Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
14 Unkw-_¿ 2010            ]pkvXIw 18              e°w 23          hne 2.00 108-˛maXv I...
22                                                            ...
3 3                                                            ...
4                                                    2010 Unkw-_À 14 ...
5                                                             ...
6 6                                                            ...
Jeevavachanam14 12-2010
Jeevavachanam14 12-2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jeevavachanam14 12-2010

587 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jeevavachanam14 12-2010

 1. 1. 14 Unkw-_¿ 2010 ]pkvXIw 18 e°w 23 hne 2.00 108-˛maXv Ipº-mSv I¨h≥j≥ tUm. Fw.F. tXmakv A¥-cn®p cmP-ÿm≥: CΩm-p-th¬ ann- Unkw-_¿ 26 apX¬Ipº-mSv: Hcp q‰m-≠n-te-sd- IpºmSv tmb¬ satΩm- hN ip{iqj S-Øpw. kv{Sokv ÿm]-Ipw {]`m-j- Ipw {KŸ-I¿Øm-hp-ambn h- St° C≥-Uy-bnse kp-hn-tij°mew {_Z-d¨ hnizmkn kaq- dn- b ¬ lb¿ sk°≥Udn {]kn≤ kphn-tij Kmb- the°p Ign™ A-c-q-‰m-≠n-l-Ønv Bflob ssNXyw kv-Iq-fnp kao-]-ap≈ ]¥- I¿ Km-ip-{iq-j°p tXrXzw te-sd-°mew k-Poh tXrXzw]I¿∂n-´p≈ Ncn-{X -{]-kn-≤- en¬ S°p- ∂ I¨h≥j- ¬Ipw. tIc-f-Ønepw hntZ-i- ¬Inb tUm. Fw.-F. tXm-a-am-b Ipº-mSv {_Z-d¨ P- n¬ kp{]-kn≤ kphn-tij Øpw n∂mbn Bbn-c-°-W-°n- kv (76) Unkw-_¿ 4 in-bm-gv-d¬ I¨h≥j≥ 108˛maXv {]kw-K-I-cmb Fw.-Fw. kJ- p hnizm-kn-Iƒ tbmK-ß-fn¬ N cm{Xn 9 aWn°p A¥-cn-®p. Øns‚ tXr-Xz-Øn¬ `m-c-X-alm-tbmKw 2010 Unkw-_¿ 26 dnb (tIm-´-bw), tUm. H.-Fw. ]s¶--Sp-°pw. 2011 Pp-hcn 2 Rm- kwkv I mcw Unkw- _ ¿ 9 Ønepw t∏mƒ, aym≥-a¿ XpS-RmbdmgvN Bcw-`n-°pw. hN kmap- h ¬ (am- t h- e n- ° - c ), bdmgvN I¨h≥j≥ kam-]n- ßnb cmPy-ß-fnep-am-bn hym- hymgw cmhnse 11 aWn°p cmP-ip{iq-j-Ifpw Km-ßfpw {]m¿- tPmkv amXyp (aw-K-em-]p-cw), °pw. I¿Xr-m-a-Øn¬ Gh-cp- ]n--®p-In-S°p∂ ]Xn-m-bn-cØn- - - ÿm≥ tIm´ CΩm- p- t h¬∞--bp-ambn 8 Znhkw o≠p Nm≠-∏n≈ ^nen∏v (tIm-´bw), - sS-bpw {]m¿∞-bpw km∂n- ¬ A[nIw {]mtZ-inI k-`m Nn¬{U≥kv hnt√-Pnse ip{iq-n¬°p∂ Bflob A¥-co- hn.-]n. ]utemkv (Io-gn-√w), ≤y--k-l-I-c-W-ßfpw I¨-h≥- Iq´m-bva-Iƒ ÿm]n-X-am-bn. j-°p-tijw AhnsS S-Ø-£w B_m-e-hr≤w hnizm-kn- B¬_¿´v kpn¬ (Hu-dw-K- j≥ IΩ-‰n-°p-th≠n I¨-ho- s∏--´p. ]Xva{io _lp-aXn ¬- q-tdmfw Am-Ym-e-b-ßfpw --I-ƒ°p DW¿∆ns‚ Ahn-kva- _m-Zv), ]n.-Pn. sPbnwkv (X-Æn- ¿ ]n.-C. kmwIp´n A`y¿-∞n- In cmjv{Sw BZ-cn-®n-´p≈ At±- AXn- e p- a - [ nIw hnZym- ` ym- kc-Wob Ap-`q-Xn-bmbn amdpw. tØm-Sv) F∂n-h¿ Cu h¿jw ®n-´p-≠v. l- Ø nv aZ¿ sXtck ]pc- ÿm-]--ßfpw BXp-cm-e-b- kvIm-chpw e`n®n´p≠v. ßfpw ÿm]n®v CΩm-p--th¬ Bflhnizm-ktØmsS - 1936 HIvtSm-_¿ 16v tImg- k`-bpsS _n-j-∏mbn At±- hnhml Pohn-XØn-te°v - t©cn Ipgn-°me ap≈-m-Ip-gn- bn¬ G{_-lmw-˛Gen-bmΩ Z-º- - - lw Db¿Ø- s ∏- ´ p. `mcy AΩnWn tXmakv t-c-sØFd-Wm-Ipfw: _lp-ne {SÃv hn-XcWw sN-- Xn-IfpsS koa-¥]p-{X-m-bn P- - - ncym-X-bm-bn-cp-∂p. At±-l-sI´nS n¿Ωm-W-Øn¬ bv-Xn-´p≈ 50,000¬ n® At±lw sNss∂ ln-µp- Øns‚ ]p{X-m-Wv _nj]vIev-]Wn sN-øsh hogvN- A[n-Iw ho¬-sNb- ÿm≥ ss__nƒ skan-m-cn-bn- tUm. kmw tXmakv (cm- P -bn¬ A-cbv°p Xmtgm´v dp- I - f p- s S D- ] t`m- se ]T-tijw cmP-ÿm-n-¬ - ÿm≥). a‰p a°ƒ: eoemΩXf¿∂v InS-°-bn-em-bn- ‡m- ° - f n- ¬ Hcm- kphn-ti-j- the Bcw-`n-®p. (sX-¶m-in), tacn _m_p (s_- fmWv B-‚Wn. - CΩm-p-th¬ ann-kv{Sn-bpw √m-cn), acp-a-°ƒ: sj√n (bp.-cp∂ mb-c-ºew ]pXp- qX km- t ¶- ss__nƒ kvIqfpw h-gn kphn- F-kv.-F.), kmw (sX-¶m-in),t»-cn¬ B‚-Wn-°p B- Xn- I ssien- b n¬ tij ZuXyw Xp-S¿∂ A-t±-l- _m_p (s_-√m-cn).fl-hn-izm-khpw ]n≥-_-e-hp-ambn HIvtSm-_¿ 13-˛mw n¿--Ω n- s ®- S p- Ø n- ´ p-Xo-bXn tImS-t©-cn-bn¬ ≈ Cu ho¬ s-N-b-n-∂p-≈ B≥kn A-t±-- dp- I ƒ n - l m- b -l-Øns‚ Po-hnX k-Jn- cpw iøm-h-ew-_n-I-bm-bn. hnhml N-Sßn-¬ - fp-- a mb k- l - { k-B‚-Wn k-∂n-ln-Xm-b- - ߃-°v A£-cm¿-Xv k-Xyw k-¿-∆o-kv {S- ∞Øn-¬-Øs∂Ãn¬ n-∂pw e`n® ho-¬ "]n≥_ew B-Ip- 2500 ¬ A[nIw apJ-hnesN-bdn¬ C-cp-∂m-W.v -- ∂p F-∂Xv Cu an- t]Pp-Iƒ... 1800 cq]- {]m¿∞-tbm-Spw A¿- - n--k v { Sn- ° p- t h≠n Unssa 1/4 sskkv BI¿j-I-amb∏-W-tØm--Spw IqsS Xp-S- Z¿iw D≠m-b-h¿- Izmfn‰n seX¿°-an´v kXyw k¿-∆okv °p G-sd Nmcn-Xm¿- ss_≥UnwKv B‚-Wnbpw B≥knbpw ∞yw ¬-Ip-∂p. temIsa-ºm-Sp-ap≈ ss__nƒ ]WvUn- X]m-en¬ e`n-°p-hm≥ 100 cq] X]m¬ kphn. hn.-]n. tP°_v nXy-X-bn¬ X-∑m¿ hN--]-T--Øn-p-]-bp-‡-am- °p∂ Aaqey ]T ss__nƒ. Nm¿÷v A[nIw ¬tI-≠-Xm-Wv. _p- °p-sN-øp-∂-h¿ M.O./D.D.; SathyamXncp-h--¥-]pcw: kphn-ti-j Umf v Xntbm-fPn-°¬ skan-m-cn-bn¬ - Publications, Thiruvalla F∂ t]cn¬ ∞n-bmbn-cn-°p-tºmƒ 19-˛mw h- Xmsg- Im-Wp∂ hnem-k-Øn¬ X]m-¬{]-kw-K-I≥, Fgp-Øp-Im-c≥, Zo¿L-Imew thZimkv{X-⁄m-bn-cp∂ - b- n¬ c£n-°-s∏´p kv-m-- tUm. Nmƒkv ssddn-bm¬ hnc-Nn-Xam-bXv. - aptJ-tbm; Axis Bank Xncp-h√A-≤ym-]-I≥ F∂o ne-I-fn- {_m©nse kXyw ]ªn-t°-j≥kns‚ ta-‰p. _n. F. ]mkm-bn´v 1942¬ ^p´v tm´v k v , d^- d ≥kv , ]Z- ß -se-√mw {_Z-d¨ kaq-lØn¬ - - A/c 422010200001021 A°u- A≤ym-]-I-mbn. fpsS A¿∞- ß ƒ, hni- Z o- I - c - W - ≠ntem ]W-aSb°m-hp-∂Xm-Wv. -- v -kam-Z-c-Wo-b-m-bn-cp∂ hn.