Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ย่องานวิจัย

8,420 views

Published on

Published in: Technology, Business

ย่องานวิจัย

  1. 1. การศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ABC<br />นายสุทธิศักดิ์ ศักดิ์ชัยเจริญกุล<br />สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ. กรุงเทพมหานคร<br />บทคัดย่อ<br />วิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงระบบการจัดการของบริษัทขนาดเล็กในประเทศไทย เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและเล็กส่วนมากยังขาดความเข้าใจในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสอดคล้องในการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยจะเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างทฤษฎีกับสิ่งที่เป็นจริงของบริษัท ABC ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย การเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆ ว่าสอดคล้องหรือไม่กับ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ รวมทั้งกลไกการบริหารที่องค์กรปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่องค์กรเลือกใช้หรือไม่<br />ผลการวิจัยพบว่า บริษัทมีการพิจารณาทางข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกและข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มากำหนดกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก บริษัทได้มีการวิเคราะห์ครอบคลุมตามทฤษฎี แต่ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในบริษัทมีการวิเคราะห์ที่แตกต่างไปจากทฤษฎีกล่าวคือ บริษัทจะมีการค้นหาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจากการไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและเกษตรกรโดยตรง สำหรับรูปแบบกลยุทธ์พบว่าบริษัทมีการใช้กลยุทธ์ในหลายๆ ระดับ ตั้งแต่กลยุทธ์ระดับธุรกิจ บริษัทจะใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าโดยบริษัทจะมีการจัดการใน Value chain เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง แต่ยังคงมีบางกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง สำหรับกลยุทธ์ระดับองค์กรพบว่าบริษัทมีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น ฟาร์มไก่ และในอนาคตบริษัทมีโครงการที่จะขยายโรงทำเชือดเพิ่มขึ้น ในส่วนของกลยุทธ์การร่วมมือกันบริษัทได้มีการร่วมมือกับบริษัทอื่นในการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต และยังมีการร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายในการกระจายสินค้าในพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้ในส่วนของการวิเคราะห์การแข่งขันบริษัทได้มีการวิเคราะห์คู่แข่งในแต่ละพื้นที่ก่อน เพื่อนำมาใช้ประกอบกำการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท ในส่วนสุดท้ายเป็นส่วนเกี่ยวกับการปฏิบัติกลยุทธ์ ซึ่งบริษัทมีการพิจารณาถึงการปกครององค์กรอย่างทั่วถึง คือ มีการคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียกับองค์กรในทุกๆ ส่วนอย่างเหมาะสม บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรเป็นแบบ Function แต่ไม่ได้เน้นในส่วนของการวิจัยพัฒนา และการตลาดเท่าที่ควร สำหรับในส่านของการจูงใจพนักงาน บริษัทมีการจูงใจเหมือนกันในทุกแผนกอาจมีความแตกต่างบ้างในฝ่ายขายที่จะมีการให้ค่านายหน้าเป็นพิเศษกับพนักงานขาย การคัดเลือกทีมงาน บริษัทไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานไม่ว่าจะเป็นส่วนของผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงานระดับล่าง พนักงานส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานเก่าที่อยู่บริษัทมาตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ ในส่วนของภาวะผู้นำมีลักษณะแบบ Transactional ที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองและลูกน้องเป็นหลัก การทำงานเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน <br />คำสำคัญ การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การจัดการธุรกิจ, การบริหารธุรกิจ<br />1.