Jeevavachanam 14.11.2010

641 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
641
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jeevavachanam 14.11.2010

  1. 1. 14 hw_¿ 2010 ]pkvXIw 18 e°w 21 hne 2.00 C≥Uy≥ {_Zd¨ s^temjn∏v Pq¨ 29 apX¬ `nembv: Pm¿J-finse 50 k`- I-fn¬ n∂pw 800¬ A[nIw hn-izm-kn-Ifpw 45 kphn-ti-j-I- cpw tN¿∂p≈ IpSpw-_-kw-Kaw Sm‰m K-dn¬h®v S-Ø-s∏-´p. tIm¨{^≥kn¬ ]s¶-Sp-Ø-Xn- ¬ A[n-Ihpw kwÿm--sØ BZn-hmkn hn`m-K-ß-fn¬ n∂p hnizm-k-Øn-te°p h∂ IpSpw- _-ß-fm-bn-cp-∂p. I¿Ør-Zm-k- ∑m-cmb tImin-amXyp (apw- ss_), tPm¿÷v amXyp (apw- Pm¿Jfiv ^manen tIm¨{^≥kv ]mävm: kwØm-s¯ {_Z- d¬ k`m hizm-kn-I-fpsS tIm- ¬{^³kv HIvtSm-_À 14-v Bcw-`n¨v 17v kawKfw k-am-- ]n-¨p. hfsc Ap-{K-l-{]-Z-am- bn-cp¶ Cu kt½-f--¯n- 'Discipleship' F∂ hn-j-bw Bkv]-Z-am°n ktlm. hdp-Ko- kv tPm¨, Xncp-h--¥-]pcw {]- kw-Kn-®p. _olm-dnse hnhn[ `mK- ß--fn¬ n∂pw hnizm-kn-Ifpw kphn-ti-j-Icpw tIm¨-{^- ≥kn¬ DS-ofw ]s¶-Sp-Øp. _olm¿ {_Z-d-¨ tIm¨{^≥kv ss_), jmep ‰n. ssm≥ (`n- em-bv). Nmƒkv tPm¨ (dm-∂n) Xp-S-ßn-b-h¿ tXrXzw ¬-In. `nembv F_-t-k¿ knw-tK-gvkv Km-ip-{iqj n¿∆-ln-®p. ASpØ h¿jsØ tIm¨- {^≥kpw Sm‰m K-dn¬ Xs∂ S-Ø-s∏-Spw. Sm‰m K-dn¬ ss__nƒ kvIqƒ, tagvkn tlmw Ch-sb√mw `wKn-bmbn S-Ø-s∏-Sp∂p F∂v kphn. ]n.-Fw. kvIdnbm Adn-bn-®p. yqtbm¿°v: Hlmtbm tIm¨- {^≥kv F∂ A]c-ma-Øn-¬ Adnbs∏Sp∂ C≥-Uy≥ {_Z- d¨ s^temjn∏v Pq¨ 29- apX¬ Pqsse 3 hsc S-°pw. C-≥Unbmm sh-…n-b≥ bq- Wnthgvkn‰n Iymº-kn¬ -S- °p∂ tIm¨{^≥-knv hn-]p- eamb Hcp°ßƒ XpSßn. 34˛mw XhWbmWv Atacn-°- ≥, C≥Uy≥ {_Zd¨ hnizm- kn-IfpsS G-‰hpw henb H- ØptNcenv km--£nbm-Ip-∂- Xv. "ssZh-Øn-s‚ hNw" F- ∂-- -XmWv apJy Nn¥mhnj-bw. {_Z. ssa°v BUvhpUv ap-Jy -{]`m-j-I-m-bn-cn-°pw.- bp-h- --- -----P- --߃°pth≠n {_Z. Ão-hv ss{]kv ¢m p-Iƒ bn°pw.- - tIm¨{^≥knp Cu h-¿jw IqSp-X¬ t]¿ ]s¶-Sp-°p--sa∂v {]Xo-£n-°p-∂-Xm-bn kwLm-S- I¿ Adn-bn-®p.- ssZ-h ---P---Øns‚ {]m¿-∞ A-`y-¿-∞n--®n-´p-≠v. cPn-kvt{S-j-pw IqSp-X¬ hnh- c-ß-ƒ-°p-ambn sh_vssk‰v k-µ¿in-°p-I. www.ibfus.org tIm¿Un-t-j≥ s^tem-jn-∏mbn amdn Zpcq-lX _m°n A¶-amen: hnhm-Z-amb {_Z- d¨ tIm¿Un-t-j≥ IΩ‰n ÿ-ew k`-I-fn¬ n∂p-ap≈ i-‡-amb FXn¿∏ns XpS¿∂v t]cp-am-‰n. Ct∏mƒ X¬°mew {_Z-d¨ {InkvXy≥ N¿®kv s^-tem-jn∏v F∂m-Wv ]pXnb I-Ω-‰n-bp-sS t]cv. {_Z-d-¨ k`--I--fp-sS tIm¿Un-t-jp ]c- s° F-Xn-¿∏p-≠m-b-Xn-s-Øp- S-¿∂m-Wn-Xv.- A-¶-amen Su¨ k`m-lm-fn¬ Iq-Snb Xnc-s™- Sp-°-s∏-´-h-cpsS tbmK-Øn¬ hnfn-°msX h∂-h¿ tNmZy-Nn- ”-am-sb-¶nepw ]n∂o-Sm-W-dn- ™Xv CXns‚ ]n∂nse {]- h¿Ø-I¿ Nc-Sp-h-en-I-fn-eqsS Xßsf Ap-Iq-en-°p-∂-hsc cl-ky-ambn hn-fn®p tN¿Ø- Xm-sW-∂v. C-°m-cyw ]c-ky- ambn tNm-Zyw sNø-s∏-´p. cm- hnse S∂ ao‰nw-Kn¬ K.E.M. Fund, T.M.M. Bip-]-{Xn, Ãp- th¿Uv Atkm-kn-tb-j≥ H- s° Nne hy‡n-I-fpsS Xm-Xv]- cy-Øn¬ oßp-I-bm-sW-∂pw A-Xv ]nSn-s®-Sp-°p-hm≥ ]pXnb kwL-S-°p Ign-b-W--sa∂pw Bh-iy-ap-b¿∂p. A--≤y-£s‚ ]nSn-bn¬ n-¬-°m-sX h∂ N¿® ImSp-Ib-dn-bXv ]e-sc- bpw Atem-c-k-s∏-Sp-Øn. CXn- nsS IΩ-‰-n-bpsS ma-am‰w hntbm-Pn-∏p-I-fpsS i‡n Ipd- s®-¶nepw C-Xn-p-th-≠n BZyw ao‰nwKv S-Ønb Ip-º--m´p-n- ∂p X-s∂ hntbm-Pn-∏p-ambn Nn- e¿ cw-K-sØ-Øn-bn-´p-≠v. `n-∂- X-bv-°pw ]Se ]n-W°-߃- °pw h-gn-sh® tIm-¿Un-t-j- ≥- o-°w {_Z-d¨ k-`-Iƒ°n- S-bn-se nc-h[n I-Ω-‰n-t]mse a-s‰mcp IΩ-‰n-bm-bn XpS-cpw. - {_n-tK-Un-b¿ ‰n. h-¿Kokv (I- √n-t»-cn) sN-b-¿ampw ]n.-C. kmw-Ip´n (Ip-º-m-Sv) sk{I-´- dnbpw cmPq hS-t»--cn-°c {Sj- dm-dp-ambn Xnc-s™-Sp-°∏´p. _olmÀ tIm¬{^³kv Kmip{iqj hNmp-k-c-W-ap≈ Xncp-h- Øm-ghpw Bcm-[--bpw tIc-f- Øn¬ Bcw-`n-®-Xv Ipº-m´p sh®m-Wv. "F-s-‚ Hm¿Ω-°m-bn CXp sN-øp-ho≥' F-∂p≈ I¿- Øm-hns‚ B⁄ Ap-k- cn®v, ]≈nbpw ]´-°mcpw C- √msX efn-X-ambn Bcw-`n-® Bcm-[-m-{Iaw Im-e-{I-ta-W tZi-sam-´p°pw hym-]n-®p. IjvS- Xbpw ]oV--ß-fpw hfsc D≠m-bn. A-ßs cq]w-sIm- ≠ A-tI kzX{¥ k`-Iƒ D≠v. k`-bp-sS Xe {InkvXp am-{X-am-Wv. {InkvXp-hns‚ ico- c-am-Ip-∂ km¿∆-{Xn-I -k-`-bp- sS {]-Xo-I-ß-fmWv ÿ-ew k`- Iƒ. ]ptcm-ln-X¿, km-[m-c-W- °m¿ F∂ hy-Xymkw IqSm- sX, F√m hn-izm-kn-Ifpw ]p- tcm-lnX h¿§-am-Wv. ÿ-ew k`-Iƒ X-Ωn¬ BflnI _- ‘-a-√m-sX `cW Imcy-ß-fn¬ k`-Iƒ kzX-{¥-am-Wv. Cß- s-bp≈ ImX-emb k-Xy--߃ a- n-em-°p-Ibpw ]Tn-∏n-°p-I- bpw sNøp∂p F-∂p-≈Xv Cu ÿew k`-I--fpsS {]-tXy--I-X- bm-Wv. Cß-s-bp-≈ k`-Isf "{_Z-d¨ {In-kvXy≥ N¿®v' F∂ t]-cn¬ GtIm-]n-∏n-°p- ∂-Xn-p≈ B-tem-N--Iƒ S- ∂p-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-W-t√m. Iq-SmsX s]mXp {]iv--ßsf tcn-Sp-∂-Xnv Hcp IΩ‰n cq]o- I-cn-°p-∂-Xnpw πm≥ D-≈- Xmbn tIƒ°p-∂p. C-Xn-p≈ BZy-sØ s]mXp-tbmKw Ipº- m´p h®p X-s∂ Iq-Sn-bXv {i≤n-t°≠ Im-cyam-Wv. amp-j ZrjvSn-bn¬ BI¿- j-Wnb-ambn tXm-∂p∂ ]e