-]n.- ߃, Ncn- { Xw... Ipº- mSv h≠- I - Ø n¬ BZy-X-hW 2010 BKÃv 31v apºpwtP-°_v km¿ (89) 2010 Unkw- thZm-≤ym-]-I¿°pw thZ-hn-Zym¿∞n- c≠mw XhW HIvtSm-_¿ 30v apºpw timim-Ω-sb 1943¬ hnhmlw_¿ 1v nXy-X-bn¬ {]th-in- Iƒ°pw CS-b-ip-{iq-j-bn-¬ G¿s∏-´n- AS-bvt°-≠Xm-Wv. - sNbvX tP°-_v km¿ ]q¿Æ-®p. Xn-cp-h¥-]pcw Fkv.bp.‰n. - - cn-°p-∂-h¿°pw km[m-c-W-°m¿°pw IqSp-X¬ tIm∏n-Iƒ Hcpan®v _p°p k-abw kp-hntij-th-e-bv-°m- {]tbm-P-Icw. -sN-øp-∂-h¿°v {]tXyI Ingnhv e`n-°p-B-ip-]{Xn-bn¬ Hcm-gNbmbn Nn- - v - bn kz-bw ka¿∏n®v 1945¬ X- ∂-Xm-W. vIn-’bn-em-bncp∂ At±-lØn- - nc-h[n Ia‚dn Ipdn-∏p-Iƒ jw ]-cp-Øn-∏md {_Z-d¨ sk- s‚ tPm-en cmPn-h-®p, ssa-kq¿ IqSp-X¬ hnh-c߃°v, -s‚ A¥yw Unkw-_¿ 1 _p-[- {]o ˛ ]ªn-t°-j≥ hne 1000 cq]; an-tØ-cn-bn¬ S-Ø-s∏-´p. tI{µ-am°n {]h¿-Øw Bcw- (X-hWIfm-bn 500+500) - - -≥ cmhnse 5 aWn-°m-bn-cp-∂p. bmt°m- _ mb kapZm- b - `n-®p. I∂S `mj-bn¬ {]m-ho- kwkvImcw Unkw-_¿ 3v Øn¬ NmØ-∂q¿ hnf-bn¬ Ip- Wyw t-Snb A-t±lw A-SpØt]cq¿°S {_Z-d¨ Akw-ªn- S-pw-_-Øn-emWv 1921¬ At±-l- 15 h¿-jw A-hnsS kp-hn-ti-jo-°p kao-]-Øp≈ F_-t-k¿ I-c-W-Øn¬ hym]r-X-mbn.am¿tØmΩm ]mco-jvlm-fn¬ Øns‚ P-w. Xncp-h-¥-]p-h®p S∂ ip-{iq-j-bv°p ti- cw B¿Svkv tImtfPv hn-Zym¿- (tijw 6˛mw t]Pn¬)
 2. 2. 22 2009 hw-_¿ 29 2010 Unkw-_À 14 ]{Xm-[n] kanXntUm. kn.hn. hS-h (No^v FUn-äÀ) kphn-ti-j-I³ (]ß-{io) Fw.-F. tXmakv F.hn. tPm¬ PntPm A¦-amen ]n.-Fw. G{_lmw F.kn. tPmk^v ]n.Fw. G{_lmw cP-]p-{X-cpsS mSmb cmP-ÿm-n¬ kphn-ti-j-Øns‚ At±-l-Øns‚ Pohn-Xkm£yhpw {]kwK NmXp-cyhpw (k_v FUn-äÀ) Zo]-inJ Db-¿-Ønb hy‡n-I-fn¬ A{K-Km-an-bmWv Znhw-K-X- bphm-°sf Gsd kzm[o-n-®p. ss__nƒ kvIq-ƒ, Am-Y- tacn-¡p«n ]n.sP. mb tUm. Fw.-F. tXma-kv. Bdp ]Xn-‰m-≠p-Iƒ kphn-tij im-e-Iƒ, IpjvT-tcm-Km-ip-]-{Xn-Iƒ, Bip-]-{Xn-Iƒ, kvIqfp- (kÀ¡p-te-j³) cwKØv sNe-h-gn® At±lw 2010 Unkw-_¿ 4v A¥-cn®p. Iƒ XpSßn AtIw kphn-tij]chpw kmaq-ly-hp-amb kmw kn. hS-h th¿s]´ ssZh-P--Øns‚ a≤y-Øn¬ n∂pw ]fl{io ]Z- ÿm]--߃. HSp-hn¬ `mcXk¿°m-cns‚ "]fl{io _lp- (dkn-Uâ v FUn-äÀ) hn°v A¿lX tSnb hy‡n F∂ JymXnbpw Fw.-F. tXma- a-Xnbpw Cu kphn-tij-Is tXSn-sb-Øn. knv kz¥w. kphn-tij-Øn-p-th≠n BZy mfp-I-fn¬ sImSnb ]oU- hntZi {]Xn-n-[n-Iƒ ""eLp-te-J-Iƒ IpØn-n-d® tXmƒ k©n-bp-ambn kphn- -߃ At±-l-Ønp tcn-tS≠n h∂p. Pbn¬ hmkw, tZtlm-]-{Z-hw, tImSXn hyh-lm-c-߃ CsXms° H∂np bp. Fkv. F. tij eLp-te-J-Iƒ sdbn¬th πm‰-t^m-anepw Fb¿t]m¿´n- ep-sams° hnX-cWw sNbvXp S-°p∂ Zo¿L-Im-b-mb Hcp ]pdsI H∂mbn h∂p. CsXm∂pw At±-lsØ Xf¿Øn-bn- yqtbmÀ¡v hy‡nsb n߃ I≠m¬ kwi-bn-t°-≠m, AXp kphn. √. Xs‚ ZuXy-Øn¬ At±lw ]ns∂bpw apt∂m´p t]mbn. F. tPm¬ t__n Fw.-F. tXma-km-Wv! Pohn-XØns‚ HSp-hn-esØ mfp-Iƒ AKvn tim[-bpsS - - 845 352 3626 Znh-k-ß-fm-bn-cp-∂p. Bcw`w t]mse-bm-bn-cp-∂n√ Po-hn-X- Hcp ImeØv Fw.F. tXma-kn-s-°p-dn®v Cßs Hcp sSIv k mkv sNm√p≠m-bn-cp-∂p. Øns‚ A¥y]mZ-߃. D]-tZ-i-]-c-amb -ssh]-co-Xy-߃ amXyp tXmakv lnµp- ÿ m≥ ss__nƒ C≥Ãn- ‰ yq- ´ nse ]T- - t ijw Ht´sd hna¿i--߃°pw H‰-s∏-Sp-Ø-ep-Iƒ°pw Imc-W-am- 281þ397þ6923 bn. alm ]oUtm-]tZiw Xs∂ h≥ hnhm-Zap-b¿Øn. _n- - - sIsâ¡n DØc C≥Uy-bn-te°v kphn-ti-j-hp-ambn t]mb ae-bm-fn- F_n amXyqkv I-fn¬ {]ap-J-mb kphn-tij the-°m-c-m-bn-cp∂p tUm. j]v ]Zhn kzoI-cn-®Xv H‰-s∏-S¬ ]q¿Æ-am°nsb∂v ]d-bmw. 502 749 0587 Fw.-F. tXma-kv. lrZ-b-Øn¬ Bfl`mchpw knc-I-fn¬ bph- ]pXnbnba D]-tZi kXy-߃°p hncp-≤-am-bn-cp∂p Umfkv c- ‡ - h p- a mbn At±lw cmP- ÿ m- nse tIm´- b n- s e- Ø n. At±- l - Ø ns‚ Nne D]- t Z- i - ß ƒ. Ahsb i‡- a mbn FUzn³ tPmk^vv Aev ] Zmk≥ A¤pX Ic- ß - f n¬ i‡ambn D]- t bm- K n- FXn¿°p-tºmgpw "_Um A¶nƒ F∂p hnfn-°-s∏-´n-cn-°p- 972 487 2000 °- s ∏- ´ - p . ∂ At±-l-Øns‚ Nne hy‡n alm-fly-߃ B¿°pw ann-tkmt«m H∂p-an-√m-bva-bn¬ n∂pw Bcw-`n® {]h¿Øw Hcp alm ImWm-Xn-cn-°p-hm≥ Ign-bp-am-bn-cp-∂n-√. hÀKokv ]n. hÀKokv {]kvYm--ambn amdn. Bbn-c-°-W-°np hnZym¿∞n-Iƒ hN BIm-iØnse taL-ßsf am{X-a√ Xmcm-KWßsfbpw - - 651 686 9797 ]Tw ]q¿Øn-bm-°n `mc-X-Øns‚ hnhn[ `mK-ß-fn¬ kphn- ap°v ImWp-hm≥ Ign-™n-cp-∂p-sh-¶n¬! Pohn-Xhpw D]-tZ- Unt{Sm-bnäv ti-j-Ønp km£n-I-fm-bn. ihpw Hcp-t]mse {]m[m-y-ap-≈Xm-sW∂pw Hm¿°p-I. - sI. kn. tPm¬k¬ 248 528 9128 Nn¡mtKm _me-]m-T-߃ a:]q¿∆w ad-°p∂ th¿]m-Sp-Im¿ Xmcp hÀ¤okv 630 910 4148 tPm¿÷v amXyp ˛ ImUm - lq̬ {_Z- d ¨ k`Iƒ°v Hcp _-lp-aXn D]-tZi hn-j-b-ß- sh-¶nepw AXns‚ Xn‡ ^e- X-cn-∏n®pw tIc-f-Øn-se th¿- cmP³ kn. amXyp