บทนำ<br />อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อประชากรจำนวนมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและธุรกิจอาหารสัตว์ถือเป็นธุรกิจต้นน้ำของธุรกิจส่งออกอาหารของประเทศ เช่น เนื้อไก่เป็น 1 ใน 5 ของยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต ตามปกติแล้วในทุกอุตสาหกรรมจะมีบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นำตลาดและมักจะมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว งานวิจัยนี้จึงพิจารณาเลือกศึกษาธุรกิจขนาดกลลางซึ่งอาจยังขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพหรือยังไม่ชัดเจน ในกรณีศึกษาของบริษัท ABC จะเป็นการศึกษาว่าบริษัทมีการจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างไร และมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงให้เป็นไปตามแนวทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และเป็นการรักษาผลกำไรของบริษัทให้ดำเนินต่อไป<br />2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง<br />การบริหารเชิงกลยุทธ์ในงานวิจัยนี้ศึกษาแนวความคิด 2 แนวคือ 1.)The industrial Organization Model of Above -Average Returns เป็นแนวคิดที่พิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ มีความเชื่อว่าอุตสาหกรรมที่องค์กรเลือกจะมีอิทธิพลต่อผลงานขององค์กรมากกว่า 2.) The Resource-Based Model of Above-Average Returns เป็นแนวความคิดที่เชื่อว่าแต่ละองค์กรจะมีทรัพยากรที่แตกต่างกัน การพัฒนาทรัพยากรหรือความสามารถในการใช้ทรัพยากรสามารถนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ได้ เป็นการมองจากภายในมาภายนอก เช่นการมีทักษะในการผลิต การมีชื่อเสียง เป็นต้น ( Hilt and others 2003.20 ) การวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรม (Michael E. Porter cited in Hitt and others, 2003:57) <br />กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรกรณีศึกษา: การแปรรูปลำไยเพื่อการส่งออก มีตัวแปรหลักที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ 3 ประการคือ 1.) เทคโนโลยี หรือเทคนิคในการรักษาระดับคุณภาพที่ดีและเพิ่มมูลค่าของผลผลิต 2.) การจัดการเชิงกลยุทธ์ ต้องมีการจัดการต่อปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการตลอดเวลา 3.)การจัดการทางภาครัฐ นโยบายของภาครัฐมีความสำคัญในการกำกับ ดูแลและสนับสนุนผู้ประกอบการภาคเอกชน(อมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์ และคณะ, 2540) การจัดการเชิงกลยุทธ์: กรณีศึกษาธุรกิจสมุนไพรไทย จากการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึกผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพร 7 แห่ง ทำให้ทราบว่าหากมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ดี ธุรกิจสมุนไพรจะไม่ประสบปัญหาทางด้านการจัดการ การผลิต และการตลาด เช่นบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอม-ไทยจีน จำกัดเป็นตัวอย่างธุรกิจมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ดีทั้งสามด้านอย่างครอบคลุม ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้คือ การจัดการเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาธุรกิจสมุนไพรนั่นคือการจัดการเชิงกลยุทธ์น่าจะมีผล มีอิทธิพล ต่อคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาธุรกิจสมุนไพรไทย (อุบลรัตน์ ประดิษฐ์กุล และคณะ,2543) การจัดการเชิงกลยุทธ์หรือที่ควรเรียกว่า การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นวิชาที่ได้พัฒนาโดยมีหลักการขั้นพื้นฐานจากวิชาทหาร ในการวางแผนและปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ อันจะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ เอาชนะคู่แข่งขัน และอยู่รอดในระยะยาวภายใต้ทรัพยากรทางการบริหารอันจำกัด และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการศึกษาการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ และนโยบายธุรกิจจึงเป็นผลจากการรวมแนวความคิดสองทาง ทั้งแนวคิดการวางแผนการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และแนวคิดในการบริหารงานโดยมองภาพรวมขององค์ประกอบต่างๆ ขององค์กรโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมในการทำให้องค์การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ชัยยุทธ ชิโนกุล,2534) การจัดการเชิงยุทธศาสตร์: การนำหลักการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการวางแผนของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากแผนวิสาหกิจส่วนใหญ่ที่ทำอยู่ เป็นแต่เพียงการวางแผน แต่ไม่ใช่การวางแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจกไม่มองการแข่งขันตามหน้าที่ต่างๆ ทางธุรกิจดังกล่าว จึงควรแก้ไข<br />3. วิธีการดำเนินวิจัย<br />-1047752988945ในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสอดคล้องในการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยจะเป็นการวิเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่างทฤษฎีกับสิ่งที่เป็นจริงของบริษัท ABC ในด้าน 1.) การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนด พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 2.) การเลือกใช้กลยุทธ์ในระดับต่างๆ ว่าสอดคล้องหรือไม่กับ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ 3.) กลไกการบริหารที่องค์กรปฏิบัติว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่องค์กรเลือกใช้หรือไม่<br /> รูปที่1. กรอบแนวคิดระเบียบวิธีวิจัย<br />3034812553915แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือหลักสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมีการแบ่งเนื้อหาของการสัมภาษณ์เป็นส่วนๆ โดยจะยึดทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ Hitt, Ireland และ Hoskission เป็นหลักในการตั้งคำถาม เนื้อหาการสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ส่วนดังแสดงรูปที่ 1 <br />ส่วนที่1 ส่วนข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย (Strategic Management Inputs) คลอบคลุมถึงแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทว่ามีวิธีการอย่างไร ใช้หลักการอะไรในการคิด วิเคราะห์ และบริษัทมีหลักในการพิจารณา วิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างไร <br />ส่วนที่2 รูปแบบกลยุทธ์ในระดับต่างๆ (Strategic Actions: Strategy Formulation) กลยุทธ์ที่บริษัทเลือกใช้ทั้งในระดับธุรกิจ ระดับองค์กรคือกลยุทธ์แบบ Network กลยุทธ์การร่วมมือกันระหว่างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้และการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์ รวมทั้งการวิเคราะห์การแข่งขันทั้งในส่วนของการโจมตีการตอบโต้<br />ส่วนที่3 ส่วนการดำเนินงาน (Strategic Actions: Strategy Implementation) กลไกที่บริษัทใช้ดำเนินงานขององค์ เช่น ระบบการปกครอง ระบบการรักษาผลประโยชน์ในแต่ละฝ่าย โครงสร้างองค์ ระบบการควบคุม การจูงใจ รวมถึงลักษณะของผู้นำองค์กร และการคัดเลือกทีมงาน<br />ผลการวิจัย ความสอดคล้องหรือความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์ทางทฤษฎีกับกลยุทธ์ที่ใช้ปฏิบัติจริงของบริษัท ABC<br />รูปที่ 2. แสดงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล<br />4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล<br />โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้นำเสนอเป็น 3 ส่วนดังนี้<br />ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย(Strategic Management Inputs)<br />หัวข้อสัมภาษณ์ทฤษฎีบริษัท ABCผลการวิเคราะห์- การจัดการเชิงกลยุทธ์และการแข่งขันเชิงกลยุทธ์-การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก-การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ 1. แนวคิดที่พิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 2. แนวคิดที่เชื่อว่าองค์กรแต่ละองค์กรจะมีทรัพยากรที่แตกต่างกัน การพัฒนาทรัพยากรหรือความสามารถในการใช้ทรัพยากร สามารถนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ได้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจะพิจารณา 3 ประการ คือ1. สภาพแวดล้อมทั่วๆ ไป2. สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม3. สภาพแวดล้อมคู่แข่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นการค้นหาความสามารถหลักในการแข่งขันขององค์กร1. ค้นหาจากทรัพยากรขององค์กร2. การวิเคราะห์ Value chain เพื่อค้นหาความสามารถในการแข่งขันหลักขององค์กรหลักในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทก่อนการกำหนดกลยุทธ์อะไรก็ตามของบริษัทจะมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขณะนั้น รวมทั้งจุดอ่อน จุดแข็งของบริษัทว่ามีความเหมาะสมกับการกำหนดกลยุทธ์นั้นๆ หรือไม่บริษัทมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกดังนี้1. สภาพแวดล้อมทั่วไป2. สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม3. สภาพแวดล้อมคู่แข่งภายในบริษัทมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทโดยบริษัทใช้วิธีการไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ตัวแทนจำหน่าย และเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งการพิจารณาจากทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรก่อนการกำหดกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทใช้หลักการเดียวกับทฤษฎีคือ จะมีการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมภายนอกในขณะนั้น ร่วมกับการพิจารณาจุดอ่อน และจุดแข็งของบริษัทการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกบริษัทมีหลักการในการวิเคราะห์เป็นไปตามทฤษฎีบริษัทมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อค้นหาความได้เปรียบในการแข่งขันเหมือนกับทฤษฎี แต่วิธีการค้นหามีความแตกต่างกันคือทางบริษัทจะใช้วิธีการไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ตัวแทนจำหน่าย และเกษตรกรรายย่อยเป็นหลัก และมีการพิจารณาทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรเพิ่มเติม<br />ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการศึกษารูปแบบกลยุทธ์ในระดับต่างๆ (Strategic Action: Strategy Formulation)<br />หัวข้อสัมภาษณ์ทฤษฎีบริษัท ABCผลการวิเคราะห์-วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย-กลยุทธ์ระดับธุรกิจวิสัยทัศน์ (Vision) เป็นการชี้นำว่าองค์กรพยายามจะทำอะไรและจะเป็นอะไร เป็นเรื่องของอนาคตพันธกิจ คือ จุดมุ่งหมายพื้นฐานซึ่งแสดงเหตุผลหรืออธิบายว่าทำไมองค์กรจึงถือกำเนิดขึ้นมาเป็นเรื่องของปัจจุบัน ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบ่งได้ 3 ประเภท 1. กลยุทธ์ต้นทุนต่ำ2. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง3. กลยุทธ์แบบใช้ร่วมกัน หลักการปฏิบัติที่เหมาะสม คือ ต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วและมีการเรียนรู้ทักษะและเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างรวดเร็วปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัท แต่มีการทำความเข้าใจว่าเป้าหมายขององค์กรคือ การพยายามขายของให้ได้ผลกำไรมากขึ้น ไม่มีการกำหนดเป้าหมายขององค์กรเป็นระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวบริษัทใช้กลยุทธ์แบบใช้ร่วมกันคือ บริษัทใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่างมาตลอดโดยเน้นคุณภาพอยู่ระดับ Premium และเน้นความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าและบริษัทยังใช้กลยุทธ์การควบคุมต้นทุนเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ได้การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของบริษัทถือว่ายังมามีความชัดเจนในทิศทางที่บริษัทกำลังจะดำเนินการซึ่งแตกต่างกับทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่จะต้องมีการกำหนดอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนในบริษัททราบว่าบริษัทจะมีทิศทางไปทางไหน และจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อไปให้ถึงจุดหมายที่ได้กำหนดบริษัทมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วจากการสัมภาษณ์จะพบว่าบริษัทสามารถกำหนดการประชุมได้ตลอดเวลา