ymb-ßfpw CXp kw_-‘n®v hmbn-°p-hmpw tIƒ°p-hm- pw CS-bm-bn. ΩpsS hnizm- k-Øns‚ ASn-ÿm-hpw B[m-chpw ssZh hN--am-W- t√m. k`-I-fpsS Cu o°w hN---Ønv Ap-k-c-W-am- tWm F∂v ]cn-tim-[n-°p-∂Xv Hgn®p IqSmØ Bh-iy-am-Wv. hos≠-Sp-°-s∏´ ssZh- Pw IqSn-h-tc-≠Xv tbip-{In- kvXp-hns‚ ma-Øn-em-Wv. (a-Øm-bn 18:20) ÿew k`-I- sf Xncn-®-dn-™ncp∂Xv- A-h¿ IqSnh∂ ÿe-Øns‚ t]cn-em- Wv. AXp-am{X-amWv ]pXnb-n- ba amXr-I. Hcp hy‡n-bp-sS- tbm, kaq-l-Øn-s‚-tbm, hn- izm-kn-I-fp-sStbm GsX-¶nepw D]-tZi kwln-X-bp-sStbm t]cn-e-√. apj n¿Ωn-X-amb t]cp-I-sfm∂pw I¿Øm-hns‚ k`-bv°v tbmPn-®-X-√. t]cpw s]-cp--a-bp-ap≈ kap-Zmb-ß-fn¬ n∂pw ΩpsS ]nXm-°-∑m¿ ]ncn™p t]m∂Xpw Cu k- Xyw a- n-em-°n-bm-Wv. ]e- k- `-Iƒ ""{_Z-d¨ {IkvXy≥ N¿®v'' F∂ t]-cn¬ Adn-b-s∏- Sp-tºmƒ AXv thsdmcp kap- Zm-b-am-bn´p am{Xta s]mXp- Pw a- n-em-°pI-bp-≈q; k- `-Iƒ kzX-{¥-am-bmepw A-s√- -¶nepw. ssZh-P-sØ Xn-cnsI Hcp kap-Zm-b-Øn-te°p sIm- ≠p t]mIp-∂Xv Xnc-kvI-cn-®-Xn- te-°p≈ Xncn®p t]m°-t√? {_Zd¨ {InkvXy≥ N¿®v tXmakv Nmt°m (bp.-F-kv.-F.) (tijw t]Pv 5˛¬) kXyw Zzn`mj]Tss__nƒ {]tXyIXIƒ Sathyam Publications Thottabhagom P.O., Thiruvalla - 689 541. Kerala, India. Tel: 0469 2619657, 2619209, Fax: 2619005, Mob: 9447126182, 9446026182 E-mail: office@truthintl.org, Website: www.truthintl.org hne: 1500/˛ cq]- Cw•ojv ˛ aebmfw ss__nƒ IqSpX¬ hnhc߃°v c≠mw ]Xn∏v ˛ sImdn-b-bn¬ A®-Sn-®Xv Cw•ojv (NASB) ss__nfpw ae-bmfw ss__nfpw Htc t]Pn¬ Cw•ojnepw aebmfØnepw hnjbm[njvTnX Xes°´p Iƒ ssIbn¬ sIm≠v S-°mhp∂ hen-∏-Ønep≈ ]T ss__nƒ a[y`mKØmbn HØphmIy ߃ ˛ aebmfØn¬ Htcm ]pkvXIØns‚bpw eLp]T°pdn∏pw cq-]t-c-- Jbpw U.S.A, U.K. F∂o cmPy-ß-fn-ep-≈-h¿ Zzn`mj ]T ss__n- fnp th≠n Xmsg ImWp∂ t^m¨ º-cp-I-fn¬ _‘-s∏-Sp-I. USA: Mr. Rajan C. Mathew (Houtson) Mob: 281 380 5756 UK: Mr. P.C. Xaviour Tel: 447729483128 Mob: 441132491548 DUBAI: Bible Society of UAE Mob: 0504268840
  2. 2. 2 2009 hw-_¿ 29 ]{Xm-[n] kanXn tUm. kn.hn. hS-h (No^v FUn-äÀ) F.hn. tPm¬ PntPm A¦-amen F.kn. tPmk^v ]n.Fw. G{_lmw (k_v FUn-äÀ) tacn-¡p«n ]n.sP. (kÀ¡p-te-j³) kmw kn. hS-h (dkn-Uâ v FUn-äÀ) hntZi {]Xn-n-[n-Iƒ 2 2010 hw-_À 14 Ømhpwamhpwtamln-¡p-¶pthm? ]n.-Fw. G{_lmw bp. Fkv. F. yqtbmÀ¡v F. tPm¬ t__n 845 352 3626 sSIvkmkv amXyp tXmakv 281þ397þ6923 sIsâ¡n F_n amXyqkv 502 749 0587 Umfkv FUzn³ tPmk^vv 972 487 2000 ann-tkmt«m hÀKokv ]n. hÀKokv 651 686 9797 Unt{Sm-bnäv sI. kn. tPm¬k¬ 248 528 9128 Nn¡mtKm Xmcp hÀ¤okv 630 910 4148 lq̬ cmP³ kn. amXyp 281 443 0060 _lvdn³ sP. Un. t]mÄ 714 431 bp. F. C. A_p-Zm_n _ntPmbv tPm¬kv tPmÀÖv 050 ˛ 5313382 Pohh-Nw kXyw ann-kv{Sokv tXm«-`mKw ]n.-H., Xncp-hà þ 689 541 Ph: 0469 2619209 Mob: 9447126182 hnemkw hmÀjnI hcnkwJy C³Uy-bn 50 cq] Bbp-jv¡me hcn-kwJy 500 cq] USA $ 50 aäp cmPy-§Ä 1000 cq] Gähpw {]Nm-c-apÅ {_Z-d¬ hmÀ¯m hmcnI jmÀP kn. Fw. tP¡_v 050 þ 6346356 www.truthintl.org USA Address Sathyam Ministries P.O. Box. 1088 LA Mirada, CA-90637 t`m∏m¬: a≤y-{]-tZ-in¬ kp- hn--tijw hym]-I-am-°p-∂-Xn¬ ]¶m-fn-I-fm-Ip-hm≥ sX-t° C- ≥Uy-bnse hnizmk k-aq-l- sØ Blzmw sNøp-∂-Xn-pw t_m[-h-¬°-cn-°p-∂-Xn-pw t`m∏m¬ tlm∏v {_Z-d¨ A- kw-ªn-bpsS tXr-Xz-Øn¬ sX-t° C≥Uy≥ kwÿm-- ß-fn¬ hw-_¿ 3 apX¬ {]- kw-K ]cy-Sw Bcw-`n-®n-cn-°p- ∂p. B{‘m {]tZiv, Xan-gvm- Sv, I-¿-Æm-S-I, tIc-fw F∂o kw--ÿm--ß-fn¬ ]cy-S kw- a≤y-{]-tZ-iv kphn-ti-jo-I-c-W-Øn-mbn t_m[-h¬°-cW ]cy-Sw I¯p-IÄ....I¯p-IÄ....I¯p-IÄ ]{Xm-[n-]¿°v, tXmakv Nmt°m-bpsS te-J--w (Poh-h-Nw, H-IvtSm- _¿, 14, 2010) hm-bn-®p. h-- ---f- sc ∂m-bn-cn-°p-∂p. ""Rm --≥ Hcmƒ am{X-am-bn-cn°pw C{]- Imcw Hcp ho£Ww {]-I-Sn- ∏n-°p-∂Xv'' F∂v Fgp-Xn-b- t√m. Cu Imcy-Øn¬ ktlm- Z-c≥ H‰-bv°-√. ""_menp ap- ´p aS-°mØ 7000 t]-cp-≠v''. A-Xp-- sIm≠v Hcp Imc-W--h- imepw `mc-s∏-S-cp-Xv. Cu ImgvN-∏m-Sn¬ n∂v ]pd-tIm- ´p t]mhp-Ibpw Acp-Xv. Cß-s-bp≈ teJw F-gp-Xn-b-Xn¬ Poh-h-N-- Øn--pw A`n--µ--߃. Cu amXn-cn-bp-≈ teJ--߃ C- nbpw {]Xo-£n-°p-∂p. {InkvXp-hn¬ kvtl-h-µ-- ß-tfm-sS, Ãm≥en tP°_,v Da--bm-‰p-Ic Mob: 9847532592 Lw k-©-cn-°p-∂p. "India Mis- sion Awareness Program' (IMAP) F∂ Cu ]≤-Xn°p t-XrXzw ¬Ip-∂Xv tam≥kn G-{_- lmw (t`m-∏m¬), tPm-- --k-^v hdp- Ko-kv (tam-dm¿), jm--Pn h-dp--- Kokv (I≠vhm), hn.F. B-‚-Wn (k- Xv-m), G{_lmw Umn-tb¬ (s_Øpƒ), ‰n.-F. tPmjn (C- ‰m¿kn), _n.-F¬. aknlv (_m- ≥-tam¿) XpS-ßn-b-hcpw -a≤y-{]- tZ-inse a‰p kphn-ti-j-I-cp- amWv. aq∂m¿: hmfIw F_-t-k¿ tKmkv]¬ ann-kv{Sn, ss{IÃv thmbvkv tKmkv]¬ Sow F∂n- h-bpsS kwbp‡ B`n-ap-Jy- Øn¬ 2011 Pp-hcn 4 apX¬ 9 hsc aq∂m¿ Hu´vdo®v t{]m- {Kmw S-Øp-∂-Xm-Wv. aq∂m¿, ad-bq¿, tImhn¬I-S-hv, Im¥- √q¿, cmP-Ip-am-cn, am¶p-fw, I- ºn-e-bn≥, cmPm-°m-Sv, ]q∏m-d, ss_k¨hmen {]tZ-i-ß- fnepw a‰p Dƒ{]-tZ-i-ß-fnepw tbmK-߃ S-Ø-s∏-Spw. I¿Xr-Zm-k-∑m-cmb hn.