kwL-S Bh-iytam? fn¬ hf-sc ISpw-]n-Sp-Ø-°m-cm- ߃ Ah¿ th≠p- t hmfw 281 443 0060 ]m- S p- I m¿ a‰p- ≈ - h - t c- ° mƒ _lvdn³ AJn-e- temI kwL-S- tbm, AJn-e `m-cXob kwL- - - - b tIc-f-Ønse {_-Z-dp-Im¿-°v Ap-`-hn-t°≠n h∂p. hfsc ap∂n-em-Wv. F-∂m¬ Xs∂-bm-W-t√m F-t∂m¿-Øv (CsXms° ImWp-tºmƒ _me-]m-T-ß-fn-embn A-`y--kn-®- sP. Un. t]mÄ S--tbm, c≠p-a-s√-¶n¬ Ip-d- Zp:Jn-°p-I-b-√m-sX F¥p sN- sslkv I q- f n¬ hnZym¿∞n- sXms° ad∂v t]mIp-Itbm 714 431 ™-Xv Hcp AJne tIcf kw- bp. F. C. L-Ssb¶nepw Bhiy-an-t√? - - øpw? Ipd®p mƒ Ign-bp-tºmƒ Iƒ°v ae- b mfw ]Tn- ∏ n® A≤ym- ] - I - s - b mWv Hm¿Ω a:]q¿∆w hn´p-I-f-bp-I-tbm sNbvXn-cn-°p-∂p! A_p- Z m_n F∏n-kvtIm-∏¬ k`-Ifpw CXns‚ {]Xn-n-[n-I-fmbn A- hcp-∂-Xv. 8˛mw ¢mknse HmW- k`-bnepw {_Z-d¨ kaq-l-- _ntPmbv tPm¬kv tPmÀÖv kwL-S--Ifpw Ah-Im-i-ß- ta--cn-°-bnepw Im-U-bn-epw, ∏-co-£-bpsS t]∏¿ tm°nb Ønepw ssZhm-[n-]-Xy-Øns‚ 050 ˛ 5313382 ƒ kwL-SnX i‡n-bn-eqsS Kƒ-^v cmPy-ß-fn-ep-sa√mw k- A≤ym- ] - I ≥ ]e Ip´n- I ƒ- {]m-[myw Ipd™p Ipd™p jmÀP t-Sn-sb-Sp-°p-∂p.- F-¥p-sIm- a¿∞-∑m¿ Bb ktlm-Zc∑m¿ - - °pw A£- c - ß ƒ ]q¿Æ- a m- AXp "hy‡ym-[n-]Xyhpw, k¿- - ≠v -ap-°pw Bbn-°q-Sm? kn. Fw. tP¡_v ht∂-°mw. tbm {Ia-amtbm Fgp-Xp-hm≥ ∆m-[n-]Xyhpw, IpSpw-_m-[n-]Xy- - - "All Canada Brethren Con- 050 þ 6346356 B[p-nI ImesØ hyh- Adn-bn√ F∂p I≠p sR´n- hpw, GIm-[n-]-Xy-hp-sam-s°- gress Ft∂m, All USA Breth- ÿn-Xn-bn¬ Cß-s-sbmcp B- t∏m-bn! XpS¿∂p≈ c≠p-aq∂v bmbn cq]m-¥-c-s∏-´n-cn-°p-∂p. ren kwL-S--sbt∂m H-∂pw hiyw Ds≠∂pw tIc-fØnse - amk-߃ BZy A£-c-߃ ip{iq-jIfpw k`m-`cWhpw H- - - - Gähpw {]Nm-c-apÅ CXp-hsc tI´n-´n-√. F-∂m¬ kao]-Ime kw`-hßfpsS A- - - ]Tn-∏n-°p-hm≥ Xs∂ kabw{_Z-d¬ hmÀ¯m hmcnI kphn-ti-jI∑m-sc-bpw kphn- - - s° hniz-kvX∑m-cn¬ n-∂pw - Sn-ÿm-Øn¬ AXv A-Xym-h- Nne-h-gn-t°-≠n-h-∂p At±-l- ka¿∞- ∑ m- c n- t e°pw A-Xp hmÀjnI hcnkwJy ti-j-th-e-tbbpw k-lm-bn- iy-ambn-cn-°p∂p F-∂pw Icp-Xp- - Ønv!! Cu Ap-`hw C∂v C³Uy-bn 50 cq] °p∂ anj-dokv k¿∆okv ∂-h¿ [mcmfw Im-Wmw.- A-ß- tIc-fØnse th¿]m-Sp-Im-cpsS hgn Am-fln-bXbn-te-°pw H- - -Bbp-jv¡me hcn-kwJy 500 cq] skmssk-‰n, Im-Um; ÿ- gp-In FØp-∂p. s D≈-Xp-sIm-≠m-Wt√m C- CS-bn¬ ImWp-tºmƒ AXn-i- USA $ 50 ew k`-Iƒ-°v n-b-ak-lm- ^etam ip-{iq-jIfpsS Xe- - t∏mƒ Cu kw-LS D≠mbn- - bn-°p-I-bm-Wv!!!) aäp cmPy-§Ä 1000 cq] bw th-W-sa-¶n-¬ A-Xp e-`y- ∏-Øn-cn°p-∂hcpw k`m-aq-∏∑m- - - cn-°p∂Xv. (Cu Ata-cn-°-bn¬ R- hnemkw - a m- I p- ∂ CCCE F- ∂ kw- cpw A[n-Im-c tI{µ-ßfmbn Xo- - LS; ÿm-hcPwK-a -hkv-Xp- -- F∂m¬ Hcp Imcyw Nn¥n- ߃ Ign-bp-tºmƒ Rß-fp- Pohh- N w t°-≠n-bn-cn-°p∂p. s]´Iw Xm- sS a°-fpsS ap-ºnepw sh≈- cp-∂p. mw Hmtcm-cp-Øcpw kzbw kXyw ann-kv{Sokv °-fpsS A-h-Imiw kq-£n- hna¿-iw S-tØ-≠p∂ ka- °p-hm≥ th-≠n {]-h¿Øn- sg hoWp t]mIptam F∂p≈ °m-cpsS CS-bnepw R߃tXm«-`mKw ]n.-H., Xncp-hà þ 689 541 bw A-Xn{I-an-®n-cn-°p-∂p. "F∏n- Ph: 0469 2619209 °p-∂ Ãyp-sh¿-Uv Atkm-kn- `bw sIm≠v ssZ-h-Øns‚ hy- A- ` n- a m- - t ØmsS ]dbm- d p- kv- tIm∏enk- (Episcopalism) - Mob: 9447126182 tb-j≥ F-∂n-ß-s hnhn[ h-ÿn-Xnsb ad∂v kzbw Xm- ≈Xv tIc-f-°-c-bnse Rß- Øn-s-Xn-sc t]mcmSn XymKw k- USA Address kwL-S--Ifpw {]-tXyI Dt±- ßn-n¿Øp-hm≥ {ian® amp- fp-sS- ]n-Xm-°∑m¿ ImØp kq- - ln®p -ΩpsS ]nXm-°∑m¿ Im- - iy-tØmSv Iq-sS {]-h¿Øn- jnI sh{]m-fsØ ssZhw Aw- £n® n¿Ωe D]-tZ-i-sØ- Sathyam Ministries °p-∂- hn-hn[ tIm-¨-{^≥- Ko-I-cn-®n√. "F√m-h¿°pw cm- bm-Wv). ´n-Ø∂ amXrI hn´v F∏n-kv- P.O. Box. 1088 kp-Ifpw ap-°p-≠v. F-∂m¬ Pm-hp-≠v R߃°pw th-Ww tIc-fØnse th¿]m-Sp-Im¿ - tIm-∏en-kØns‚ BZy ]Sn-bn- - LA Mirada, Hcp cmPm-hn-s, F∂ bn-{km- iXm_vZn BtLm-jßfpw S- - - ¬ Im¬ FSp-Øp h®n-cn-°p-∂p. {_-Z-d¨ k`-Iƒ-°v Hcp kw- CA-90637 tb¬ a°- f psS imTy- Ø n- v , Øn. Kl--amb hnj-b-߃ L- S F∂Xv BZy- a m- b n w w w. t r u t h i n t l . o rg tIƒ- ° p-- I - b m- W v . A- X n- s ‚ ssZhw cmPm-hns sImSp-Øp- ]Tn®pw AXv `wKn-bm-bn Ah- (XpScpw)
 3. 3. 3 3 2010 Unkw-_À 14 2009 hw-_¿ 29 F¨v.F. Ab¬sskUnsâ hnhÀ¯I³: tPmÀÖv Ipcy³, Umfkv shfn¸mSp ]pkvXI hymJymwþ28 (XpSÀ¨) ´p-≠v. H≥]Xmw A≤ym-bØn- - Cu BgvN-h-´-Øns‚ A- aS-ßn-hcp∂Xp hsc Cu BgvN- - Zmotbens‚ ]pkvXIw ¬ Hcp kz¿§ob Z-qX≥ {]-hm-- ¥y-Øn¬ hnip-≤--K-c-Øn¬ h´w nh¿Øn-°s∏-Sp-Ibn-√. - - N-Is‚ ASp-°¬ h∂v, cm-Pmhp hmgp-I-bpw cmPy-Øn- Zmo-tb-en-tmSp ZqX≥ C- 9se Fgp-]Xmw BgvN-h´w s‚ ]p-xÿm-]sØ-°p-dn-®p- - - ßs ]d-™p: ""ns‚ P-Ønpw hnip-≤- kIe ]co-£-I-fnepw A- -K-c-Øn-pw Fgp-]Xv BgvN- ≈ {]h-N--߃ nd-th-dp-I- ""Ah-km--tØmfw bp≤-ap-h¿ ]cm-P-b-s∏-´p. ssZh-h-N-- h´w nb-an--®n-cn°p∂p F∂p bpw sNøpw. A-Xns‚ B-cw-`w ≠m-Ipw. iqy-ßfpw n¿Æ-bn-{]-Imcw ]Øp tKm{X-߃ A- ]d-bp-∂p. hfsc hy‡-ambn tcJ-s∏-Sp- °-s∏-´n-cn-°p∂p (Zm-o. 9:26).iq¿ cmPm-hn-m¬ ]nSn®p sIm- Hcp