เมื่อเกิดปัญหาเร่งด่วนเนื่องจากองค์กรมีขนาดเล็ก ส่วนของ Value chain มีการดำเนินการที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในบางส่วนและไม่สอดคล้องในบางส่วนดังนี้การดำเนินการที่มีความสอดคล้อง-การจัดซื้อ จัดซื้อวัตถุดิบพิจารณาจากคุณภาพดี และราคาเหมาะสม-ระบบการนำเข้า ควบคุมคุณภาพวัตถุเริ่มตั้งแต่การคัดเลือก Supplier และการตรวจสอบเป็นพิเศษ-โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร เน้นความสำคัญของการผลิตสินค้าคุณภาพสูงโดยเพิ่ม Warehouse และ SILO เพื่อสามารถเก็บวัตถุดิบดีๆ ได้ตลอดปี และแยกเก็บวัตถุดิบกับผลิตภัณฑ์ออกจากกัน-การตลาดและการขาย ให้ความสำคัญกับตัวแทนจำหน่ายโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ตัวแทนจะได้รับ<br />หัวข้อสัมภาษณ์ทฤษฎีบริษัท ABCผลการวิเคราะห์-การวิเคราะห์การแข่งขันพิจารณาจากการร่วมตลาด และพิจารณาจากทรัพยากรในการพิจารณาคู่แข่ง บริษัทจะพิจารณาจากจุดแข็ง และจุดอ่อนของคู่แข็งเปรียบเทียบกับของบริษัท นำการวิเคราะห์โอกาสในการโจมตีจากคู่แข่ง และมีการพิจารณาจากข้อมูลในอดีตว่าคู่แข่งมีการดำเนินการอย่างไร-การบริการ มีการส่งพนักงานเพื่อสำรวจข้อมูล Customer Requirement, ปัญหาและบริการความรู้ข้อมูลทางเทคนิคตลอดเวลารวมทั้งมีการรับประกันสินค้าเมื่อพบว่าสินค้ามีปัญหาบริษัทจับคืนทันทีการำเนินการที่ไม่มีความสอดคล้อง-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริษัทยังขาดการสร้างแรงกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการผลิต รวมทั้งบริษัทยังไม่มีนโยบายในการส่งพนักงานออกไปสัมมนาความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ -การพัฒนาเทคโนโลยี ยังไม่มีนโยบายในการตั้งแผนก R&D ออกมาเป็นพิเศษที่จะคิดค้นเทคโนโลยีเป็นของตนเอง เนื่องด้วยงบประมาณมีจำกัดและในการคิดสูตรอาหารจะมาจากประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่ โดยจะมีการว่าจ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศเพื่อให้คำแนะนำปีละครั้ง-การจัดการ ปัจจุบันการตอบสนองลูกค้าทำได้เพียง 60-70% เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเครื่องจักรในการผลิตที่มีไม่เพียงพอ-ระบบการส่งออก การผลิตสินค้าจะผลิตไม่ทันช่วง High Season เนื่องจากจำนวนเครื่องจักรไม่เพียงพอ ทำให้รถขนส่งต้องมารอการวิเคราะห์การแข่งขันบริษัทมีการปฏิบัติเป็นไปตามแนวทฤษฎี คือบริษัทมีการพิจารณาว่าคู่แข่งของบริษัทคือใครและในการกระทำกิจกรรมทางการตลาดใดๆบริษัทจะพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็งของคู่แข่งในพื้นที่นั้นๆก่อนเสมอ <br />หัวข้อสัมภาษณ์ทฤษฎีบริษัท ABCผลการวิเคราะห์-กลยุทธ์ระดับองค์กร-กลยุทธ์การร่วมมือกันระหว่างองค์กรการขยายธุรกิจมี 5 ประเภทคือSingle BusinessDominant BusinessRelated ConstrainedRelated LinkedUnrelatedการร่วมมือกันระดับธุรกิจComplementary Alliances-แบบแนวดิ่ง-แบบแนวนอนCompetition Response AlliancesUncertainty Reducing AlliancesCompetition Reducing Alliancesการร่วมมือกันระดับองค์กรDiversifying AlliancesSynergistic AlliancesFranchisingการร่วมมือกันแบบ NetworkStable Strategic Cooperative NetworkDynamic Strategic Cooperative Networkในปัจจุบันบริษัทมีธุรกิจในเครือคือ ฟาร์มไก่พันธุ์ ฟาร์มไก่ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ธุรกิจที่อยู่ในเครือจะมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตร่วมกันและในอนาคตกำลังทำการศึกษาที่จะขยายธุรกิจไปสู่โรงเชือดซึ่งจะส่งผลในการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทมากขึ้นบริษัทมีการร่วมมือกับบริษัทอื่นในการซื้อกากถั่วจากต่างประเทศเพื่อประโยชน์ทางการค้าทำให้มีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นซึ่งจะทำให้ต้นทุนถูกลงและบริษัทมีการร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเป็นการร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ทางการค้าบริษัทมีการขยายธุรกิจโดยใช้หลักการในการขยายไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันซึ่งการขยายเป็นเพียงการขยายไปยังธุรกิจปลายน้ำ เพื่อผลประโยชน์ในด้านการเพิ่มอำนาจทางการตลาดให้มากขึ้น แต่ยังขาดการใช้ประโยชน์จากการใช้กิจกรรมร่วมกันและการถ่ายทอดความสามารถในการแข่งขันบริษัทมีการใช้กลยุทธ์การร่วมมือกันแบบ Complementary Alliances แบบแนวดิ่งคือ การเสริมกันในส่วนของ Value chain โดยบริษัทจะผลิตสินค้าและให้พันธมิตรจำหน่ายให้ และบริษัทยังใช้กลยุทธ์การร่วมมือกันแบบ Stable Strategic Cooperative Network ในการร่วมมือกันสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต<br />ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน (Strategic Actions: Strategy Implementation)<br />หัวข้อสัมภาษณ์ทฤษฎีบริษัท ABCผลการวิเคราะห์-การปกครององค์กร-โครงสร้างองค์กรและการควบคุมวัตถุประสงค์คือ ผู้มีส่วนได้เสียมีผลประโยชน์ร่วมกัน เกิดความสมดุลในผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วยCapital Market Stakeholders-ผู้ถือหุ้น -เจ้าหนี้Product Market Stakeholders-ลูกค้า –Suppliers –ชุมชน –สหภาพแรงงานOrganizational Stakeholders-ลูกจ้าง -ผู้จัดการโครงสร้างองค์องค์กรควรเป็นแบบ Function ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง-การควบคุมการควบคุมทางด้านการเงินการควบคุมเชิงกลยุทธ์-การจูงใจ ให้ผลตอบแทนเท่ากันหมดดูภาพรวมให้ผลตอบแทนเท่ากันก่อนส่วนหนึ่งและพิจารณาแยกแต่ละ division อีกทีให้ผลตอบแทนเป็นไปตามผลงานของแต่ละ division ผู้บริหารองค์กรกับเจ้าของเป็นคนๆเดียวกันจึงไม่มีปัญหาระหว่างผู้ถือหุ้นส่วนเจ้าหนี้ไม่เคยมีปัญหาเนื่องจากบริษัทจ่ายหนี้ตามกำหนด ส่วน Product Market Stakeholders ได้รับการเอาใจใส่จากบริษัทมาตลอด ด้านชุมชนมีระบบบำบัดของเสียต่างๆ ด้านผลประโยชน์ของพนักงานมีความเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจมีการจ่าย bonus ทุกปี ให้สวัสดิการพนักงานมากกว่าที่ประกันสังคมระบุและไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน ดังนั้นการปกครององค์กรจึงไม่มีปัญหาโครงสร้างองค์กรเป็นแบบ Function โดยมีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจให้กับฝ่ายต่างๆ-การควบคุมส่วนมากใช้ด้านกลยุทธ์ในทุกแผนก ยกเว้นส่วนพนักงานขายมีการควบคุมด้านการเงินเพิ่มขึ้น-บริษัทมีการจูงใจเหมือนกันทุกแผนกคือให้Bonus เท่ากัน 1 เดือนทุกปีและจะให้ Bonus 2 เดือนทุกปีกับผู้จัดการ บริษัทมีการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้เสียกับองค์กรในทุกๆส่วนอยู่แล้ว และครอบคลุมตามทฤษฎีมีความเหมาะสมในระดับหนึ่งคือแต่ละฝ่ายมีอำนาจการตัดสินใจได้เองไม่ต้องขึ้นอยู่กับส่วนกลางทุกเรื่อง แต่ยังขาดการให้ความสำคัญกับส่วน R&D และฝ่ายตลาด จึงไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง -การควบคุมเน้นทางด้านกลยุทธ์เป็นวิธีที่เหมาะสมจะเป็นการส่งเสริมให้ฝ่ายต่างๆ เกิดความร่วมมือสอดคล้องกับกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง -การจูงใจไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์สร้างความแตกต่างเนื่องจากให้ Bonus คงที่ทุกปีและเท่ากันทุกฝ่ายจะทำให้พนักงานขาดแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพราะผลตอบได้เท่าเดิม<br />หัวข้อสัมภาษณ์ทฤษฎีบริษัท ABCผลการวิเคราะห์-ภาวะผู้นำ-การพิจารณาเลือกทีมงานรูปแบบของผู้นำผู้นำแบบไม่พยายามเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใดๆผู้นำแบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ผู้นำแบบปฏิรูปแบ่งออกเป็นทีมในองค์กรคล้ายคลึง ผู้บริหารจากภายในทีมในองค์กรมีความหลากหลาย ผู้บริหารจากภายนอกทีมในองค์กรมีความหลากหลาย ผู้บริหารจากภายในทีมในองค์กรคล้ายคลึง ผู้บริหารจากภายนอกผู้นำองค์กรของบริษัทมีลักษณะการตัดสินใจที่เฉียบขาด เป็นคนรอบคอบกล้าคิดที่จะทำอะไรใหม่ๆ แต่ขาดความสามารถในการจูงใจลูกน้อง ผู้นำเป็นผู้บริหารที่ไม่เข้าถึงลูกน้องคือ ลูกน้องต้องเกรงหัวหน้าการเลือกทีมงานของบริษัทจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท รวมทั้งในส่วนของพนักงานก็ไม่ค่อยมีการลาออกิและจ้างใหม่จะมีฝ่ายพนักงานขายเท่านั้นที่มีการลาออก และจ้างใหม่ผู้นำมีลักษณะเป็นแบบ Transactional คือผู้นำแบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หากต้องการให้ใครทำงาน จะมองผลประโยชน์ของตัวเองกับลูกน้องเป็นหลัก มีความกล้าคิดกล้าทำอะไรใหม่ๆ แต่ยังขาดความสามารถในกาจูงใจจากข้อมูลจะเห็นได้ว่าบริษัทจะเน้นการรักษาพนักงานเก่าไว้ ซึ่งพนักงานส่วนมากจะอยู่กับบริษัทมาตั้งแต่บริษัทเริ่มดำเนินกิจการรวมทั้งผู้บริหารด้วย ดังนั้นอาจจะคาดคะเนได้ว่า บริษัทอาจไม่มีกลยุทธ์หรือแทกติกใหม่ๆเกิดขึ้น<br />5. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ<br />สรุปผลการวิจัย<br />ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย<br />แนวคิดในการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของบริษัทพบว่าใช้หลักการเดียวกับทฤษฎี จะมีความแตกต่างตรงที่วิธีการค้นหาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในที่ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ตัวแทนจำหน่าย และเกษตรกรรายย่อย<br />ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการศึกษารูปแบบกลยุทธ์ในระดับต่างๆ<br />พบว่าบริษัทยังไม่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจนซึ่งไม่เป็นไปตามทฤษฎี มีเพียงการกำหนดเป้าหมายคือ ขายสินค้าให้ได้กำไรเท่านั้น<br />การกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจพบว่าการปฏิบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์สร้างความแตกต่างในบางส่วน เช่นการบริหารงานที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถกำหนดการประชุมได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดปัญหาเร่งด่วน และไม่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในบางส่วน<br />ส่วนของกลยุทธ์ระดับองค์กรวัตถุประสงค์มีความแตกต่างกับทฤษฎี คือบริษัทขยายธุรกิจไปในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มอำนาจทางการตลาดให้มากขึ้นแต่ยังขาดประโยชน์จากการใช้กิจกรรมร่วมกันและถ่ายทอดความสามารถในการแข่งขันจากบริษัทหนึ่งสู่บริษัทหนึ่ง<br />สำหรับกลยุทธ์การร่วมมือกันระหว่างองค์กรและการวิเคราะห์การแข่งขันของบริษัทเป็นไปตามแนวทฤษฎี คือ มีการร่วมมือกันทั้งระดับธุรกิจ ระดับ Network เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งมีการพิจารณาคู่แข่งคือใคร จุดอ่อน จุดแข็งคู่แข่งเป็นอย่างไร<br />ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน<br />ส่วนของการปกครององค์กรและภาวะผู้นำ มีความเหมาะสมครอบคลุมตามทฤษฎีเพราะคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่านอย่างเหมาะสมและลักษณะผู้นำสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจคือไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว<br />บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรและการควบคุมที่มีความเหมาะสมตามแนวทฤษฎีในระดับหนึ่งคือมีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจฝ่ายต่างๆและมีการควบคุมกลยุทธ์ในทุกแผนก แต่ไม่เน้นความสำคัญส่วน R&D และฝ่ายตลาด<br />ส่วนของการจูงใจและการเลือกทีมงาน ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์สร้างความแตกต่างเนื่องจากให้ Bonus ที่คงที่ทุกปีและเท่ากันในทุกฝ่ายทำให้พนักงานขาดแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทั้งยังไม่มีการพิจารณาเลือกทีมงานใหม่ในการหาแนวความคิดใหม่ๆ จากบุคคลหลายๆอาชีพ<br />อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ<br />จากการศึกษาถึงรูปแบบและกระบวนการในการจัดการของบริษัท ABC พบว่าบริษัทมีกระบวนการในการจัดการบางส่วนไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่บริษัทเลือกปฏิบัติ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะการปรับปรุงส่วนที่ไม่สอดคล้อง คือกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง ซึ่งจะทรงประสิทธิภาพในการจัดการเชิงกลยุทธ์<br />ที่มาhttp://library.utcc.ac.th/onlinethesis/default.asp?PageNo=15<br />

×