-Fw. t]mƒ (cm-Pm-°m-Sv), ]n. Imte- _v (aq-∂m¿) XpSßn ssltd-©n- se 20¬ A[nIw kphn-ti-j--I¿ ]s¶-Sp-°pw. {]m¿∞--bpw kl- I-c-Whpw A`y¿-∞n-°p-∂p. aq¶mÀHu«vdo¨v Pp-h-cn-bn (PohhNw hmb-- °m-cn¬ n∂pw tIm¿Un- t-j≥ IΩ‰n o°-߃- s°-Xn-cmbn A¤p-X-]q¿∆- amb {]Xn-I-c-W-ß-fmWv e`n-®-Xv. NneXv am{Xw Cu e-°-Øn¬ tN¿°p-∂p. ASpØ e°-Øn¬ _m-°n {]Xo-£n--°mw. FUn-‰¿) {]nb FUn-‰¿, "A¶-amen {]ivw ˛ Hcp "hntbmP Ipdn∏v' HIvtSm-_¿ 14, 2010) hmbn-®-t∏mƒ a- n- ep-≠mb Nne Nn¥-Iƒ Fgp- X-s´. "Rmss‚ k`-sb- ]-Wn- bpw, ]mXmf tKm]p-c-߃ A- Xns Pbn-°-bn√' F∂p ]d- ™Xv ΩpsS I¿Øm-hm-Wv. AXp hniz-kn-°p-∂-h¿ I¿- Ømhv ]d-™Xv {]m-h¿Øn-I- am-°m≥ {ian-°-Ww. tbip ]d™ Nne D≤-c- Wn-Iƒ: a¿s°m. 11:22-˛24 hsc- bp≈ `mK-ß-fn¬; ssZh-Øn¬ hnizm-k-ap-≈-h-cm-bn-cn-∏n≥; kwi-b-an-√m-Ø-h-cm-bn-cn-∏n≥, ]d-bp-∂Xv kw`-hn-°p-sa∂v hniz-kn-°p-∂-h-cm-Ip-hn≥; ae- tbmSv ({]-Xn-k-‘n-tbm-Sp) oßn-t∏m-Ip-hm≥ ]d-bp-∂-h¿ BIp-hn≥. At∏mƒ jm∏pw _mdpw, AØnbpw Hs° oßn-s∏m-bv- s°m-≈pw. DW-tß-≠Xv D-W- ßn-s°m-≈pw; ]ngpXv IS-en¬ t]mtI-≠Xv Aßs s]m-bv- s°m-≈pw; Bb-Xn-m-¬ hniz- kn-°p-I-bpw, AXp {]-k-vXm-hn- °p-I-bpw, Iev]n-°p--Ibpw sN- øp--hm≥ {]m]vXn-bp-s≠∂p tXm-∂p-∂-h¿ Ipº-m´p IqSp- ∂-Xnp ]Icw A¶-am-en-bn¬ lmfn¬ IqSn, ""Cu _m¿ tb- ip--hns‚ ma-Øn¬ amdn-t∏m- Is´,'' F-∂p Iev]n-°-s´. CXv Fs‚ Ap-`hw IqSn- bm-Wv. ]e sXfn-hp-Iƒ k- lnXw hnh-cn-∏m≥ `b-s∏-Sp-∂p. Bh-iy--s∏-´m¬ AXpw sN-ømw. hm-Iyw 25˛¬ ]d-bp-∂-Xp-t]m- se Atymyw sNfn-hmcn F- dn-bmsX ""a‰p-≈-h-cpsS ]ng- Isf £an-®p-sIm≠v {]m¿∞n- ∏n≥.'' (bnsc. 15:19-˛20): ""A[a- am-bXv HgnsI DØ-a-am-bXv {]kvXm-hn-°''. CsXm-∂p-a-s√-¶n¬ k`- bv°-Sp-Øp≈ bars born again restaurant Bbn Aw- Ko-- --I-cn-t°≠n hcpw. ]mÿ tPm¨ sI. Nmt°m Mob: 9495214705 Power corrupts; absolute power corrupts absolutely. (A-[n- Imcw Zpjn-∏n°p∂p; ]c-am-[n-Imcw ]c-a-ambn Zpjn-∏n°p-∂p). Kn∫s‚ {]i-kvX-amb {]kvXm-h--bm-Wn-Xv. ]m]-Øm¬, kI- e-- ---sØbpw AS°n hmgm-p≈ A[n-Imcw jvS-s∏´ Imew ap-X¬ Bcw-`n®XmWv, A[n-Imc ÿm-߃°p th≠n-bp≈ a-p-jys‚ Xzc. kuayX-bp-sSbpw Xmgva-bp-sSbpw {]Xo-I-amb I¿Øm- hns‚ injy-∑m-cn¬ t]mepw Cu tamlw D≠m-bn-cp-∂p. I¿Ømhp sbcq-i-te-an-te°v t]mIp-I-bm-Wv. Xs‚ cmPy- sØ-°p-dn®v Ah-tcmSp ]d-™n-cp-∂p. Ft¥m kw`-hn-°m≥ t]mIp-I-bm-Wv. AtX kabw Xs‚ ac-W-tØ-°p-dn®p aq∂p XhW I¿Ømhp ]d-bp-I-bpw sNbvXp. Xs‚ cmPy-Ønv F¥p kw`-hn°pw? sk_Zn ]p{X-∑m-cpsS AΩ item-anbpw I¿Øm-hns Ap-K-an-®-h-cpsS Iq´-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p. tbip- hns‚ {Iqin--cn-Inepw Ah-fp-≠m-bn-cp-∂p (a-Øm. 27:50). Ahƒ tbip-hns‚ AΩ adn-b-bpsS ktlm-Z-cn-bm-sW∂pw Nne¿ A`n-{]m-b-s∏-Sp-∂p. a°ƒ Ccp-hcpw ]s{Xm-kn-tmSp Iq--sS A¥¿h-e-b-Øn-ep≈hcm-Wv. Cu IpSpw_ _‘-ß-fp- sS ASn-ÿm--Øn¬ IqSn-bmWv Ahƒ a°ƒ°p-th≠n tbip- hn-s kao]n-®-Xv. Imcyw ]d-bp-∂-Xnp ap≥]v Ahƒ Ahs‚ A-Sp-°¬ h∂p a-kvI-cn-°p-Ibpw sNbvXp. (a-Øm. 20:20,21). a-¿s°m-kn¬ bmt°m_pw tbml-∂mpw tcn´p tNmZn-°p- ∂-Xm-bn-´mWv ImWp-∂Xv (a¿s°m. 10:35-˛37). iteman tbip- hns Ct∏mƒ a-kvI-cn-°p-∂-Xv, Ah-n¬ n∂pw NneXv {]Xo-£n®p sIm≠m-Wv. ÿm-am--߃. ]p{X-∑msc Ccp-h- tc-bpw I¿Øm-hns‚ cmPy-Øn¬ heØpw CSØpw Ccp-Ø- Ww! kI-ehpw hn´p Xt∂ Ap-K-an® ]{¥≠p t]¿°pw ]- {¥-≠p knwlm-k--߃ Ah≥ ¬Ip-sa∂p ]d-™n´v A[n- I--am-bn-√. (-a-Øm. 19:28). {][m-a-{¥n-amcpw cm⁄n-am-cp-amWv h-eØpw CSØpw Ccn-°p-∂-Xv. (1 cmPm. 2:19; k¶o. 45:9; 80:17). a-p-jy-]p-{X≥ ]nXm-hns‚ he-Xp-`m-KØp Ccn-°p-∂-Xmbn ]d-™n--cn-°p-∂p. (a¿s°m 14:62; 16:19; A.{]. 2:34; F{_m. 1:3; 12:2). sks_Zn ]p{X-∑m-cpsS ]n¥p-S¿®-°m¿ C∂pw Ipd-h-√. Bflob ip{iq-jm -a-fi-e-ß-fn¬ ÿm-am--߃ B{K-ln- °p-I-bpw, AXv tSn-sb-Sp-°p-hm≥ Ipdp°phgn-Iƒ tXSp-Ibpw sNøp-∂Xp cl-ky-a-√m-sX-bm-bn-cn-°p-∂p. Nne k`m hn`m-K- ß-fn¬ bqØv {]kn-U‚ v, sk{I-´dn F∂o ÿm-ß-fn-te°v Xnc-s™-Sp-∏n¬ t]mfnwKv _qØpw, _me‰v t]∏-dpw, {]nssk- UnwKv Hm^o-k-dp-sam-s°bps≠∂-dn-bp-tºmƒ ssZh-a-°ƒ FhnsS FØn-bn-cn-°p∂p F∂p Nn¥n-°p-I. ÿm-am--߃°pw ]Z-hn-Iƒ°pw ]pdsI mw HmS-cp-Xv. Pm-Xn-I-fn¬ A[n-]-Xn-I-fm-b-h¿ I¿ØrXzw sNøp-Ibpw al- Øp-°-fm-b-h¿ A[n-Imcw S-Øp-Ibpw sNøp-∂p (a¿s°m. 10:42). {_Z-dp-Im-cpsS CS-bn¬ Aßs AcpXv; {_Z-dp-Im-cn¬ alm≥ BIp-hm≥ C—n-°p-∂-h≥ F√mw {_Z-dp-Im-cpsS ip{iq- j-°m-c≥ BtIWw. {_Z-dp-Im-cn¬ H∂m-a≥ BIp-hm≥ C—n- °p-∂-h≥ F√m-h¿°pw Zmk-m-tI-Ww. tKlkn b-ams‚ ]pdsI HmSn-s®∂Xp-t]mse ÿm-am--Øn-p-th≠n HmS-cp- Xv. ssZth-jvS-{]-Imcw Ah sΩ tXSn FØs´. ssZhw `mc-ta-ev]n® ip{iqj F∂ ne-bn¬ am{Xw AXns mw ImWp-I.