BgvNh´w F-∂Xv Ggp - - Øn-bn-cn-°p-∂p. Ign™ 1900 h¿j-ß-fm- hnh: tPmÀÖv Ipcy³≠p-t]m-I-s∏-´p. Ipsd°-gn™v h¿-jam-bn-´mWv I-W°m-°n-bn- - - ""sbcqi-te-ans bYm-ÿm- bp≈ ]e-kv-Xos‚ Ncn-{X-am-tijn® c≠p tKm{X-߃ _m- -s∏-SpØn (Zmo. 9:25). tc¬- ° m- mbn taL- ß - f n¬ cn-°p-∂Xv. Ggp-]Xv BgvNh´w - - WnXv. F°m-e-hpw AXv Hcp_n-tem-Wn-te°p sIm≠p-t]m- FSp-°-s∏-Sp-Ibpw sNøp-∂-Xp-I-s∏-Sp-Ibpw Fgp-]Xp h¿jw ◊ 7 h¿jw = 490 h¿jw. CXv sb- CXp ssl- a ym- h ns‚ bp≤-°fhpw bn-{km-tb¬ Ah- - - hsc A-h-km-sØ BgvN-h- lq-Z∑m¿°p-th-≠n-bpw sbcp-ite- ]pkv - X - I w c- ≠ mw A- ≤ ym- b - cpsS k-µ¿-i--Imew Adn-bm-Ah-¿ AhnsS ASn-aIfmbn Xp- - - Øn¬ A¿--∞-lv-ijvSm cmPm- Xn-cp-∂-Xp-sIm-≠v AXp-ey-amb ´-amb Ggp-h¿jw Bcw-`n-°p- an-p-th≠nbpw {]tXyIw n¿-Æ- I-bn-√. shfn-∏mSp ]pkvX-I-wS-cp-Ibpw sNbvXp. hns‚ Iev-]--bm-bn tcJ-s∏-Sp- iq-y-X-bpsS cw-K-ß-fp-am-bn-cp- bn°-s∏-´n-cn-°p-∂ ka-bamWv. - Cu {]hmN Ime-bfhn- - - Øn- b n- c n- ° p- ∂ p. ASpØ 49 ∂p. Ah-cpsS kabw Ct∏mƒ `q-cn-`m-Khpw Cu BgvNh´sØ- - - -ptijw shfn-s∏-Sp-hm-n-cn-°p- Cu Ime-bfhns aq∂mbn - - °p-dn-®p-≈-Xm-Wv. h¿j-߃-sIm≠v sbcqitew ]p-tcm-K-Xn {]m-]n-°p-∂n-√.∂ Ah-cpsS hm-KvZØ ain-lm- Xncn-®n-cn-°p-∂p. CXn¬ Ggv -K-cw ]p¿-n¿-Ωm-Ww sNbv- ssZhw C-t∏mƒ as‰mcp {]- tXP-k°cn-°s∏´ I¿-Øm- v - -sb kzoI-cn-°p-hm-mbn A-h- BgvN-Iƒ AS-ßnb H∂mw Xp. 434- h¿j-߃-°p-tijw hrØn sNøp-I-bm-Wv. sblq- hv Ab® ]cn-ip-≤m-flmhv in-jy-cpsS kz¥-tZ-i-tØ°p hcp- Im-e-L´w sbcq-i-te-ans‚ a- I¿-Øm-hv Zm-hnZp ]p{X-mb Zv Awi-ambn ImTnyw kw`- ∑m-cp-sS-ta¬ s]s¥t°mkvXp- - -hm≥ Ap-hZn-°s∏-Spw. Ime-k- - - Xn--e p- I sf ]p¿n¿ΩmWw cmPm-hmbn sbcq-i-tean-te°p m-fn¬ hcnIbpw k` B-cw-`n- hn-®n-cn-°-bm¬ Ah≥ Xs‚ºq¿Æ- X - b n¬ I¿Øm- h mb sNøp-hm≥ th-≠n-hcp∂ m¬- - Fgp-∂≈n. F∂m¬ Ipsd Znh- °p-Ibpw sNbvXp. F-∂m¬ Cu k`sb Iq´n-t®¿-Øp sIm≠n-tbip-{InkvXp {]Xy--£-m-b- ]sØm-ºXp h¿j-sØ°p-dn- k-ß-ƒ-°p-tijw Ah≥ X-≈- cn-°-bm-Wv. Xs‚ oXn-bp≈ a¿-ΩØn-s‚ ]q¿Æ-kXyw X¿- -t∏mƒ Hcp ti-jn-∏p am{Xta B °p-∂p. AXn-p-tijw sbcq- s∏-Sp-Ibpw {Iqin-°s∏-SpIbpw - `c-W-Øn-mbn `q-a n- b n¬ cm- skm-kIm-cmb iu¬ As∏m- v -]Zhn {]tbm-P--s∏SpØn-bp- i-te-ans bYm-ÿm--s∏-Sp- sNbvXp. Aßs A`n-jn-‡- Pyw ÿm]n-°ptºm-ƒ {In-kv- kvXemb ]u-sem-kv BIp-∂- - -≈p. Ah-cpsS k¥-Xn-Iƒ ]- Øn ]Wn-bn-°m-p≈ Iev] mb I¿-Ømhp tOZn-°-s∏-´p. Xp-hntmSp IqsS hm-gp-hm-mbn Xp- h sc Adn- b - s ∏- ´ n- √ . Cue-kvXo-n¬ Xm-akn-®p. Ah-p- - ]pd-s∏-Sp-∂-Xp-ap-X¬ A`n-jn- A-h-v Bcpw Cs√∂p h∂p. Xs‚ k`-bm-Ip-∂ ico-csØ h¿Ø-am-Ime bpKsØ kw- -th≠n ImØn-cp∂ AtX tZi- ‡-m-sbmcp {]`p-hsc 62 Bgv- Ah- k m- sØ Bgv N - h - ´ - Xm≥ hm¿sØ-Sp-°p-I-bm-Wv. _-‘n® kXyw Ahv e`n-°p-°m¿ Ahs XyPn-®p-If™p. - - N-h´w AYhm 43 h¿j-߃. tam? AXp nd-th-dntbm? C√. sblq-Z-∑m¿ kz¥- ÿ-e-tØ- Ibpw Ah-n¬ IqSn ap°p Ahs‚ hc-hns‚ kabw AXnp-tijw aq∂mw ImeL- Xs‚ ]p{X≥ X≈-s∏-Sp-tºmƒ °p h-cp--Ibpw sbcqitew sb- e`n-°p-Ibpw sN-bXp. vZmo-tb-ens‚ ]pkvX-I-Øn¬ ´-amb Hcm-gvN-h´w AYhm G- ssZhw bn{km-tb-ens X≈n. lq-Z-∑m-cpsS Xe-ÿm--am-Ip-I-hy-‡-ambn ap≥Iq´n ]d-™n- gp-- h¿j-߃. Ch≥ `mhn-bn¬ sbcq-ite-an¬ - bpw k` I¿Øm-hns FXn- (XpScpw) CXv {_Z-d¨ k`m {]Xn-n[n ktΩ-f--am-bn-cp-∂pthm? tPmk^v kn. amXyp ˛ Ipº-mSv (XpS¿®) . Ãyp-sh¿Uv Atkm-kn-tb- CØcw Hcp ktΩ-fw hnfn- ©v ann‰v ssZ¿Ly-ap≈ B- S-∂Xv {]kvXpX ktΩ-f--At∏mƒ CsXm-∂p-a√ b-Ym¿- j≥ Adn-bmsX Fßs Ãyp- ®p-Iq-´p-∂-Xnp apºv kz-¥w tem-N--bv°mbn FgpXn ¬- Øn-v apºpw ]nºp-am-Wv. k-∞ {]ivw. "{InÃy≥ N¿-®v sh¿Uv Atkm- k n- t bj≥ ÿew k`-Ifn-se¶n-epw Cu - Inb Bdp tNmZy-߃ C∂v ]- tΩfw shdpw {]-l-k-hpw!A-Yhm Bcm-[-m-ebw F-∂v sk{I-´-dn-bpsS tXr-Xz-Øn¬ hnjbw Ah-Xcn-∏n-®ncp-∂p-thm? - c-ky-am-Wv. AXn¬ IΩn‰n cq- Ipº-m´p S∂ {_Z-d-¨t]cp shbv°m-ØtXm X-t±i tbmKw hnfn-°pw. . HIvtSm-_¿ 8p S∂ ktΩ- ]o-I-cWw hnj-b-am-bn-cp-∂n-√. k`m {]Xn- n[n ktΩ- f - -`cW ÿm]--ß-fn¬ c-Pn ÿ --- . A¶-amen kw`-h-sØ-°p- f-Øn¬ "Ipº-mSv ta-Jebp- - - - Nne "taJe-Iƒ Btem-N- Øns‚ Xocp-am--ambn Imcy-sNøm-ØtXm A√ b-Ym¿∞ dn®v "lrZ-b-`m-c-ap≈ k-tlm- sS Btem-Nbn¬ ]-s¶-SpØ - - bv°v ]pd-In-ep≈ e£yw a- ߃ {]N-cn-∏n-°p-∂-Xnp apºv{]iv w F∂mWv A- ¶- a men Z-c-∑m¿ Hcp Btem-Nm tbm- BfmWv Rmpw.- A-hnsS {]- - n-em°n Xß-fpsS kpNn- tI-c-f-Øn¬ F{X {_Z-d¨ k-¬-Ip∂ ]mTw. h-kv-Xp hyh- Kw IqSp- ∂ p. CtX hnj- b - Xn-n-[n-k`sb-°p-dnt®m B-cm- - - ¥n-X-amb A`n-{]mbw IΩn‰n `--I-fp-s≠∂pw AXn¬ F{X-lm-c-߃ tm°n -S-Øm≥ H- Øn¬ "lrZ-b-`mcw Ds≠∂v Ipw {]Xn-n-[n-Iƒ F-∂Xp kw- - th-≠ F∂mWv F∂p {]Jym- t]-sc £Wn®p F∂pw hy‡-cp tI{µ kwhn-[m-w (Ãyp-sh¿- ]-c-ky-ambn {]Jym-]n® kao- _-‘nt®m Hcp N¿®bpw S-∂n- ]n-®p. am-°-Ww. F{X k`-Iƒ {]Xn-Uv Atkm-kn-tb-j≥) D≠m-bn- ]-hm-kn-I-fmb ktlm-Z-c-∑m- √. CXv thZn-bn¬ ]n-∂oSv ]c- Cßs {]Jym-]n® ta-Je n-[n-Isf Ab-s®∂pw AXn¬´pw Imcy-an√ F∂mWv Fd-Wm- sc F¥p-sIm≠v B Btem- ky-ambn {]-Jym-]n-°p-Ibpw sN- {]Xn- n- [ n- I sf ktΩ- f w F{X k`-Iƒ IΩn‰n cq]o-I-Ipfw _tY-¬ kuØv A-kw- N-m tbmK-Øn¬ n∂v Hgn®p bv-Xp.