Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Videoconferencia

1,302 views

Published on

La videoconferència a l'Aula d'Acollida

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La Videoconferencia

 1. 1. LA VIDEOCONFERÈNCIA <ul><li>GRUP ENLLAÇ </li></ul><ul><li>LIC BADALONA </li></ul>
 2. 2. La videoconferència DEFINICIÓ La videoconferència és una aplicació que possibilita la interactivitat entre les persones.
 3. 3. La videoconferència Les possibilitat educatives són enormes ja que permeten una interacció permanent, en temps real, amb imatge i só entre diferents punts, fent possible que diferents professors, diferents alumnes, diferents aules, diferents escoles participin en el procés de comunicació sense cap tipus de desplaçament.
 4. 4. La videoconferència Comunicar-se mitjançant la videoconferència suposa un canvi en la metodologia tradicional de l'ensenyament de les llengües, aquesta metodologia necessita de noves formes d'interacció, comportament físic, diferents formes de presentar i transmetre la informació, etc..
 5. 5. La videoconferència LA VIDEOCONFERÈNCIA: Promou les relacions entre professorat, continguts i alumnat. Desenvolupa la reciprocitat i la cooperació entre l’alumnat. Utilitza tècniques actives d’aprenentatge. Emfatitza el temps de dedicació a la tasca. Comunica unes altes expectatives. Respecta la diversitat en l’alumnat, ritmes i formes d’apendre. Possibilita una metodologia interactiva basada en la cooperació entre iguals Promou l’aprenentatge cooperatiu
 6. 6. La videoconferència Objectius <ul><li>Potenciar l'ús de la llegua oral entre els alumnes nouvinguts d'aula d'acollida. </li></ul><ul><li>Fomentar la interactivitat entre els alumnes amb el suport d'eines de comunicació informàtica. </li></ul><ul><li>Promoure hàbits de comunicació “online”: respectar els torns de paraula, escoltar, ... </li></ul><ul><li>Potenciar el llenguatge oral mitjançant les característiques pròpies de la llengua oral: dicció, entonació, ritme. </li></ul><ul><li>Crear xarxa entre els alumnes i professors d'aules d'acollida. </li></ul><ul><li>Fomentar el coneixement d'altres cultures. </li></ul>
 7. 7. La videoconferència COMPETÈNCIES BÀSIQUES <ul><ul><li>Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. </li></ul></ul><ul><li>Parlar i conversar </li></ul><ul><li>Escoltar i comprendre </li></ul><ul><ul><li>Competència en el tractament de la informació i competència digital. </li></ul></ul><ul><ul><li>Competència social i ciutadana </li></ul></ul>
 8. 8. La videoconferència ATIVITATS Producció de textos orals amb preparació prèvia utilitzant recursos adequats: to de veu, gesticulació. Exposicions a partir d'un guió o esquema. Expressió d'emocions i sentiments utilitzant recursos verbals i no verbals adequats. Lectura de contes. .... ..... ........ ......... simplement comunicació
 9. 9. La videoconferència ALGUNES IDEES <ul><li>Invitat expert </li></ul><ul><li>Intercanvi de professors </li></ul><ul><li>Compartir classes </li></ul><ul><ul><li>ens presentem </li></ul></ul><ul><ul><li>parlem d’un tem prèviament preparat </li></ul></ul><ul><ul><li>intercanvi d’opinions i punts de vista </li></ul></ul><ul><ul><li>treball col·laboratiu </li></ul></ul><ul><ul><li>participar en concursos i jocs </li></ul></ul>
 10. 10. La videoconferència LA LLENGUA Utilització del català com a llengua vehicular i d'aprenentatge. Utilització de la llengua materna per a comunicar-se amb persones dels propi país. Utilització d'una llengua estrangera com a llengua comú de comunicació amb persones d'altres països.
 11. 11. La videoconferència PLANIFICACIÓ DE LA SESSIÓ <ul><li>Abans de la videoconferència: </li></ul><ul><ul><li>Preparar el tema </li></ul></ul><ul><ul><li>Comprovar la disponibilitat horària dels participants </li></ul></ul><ul><ul><li>Realitzar un text de connexió: webcam, micr`pfons, </li></ul></ul><ul><ul><li>Preparar l’espai: il·luminació </li></ul></ul><ul><ul><li>Domini del mitjà: aspectes tècnic de la videoconferència. </li></ul></ul>
 12. 12. La videoconferència PLANIFICACIÓ DE LA SESSIÓ <ul><li>Durant la videoconferència: </li></ul><ul><ul><li>Puntualitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Comença i acaba bé: saluda als interlocutors </li></ul></ul><ul><ul><li>Vigila el to de veu </li></ul></ul><ul><ul><li>Evita sorolls estranys </li></ul></ul><ul><ul><li>Participa amb espontaneïtat </li></ul></ul><ul><ul><li>Centra’t en el tema </li></ul></ul>
 13. 13. La videoconferència PLANIFICACIÓ DE LA SESSIÓ <ul><li>Després de la videoconferència: </li></ul><ul><ul><li>Reflexiona </li></ul></ul><ul><ul><li>Avalua </li></ul></ul><ul><ul><li>Agraeix </li></ul></ul>
 14. 14. La videoconferència TREBALL DE LLENGUA ORAL Parlar clar, alt i mantenir un to de veu constant. Utilitzar les pauses Crear una dinàmica clara de participació Formular preguntes adequades al tema. Crear debat
 15. 15. La videoconferència TREBALL AMB LA IMATGE Evitar excessius moviments o moviments bruscos. Controlar els plans: plans curts o llargs en funció del que volem expressar.
 16. 16. La videoconferència RECURSOS TÈCNICS Ordinador, projector, micròfons, webcam, PROGRAMA DE VIDEOCONFERÈNCIA ooVoo
 17. 17. <ul><li>GRUP ENLLAÇ </li></ul><ul><li>LIC BADALONA </li></ul><ul><li>BENITO MENDOZA </li></ul><ul><li>ASSESSOR TAC BCO </li></ul><ul><li>FEBRER 2009 </li></ul>

×