  3. 3. 2009 hw-_¿ 2933 2010 hw_À 14 shfn¸mSp ]pkvXI hymJymwþ26 F¨v.F. Ab¬sskUnsâ hnhÀ¯I³: tPmÀÖv Ipcy³, Umfkv (XpSÀ¨) hnh: tPmÀÖv Ipcy³ (XpScpw) k` FSp-°-s∏-´-tijw `pan- bn¬ F¥mWv kw`-hn-°m≥ t]mIp-∂-Xv? - mw kz¿§Øn¬ FØn-t®¿∂p F∂ ho£-W- Øn¬ Cu A≤ymbw tm°p- I. Ign-™-cm{Xn km[m-c-W- sb-∂t]mse Imcy-߃ t]m- Ip-tºmƒ al-Xz-Øn¬ n∂pw henb Hcp i_vZw tI-ƒ°p∂p F∂p hnNm-cn-°p-I. hos≠-Sp- °-s∏´ kI-ecpw ssZh-Øn- s‚ Iml-f-tØm-Sp {]Xn-I-cn--®p. I√-d-Iƒ X-pd∂p. {InkvXp- hn¬ acn-®-h-cpsS ico-c-ß-ƒ Db¿Øp. Poh-tm-Sn-cp∂ hnip- ≤-∑m¿ cq]m-¥cw {]m]n-®p. mw FSp-°-s∏´p. mw Ah- tm-Sp-IqsS ]nXm-hns‚ `h-- Øn¬ {]th-in®p knwlm-k-- Ønp Np‰pw hoWv Bcm-[n-®p. mw Ccp-]-Øn-mep aWn-°q¿ AhnsS Bbn-cn-°p∂psh∂p Nn¥n-°p-I. {InkvXp-hn-s-°p- dn®p am{X-ap≈ Nn¥-I-fm¬ ΩpsS lrZbw nd™n-cn- °pw. (]m-]n-Iƒ AhnsS D≠m- bn-cn-°p-I-bn-√, c£n-°-s∏-´-h- sc-°p-dn-®mWv Rm≥ ]d-bp-∂- Xv.) Cn F¥m-Wv Ah≥ sNøm≥ t]mIp-∂-sX∂p sΩ Ah≥ Adn-bn-°pw. mw hn´n-´p-t]m∂ temI-Øn¬ F¥m-Wn-t∏mƒ kw`-hn-°p-∂- sX∂p mw Nn¥n-°pw. C∂-se- hsc Pohn® ÿe-sØ ssZ- ym--hÿ mw tm-°n-- Im-Wp- ∂p. ap-jy-¿ henb IuXp-I- tØmsS Imcy-ß-fn¬ hym]r- X-cm-bn-cn-°p-∂p. henb K-c- ßfpsS sXcp-hp-Isf tm-°p- I. ""AtIw Bfp-I-ƒ A{]- Xy--£-cm-bn-cn-°p∂p''-F∂p henb Xe-s°-´n¬ hm¿-Ø- Iƒ I-mWmw. Cu A¤pX {]- Xn-`m-k-sØ-°p-dn-®-dn-bphm≥ Zn]{X-Øn-p-th≠n At- I¿ ]c-°w ]mbp-∂p. AtIw Bfp-I-fpsS Xntcm-[--Øns‚ hnh-cWw tIƒ°p-hm≥ hen- b Iq´w Bfp-Iƒ ]≈nI-fn¬ XSn-®p-Iq-Sp-∂p. ssZh-P-w FSp-°-s∏-´-ti- jhpw AtIw Bfp-Iƒ ]- ≈n-I-fn¬ t]mIpw. FSp-°-s∏- -SmsX tijn-°p-∂-h¿ ap-sºm- cn-°epw D≠m-bn-´n-√m-Ø-Xp- t]mse AhnsS XSn-®p-Iq-Spw. dh. im¥-≥ hnf-dnb ap-J--hp- ambn {]kw-K-]o-T-Øn¬ n-¬- °pw F∂p Rm≥ hnNm-cn-°p- ∂p. Ign™ ]e h¿j-ß-fm- bn Xm≥ ImWm-Xn-cp∂ k`mw- K-ßsf I≠n´v Ch-tcmSv Xm≥ Imcy-ßsf hni-Zo-I-cn-°-W- at√m F∂p Nn¥n-°pw. ""I-gn- ™ 20 h¿j-ß-fmbn I¿-Øm- hns‚ c≠mw hchp kw-_- ‘n® kwkmcw sX‰msW-∂p Rm≥ {]kw-Kn-®-Xm-Wv. c≠mw hc-hn¬ hniz-kn-®n-cp-∂-h¿ aT- b-∑m-cm-sW∂pw Ah¿ ]d-bp- ∂-sX-¥m-sW∂v Ah¿-°-dn- ™p-Iq-sS∂pw {]kw-Kn-®n-cp- ∂p. B IqSn-h-c-hn¬ henb tImem-lew D≠m-Ipw. ""Rß- ƒ n∂n¬ hniz-kn-®n-cp-∂p. o tImf-Pnepw skan-m-cn-bnepw, k¿∆-I-em-im-e-I-fnepw ]Tn- °bpw Hcp sse{_-dn-bnse ]p- kv-X-I-߃ apgp-h≥ hmbn-°p- Ibpw sNbvXn-´p-≠v. {InkvXp- hns‚ c‡-Øm-ep≈ c£ Hcp ]g-©≥ Bi-b-am-sW- ∂pw kwkvImcwsIm≠p R- ßsf c£n-°m-sa∂pw o ]d- ™-Xp R߃ hniz-kn-®p. {InkvXp-hns‚ c≠mw hchp shdp-samcp [mc-W-bm-sW∂p o ]d-™Xpw R߃ hniz- kn-®p. Ct∏mƒ o R߃°v Hcp hni-Zo-I-cWw Xc-Ww.'' thsdm-cmƒ ]d-bp-∂p, ""hey-Ω- ®n-bpsS Imcyw tm°v. Ah¿ A¥y-tØmfw ss__n-fn¬ hniz-kn-®p. Ign™ Znhkw Ah¿ hmbn-®p, ""n-®n-cn- °mØ mgn-I-bn¬ apjy-]p- {X≥ hcpw.'' Ct∏mƒ tUmIvS- sd CXn-sms° Hcp hni-Zo-I- cWw Xc-Ww.'' I¿Ømhp h- ∂-Xn-p-tijw Nne ao‰nw-Kp-I- ƒ Cßs S-°pw. temIw A- gn-aXnsIm≠p ndbpw. `bw Im-cWw ap-jy-cpsS lrZbw n›e-am-Ipw. {InkvXp-hn-¬ hniz-kn® cmPy-X-{¥-⁄-∑m- cpw, _nkn--kp-Imcpw ]e hn- [ Pohn-X -Xp-d-I-fn-te¿s∏-´n-cp- ∂-hcpw FSp-°-s∏-Spw. K-c-ß- fpw kaq-l-ßfpw XI-cm-dn-em- Ipw. Ah¿s°¥p sNøm-m- Ipw? ap°v Cu ]pkvX-I-Øn- ¬ tm°n a- n-em-°mw. H∂mw ap{Z. shfn. 6:1˛2 Ip™-mSp ap{Z-I-fn¬ H∂p s]m´n-®-t∏mƒ CSn-ap-g°w- t]mse Hcp mZw tbml-∂m≥ tI´p. CSn-ap-g°w, ]n∂mse H- cp t£m`w hcp-∂p-sh-∂-Xns‚ apt∂m-Sn-bm-Wv. Hcp-h≥ Iøn¬ hn√p-ambn Hcp sh≈-°p-Xn-c- ta¬ hcp-∂Xp Ah≥ I≠p. hn√p- Im-Wn-°p-∂Xv Zqsc-bp≈ bp≤-sØ-bmWv. skJ-cymhv H∂mw A≤ym-b-Øn¬ ]d-™n- cn-°p-∂-Xp-t]mse IpXnc kmZr-io-I-cn-°p-∂Xv k©m-c- sØ-bm-Wv. sh≈°p-Xn--c-ta¬ Ccn-°p-∂-h≥ {Inkv-Xp Xnc- kvI-cn-°-s∏-´n-cn-°p-tºmƒ Xs∂ {Ia-k-am-[mw ne- n¿Øp-hm≥ A¥n-a-ambn ]cn- {i-an-°p-I-bmWv. k` FSp-°- s∏-´-tijw Imcy-߃ t-sc- bm-°p-hm-p≈ temI-Øn-s‚ G‰hpw henb ]cn-{i-a-am-bn- cn°pw CXv. {InkvXp-hn-s-Iq-- SmØ Hcp hymP-`-cWw sIm- ≠p-h-cm-p≈ ]nim-Nns‚ ]≤- Xn-bm-Wn-Xv. F{X--mƒ AXp ne-n¬°pw? Bdp- ap-{Z-IÄ s]m«n-¡p¶p A¶-amen ktΩ-fw ˛- Hcp kw£n]vX cq]w A¦-am-en-bnse Nne ktlm-Z-c-·mÀ A¶-am-en-bn¬ hw-_¿ A- ©nv {_Z-d¨ k`m I-Ωn-‰n cq- ]o-I-cn-°m≥ S∂ ao-‰nwKv ssI-øm-¶-fn-tbmfw F-Øn. "{]m¿∞-m-]q¿∆w' "G-I- J-Wv-T-ambn' FSpØ Xo-cp-am- -߃ F-∂ t]cn¬ Ct∏mƒ {]kn-≤o--I-cn-°p∂ tbmK--S--]- Sn-Iƒ tI-´m¬ {_-Z-d¨ k- aqlw e-÷n®v X-e-Xm-gv-Øpw! tIc-f-Ønse {_Z-d¨ k`- Iƒ X≈n-°-f™ Cu Bi- b-cq-]o-I-c-W-Ønv Bsf-°q- ´m≥ Cu¿°n¬ ]m¿´n-Iƒ S- Øp-∂-Xpt]mse hml--ß- fn¬ Bsf FØn-®n´pw H∂n- ®p h∂-h¿°p-t]mepw A`n- {]mb sFIyw D≠m-°m-m- bn√ F∂Xv Ch-cpsS Dt±iy Ahn-ip-≤n-bpsS sXfn-hm-Wv. tbmKm-cw-`-Øn¬ Cu S-]-Sn-I- sfbpw Ipº-m´v HIvtSm-_¿ F´np S∂ tbmK-Xo-cp-am--- ߃ hf-s®m-Sn® {]kvXm-h-- tb-bpw tNmZyw sNbvX-hsc ""n-߃ £Wn-°-s∏-Sm-Ø-h-c- t√'' F∂v tNmZn®v ]pd-Øm-°m- mWv {ian-®-Xv. A-Xm--h-iy-s∏´ ÿm-tam-ln-I-ƒ IΩn‰n Xnc- s™-Sp-∏p-h-sc ho¿∏-S-°n-bn-cp- ∂p. CXn-n--S-bn¬ {_Z-d¨ k`-Iƒ `qcn-`m-Khpw CXn-s- Xn-cm-sW∂pw IΩn-‰n°v kzo- Im-cy-X e`n-°n-s√∂pw Nne¿ A-`n-{]m-b-s∏-´p. o≠p n∂ X-¿-°-Øn-sm-Sp-hn¬ "I-Ωn-‰n' F-∂ t]cn¬ IΩn‰n cq-]o-I- cn-t°-≠∂pw ]Icw "s^-tem- jn∏v' F∂ hym-tP IΩn‰n cq]o-I-cn-°m-pw Xocp-am-n-®p. AXn¬ Aw-K-ß-fm-Im≥, C- √mØ "ta-J-e'-bpsS Xnc- s™ ---Sp-°mØ "{]Xn-n-[n-Iƒ' Im- Øp n∂p. HSp-hn¬ IΩn‰n Xn-c-s™-Sp-t°≠ ka-b-am- bn. Hcp Pn√bv°v Hcp {]Xn-n- [n F∂ ne-bn¬ ]Xn-m-ew- K IΩn-‰nsb Xnc-s™--Sp°mw F∂v Xocp-am-n-®p. XpS¿∂v Imk¿tImSp ap- X¬ B {]{Iob Bcw-`n-®p. Xriq-cnp tijw A¶-am--en- bpsS {]Xn-n-[n-bpsS t]cpw n¿t±-in-°-s∏-´p. A¶-amen Hcp Pn√-b-s√∂pw CXv Ipº- m-Sn-s‚bpw I√n-ti-cn-bp- sSbpw t]cn¬ AUvtlm°v I- Ωn‰n AwK-߃°v IΩn-‰n- bn¬ IS-∂p-Iq-Sm-m-sW-∂pw hm-Z-ap-b¿∂p. CXnp ap-≥]p Xs∂ B-cw-`n-®n-cp∂ _lfw CtXm-Sp-IqSn F√m koa-Ifpw IS-∂p. XßfpsS ko‰p-Iƒ hn´v thZn°v Acn-In-te°v C- h¿ IpXn-°p-Ibpw {Kq∏p Xn- cn™v hml--ß-fn¬ F-Øn-b- -h¿ Xß-fpsS {Kq∏p-I-fn-se AwK-ß-fpsS t]-cp--Iƒ ]-c- kv]cw hnfn®p ]d-bp--Ib-pw a‰p- {Kq-∏p-Iƒs°-Xn-sc Btcm-]- Ww -D-∂-bn-°p-I-bpw sNbvXp. CXn-nsS Hcp ktlm-Z-c≥, AUvtlm°v IΩn-‰n-bn-se th- Zn-bn-ep≈ Hcp am-y-≥ Cu IΩn-‰n-bpsS t]-cn¬ ]W-∏n-cn- hv Bcw-`n®p I-gn--™-Xmbn B- t£]w D-∂-bn-s®¶nepw A-Uv- tlm-°v IΩn-‰n-bnse Bcpw Cu B-tcm-]Ww ntj-[n-®n--√. tbm--Kw im¥-am-°m-p≈ A- [y-£-s‚bpw tbmKw hnfn®p tN-¿Ø I¨ho-¿ kmwIp-´n- bp--sSbpw F√m {ia-ßfpw ]cm- P--b-s∏-´p. Cß-s-sb-¶n¬ tbm-Kw ]ncn-®p-hn-Sm-sa∂pw I- Ωn-‰n cq]o-I-cn-t°-≠ F∂pw ]-c-ky-ambn th-Zn-bn¬ {]Jym- ]n-®p. Cu Ah-k-c-Øn¬ A¶- amen k`sb ap≥n¿Øn I- Ωn-‰n cq]o-I-cn-°m≥ C-dßn ]p- d-s∏-´-h¿ ho≠pw A¶-am-en k`sb D]-tbm-Kn-°m≥ X-{¥- ]q¿∆w Xocp-am-n-®p. A-¶-amen k`m-aq--∏-mb {io t_-_n h¿°n Ch-cpsS t{]c-W-bm¬ thZn-bn¬ FØp-Ibpw A¶- amen {]tZ-isØ {_Z-d¨ k`-Iƒ°v CXv mW-t°-Sp- ≠m-°p∂ {]hr-Øn-bm-sW- ∂pw F√m-hcpw Ah-c-h-cpsS ko-‰p-I-fn-te°v DS≥ aS-ßWw F-∂pw B⁄m-]n-®p. BXn- tY-b¿ AXn-Yn-I-tfmSv acymZ ]men-°Ww F∂v Bh-iy-s∏- ´m-¬ ]ns∂ AXn-Yn-Iƒ°v sN- øm-hp-∂Xv Ht∂-bp-≈q. H∂p- In¬ Cdßn t]mIpI As√- ¶n-¬ B⁄ ]men-°p-I. Xß- fpsS ÿm-tØm-Sp≈ B-¿- Øn Chsc ko-‰p-I-fn-te°v ho- ≠pw ]nSn-®n-cp-Øn. CXnp ti- jw ko‰p-I-fn¬ Fgp-t∂‰v n- ∂p≈ _lfw am{Xta D≠m- bp-≈q. IΩn-‰n-bn-te°v Bcpw Xs‚ t]cp n¿t±-in-°m-Xn-cp- ∂-Xn-m¬ Hcmƒ Fgp-t∂‰v kzbw Xs‚ t]cp ]d-bp-Ibpw D≠m-bn!. Hcp "taJ-e-'bpsS apgp-h≥ "{]Xn-n[n°mWv' Cu ZptcymKw D≠m-bXv F∂v Hm-¿- °-Ww. HSp-hn¬ AUvtlm°v I-Ωn‰n ]≠p Xocp-am-n®Xp t]m-se 26 AwK k`m IΩn- ‰nsb F-Sp-°m≥ Xocp-am-n-®p. Ipº-m´v N¿®-bv°mbn {]Jym- ]n® Nne "taJ-e-Iƒ' A{]- Xy-£-am-Ip-Ibpw ]pXnb Nne "taJ-e-Iƒ' {]Xy-£-s∏-Sp- Ibpw sNbvXp. 26 F∂ kwJy Aßs Xs∂ ne-n-∂p. 26 F∂Xv ]q¿Æ-Xsb Im- Wn-°p∂p F∂v hymJymw ]pdsI ht∂°mw! CXn-nsS tI{µ IΩn-‰n- tbm-Sp≈ hntbm--Pn∏v ]c-ky-am- °p-Ibpw Hcp IΩn-‰n-bn-te-°p- an√ F∂v Bh¿Øn-°p-Ibpw sNbvX-h-scbpw Nne ÿm- tam-ln-I-sfbpw Dƒs∏-SpØn Hcp AssUz-kdn IΩn-‰nbpw cq]-s∏-Sp-Øn. ]t£ ap≥ AUvtlm°v IΩn-‰n-bnse Nne¿ P-d¬ IΩn-‰n-bntem FIvkn-°yq-´ohv IΩn-‰n-bntem s]´n√ F∂Xv Hgn-hm-°-s∏´ AwKßfn¬ apdp-ap-dp-∏p-≠m-°n. (XpScpw)
  4. 4. 4 2010 hw_À 14 {]nb ktlm-Z-c-sc, C°-gn™ HIvtSm-_¿ 8v Ipº-m´v S∂ "{_Z-d¨ k- `m {]Xn-n[n ktΩ-f-'sØ- °p-dn-®mWv Cu Ip-dn-∏v. {_Z-d¨ k`m hnizm-kn-I- fpw tIc-f-Øn¬ a≤y-Xn-cp-hn- Xmw-Iq-dn¬ Xma-kn-°p-∂-h-cp- amb Nne ktlm-Z-c-∑m¿ X- ߃°p hnemkw e`y-am-b- Xpw tIc-f-Øn-ep-≈--Xp-amb Nn- e {_Z-d¨ k-`-I-fpsS {]Xn- n-[n-Isf Hcp k-tΩ-f--Øn- p £Wn-®n-cp--∂p. B £Ww kzoI-cn-s®--Ønb k`m {]Xn- n-[n-I-fpsS ktΩ-f--amWv 8/10/2010v Ipº-m´v S-∂-Xv. Cu ktΩ-fw hnfn-®p-tN- ¿ØXv A¶-amen Su¨ {_-Z- d¨ k`m lmƒ Bcm-[-m- e-b-a√ F∂ k¿-°m-¿ DØ- c-hns‚ ]›m-Ø-e-Øn--em-W- t√m. F∂m¬ kw-Lm-SI kan-Xn-bpsS I-¨-ho--¿ Xs∂ X߃°p hn-em-kw e`y-amb {_Z-d¨ k-`-Isf am{Xta £Wn-®p≈q F∂v ]d-bp-∂p- ≠v. AtX kabw Ahn-sS-sb- SpØ Xocp-am--߃ F√m {_Z-d¨ k`-Iƒ°pw _m[- I-amb Iq-´mb Xocp-am--am- sW∂p {]N-cn-∏n-°p-Ibpw sN- øp-tºmƒ, X߃°p hn-em-kw e`n-°m-Ø-h-sbm∂pw {_Z-d- ¨ Bcm-[-m-e-b-ß-f√ F-∂- t√ ]d-bp-∂Xv? Cu kt-Ω--f-w hnfn-®p-tN¿ØXvXs∂ A¶- amen Su¨ {_Zd¨ k-`m lmƒ Bcm-[-m-e-b-a√ F-∂ k¿°m¿ DØ-c-hns‚ ]-›m- Ø-e-Øn-em-W-t√m. k-¿-°m¿ sX‰p a- n-em°n AXp Xncp- Øn. ]s£ kwLm-SI kan- Xn Cnbpw AXnp Xøm-dm- Im-ØXp tJZ-I-c-am-Wv. Hcp Imcyw Ωƒ BZyw Xs∂ hy‡-ambn a- n-em- t°-≠-Xp-≠v. Ipº-m´v HIvtSm- _¿ 8p IqSnb ktΩ-fw {_- -Z-d¨ k`-I-fpsS