- Ign™v aS-°-bm{X Bcw-`n-®- c- W sØ Ap- I q- e n- s ®∂pwªn ¬-Ip-∂ ]mTw. Npcp-°- n¿ØWw? ]n-s∂ "HIvtSm-_¿ 8p Iq- Xp-ap-X¬ kzm[o-n-°m≥ IΩn- F-{X k`-Iƒ FXn¿sØ∂pwØn¬ Ip-ºm-´p S∂ tbmK- -- . kwÿm- sØ {_Z- d ¨ Snb {]Xn-n[n k-tΩ-fw Xn-c- ‰n-bw-K-߃ t^mWn¬ _‘- hy‡-am-°-Ww.Øns‚ AP≥-U-bmbn £W- k`-Isf 26 taJ-e-I-fn-embn s™-SpØ D]-cn- I-Ωn‰n-bn-te- - s∏-´p sIm≠n-cp-∂p. AXnp h- (]-s¶-Sp-Ø-h-cpsS FÆ-a-°-Øn¬ ]d™ Imcy-ß-f√ Xncn-®p. F¥mWv CXn-p≈ °p-≈ Ipº-m-´ns‚ aq∂v {]Xn- g-ßmsX h∂-t∏mƒ B {]tZ- √, ]s¶-SpØ k`-I-f-psS F-AhnsS N¿® sNbvX-Xv. Ahn- am-Zfiw? Xncp-h--¥-]pcw n-[n-Iƒ F-∂hIm-is∏-´v Bcv - - - i-Øp≈ a‰p Nnesc AXn-m- Æhpw A`n-{]m-b-hp-amWv tNm-sS N¿® sNbvX Imcy-ß-f√ Pn√ Hcp taJ-e, Ipº-mSv a- apt∂m´v h-cpw? bn kao-]n-°p-∂p. Zn-°p-∂-Xv.)tbm-K-Xo-cp-am--ß-fmbn ]pd- s‰mcp taJ-e, I√n-ticn as‰m- . AhnsS IqSnb A©v taJ- Ipº-m´p -S-∂ Btem- apsº ]d-bp-∂Xpw, Dds°Øp ]d-bp-∂-Xv. ∂v. F¥-Sn-ÿmw? {]tXy-In- e-I-fp-sS-sb-¶nepw ÿnXn C- N ao‰nw-Kn¬ CSp-°n Pn√ A- ]d- b p- ∂ - X pw kXy- a m- s W∂v {]kvXpX tbmK-Ønp S- ®pw Hcp taJ-e-bn¬ n∂v 3 XmWv F∂v Fn°v tcn-´dn- - h-cpsS Xocp-amw ]d-bp-∂p. {]XoXn P-n-∏n-°mt DXIqØnb Xøm-sd-Sp-∏pw, S-Ønb {]Xn-n-[n-Iƒ tN¿∂v D]-cn- I- bmw. Ct∏mƒ I¨ho-¿ Ah- tIm-gn-t°mSv Pn√-bpw Ipº-m- ˛ nb-a-]-c-ambn AXp ne-coXn-bpw, tbmK Xocp-am--sØ- Ωn-‰n-bp-≠m°n F∂-h-Im-i- Im-is∏-Sp-∂Xp-t]mse aq∂v ta- - - Spw ]d-bp-∂p. k-tΩ-f-ti-jw n¬°n-√.°p-dn®v DS≥ h∂ {]Jym-]-- s∏-Sptºmƒ. J-e-Iƒ am{X-a√ {]Xn-n-[n-I- t^mWn-eqsS Xn-cp-Øm-hp-∂Xm- -ßfpw, am≤y-a-ß-fn¬ sImSp- . CØcw Xocp-am-ßsf-Sp-°p- - - sf Xnc-s™-Sp-°m-ØXv F∂v Wv, tbmK Xo-cp-am--ß-sf-¶n¬ D]-tZ-i-]-c-ambn CØcw o°- ß - f nse A]- I - S - ß - ƒØ hm¿Ø-Ifpw tN¿Øp hm- hm≥ shdpw "lrZ-b`mcw am-{X- - F-n°v sXfn-bn-°m-m-hpw. Cu Btem-N-m-tbm-K-Ønvbn-°p-tºmƒ e`n-°p∂ kqN- amtWm am-Zfiw? Cu "lr-Z- . AhnsS "taJeIfmbn B- F¥p {]-k‡n? ]ecpw Nq≠n-°-m´n-°-gn-™p.-Iƒ H´pw Bizm-ky-a-√. b- ` mcap≈ ktlm- Z - c - ∑ m¿ tem--N - m- t bmKw IqSn. ]Xn- Npcp-°-Øn¬ Btem-N (tijw 6-˛mw t]Pn¬)
 4. 4. 4 2010 Unkw-_À 14 SATHYAM PUBLICATIONS SATHY THYAM PUBLICATIONS SALE 5%-70% OFF SOULS THROUGH GOD’S WORD Sathyam Publications Thottabhagom P.O., Thiruvalla - 689 541. Kerala, India. Tel: 0469 2619657, 2619209, Fax: 2619005 Mob: 9447126182, 9446026182 E-mail: sales@truthintl.org, Website: www.truthintl.org Toll Free: Fr # 1-800-425-1211
 5. 5. 5 2010 Unkw-_À 14 {_Z-d¨ k`-Iƒ {]Xn-k-‘n-bntem? AUz. t__n t]mƒ ˛ A¶-amenhfsc tImfn-f°w krjv- clusion that the Brothren Assem- Dt±-i-tØm-sS sImSpØ B tIhew 45 ao‰¿ AIse B- {_Z-d¨ Akw-ªn-Ifp-sS - - bly Hall, Angamaly is not a churchSn-® Hcp k¿°m¿ Hm¿U-dm- coming with in the perview of tIkn-s--∏‰n sslt°m-SXn hn- cw-`n® ss¬πmk F∂ _m¿ t]cv am‰-Wtam?Wv A¶-amen Su¨ {_Z-d- church as defined under Note-1 [n C-{]-Im-c-am-Wv. tlm´- e nv th≠n k¿- ° m¿ {_Z- d ¨ {InkvXy≥¨ k`-bv°v F-Xn-cmbn 24/ to the first proviso of Rule (13) of ""Petitioner should have exer- kam--amb Hcp-Ø-chv ]pd-s∏- N¿®v F∂v t]-cp-am-‰p-∂-Xp- cised sufficient deligence and6/2010˛¬ ]pd-Øp-h∂Xv. A- - the F.L Rules... Sp-hn-®p. sIm≠v nb-a-{]-Imcw Hcp caution before invocking this¶-am-en-bn¬ 28 h¿jw apºv C{]-Imcw Hcp Kh¨sa‚ v The above building is a multi- court`s extra ordinary jurisdiction {]tXyI ]cn-K-W-bpw In- storied incomplete buildingBcw-`n-°p-Ibpw A¶-amen Hm¿U¿ Xev]-c-I-£n-Iƒ k- under Act. 226 of the constitution. ´p-I-bn-√. t]cp-am-‰n-bmepw where the Sharon Prayer Hall isap≥kn-∏m-en‰n Hcp Bcm-[- ºm-Zn-°p-∂-Xnv If-sam-cp-°n- This has not been done by the functioning at a portion of the Cs√-¶nepw {In-kvXy≥ hn- petitioner. He has approachedm- e - b - a mbn AwKo- I - c n®v bXv 1990-˛se Hcp sslt°m-S- ground floor. Hence it is evident izm-kn-Iƒ Iq-Sn-h∂v {]m¿- this court presumably with_n¬UnwKv SmIv-kn¬ n- Xn hn[n-bm-Wv. PÃnkv sI. kp- that the above prayer hall doesnot ulterioer motive. I think he has ∞n-°p∂ ÿew nb-a-{]-∂pw Cfhv Ap-h-Zn-°p-I- tc-{µ≥ OPNO 8328-/90˛(f)¬ F- come under the definition of the filed the "not press name on get- Imcw N¿®v F∂ U^-n- church as defined in the provisobpw sNbvXn-´p≈ Cu B- d- W m- I pfw kuØv k`m- ting his objections achieved....this j-n¬ Xs∂-bm-Wv.cm-[-m-e-b-Ønv 80 ao‰¿ original petition is an abuse of to rule 13(3) Note (1) of FL rules. lmƒ Hcp N¿®√ F∂v hn[n - F¥mWv n- b a- { ]- I m-Np‰-f-hn¬ Ap-h-Zn® Hcp I-ev-]n-°p-I-bp-≠m-bn. Cu tI- process of court. Hcp ]cn-[n-hsc ssldm¿- Xm≥ sImSpØ tIkv ]n≥- °nkw ne-hn-ep-≈Xpw sk≥- cw N¿-®v?