen en cadascuna de les llengües de l’escola. </li></ul>
 37. 52. Aspectes del PLC <ul><li>Institucions escolars i entorn (pla d’entorn): </li></ul><ul><li>Centre educatiu i entorn social: </li></ul><ul><ul><li>Ajuntament, associacions de veïns... </li></ul></ul><ul><ul><li>Hospitals, bombers, oficis... (facilitadors de la implicació social de l’alumnat) </li></ul></ul><ul><li>Centre educatiu i entorn cultural: </li></ul><ul><ul><li>Biblioteca popular. </li></ul></ul><ul><ul><li>Festes i associacions culturals, museus... </li></ul></ul><ul><ul><li>Televisió, premsa, ràdio... </li></ul></ul><ul><li>Institucions escolars </li></ul><ul><li>Biblioteca/mediateca i pla de lectura (alfabetització) . </li></ul><ul><li>Els mitjans audiovisuals (alfabetització audiovisual) . </li></ul><ul><li>Les TIC per als intercanvis i la comunicació, per a la informació... (alfabetització digital) </li></ul><ul><li>Festes escolars i activitats del centre </li></ul>
 38. 53. Cap al Projecte Curricular Lingüístic de Centre <ul><li>La relació amb l’entorn (comunitat educativa). </li></ul><ul><li>L’organització del centre com a espai comunicatiu. </li></ul><ul><li>Els aprenentatges lingüístics globals que es produeixen a l’escola en els diferents àmbits i les àrees curriculars o matèries. </li></ul><ul><li>Els aprenentatges lingüístics que es realitzen en cadascuna de les llengües de l’escola. </li></ul>
 39. 54. Aspectes del PLC <ul><li>Parlar, llegir i escriure ciència </li></ul><ul><li>(construir coneixements) </li></ul><ul><li>Les activitats/tasques/projectes organitzadors </li></ul><ul><li>Les dinàmiques dels grups </li></ul><ul><li>Les preguntes i les orientacions per als intercanvis </li></ul><ul><li>Els tipus d’habilitats cognitivolingüístiques </li></ul><ul><li>Les estratègies de lectura </li></ul><ul><li>Els processos de lectura i escriptura </li></ul><ul><li>El llenguatge audiovisual i les TIC. </li></ul><ul><li>Els elements no verbals de la comunicació i la ciència. </li></ul>
 40. 55. Cap al Projecte Curricular Lingüístic de Centre <ul><li>La relació amb l’entorn (comunitat educativa). </li></ul><ul><li>L’organització del centre com a espai comunicatiu. </li></ul><ul><li>Els aprenentatges lingüístics globals que es produeixen a l’escola en els diferents àmbits i les àrees curriculars o matèries. </li></ul><ul><li>Els aprenentatges lingüístics que es realitzen en cadascuna de les llengües de l’escola. </li></ul>
 41. 56. Aspectes del PLC <ul><li>Comunicar, interaccionar, mediar </li></ul><ul><li>(construir coneixements, emocions... ) </li></ul><ul><li>Les activitats/tasques/projectes organitzadors </li></ul><ul><li>Les dinàmiques dels grups. </li></ul><ul><li>Les preguntes i les orientacions per als intercanvis (...) </li></ul><ul><li>El El coneixement reflexiu sobre la llengua la comunicació i el seu aprenentatge. </li></ul><ul><li>La lectura d’imaginació, per projectar-se personalment... </li></ul><ul><li>L’ús reflexiu dels audiovisuals i les TIC. </li></ul><ul><li>L’aprenentatge de la diversitat de llengües. </li></ul>
 42. 57. Aspectes del PLC <ul><li>Comunicar, interaccionar, mediar </li></ul><ul><li>(construir coneixements, emocions... ) </li></ul><ul><li>Les activitats/tasques/projectes organitzadors </li></ul><ul><li>Les dinàmiques dels grups. </li></ul><ul><li>Les preguntes i les orientacions per als intercanvis (...) </li></ul><ul><li>El coneixement reflexiu sobre la llengua la comunicació i el seu aprenentatge. </li></ul><ul><li>La lectura d’imaginació, per projectar-se personalment... </li></ul><ul><li>L’ús reflexiu dels audiovisuals i les TIC. </li></ul><ul><li>L’aprenentatge de la diversitat de llengües. </li></ul>
 43. 58. Ensenyar i aprendre llengua i comunicació en la societat multilingüe i multicultural conèixer fer ser conviure aprendre a esdevenir persones la realitat (saber), els altres (cohesió social) vivències i sentiments propis (la identitat pròpia). participatives conscients i crítiques comprendre i expressar amb les tecnologies i els mitjans d’informació i comunicació.

×