ktΩ-f--am- bn-cp-∂n-√. tIc-f-Ønse {_- Zd¨ k`-I-fpsS ktΩ-f----hp- am-bn-cp-∂n-√. AXv kwLm-SI kan-Xn°v hnemkw e`n® {_- Z-d¨ k`-I-fn¬, £-Ww kzo- I-cn® k`-I-fpsS k-tΩ-fw am{X-am-bn-cp-∂p ˛ -ØnwKv tam- ¿, ØnwKv se v. F{X k`-Isf £Wn®p F-t∂m, F{X k`-I-fpsS {]- Xn--n-[n-Iƒ ]s¶-SpØp F- t∂m hy‡-a-√. F¥p-sIm- ≠mWv B hnhcw am{Xw ]pd- Øp-h-cm-ØXv F∂Xpw Nn¥n- t°-≠-Xp-≠v. F¥m-bmepw Hmtcm k`-bn¬ n∂pw Ipd- ™Xv aq∂v t]¿ hcWw F- ∂m-Wv £Wn-®n-cp-∂-Xv. ktΩ- f--Øn¬ ]s¶-Sp-Ø-h-cpsS kw--Jy I¨ho-¿ ]d-bp-∂-X- p-k-cn®v 936. AXm-bXv G-Xm- ≠v Ccp-qdp k`-Iƒ ]s¶-Sp- Øn-cn-°mw. (Fs‚ ÿew k`- bn-¬ n∂v Ggp-t]¿ ktΩ-f- -Øn¬ ]s¶-Sp-Øn-cp-∂p.) tIc-f-Øn¬ Ipd-™Xv 1000- ˛¬ A[nIw k`-I-fp≠v F∂- Xpw Hm¿Ωn-°-Ww. A-t∏mƒ Cu ktΩ-fw {_Z-d¨ k`- I-fp-sS-sb√mw ktΩ-f-hpw C- Xnse Xocp-am--߃ F√m {_--Z-d¨ k`-I-ƒ°pw _m[-I- amWv F∂pw ]d-bp-tºmƒ tI- c-- --f-Ønse A©v {_-Z-d¨ k`- I-fn¬ mseÆw k`-I-f√ F- ∂mWv hymJym-w. Npcp-°-Øn¬ tIc-f-Ønse A©n-sem∂v k`-I-fpsS {]Xn- n-[n-Iƒ t]mepw ]s¶-Sp-°m- Ø Hcp ktΩ-fw BtKm-f- X--e-Øn¬ {_Zd¨ k`-I-ƒ-°v _m[-I-amb kp{]-[m--am-b Xocp-amw FSpØp F∂v Ah- Im-i-s∏-Sp-∂Xv Zpcpt±-iy-am-Wv. ktΩ-f--Øn¬ k`-I-fp- sS tI{µ-I-Ωn‰n thW-sa∂v Xo-cp-am-n-®n-cp-∂pthm? {]kvXpX ktΩ-f--Øn¬ ]s¶-SpØ {_Z-d¨ k`-I-ƒ Hcp tI{µ-I-Ωn-‰nbpw D≠m-°p- ∂Xp kw_-‘n®v Btem-N t]mepw S-Øn-bn-´n-√. Cu hn- jbw Btem-Nn-®n√ F∂p am{X-a√ IΩn‰n cq]oI-cWw kw_-‘n® N¿® D≠m-Im-Xn- cn--°m-p≈ ]cn-{i-a-amWv A- hnsS I≠Xp apgp-h≥. _lp- kz-cX AwKo-I-cn-°msX k- tΩ-f Xocp-am--ß-ƒ ASn- t®¬-]n--°m-p≈ {ia-amWv AhnsS {]I-S-am-b-Xv. Rm≥ Ipº-mSv ]mdta¬ {_Z-d¨ Akw-ªnsb {]Xn-n- [o-I-cn-®mWv kwkm-cn-°p-∂- sX∂pw Rß-fpsS ÿew k- ` hfsc {]m¿∞--tbmSpw A- h-[m--X-tbmSpw FSpØ Xocp- amw Rm≥ ktlm-Zc k`-I- sf Adn-bn-°p∂p F∂p-amWv ]d-™-Xv. k`m IΩn‰n F∂ tXm∂-ep-≠m-°p∂ Hcp tI{µ IΩn‰n {_Z-d¨ k`-I-fpsS ta¬ ASn-t®-ev∏n-°m-p≈ Nne KqV-{i-a-߃ AWn-b- dbn¬ S-°p-∂psh∂pw A- Øcw {ia-߃ Dt]-£n-°-W- -sa-∂p-am-Wv Rm≥ ]md-ta-¬ k`-°p-th≠n Bh-iy-s∏-´- Xv. CXv kZkv ssIø-Sn-tbm- sS-bmWv kzoI-cn-®-Xv. (Xte Znh-ksØ thmf-≠n-b¿ s{S- bn-nw-Kn¬ ssIøSn XS-bm≥ n¿-t±-i-an-√m-Xn-cp-∂Xv `m- Kyw.) CXn-s-bmWv C-t∏mƒ I¨ho-¿ ]pd-Øn-d-°nb hni-Zo-I-cW IØn-¬ Xncp- h-¥-]p-cw-Im-c-mb tPmk- ^v kn. amXyp Ah-[m--X- tbm-sS I-Ωn‰n cq]o-I-cWw F-∂m-h-iy-s∏-´-Xmbn dnt∏m¿- ´v sNbvX-Xv. Fs‚ am{X-a-√, ÿ-ew k-`--bpsS A`n-{]m-b- sØ t]m-epw A´n-a-dn-°p∂ Xc-Øn¬ At±-l-Øns‚ hm°p-Iƒ ChnsS Rß-fp- sS hmbn¬ Xn-cp-Ip-I-bm-Wv. ktΩ-f--sØ--°p-dn®v ]pd- Øp--h∂ ]e dn-t∏m¿-´p-I-fn- epw Cu kao-]w {]-I-S-am- bn-cp-∂p. kw-Lm--SI k-anXn F-SpØ ho-Un-tbm Nn-{X-ß- fn-¬ IΩn-‰n-°v FXn¿-∏p-b¿- ∂ `mK-߃ FUn‰v sNbvXv {]N-cn-∏n-®Xv IΩ-‰n-bw-K-ß- fpsS a°-fpƒ-s∏-sS-bm-W-∂- dn-™-t∏mgpw ]cky {]Xn-I- cWw th≠ F-∂p Icp-Xn- bXmWv. CXv {_Z-d¨ k`m {]Xn-n[n ktΩ-f--am-bn-cp-∂pthm?tPmk^v kn. amXyp ˛ Ip-º-mSv I Ä «vþ 54 kv]ncn-änkw tUm. kn.-hn. -hS-h XpSÀ¨ (XpScpw) Zpcp-]-tZi kwL-S--IÄ ]ucm-WnI kv]ncn-‰n-k- Øns‚ Bcw` Ime-b-f-hns kw_-‘n®v hy‡-amb tcJ- Iƒ ap°v e`y-a-√. F∂m¬ Ch-sc-∏-‰n-bp≈ A¬∏-am- bp≈ hnh-c-߃ ]pcm-X ssN-°m-cp-sS-bpw, `mc-Xo-b- cp-sS-bpw, _m_n-tem-Wy-cp-sS- bpw, CuPn-]v‰p-Im-cp-sSbpw Ncn-{Xßfn¬n∂pw ap°v e`y-am-Wv. Ah-sc-°p-dn-®p≈ IqSp-X¬ hnh-c-߃ e`n-°p- ∂Xv A.D. 500-þ1500 Ime-L-´- Øn¬ tdmam bqtdm-]y≥ km{am-Py-ß-fn¬n-∂p-am-Wv. B[p-nI kv]ncn-‰nÃp-I- fpsS Ncn{Xw Ata-cn-°-bnse c≠v s]¨Ip-´n-I-fn¬ n∂p- amWv Bcw-`n-°p-∂-Xv. 1847 Un-kw-_¿ amk-Øn¬ tPm- ¨ kn. t^mIvkpw IpSpw-_- hpw yqtbm¿°nse sslUn- hnt√ {Kma-Øn¬ Hcp `h-- Øn¬ Xmakw Bcw-`n-®p. `h--Øn¬ {]th-in® ]{¥- ≠pw H≥]Xpw hb- p≈ Cfb Ip´n-I-fmb am¿Kc‰pw ImtØbpw hoSns‚ ]e `mK- ß-fn¬ n∂pw XpS¿®-bmbn B-tcm ap´p∂ i_vZw tI´p. A¬]-k-a-b-Øn-p-≈n¬ InS- °-bn¬ sh®n-cp∂ hkv{X- ßfpw tai-Ifpw Itk-c-Ifpw X¬ÿm--ß-fn¬ n∂v o- ßp--Ibpw Hcp XWpØ Im‰v ImtØ-bpsS apJØv ASn-°p- Ibpw sNbvX-Xmbn Ap-`-h- s∏-´p. AXv F¥m-sW∂v Ah¿°v a- n-em-bn-√. Cu kw`hw ]e {]m-hiyw Bh¿- Øn-®-Xn-m¬ G-tXm Aam-p- jnI i‡n Ah-fn¬ {]h¿- Øn-°p-∂p-s≠∂v Ah¿°v a- n-em-bn. XpS¿∂v Cfb c≠p -Ip-´n-Iƒ°pw Cu i_vZ- Øn-p-S-a-bp-ambn _‘w ÿm- ]n-°p-hm≥ Ign-™p. Hcp Znhkw Nmƒkv tdm-kv- a F∂ t]cn¬ Abmƒ Ah¿- °v {]Xy-£-m-hp-Ibpw ap∏- sØm--∂m-asØ hb- n¬ tPm- ¨ s_√n-m¬ Xm≥ h[n-°- s∏-´p F∂pw ]ØSn XmgvN-bp- ≈ Hcp ne-h-d-bn¬ Xs‚ ico-cw AS°w sNbvXn-´p-≠v F∂pw Ah¿°v shfn-s∏-Sp- Øn. ]n∂oSv B ÿe-Øp-n- ∂v ap-jym-ÿn-Iƒ Is≠-Sp- °p--hm≥ Ah¿°v km[n-®p. Cu kw`-hsØ kw_-‘n®v hm-¿Ø-Iƒ hfsc thKw A- ta-cn-°-bnepw XpS¿∂v bqtdm- ]y≥ cmPy-ß-fnepw ]S¿∂p. CXns XpS¿∂v 1863¬ m- j--W¬ kv]ncn-®zenÃv At m- kn--tb-j≥ Hm^v Zn bpssW-‰- Uv