_m¿ tlm´-env FXn-cmbn knse hmZn {_Z-dp-Im-ctm {S¬ `cWw S-Øp-∂-Xp-amb F.L.Rules 13 Note (1) cSu¨ k` ]cmXn ¬Ip- {_Z-d-¨ Iq´m-bva-bp-ambn F- h-en-°p-hm≥ tImS-Xnsb kao- "Church means public placeI-bpw FIvsskkv IΩo-j- s¥- ¶ nepw _‘- a p- ≈ - h tm ]n-® I£nsb AXn nin-X- Hcp s]s¥t°mkvXp N¿®n- where prayer is offered byW¿ _m¿ ssek≥kv ncm- B-bn-cp-∂n-√. IqSmsX C{]-Im- am-bn tImS-Xn- hn-a¿in-®n-cn-°p- s--Xnsc S∂p hcp∂ Hcp tI- Christians.I-cn®v DØ-chv Cd-°p-Ibpw cw Hcp hn[n k-ºmZn°Ww F- ∂- X v hn[n- ym- b - Ø n¬ Im-  mWv tae-p-kcn. (Cu teJ- {Inkv X ym- n- I ƒ {]m¿-sNbvXp. ∂ e£y-tØm-sS Xs∂ Zpcp- Wmw. F∂m¬ Cu hn[n-sb-∏- Is‚ Hm^o-kmWv Cu tIkv ∞n- ° p- h m≥ IqSn h- c p∂ F∂m¬ _m¿ D-Sa Xs‚ - t±-i-tØm-sS--bpw kzm¿∞ em`- ‰n Adn-bp-∂Xpw N¿® sNøp- ssIImcyw sNøp-∂-Xv.) 2009 s]mXp ÿe-amWv N¿®v.]W-kzm-[o-Øm-¬ k¿°m- - Ønm-bpw -tIm-S-Xnsb kao-]n- ∂-Xpw o≠ 20 h¿j-߃°v HIvtSm-_¿ 23v _lp-am-s∏´ - 2010 (1) KLT. 19˛¬ A_-vcn-t-bpw a‰v D-tZym-K-ÿ- ®n-´p-≈-Xpw BWv. Cu tI-kn- tij-am-b-Xn-m¬ XpS¿ S-]- sslt°m-SXn PUvPn tXm´- °mcn tjm]vkv Unkvt]m-tcbpw kzm[o-n®v A¶-amen ¬ {_-Z-d¨ hnizm-kn-Isf I- Sn-Iƒ Akm-≤y-am-bn-Øo¿∂p. Øn¬ _n. cm[m- I r--j - v - W ≥, k¬ dq¬kv 2002 (Kerala)Su¨ {_Z-d¨ k` Hcp N¿- £n- t N- ¿ - ° pItbm ÿe- A-¶-amen Su¨ k`-bvs°-Xn- Znhm-I-c≥ vs IΩo-jW¿ Hm- R+Z (8) 7(2)-¬ N¿®v F∂p®√ F∂ k¿-°m¿ DØ-chv Øns‚ DS- a - k v - X - c mb Ãyp- sc-bp≈ k¿°m¿ Hm¿U-dnv ^v FIvkv. F∂ tI-kn¬ {In- ]d-bp-∂Xv, {InkvXym-n-Iƒkºm-Zn-°p-Ibpw sN-bv-Xn-´p- sh¿Uv Atkm- k n- t b- j s k-am--amb as‰mcp tIkv C- kvXym-n-I-fmb s]-s¥-t°m- {]m¿∞--bv°p-th≠n IqSn≈-Xm-Wv. B DØ-chv C{]- Adn-bn°pItbm sN-bv-Xn-cp-∂n- t∏mƒ S∂p hcp- I - b m- W v . kvXp hnizm-kn-Iƒ {]m¿∞-- hcp∂ s]mXp ÿe-am-sW-Im-cam-Wv. G.O. (RT) No.542/ - √. k`m-tlmƒ shdpw ao‰nwKv Case No. 70 97/AI/2010/TD. °m-bn IqSn-h-cp-∂Xv N¿®v F- ∂pw Bb-Xn-¬ {]Xn-jvTI-2010/TD dated.24-6-2010. ÿe-am-sW-∂pw AhnsS B- Fd-Wm-Ipfw im-tcm≥ s^- ∂ ne-bn¬ Xs∂-bm-sW-∂pw "On going through the sfm∂pw Cs√-¶nepw AXv cm-[-tbm {]m¿-∞-tbm S- tem-jn∏v N¿®n-s-Xn-cmbn C- cq-]-ßtfm a‰v bm-sXmcp {]Xn-contentions raised by both N¿®v Xs∂-bm-bn-cn°pw.parties and the documents re- ∂n-´n-s√-∂p-am-Wv tImS-Xnsb t∏mƒ S∂phcp∂ tIkm-W- jvT-Itfm N¿®n¬ thW-sa∂vlied on both sides the Govern- [cn-∏n-®Xv. A-Xp-sIm≠v Xs∂ - Xv. 1984-˛¬ Bcw-`n® Cu s]- bmsXmcp n_-‘bpw C√ment have arrived at the con- Btcbpw Adn-bn-°msX KqV s¥t°mkvXv k`m lm-fn-s‚ F∂p-amWv hn[n Iev]n-®-Xv. (tijw 6˛mw t]Pn¬) hnizm-k-Øns‚ khn-ti-jX bmw. k-am-amb A¿-∞ap≈ - kn-t°-≠Xv F∂p-≈Xv {]k- sS bmNn-t°-W-sa∂pw kwi- km[n-°p-∂tXm Bb Im-cy- c≠v ]Z-߃ mw Cu hmIy- ‡-amb Hcp Imcy-am-Wv. km- bn-°p-∂-h≥ Im‰-Sn®v Be-bp- -߃ hniz-kn-°p-hm≥ ap- Øn¬ ImWp-∂p. H∂v Dd-∏,v a- [m-c-W-amb Hcp Imcyw hniz- ∂ IS¬Xn-cbv°p kas-∂pw °v {]bm-kan-√. F∂m¬ Hcn- - jn_p tP°-_v, Umf v s‰m-∂v n›-bw. hn-izm-kn-Iƒ kn-°m≥ B¿°pw km[n-°pw. bmt°m_v tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-cn- °epw mw Im-WmØ, sΩ- Dd-∏pw, n›-bhp-ap-≈hcm-bn-cn- - - - F∂m¬ hnizmkhoc-∑m-cpsS °p-∂p. (-bm-t°m. 1:6˛8) s°m-≠v ImWm≥ km[n-°m-F{_m-b -te-J--Ønse a- °Ww F∂p- ≈ - X nv X¿°- ]´n-I-bn¬ t]cp-h-cp∂ hnip- 2. Akm-≤y-am-bXv Ø Imcy-߃ hniz-kn-°p-Itm-lcamb Hcp A≤ym-bam- taXpw C√-t√m. Ωp-sS c£-sb- - - - ≤-∑m-cpsS hnizm-k-Ønv Nne hniz-kn-®-h¿ F∂- X mWv hnizm- k n- b psSWv F{_m-b¿ ]Xn-sm-∂v. °p-dn-®p≈ Dd-∏v, ]p-cp-≤m-- kam--amb khn-ti-j-X-I-fp- sΩ- s °m≠v km[n- ° m- {]-Y-a-Zu-Xyw. tbip -I¿-Øm-hnim-eamb Im´n¬ A-hn-Shn- sØ-°p-dn-®p≈ Dd-∏,v cq]m-¥c- - - - ≠m-bn-cp-∂p. hp∂ Imcy-߃°v th≠n hn- hv tXm-a-kn-tm-Sv ]-d-™-XvsS InS-°p∂ hyXy-kXßfm- sØ-°p-dn-®p≈ Dd-∏v CsX√mw v - - 1. Akw-`-hy-am-bXv iz-kn®v {]m¿∞n-°pI F∂-Xv C-ß-s-bm-Wv: ""o Fs∂b arK-ßsf ]nSn-®p Iq´n-em- C-Xn¬ AS-ßn-bn-cn-°p∂ LS-I- hniz-kn-®-h¿ km[m-cW Imcy-am-W.v F-∂m¬ I-≠-Xp--sIm-≠v hniz-kn-®p.