Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kalos: Projecte d'Innovació Tic Tac de l'IES Eugeni d'Ors de Vilafranca del Penedès

2,576 views

Published on

Presentació del projecte:
Kalos: Projecte d'Innovació Tic Tac de l'IES Eugeni d'Ors de Vilafranca del Penedès
CRP de l'Hopsitalet 14 de novembre de 2007

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Kalos: Projecte d'Innovació Tic Tac de l'IES Eugeni d'Ors de Vilafranca del Penedès

 1. 1. Autonomia de l’aprenentatge Adreces: http://pedagogiaplicada.uab.cat/dimprimavera/videos/eugeni.htm http://mem.uab.es/videos/recercaTIC/Eugeni_dors.htm Vilafranca del Penedès
 2. 2. Projecte TIC-TAC Realització d’una experiència basada en l’ús intensiu de les Tecnologies d’Informació i Comunicació en l’àmbit de l’Ensenyament Secundari amb accés ampli a Internet El bon ús de les TIC és una responsabilitat compartida entre família i escola.
 3. 3. Referents del projecte 57A-57B W.C. W.C. 50A-50B 51A-51B 49A-49B 64A-64B AULA AULA DE TECNOLOGIA 1 DE TECNOLOGIA 2 3r ESO D SEMINARIS 53A-53B 55A-55B 60A-60B CATALÀ AULA 6 HISTÒRIA SALA D'ACTES h 4,15 h 3,50 h 2,90 h 3,05 61A-61B Vídeo projector 3000 lumens 56A-56B 48A-48B 46A-46B 47A-47B 54A-54B 58A-58B PC PIV 512Mb RAM 52A-52B 59A-59B Usuari: Sala Sense contrasenya Pantalla plana 15quot; marca Dell Ratolí giroscòpic i teclat sense fils (HP) 2on BATX D 2on BATX C 2on ESO 2on ESO 2on ESO 3r ESO C SALA AULA 7 PROFESSORS 44A-44B 45A-45B 43A-43B 3r ESO B 3r ESO A AULA 8 AULA 5 Centre amb 37 aules 42A-42B W.C. (1200 alumnes) 4t ESO E W.C. 41A-41B 40A-40B 4t ESO C Planta 2 (edifici Peixera) Planta 1 (edifici antic) 4t ESO D AULA 9 39A-39B A rack aula 6 (12+12) 37A-37B RACK AULA 6 (16) (15) (25) 13A-13B 13A-13B 38A-38B 13A-13B (25) 13A-13B AULA AULA VESTIBU AULA h 3,05 INFORMATICA INFORMATICA INFORMATICA L +3,35 (info3) (INFO 2A I 2B (INFO 1) AULA DE INFORMÀTICA AULA DIBUIX AULA AULA 10 INFORMÀTICA MAGATZEM +6.70 Serv ei telefon conserge 36A
 4. 4. Referents del projecte Entorn social dels nostres alumnes: classe mitjana o mitjana-baixa Tipologies d’alumnes: Els que no disposen d’ordinador propi o aquest és obsolet. Els que disposen d’equip propi amb accés a Internet i que l’utilitzen amb certa freqüència.
 5. 5. Justificació del projecte Aspectes negatius detectats: Falta d’independència de l’alumne en el procés de construcció de seu coneixement. Mínima interacció entre alumne i professor augmentant cada vegada més la distància entre ambdós. Poca tendència cap el treball col·laboratiu . Escassa responsabilitat, en especial davant dels recursos educatius. Disminució paulatina de la motivació en els alumnes cap a l’adquisició de coneixements.
 6. 6. Objectius Aconseguir una major implicació dels alumnes en el procés d’aprenentatge Integrar-los en el nou paper que hauran d’assumir en el futur tenint present les característiques associades als anomenats nadius digitals. FUTUR IMPLICACIÓ
 7. 7. Objectius Habituar a l’alumne en l’ús de les TIC i Internet. Estimular el gust per l’aprenentatge tant autònom com guiat. Reduir el fracàs escolar. Millorar el nivell formatiu-educatiu. Incrementar el sentit de responsabilitat. Tractar l’augment de l’autoestima personal com a objectiu fonamental dels membres del grup classe. Adquirir hàbits de treball en grup. Garantir la distribució de responsabilitats dins del grup. Entendre de forma plena el concepte de responsabilitat compartida.