tÉv Hm^v Ata-cn° F∂ kw-L-S Bcw-`n-®p. 1923-˛se I--W-°-p-k-cn®v Ch¿°v 126,000 AwK-ßfpw 682 --Be-b- -ß-fpw 600 {]h¿Ø-Icpw D≠m- bn-cp-∂p. 1945-˛¬ Ata-cn° ]pd-Øn-d-°nb Cb¿ _p°-p- k-cn®v mev kwL-S--I- fnembn 228,000 kv]ncn-‰nÃp- Iƒ D≠v. {_n´ojv kv]ncn-®z- enÃv bqWn-b-n¬ 18,000 AwK- ßfpw 500 Be-b-ßfpw D≈- Xmbn tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p- ∂p. kv]ncn-‰n-Ãp-I-fpsS D]-tZ-i-߃ Cu temI-Øn¬sh®v Hcp ap-jy≥ sNøp∂ {]h¿Øn- °-p-k-cn-®p-≈-XmWv Ahs‚ nXy-X. AXn-m¬ Cu temI- Øn¬ Pohn-°p-hm≥ e`n-°p∂ Ah-kcw icn-bmb coXn-bn¬ D]-tbm-Kn-°Ww F∂v kv]ncn- ‰nÃp-Im¿ ]Tn-∏n-°p-∂p. kv]ncn- ‰n-k-Øn¬ ]e Xc-Øn-ep≈ {]Xn-`-mk-߃ I≠p-h-cp-∂p. Aam-p-jnI i_vZw tIƒ°p- I, `mc-ap≈ hkvXp-°ƒ Xn- sb Nen-°p-I, iqy-X-bn¬ Ic-߃ Xnsb {]Xy-£-s∏- SpI F∂n-ßs t]mIp∂p A- h-bpsS ]´n-I. acn-®-h-cpsS B- flm--°-fp-ambn Ah¿ S-Øp- ∂ Bi-b-hn-n-abw imkv{Xn-- b-ambn sXfn-bn-°-s∏´ H∂m- Wv F∂v C°q-´¿ hmZn-°p∂p. Bflnb temIw F∂Xv `uXn- I temI-Ønp hn]-co-Xhpw AXn-t-°mƒ atm-l-chpw ]q¿Æ-hp-amb H∂m-sW∂v Ah¿ AhImi-s∏-Sp-∂p. ac-Wm--¥cw apjys‚ Bflmhv `ua D]-cn-X-e-Øn¬ ÿnXn sNøp-∂p. `qan°v {]- tXy--I-amb Ggv he-b-߃ D- ≠v F∂pw arXm-flm-°ƒ Cu he-b-ß-fn¬°qSn DuSmSn k©-cn-°p∂p F∂pw Ch¿ ]Tn-∏n-°p-∂p. Cßs DuSmSn k©-cn-°p∂ Bflm-°-fn¬ n∂pw kv]ncn-‰nÃp-Iƒ th≠ n¿t±-i-߃ {]m]n-°p-∂p F∂mWv C°q-´-cpsS hmZw. (ar-Xmflm-°-fp-ambn th≠ Bi-b-hn-n-abw S-Øp-hm- p≈ Ignhv {InkvXy≥ tXm- °ƒ-°n√ F∂p ]d™v C°q-´¿ {InkvXym-n-XzsØ Xcw-Xm-gvØp-hm≥ hf-sc- tbtd {ian-°p-∂p). hkvXp-X- I-fn-te-°v C-d--ßn-s®∂v Imcy- ßsf hnth-Nn-°p-hm≥ {ian- ®n-´p-≈ kv-]n-cn-‰nÃp-Iƒ ss]--im-NnI A-e--´-enpw am- --knI `bm-i-¶-bv-°pw hn- t[-b-cm-bn-Øo¿-∂n-´p-≠v. ac-Wm--¥c Imcy-ßsf A-dn-bp-hmp≈ ap-jy--s‚ B-{-K-lhpw acn-®p-t]m-b-h-cp- ambn _‘w ]pe¿Øp-hm-p- ≈ Ahs‚ Xm¬]-cyhpw kv- ]n-cn--‰n-k-Øn¬ n∂pw Z¿in- °m--hp-∂-Xm-Wv. ac-W-Øn-p- ti--jw ap-jym-flmhv ne- n¬°p∂p F∂p≈ XnI- ™ t_m≤yhpw Adnhpw C- h¿-°p-≠v. F∂m¬ Bflm-hn- s‚ {]-h-¿Ø--ß-sfbpw ÿm- -ß-sf-bpw Ipdn-®p≈ Ch- cpsS ]-Tn--∏n-°-ep-Iƒ ssZh-h- N hncp-≤--ß-fm-Wv. hnizm-kn- I-fmb -ap°v Hcp hn[-Øn- epw C-h-cp-am-bn tbmPn-°m≥ km-≤y-a-√. ss]im-NnI D]-tZiw tIƒ°p-hm≥ t]mb iuenp (1 iap-th¬ 28:7-˛25) kw`-hn- ®-Xn-h¿°v hcm-Xn-cn-°p-hm≥ hnizm-kn-I-fmb ap°v {]m¿- ∞n-°p-Ibpw AXn-mbn t]m- cm-Sp-Ibpw sNømw. (XpScpw)
  5. 5. A¶-amen {_Z-d¨ k`m lm-fns‚ kao-]Øv _m¿ tlm-´¬ XpSßnbXp kw-_- ‘n®v {_-Z-d¨ k`-I-b-fn-se hnizm-kn-I-fpsS a≤y-Øn-¬ ]e ktΩ-f--ßfpw Xo-cp-am- -ß-fpw FSp-Ø-Xm-bn amkn- I-I-ƒ hgn-bmbn a---- n-em-°p- ∂p. C-Xp apJm-¥n-cw hnizm- kn-I-fpsS CS-bn-¬ Ct∏mƒ henb B-i-b--°p-g∏w D-≠m- bn-cn-°p-∂p. A-Xns‚ shfn-®- Øn-em-Wo te-J-w. A¶-amen k`m hnizm-kn- I--ƒv°p D≠m-bn-cn-°p∂ hn-j- a k‘n-bn¬ A-h¿-°p Bh- iy--amb [m¿ΩnI ]n-≥Xp-W- bpw {]m-¿∞--bpw DNnXw X- s∂. A¶-am-en -k` Cu {]- iv--Øn-¬ {]m¿∞n-°p-∂-Xn- p ]Icw tImS-Xnsb kao- ]n--°p-I-bmWv sNbvX-Xv. C- nbpw Imcyw Xo-cp-- ---am-n-t°- ≠-Xv tImSXn X-s∂--bmWv. Hcp Kh-¨sa‚ v k-`-°p F- Xn--cmbn kXy-hm-Mvaqew k--a-- ¿∏n-®Xpw Hcp a{¥n {_-Zd¨ k` {InkvXy≥ N¿-®√ F-∂p ]d-™Xpw icn--bm-bn√ F-∂p- ≈Xpw hm-k-- ----X-h-am-Wv. {_-Z-d¨ k`-I-ƒ D≠m-bn ]-e ]Xn-‰m-≠p---Iƒ Ign-™m- -Wv C-≥-Uy-bntem tIc-f-Øn- tem I--ayq-Wn-Ãp-Iƒ D-≠m-b- Xpw Hcp a¥nk` D-≠m--bXpw. sk]v‰w-_¿ 25v Ipº-mSv tm-b¬ KÃv lu-kn-¬ Hcp k-tΩ-fw S-°p-I-bp--≠m-bn. A-Xn¬ Ipº-m-Spw kao-]-{]- tZ--i-ß-fn-te-bpw 50¬ Xmsg B-fp-Iƒ Iq-Sn-h∂p. Ipº-mSv H--cp "tdmw' B-bn Xocp-I-bm- tWm? Cu k-tΩ-f--Ønse Xo-cp-am-{]-Imcw HIvtSm-_¿ 8˛mw Xo-bXn tIc-f-Ønse {_- Z-d¨ k`-I-fnse {]Xn-n-[n-I- sf hnfn®phcpØn ktΩ-fw S-- --Øn. AXn-s-∏-‰n-bp≈ hn- h-c-W-ß-ƒ amkn-I-I-fn¬ h- ∂n-´p-≠v. AXn¬ hy-‡-am-b Xo-cpamw B-ImsX ]ncn™p F∂pw hm-bn-°p-hm-≥ I-gn- ™p.- k`-I-fpsS {]-Xn-tj[w K-h¨sa‚ns A-dn-bn-°mw. ]- s£ Ah¿ Cd--°nb kπn-sa- ‚ns‚ Xe-s°--´n¬ Hfn®v sh- ®n-cp∂ B ---‰wt_mw_v a- n- em-tbm? {_Z-d¨ k` {]-Xn- n-[n kt- ---Ω ------- ---fw F∂m-Wv. A- ßs Hcp k` ne-hn¬ D- t≠m? {_Z-d¨ k`-Iƒ D- ≠v. A-XXv k`-Iƒ kzX-{¥- -am-I-W--sa-¶n¬ Hcp k-`-bm-bn Xo-¿-°m-p≈ {ia-Øn-s‚ `m- K-- ---a-t√ C-Xv? kπn-sa-‚n¬ C- ßs Hcp hm-NIw I≠p. ""{_Z-d¨ D]-tZ-i kXy-ß-fp- sS ]cn-]m-h-- ---X ne-n¿Ø-n- s°m≠v Cu kaq-l-Øns‚ hnP-b-I-c--amb kmaqly ne- n-- --ev-]n-v Bh-iy-amb k-lm- bw -¬-Im≥ Ign-bp∂ n- kzm-¿∞-cm-b Hcp Iq´w I-gn- h-p‰ ktlm-Z--c-≥am-cpsS H-cp Iq´mbva h-cpwmfp-I-fn-te-°v {_Z-d¨ k-`°p Bhn-iy--aq-- s≠∂v s]m-Xpth AwKo-I--cn- °-s∏´p-''. C-Xn-s‚ Npcp° t]- cmWv ""{_Z-d-¨ N¿®v''. Ign- ™- Hcp q-‰m≠v ImeØv C- ßs Hcp- I--Ω-‰n-bp-sS B-h- iyw D≠m-bn-√. tb-ip-{InkvXp ]d-™p,""Cu ]m-d-ta¬ Rm≥ F-s‚ k`-sb ]-Wn-bpw, ]mXmf tKm]p-c--߃ AXns Pbn-°-bn-√. I-gn-™ 200-˛¬ ]cw h¿j-ß-ƒ B-bn-´pw, `cW tXm-°-ƒ Dƒs∏sS At-I¿ k-`s-b in-∏n-°m≥ {ian®v ]- cm--P-b-s∏-´p. C∂pw I¿Øm-hn- s‚ ssI- _e-lo--am-bn-´n-√. C∂sØ ]pØ≥ tXm-°-- --∑m- cpsS klmbw IqSmsX ap-t∂m- ´v t]mIm≥ Ign-bp-I-bn--s√∂v h- cp-Øn Xo¿°m≥ {i-an-°p-∂p. H-cp I®-hS Xm-ev]-cy-tØm-Sp-Iq- -Sn IΩyq-Wn-Ãv Fw.