°n AXns‚ hn-ti--jXIƒ ]- ß-fm-W.v mw B-ib‰hc√, B- - - - - - - - kmamyw kw`-hn-°m-hp∂ sΩ-s°m≠v Akm-≤y-amb Im-WmsX hniz-kn-®-h¿ `m- Imcy-߃°v th≠n hniz-kn®v Ky-hm-∑m¿ (tbm-l. 20:28).Tn-°p∂ Hcp P¥pimkv{X hn- i-bp-≈hcm-W.v ncm-ibpsS ng- - - - Imcy-߃ B¿°pw hniz-kn- A-h-s Im-Wm-sX I≠-Xp-Zym¿-∞n-bpsS IuXp-Iam-Wv ep-Iƒ ]e kµ¿`-ßfn¬ Po- - - °mw. F∂m¬ bp‡n-]-c-ambn {]m¿∞n-°p-hm≥ F{X-am{Xw t]m-se hniz-kn-® ssZ-h-a-H--cp th-Z hnZym¿∞n°v Cu hn-XØn¬ hogp-tºm-gpw, -Ωn¬ - kw`-hn-°m≥ km[n-°mØ Im- mw Xøm-dm-Ip-∂p? acn®p m- °ƒ F-{X- `mKy-im-en-Iƒ!A-≤ym-bw ]Tn-°p-tºmƒ. ]- nd-™n-cn-°p-∂Xv {]-Xym-ibm- - cy-߃ hniz-kn-°m≥ hfsc ep Znhkw Ign-™v m‰w sh- mw Xncn™v tm°p-tºm-g-b n-baØn¬ hnh-cn-°p-∂ Wv. A-Xn-s ]usem-kv hnti- -- - {]bm-k-am-Wv. hnizm-kn-I-fpsS ® emk-dns‚ ASp-°te°v tb- - ƒ, F-{Xtbm hnizm-kho-c∑m- - -hn-izm-kho-c∑msc Hc-≤ym-b- jn-∏n-°p-∂Xv ""`mKy-Icamb {]- - - - - - ]nXm-hmbncp∂ A{_-lm-an-s- ip I¿Ømhv h∂-t∏mƒ A- ¿ ZqcØv n∂v, AXv I-≠vØn¬ HXp-°pI Akm-≤y-am- Xym-isb-∂m-Wv (1 Xo-sØm-kv - °p- d n®v mw hmbn- ° p- ∂ Xv hs Dbn¿sØ-gp-t∂¬-∏n-°pw A-`n-hµn-®pw, `qan-bn¬ X-ß-sW- ¶ n- e pw, Akm- ≤ y- a m- b- - 2:12). F-∂m¬ ]s{Xmkv ]d-™n- Cßs Xs‚ icocw n¿÷o- F∂v AhnsS IqSn-bn-cp∂ P-w ƒ A-y-cpw ]c-tZ-in-Ifpw F- -Xns km-≤yam-°p∂ ssZ-hm- cn-°p-∂Xv CXv ""Poh-p≈ {]- h-ambn t]msb-∂pw, kmd-bp-sS- hn- i z- k n- ® n- √ . F- ∂ m¬ I¿- ∂v G-‰p-]-d-™pw-sIm-≠v hn-flm-hns‚ hym]mc i‡n C- Xym-i-sb-∂mWv (1 ]s{Xmkv 1:3) K¿`- ] m- { X- Ø ns‚ n¿- ÷ o- Ømhv ]d-™Xv "hn-iz-kn-®m-¬ izm-k-Øn¬- acn-®p. ΩpsShnsS D≠v F∂p-≈Xv hm-kX- - v Pohp≈ `mKy- I - c - a mb hXzw {Kln- ® n´pw hn- i zm- k - o ssZ-h-Øn-s‚ a-lXzw Im- {InkvXob Pohn-XØn¬ A- -ham-W.v hn-izm-kØnv C{-X- Cu {]Xymi-bpsS DS-a-I-fmb - Øn¬ £oWn- ® n- √ . (tdma¿ Wpw F-∂m-Wv (tbml. 11:40). kw-`hy-am-bXv, A-km-≤y-am-b- - -am{Xw atm-lcamb a-s‰mcp -ap°v hnizm-k-Po-hn-X-Øn¬ - - 4:18) Bi°p hntcm-[-ambn B- 3. AZr-iy-am-bXv Xv, hn-iz-kn-°p-hm≥, hnizm-k-n¿∆- N w thZ- ] p- k v X - I - ncm-i-s∏-tS≠ bmsXmcp Im- i-tbmsS hniz-kn-®p. H∂pw hniz-kn-®-h¿ Øn¬ hf-cp-hm≥ ssZhw -Øn¬ C-s√∂p Xs∂- ]-d- cy-hpan-√. mw F¥mWv hniz- kw-i-bn-°msX hnizm-k-tØm- mw ImWp-∂tXm, Im-Wm-≥ - sΩ k-lm-bn-°s´! -
 6. 6. 6 6 2010 Unkw-_À 14 PohnXØnse XmgvhcIfpw XmgvhcIfpsS ssZhhpw ˛ 3 mw i‡n kw`-cn-°pw.- F- mw BZy-ambn ]mZ-aq-∂p- ]cn-tim-[--Iƒ, _p≤n-ap-´p- tbm-n-te-°p≈ bm{Xn-I-cmWv ∂m¬ Xmgv-hc-I-fn-te°v S- hm≥ Xøm-sd-Sp-°p-∂Xv "IÆp- Iƒ, {]bm-k-߃, IjvS-∏m- As√-¶n¬ "kotbm≥ k©m- Ø-s∏-Sp-tºmƒ H‰-bv°-√ Iq- o¿ Xmgvhc-bn-em-Wv. tImclv Sp-Iƒ, tcmK-߃, tPmen-`m-cw, cn-I-fm-Wv. kntbm-n-te-°p≈ ´-ambn n-∂m¬-t∏mepw i‡n ]p{X-∑m-cmWv Cu Xmgvhc-sb- IS- ` m- c w, BtcmKy {]iv - k-©m-c]mX Cu Xmgvhc-bn-eq- - PntPm A¦--a m---- -en tNm¿∂v t]mIp-∂Xvt]mse °p-dn®v 84-˛mw k¶o¿Ø--Øn- ߃, a°-f-psS `mhn, {]nbap- sS-bmWv IS∂p t]mIp-∂Xv F- IÆp-o¿ Xmgvhc tXm-∂pw. Xm-gvhcm-p-`-h-ß- s‚ 6˛mw hmIy-Øn¬ ]d-bp-∂- ≈-h-cpsS th¿]mSv, a‰p-≈h- ∂Xv {it≤- b - a m- W v . t]mIp- fn¬ ssZhw Iq-sS-bpt≠m F- Xv. Cßs Hcp Xmgvhc tX- cpsS CS]mSv F∂nßs F- ∂Xv kntbm-n¬ ssZh k∂n-"Xmgvhc -ssZ-h-sa∂v ssZhw ]- ∂v mw kwi-bn-®p-t]m-Ipw. Snt∏mbm¬ `q]-SØn¬ Is≠- - {X-tbm F{Xtbm Ap-`-h-ß- [n-bn-te-°m-sW-¶nepw, IÆp-dbpw apsº 1 cmPm. 18-˛mw A- ssZ-h-Ønv klm-bn-∏m≥ I- Øm-m-In-√. F∂m¬ _mJm fm-Wv ΩpsS IÆp-Isf - o¿ Xmgvhc-bn-eqsS S-Øn-≤ym-b-Øn¬ H‰bv°v n∂v _m- gnbptam F∂ k-tµlw -sΩ (Baca) Xmgvhc F∂v D]-tbm-Kn- bn-®n-´p-≈-Xv. -bmØ IÆp- bmWvv ssZhw sΩ Ahn-sSens‚ 450 {]hm-NI∑msc sh√p- - - `cn-°pw. ®n-cn-°p-∂Xn¬ n∂pw _m-Jm - I-fn-√. "tXmcmØ IÆotc a- F-Øn-°p-∂Xv; AXmWv ssZh-hn-fn® Gen-bm-hns mw Im- F∂m¬ ssZh-Pta Hcn-°-- hr£-߃ (2 iap. 5:23) [m-cm- ∂n-ep≈p F∂mWv Fw.-hn. Øns‚ lnXhpw ]≤-Xnbpw.Wp-∂p-≠v. ""Xo sIm≠v DØ-c- epw Ass[-cy-s∏-Scp-X.v i-‡n- - f-ap-≈ Hcp Xmgvhc bn-{km-tb- sN- d n- b m≥ km¿ ]mSn- b - X v . IÆp-o¿ Xmgvhcsb Pem-a-cp-fnb ssZhw ]¿∆X tZh- tbm-sS Ac- ap-dp-°pI. Im-cWw, - en¬ D-s≠-∂pw B hr-£-ß-- A¿-∞m¬ mw F√m-hcpw IS- i-b-am°n am‰p∂ kntbm≥ k-s-∂v {]hm-N-Ipw Phpw s]- ssZhw Xm≥ Xs∂-bm-Wv B- fpsS Ce-Ifn¬ n∂pw I-Æp- - ∂p- t ]m- b v s °m- ≠ n- c n- ° p∂, ©m-cn-Iƒ km[m-c-W-°m-c-√.´-∂v a- n-em-°n.- F∂m¬ A- h¿-Øn®p tΩmSp ]d-bp-∂Xv o¿ Xp≈n-Iƒ t]mse sh-≈- IS∂p t]mIm≥ km- [ y- X - Ah¿°v 3 {]tXy-I-X-I-fp-≠v.tX ssZhw Xs∂-bmWv Xmgv-h- "Rm≥ Xmgvhc tZ-hm-W F- - - v Øp-≈n-Iƒ hoWp sIm-≠n-cn- bp≈ Xmgvhc-bmWv IÆp-o¿ ∂v. ]ns∂ F-¥nv -Ωp-sS ap- °p-∂-Xn-m¬ "IÆp-o¿ Xm- Xmgv h c. Cu Xmgv h - c - b n¬ AXv a- n-em-°p-∂-Xnv Cucm-p-`-h-ß-fnepw IqsS-bp-≈XvF-∂v a- nem-°m≥ ]ns∂bpw Jw hm-SWw? F-¥n-v mw ]cn- gvhc F∂ t]¿ h∂p F∂pw Nhp-´Sn ]Xn-bmØ bm-{X-nI-cn- k¶o¿Ø--Ønse "`m-Ky--hm-ka-b-saSp-Øp. `-hn--°Ww? k-Iehpw -∑°m- - - - - a- n-em°n hcp-∂p. - t√-bn-√. ∑m¿ F∂ ]Z{]tbmKw {i- I¿tΩ- e n- s e- t ∏msebp≈ bn Iq-Sn hym-]cn-∏n-°p-∂ ssZ- - F∂m¬ ΩpsS Pohn-Xm-p- 84:5,7 F∂o hmIy- ß - ƒ ≤n-°mw. Ah {i≤n-°p-tºmƒ]¿∆-X-ap-I-fnse hnPbw ap- hw X-s∂-bt√ Xmgvhc-Ifp-sS - `-h-ß-fn¬ IÆp-o¿ XqIm≥ tm°n-bm¬ IÆp-o¿ Xmgv- IÆ-po¿ Xmgvhcsb Pem-i-°n-jvS-am-Wv. ]¿∆-X-ap-I-fn¬ H- ssZ-hambv IqsS-bp-≈-Xv. A- CS-bm-Ip∂ GXv Imcy-tØ- hc-bn-eqsS IS∂p t]mIp∂ b-am-°m≥ Bh-iy-amb tbmKy-‰-bv°m-sW-¶nepw i{Xp-hns sX, Cu ssZhw F-∂pw F-t∂- bpw CXn-tm-Sp-]-an®v Nn¥n-°m- bm{Xn-I¿ Bcm-sW∂v a- n- X-I-fpw t_m≤y-am-Ipw.t-cn-Smpw sh√phnfn-°mpw °pw -ΩpsS ssZ-hw X-s∂. hp-∂-Xm-Wv. ITnX-c-ß-fmb em- I pw. Ch- s c√mhcpw ko- (XpS-cpw) CXv {_Z-d-¨ k`m {]Xn-n-[n... {_Z-d¨ k`-Iƒ... _nemkv]qÀ (O-¯n-kvL-«v) (3˛mw t]Pn¬ n∂pw XpS¿®) (5˛mw t]Pn¬ n∂pw XpS¿®) AsXm-gn-®p-n¿Øn shdpw Cu hnj-b-Øn-ep≈ AanX awKfm: ÿew k`-bn¬ k- -߃ hfsc Ap-{K-lI-c- --kw-LS F∂ ne-bn¬ ]cn-K- - Xm¬]-cy-ß-fpw, hnhn[ kw- hnim-e-amb s]mXp ho£- t≠-kvIq-fn-t‚bpw Nn¬-{U- a-mbn S-°p-∂p. Xp-S¿∂pw h-Wn-®m¬ t]mepw Ipº-m´p - L-S--I-fpsS (sI.