Advertisement

Válogatós sebészorvosok

CLEAR MANAGER at Mélyrelátó optikai ZRt
Jun. 13, 2017
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Válogatós sebészorvosok

  1. SEBÉSZEKSEBÉSZEK Vitatkoznak aVitatkoznak a sebészeksebészek...... Kik a legjobbKik a legjobb páciensek apáciensek a műtőben?műtőben?
  2. Az első sebész:Az első sebész: ““Szeretem a könyvelőt operálni,Szeretem a könyvelőt operálni, mert ha kinyitom, minden szerve számozva vanmert ha kinyitom, minden szerve számozva van benne elrendezvebenne elrendezve““.. Erre a másik sebész:Erre a másik sebész: ““Igen, de a villanyszerelőtIgen, de a villanyszerelőt jobb, mert minden szerve más-más színű, tehátjobb, mert minden szerve más-más színű, tehát nem tévedhetsz...nem tévedhetsz...“.“.
  3. A harmadikA harmadik: “: “Nem, nem! –Nem, nem! – legjobbak a könyvtárosok,legjobbak a könyvtárosok, mert bennük minden abcmert bennük minden abc szerint van elrendezveszerint van elrendezve”.”. Végül a negyedikVégül a negyedik: “: “NincsNincs mása a mechanikusoknak,mása a mechanikusoknak, hiszen ők már a szükségeshiszen ők már a szükséges pótlakatrészt is magukkalpótlakatrészt is magukkal hordjákhordják”.”.
  4. Végül megszólal az ötödikVégül megszólal az ötödik: “: “Sajnálom, deSajnálom, de mindegyikőtöknek ellent kell mondanom: legjobbmindegyikőtöknek ellent kell mondanom: legjobb operálandó páciensek a politikusok, mertoperálandó páciensek a politikusok, mert azoknak nincs szívük, nincs gyomruk, nincsenekazoknak nincs szívük, nincs gyomruk, nincsenek tojásaik, ráadásul az agyuk és a seggük gondtojásaik, ráadásul az agyuk és a seggük gond nélkül felcserélhető egymássalnélkül felcserélhető egymással““..
Advertisement