 8. 8. Recursos TIC Alumne Biblioteca Professor
 9. 9. Oportunitats Aprofitar la nova infraestructura física Voluntat d’ampliar possibilitats formatives
 10. 10. Metodologia Treballs previs de planificació: Estudi de la distribució dels alumnes L’organització dels recursos tecnològics Adaptació dels espais de treball Preparació de professors i alumnes Aspectes financers Establiment de normes i seguiment de les mateixes
 11. 11. Vam iniciar el projecte En dues aules de grup amb un ordinador per cada dos alumnes: primer d’ESO en un grup heterogeni segon d’ESO tots repetidors
 12. 12. AULA-TIPUS Aula amb 16 ordinadors Armari de connexions Impressores (1 o 2) Escàner Vídeo projector Pissarra digital
 13. 13. Models de distribució d’ordinadors “de cara a la pared” Dimensió aula: 9m x 7m Taula d’alumne: • Ample 75 cm mínim • Monitor pantalla plana o portatil • Ordinador sota la taula • Separació mínima entre taules 1 m. • Software de gestió pantalles alumne i professor
 14. 14. Models de distribució d’ordinadors “de cara a la pissarra” Dimensió aula: 11m x 7m Taula d’alumne: • Ample 75 cm mínim • Monitor pantalla plana o portatil • Ordinador sota la taula • Separació mínima entre taules 1 m. • Software de gestió pantalles alumne i professor
 15. 15. Models de distribució d’ordinadors “MIXTA” Dimensió aula: 11m x 7m Taula d’alumne: • Ample 75 cm mínim • Monitor pantalla plana o portatil • Ordinador sota la taula • Separació mínima entre taules 1 m. • Software de gestió pantalles alumne i professor
 16. 16. Estat actual 18 aules-classe 2 aules informàtica (ús general) 5 aules específiques 12 aules multimèdia 2 espais de consulta
 17. 17. Aules-grup amb PD-PDI amb 1 ordinador cada 2 alumnes Onze aules-grup: PRIMER d’ESO (4) SEGON d’ESO (3) QUART d’ESO M. A. P. Aula d’Acollida de nouvinguts Aula de Formació d’Adults - SEGON de Batxillerat
 18. 18. Aules-grup amb PD-PDI amb 1 ordinador cada 2 alumnes AMB PENTIUMS AMB CLIENTS LLEUGERS
 19. 19. Aules específiques amb PD-PDI Cinc aules específiques: Aula d’HISTÒRIA Aula de TECNOLOGIA Laboratori de FÍSICA Aula d’IDIOMES (dotada de programes per a telefonia IP) Aula de DIBUIX (amb Lector de documents)
 20. 20. Aules específiques amb PD-PDI IDIOMES HISTÒRIA
 21. 21. Aules específiques amb PD-PDI LABORATORI FÍSICA TECNOLOGIA
 22. 22. Aules específiques amb PD-PDI Amb Lector de documents DIBUIX
 23. 23. Aules específiques amb PD-PDI Amb Lector de documents
 24. 24. Espais de consulta amb diversos ordinadors per alumnes Dues aules de serveis als alumnes: Laboratori de CIÈNCIES BIBLIOTECA
 25. 25. Espais de consulta amb diversos ordinadors per alumnes CIÈNCIES BIBLIOTECA
 26. 26. Aules-grup + específiques amb PD-PDI amb 1 ordinador per alumne Set aules de Cicles Formatius: Aules de la família d’ADMINISTRACIÓ (2) Aula de la família de COMERÇ Aules de la família d’INFORMÀTICA (4)
 27. 27. Aules-grup + específiques amb PD-PDI CICLES amb 1 ordinador per alumne FORMATIUS
 28. 28. Aules-grup + específiques amb PD-PDI CICLES amb 1 ordinador per alumne FORMATIUS
 29. 29. Aules d’ús general amb 1 ordinador per alumne amb PD-PDI 2 Aules d’informàtica:
 30. 30. Aules d’ús general amb 1 ordinador per alumne amb PD-PDI AULES D’INFORMÀTICA
 31. 31. Aules-grup amb equip multimèdia Dotze aules-grup: Pràcticament la resta de les aules-grup estan dotades d’un equip multimèdia que consisteix en: 1 ordinador 1 Projector de vídeo 1 Pissarra Digital 1 equip de so