-C.-Fw. ^- W-Øn¬ {InkvXym-n, {Inkv- ≥-kv ¢_n-s‚bpw hm¿-jn-I- f-sc ^e-I-c-ambn {]h¿-Ø-S∂ Btem-Nm-tbmKw Hcp sh- - ≠v Dƒs∏sS) Bÿmw Ip- ‰ym- n‰n Fs∂ms° ]d- b p- hpw Ap-{K-l-I-c-ambn S- --ß ƒ S- Ø p- h m≥ F√mdpw {]l-kam-bn-cp∂p F-∂v A- - - ∂Xv hyXykvX Untm-antj- ∂p. 200 Ip´n-Iƒ ]s¶-Sp- ssZ-h-a-°fpw Zb-hmbn {]m¿- º-m´v FØn-°m-p≈ {ia-Xv hne-bn-cp-Øp∂ B¿-°pw a- tm, ]utcm-lnXy `c-Wtam Øp. kphn. jn_p tXma-k, ∞n-®mepw. {]m¿∞--bn¬ C- ß-fpw, F√m IΩn-d-dn-bnepw nem-Ipw. thZn-bn¬ I-Yb-dn-bm- kz-bw `c-Wtam Bb {Inkv- -Zp¿§v k-tµ-iw ¬In. C- Xp--h - s c- b pw Hm¿Ø F- √ m Nn-e¿ Ib-dn-Iq-Sp-∂Xpw {i≤n-sX BSm≥ Rm-pƒ-s∏-sS ]e Xym-n-Iƒ s]mXp ÿeØv tXm--sSm∏w c- ssZh-a-°ƒ- t°-≠-Xp-≠v. kwL-S--I-fpsS£-Wn-Xm-°-fp-ap-≠m-bn-cp-∂p. IqSn h∂v {]m¿∞n-°p∂ ÿ- ≠v bph k- °pw I¿-Øm-hn- t]-cn-ep≈ hntZ-i-k-lm-bhpwhoXw shbv]n¬ X-ßfp-t±in® - - e-amWv N¿®v F∂p R7 (2) hn- tlm-- Z - c - ß ƒ ¬ µn A-dn-bn- AXv Nne-h-gn-°p∂ coXnbpwÿm-w e-`n-°m-sX h-cp∂p F- epw R2 (f) epw hy‡-am-Wv. Iq- ]cn- t im- [ n- t °- ≠ - X p- ≠ v . ^- kvm-s∏-Sp-I-bp-≠m-bn. - °p-∂p.∂p I≠p Nne¿ A-¥¿ mS-I- SmsX a public place where pra- ≠nw-Kv GP‚ -kv H-cn-°¬ - v- √ am¿°p hmßnb Ip´n-I- Evg. Augustine K. Thomas߃ X-te-∂v ]p-dØp ]-d™- - - yer is offered by Christians pro- ΩpsS k`m-cwKw {]£p-_v-[- ƒ-°v Ahm¿-Up-I-fpw ¬- Co. C.L. Benny H-3/786, KalpanaXp-sIm-≠m-Wv C-Xv ktΩ-f vided that no structure on the road am-°n--b-XmWv F∂Xpw mw a- In. Ct∏mƒ c-≠v ÿ-eØvthZn-bn¬ X-s∂ Xp-d∂p Im-´m- side pavement or in a compound Vihar, Mangala P.O., Bilaspur (Dt) d-∂p IqSm. of a private building with or with- Nn¬- { U≥kv ¢_v S- ° p-m-bX.v A`n-{]m-bw ]d-bm≥ kZ- - Chathisghat - 495001 n¬ n-s∂-gp--t∂¬°p-∂-hsc D]-tZ-i-߃°p hncp-≤-am- out deity shall be considered as ∂p. k`-bm-bp-≈ {]-h¿-Ø-F-ß-s ssI-Imcyw sNø-W- bXpw nb-a-]-c-ambn ne-n¬- a church. F∂v tIcf ssl-sa∂v X-te-∂v ¢m p ¬-Ip∂ °m-Ø-Xp-amb CØcw {ia- t°m-SXn 2009se PUvPv-sa-‚ n¬ I¿Wm-SI hn.-_n.-F-kv.F{X k-tΩ-f߃ ap°v C- - ßfn¬ n∂v ktlm-Z-c-∑m¿Xnp ap-ºp-≠m-bn-´p≠v? ]n-¥n-cn-bWw F∂v ho≠pw hy‡-am-°n-bn-´p-f-f-Xm-Wv. s{Sbn-nwKv t{]m{Kmw (XpScpw) hntZ-i-ßfn-ep≈ Nne-cpsS A-`y¿∞n-°p-∂p. awK-em-]pcw: Fkv.-_n.-Fk.v _np kmap- h ¬, dPn sI. I¿Wm- S - I - b psS B`n- a p- J y- tXma-kv, tKmUv-k¨ hm-em-kphn. hn.-]n. tP°_v nXy-X-bn¬ apcn-°m-t»cn Øn- ¬ Ip´n- I - f psS CS- b n- bn¬ XpS-ßnb-h¿ tXr-Xzw (1˛mw t]Pn¬ n∂pw XpS¿®) I¨h≥j≥ ep≈ {]-h¿Ø-I¿°mbn hn.- ¬-Ip∂ Cu ]cn-io-e ]cn- _n.-F-kv. s{Sbn-nwKv t{]m- ]m-Snsb {]m¿∞-bn¬ {]tXy- - Xp-S¿-∂v 24 h¿jw _mw•q¿ ßfpw G-sd {]Nm-cw tSn-bn- {Kmw Un-kw-_-¿ 14 apX¬ 16 Iw Hm¿°-W-sa∂v A`y¿∞n- CSp°n: CSp°n {_Z-d¨ k`-tI-{µo-I-cn®v {]h¿Øn®p h-∂p. ´p-≠v. a-°ƒ: tUm. Beo-kpw - hsc S- ° p- ∂ p. k- t lm. ®n-cn-°p-∂p.1984¬ Xncp-h--¥-]p-cØv ÿn- bpsS ]pXnb {]h¿Ø ÿ- `¿-Øm-hv tUm. A-PnØpw bp.- eamb apcn-°m-t»-cn-bn¬ 2011 P-c-Xm-a-k-am°n kphn-tij th- sI.-bn¬ tkh-w sNøp-∂p. p-hcn 7, 8 Xob-Xn-I-fn¬ I¨- "]mSpw Rm≥ tb-ip-hn-mbne-bn¬ XpS¿∂ At±lw bq-tdm- a{Zmkv {Inkv-Xy≥ tImtfPv∏v, Ata-cn-°, Im-Um,- Kƒ-^v {]n≥kn- ∏ ¬ tUm. hn.- s P. h≥j≥ S-Øp-hm≥ I¿Øm- kwKo-X-a-’cwcmPy-߃ F∂n-hn-S-ß-fnepw hn¬ B{i-bn®p Xocp-am-n-®n- Ipº- mSv: _me- k wLw fw S-Ø-s∏-Spw. tPmbn tPm- ^nen∏pw `mcy- Bn-bpw sN-k©-cn®v {]kw-Kn-®n-´p-≠v. ]p- cn-°p-∂p. ssZhh-Nw ip{iq- kuØv Unhn-js‚ B`n-ap- ¨. ]n.-Pn. sPbnw-kv, kp-n-¬ ss∂- b nepw kphn- t i- j- I ≥kvX-I-ß-fpsS {KŸ-I¿-Ømhv, jn--°p-∂-X,v ktlm. Nm≠-∏n- Jy-Øn¬ Ipº-mSv I¨-h≥- B¬-_¿´v F∂n-h¿ t-XrXzw]cn-`m-jI≥ F∂o n-eIfn¬ - - - Cutim tP°_pw `mcy D-j- ≈ ^nen∏v (tIm´bw). Km-ip- j≥ {Ku≠n¬ h®v Unkw- ¬-Ipw. "]mSpw Rm≥ tb-ip-{]i-kvX-m-b hn.-]n. tP°_v bpw _mw-•q-cpw Xß-fpsS ]nXm- {iq-j, ^nen∏v sI. B≥-{Uq- _¿ 27 cmhnse 9 apX¬ D®- hn-mbn F∂-t]-cn¬ 13 apX¬Fgp- X n- b n- ´ p- ≈ kphn- t ij hns‚ t{i-jvTta-dnb ip-{i-qj - I-gn™v 3.30 hsc _me-kw- kv (]p-Xp-∏-≈n). Cu I¨-h≥- 20 hb- p-h-sc-bp≈ Ip-´n-Iƒ-eLpteJ-Ifpw sNdp ]p-kvXI- - - ]n≥Xp-S-cp-∂p. Lmw-K-߃, amXm-]n-Xm-°ƒ, js Hm¿Øv ssZh-Pw {]m¿- °mbn kwKo-X-a-’-chpw S- ∞n- ° - W - s a∂v I¿Xr- m- a - {]h¿Ø-I¿ F∂n-h¿°mbn Ø-s∏-Spw. hniZ hnhc-߃-°v: Poh-hNw Hcp ip{iq-jbmWv {]m¿∞ Bhiyw - Øn¬ At]-£n-°p-∂p. _me-X-cwKw GI-Zn ktΩ- Mob. 9744521374

×