 32. 32. Aules-grup amb equip multimèdia ESO BATXILLERAT
 33. 33. Participació a secundària 70 professors 700 alumnes amb aula pròpia 500 alumnes amb aules compartides* * Aquests alumnes utilitzen almenys durant dues hores per setmana una de les aules d’ús general i altres dues en les aules de caràcter específic
 34. 34. Estat actual BIBLIOTECA 2 Serveis: Laboratori Ciències 12 Aules multimèdia 5 aules específiques 2 aules informàtica (ús general) 7 aules-classe específiques de CF 1 aula-classe Adults-BATXILLERAT 1 aula MAP 1 aula Acollida + CF 8 aules-classe ESO
 35. 35. Biblioteca ubiqua Internet CD/DVD virtuals iscs de xarxa Aules, departaments, biblioteca
 36. 36. Recursos humans Professors disposats a: Experimentar Aprofitar els recursos existents Adaptar i modificar els seus hàbits de treball Orientar a l’alumne en l’ús eficient d’aquesta tecnologia en la creació del seu propi coneixement
 37. 37. Necessitats formatives del professorat Formació Motivació Pla de formació en dues fases: 1- Coneixement dels mitjans disponibles en el centre 2- Millorar l’ús pedagògic de la tecnologia a l’aula
 38. 38. Necessitats formatives del professorat Pla de formació, primera fase: Eines bàsiques Comunicacions Recursos existents al centre Ús de les noves tecnologies (PDI, Lector de documents)
 39. 39. Necessitats formatives del professorat Pla de formació, segona fase: Formació “a la carta” Consulta oberta amb cita prèvia Tutorització de projectes individuals de classe Evolució cap a “càpsules formatives”
 40. 40. Necessitats formatives del professorat Com formalitzar aquesta segona fase: Dos formadors en una aula com a taller de formació. Ús de recursos existents a la xarxa Intercanvi d’ experiència formativa entre formador i professors Realització d’un projecte personal amb ajuda d’un dels formadors
 41. 41. Experiències didàctiques Creació de la figura de experiències didàctiques
 42. 42. Experiències didàctiques Enquesta Conclusions
 43. 43. Experiències didàctiques Conclusions FORTALESES • Valoració positiva del treball en parelles • Millora de la capacitat d’organització • Millora de l’ambient de treball • Increment de la motivació DEBILITATS • Menys problemes de disciplina • Mobilitat del professorat • Augment del nivell d’atenció • Implicació del professorat • Modificació dels hàbits de treball • Diversitat dels equips
 44. 44. Experiències didàctiques IT Academy M.O.S. Cisco (Prepara CCNA) Escoles en Xarxa Etwinning
 45. 45. TÈCNIQUES D’ORGANITZACIÓ EDUCACIONAL
 46. 46. Optimització de recursos Econòmic-financers: Ingressos atípics Finançament a curt termini Gestió i manteniment dels equips Aprofitament de les oportunitats del mercat Selecció del software Espais i equips: Horari escolar diürn i nocturn
 47. 47. Mesures organitzatives Tecnologia de fàcil accés Responsable de mitjans tecnològics del centre Personal especialitzat que ajudi als professors Professors amb habilitats tècniques suficients Biblioteca de recursos multimèdia Personal tècnic
 48. 48. Mesures preventives Pressupost de reposició d’equipament (esglaonat) Adquisició de recanvis (vídeo projector, ...) Substitució de material deteriorat per ús inadequat Proporcionar a l’alumne els mínims coneixements per garantir el funcionament de l’equip assignat

×