-F¬.F. am- sc Iq´p-]n-Sn-®v k`sb c£n- °m≥ Nne ]p-Ø-≥ ]W-°m-cpw tXr ÿm--tØ--°v C-Sn-®p Ib-dm≥ {ian-°p-∂ Ipsd B- fp-I-fp-amWv C-Xn-s‚ ]n∂n¬ {]h-¿Øn-°p-∂-Xv. s-l-aym-hn- t-bpw tam¿-s±-Jm-bn-sbbpw Iq- ´p ]nSn-°p-∂p. F-∂m-¬ Ah-cp- sS Bbq-[w D]-hm-khpw {]m-¿- ∞-bpw B-bn-cp--∂p. C∂p {]m-¿∞ F--hns-S? I-¿-Øm-hn- s‚ hc-hns‚ {]-Xym--i FhnsS? ssZh-h-Nw A-dn-bm-s-- ---¶nepw icn-bmb D]-tZ-i-k-Xy-ß-ƒ apdp-sI ]nSn-°p-I-bpw {]-h¿Øn- °p-I-bpw sN-øp-∂ -s´-√p≈ D]-tZ-jvSm-°-∑m¿ F-hnsS? Bcp hn-fn-®mepw ap-≥-]-¥n- bn¬ I-tk-c-bn¬ Ccn-°m≥ In´p∂ D]-tZ-jm-Sm-°-≥-am¿ am-{Xw C∂v kpe-`w. C-ß-s- bp-≈ k-µ¿`-ß-fn¬ Im-cy--ß- -ƒ a-- n-em°n -√ D]-tZ-iw ev-Ip-I-bt√ th≠Xv? A¶-amen k` Btcm-Spw A-`n-{]mbw tNmZn-°msX tIm- S-Xn-sb kao-]n-®p. C-n-bpw - √ h-°o-ens h®v Im-c-y--ß- ƒ hn-i-Zo-I-cn®v Ap-Iq-e hn- [n tS-s´. hnizm-kn-I-ƒ--°p {]m-¿∞--n-°mw. ssZhw {]--h-¿- Øn-°pw. A-XXp Ime-L-´- ß-fn¬ eLp-hm-b IjvS-ß- ƒ k`-Iƒ°p D≠m-Ipw. hn- izm--k-tØmsS t-cn-S-Ww. tI- c-f-Ønse ]e k-`-I--fnepw hnizm-kn-I-ƒ XΩn-¬ t]m-epw hg-°p-Ifpw tI- p---Ifpw D-≠m- bn-´pt√? A∂v B--sc-¶nepw klm-bnt®m? C-∂pw c≠p ka-b-ß-fn-embn Iq-- ----Sn h-cp∂ k`-Iƒ D-s≠-∂p tI-ƒ-°p- ∂p. B¿ klm-bn--°pw? {_Z-d¨ N¿®v tIm˛Hm¿Untj≥ IΩ‰n B¿°p th≠n? "{_Z-d¨ {InkvXy≥ N-¿- ®v' F∂v cPn-ÿ sNøp∂ k- `m---hn-`m-K-Ønp Hcp Hm-^o- kpw, tae-≤y-£pw Hm-tcm k--`-bv°pw ntbm-Kn-°-s∏-´ Im¿-Ωn-Ipw thW-sa∂v K-h- ¨-sa‚ v nbaw h∂p F-∂p hcmw. Fw.-F.- tXm-a-kv, sI.- ]n. tbm-l-∂m≥ F∂o ssZ- h--Zm-k-∑m¿ Bishop F∂ ÿm-w kzoI-cn-t°≠n h∂n- s√? Hmtcm ÿew k`-Ifpw {]tXyIw {]tXy-I-ambn ÿ- e-t∏-tcmSv tN¿Øv "Bcm-[-m- ebw' "k`' F∂n-ßs cPn- ÿ sNbvXm¬ Cß-s-bp≈ {]iv-߃ Hgn-hm-°mw. ""Ah¿ Fs∂ D]-{Z-hn®p F-¶n¬ nß-sfbpw D]-{Z-hn- °pw''. (1 tbml. 15:20) kphn- tijw nanØw c‡km£n- I-fmbn acn-®-h¿ F{Xtbm Bbn-c-߃! {InkvXymn F- ∂ Imc-W-Øm¬ hy-ar-K-ß- ƒ°v Cc-bmbhcpw {Iqin-°- s∏--´-hcpw, Xobv°v Cc-bm-b-h- cpw F{X-b-[n-Iw. AXp-am-bn Xm-c-X-ay-s∏-SpØn tm°p- tºm-ƒ tIc-f-Ønse k`-Iƒ t-cn-Sp∂ {]iv-߃ GXv. H- cp s]mXp IΩ‰n cq]o-I-cn-®m- ¬ ssZh-P--Ønv FXn-sc-bp- ≈ ]oV-߃ C√m-Xm-Ip- sa-∂v Bsc-¶nepw hniz-kn- °p--∂pt≠m? kam-[m--Øn- s‚ {]`p-hmb {InkvXp hcp- thm-fw ]oV--߃ XpS-cp-I- tb D≈q. {]Xn-I-c-W-ßfpw {]Xn-tj-[ {_Zd¨ {InkvXy≥ N¿®v --ao‰nw-Kp-I-fpw, tImS-Xnbpw tI- kpw H∂pw ssZh-P--Øn-v tbm-Pn-®-X-√. Ch-sb√mw PU- Øns‚ {]h¿Øn-I-fm-Wv. I¿- Ømhv F¥mWv ]d-™Xv? ""Rmtm nß-tfmSp ]d-bp- ∂Xv, nß-fpsS i{Xp-°sf kvtln-∏n≥. nßsf D]-{Z- hn-°p-∂-h¿°p th≠n {]m¿- ∞n-∏n≥'' (a-Øm-bn 5:44). As∏m-kvX-e-mb ]usem- kv Fgp-XnbXv, ""iImcw tI´n´v Bio¿h- Zn-°p-∂p. D]-{Zhw G‰n´v k-ln- °p-∂p. ZqjWw tI´n´v -√ hm°p ]d-bp-∂p'' (1 sImcn- ¥y¿ 4:12). kphn-tij tLmj-W-am- Wt√m k`-I-fpsS Hcp {][m- ZuXyw. ^e-I-c-ambn AXv n-¿∆-ln-°-W-sa-¶n¬ temI - a-p--jy-cpsS at≤y √ km- £yw ]pe¿Ø-Ww. Hcp kphn-ti-j-I-s-∏‰n Cßs Hcp IY tI´n-´p-≠v. Ct±lw tlm´-en¬ `£-W- Øn-n-cn-°p-tºmƒ ]cnNm-cn-I- bpsS Iøn¬ n∂p Aev]w Im∏n j¿´n¬ hoWp. £p`n-X-mb Cu kphn-ti- j-I≥ s]¨Ip-´nsb ITn-- ambn imkn-®p. £am-]-W- tØm-sS j¿´n¬ hoW Im∏n XpS®p am‰p-tºmƒ s]¨Ip-´n- bpsS IÆp-Iƒ nd-™n-cp-∂p. F¶n-epw kphn-ti-j-I≥ hg- °p ]d-®n¬ ndp-Øn-bn-√. F- √mw H∂p im¥-am-b-t∏mƒ Iq- sS-bp-≠m-bn-cp∂ kvtln-X≥ kphn-ti-j-I-tmSv Cßs ]d-™p, (1þmw- t]Pn n¶pw XpSÀ¨) tbip-m-bIm F≥ PohZmbIm Bcm-[n-∏m≥ F∂pw tbmKys Poh-p≈ Imew ns∂ ]pIgvØpw ]pXp-_-e-tØmsS Bcm-[n-®oSpw lt√-epøm ]mSo-Spsa! lt√-ep-øm.....-l-t√-ep-øm..... 1. tZhm-tZhm ap-th-et alna hn´q-gn-bn¬ h∂-hs ]m]n Fs∂ tXSn o h∂-tXm¿Øm¬ ]mh Poh≥ ¬In hos≠-Sp-Ø-Xm¬ lt√-epøm ]mSo-Spsa! lt√-ep-øm.....-l-t√-ep-øm....... 2. osb≥ ssiew F≥ ssZhta! CXp-h-sc-sbs∂ Icp-Xn-bt√m ]pXp-Ir] X∂v hgn SØpw ]pXp-Km--sa∂pw mhn-ep-b¿∂pw lt√-epøm ]mSo-Spsa! lt√-ep-øm.........-l-t√-eq-øm...... 3. BZnbpw otb Am-Znbpw otb! Bbn-c-ß-fn¬ kpµ-cpw Ap-K-an-®nSpw A≥]n≥ ndsh Bbp- p≈ Imew ns∂ kvXpXn°pw lt√-epøm ]mSo-Spsa! lt√-ep-øm.....-l-t√-ep-øm....... Kmw Kmw Kmw Kmw Kmw sFk°v aÆq¿ ""ktlm-Z-cm, B s]¨Ip- ´nsb XncnsI hnfn®v Ah- tfmSp kphn-tijw ]d-bp- hm≥ Rm≥ nßsf sh√p-hn- fn-°p-∂p.'' kphn-ti-j-I≥ e÷n-X- mbn Xe Xmg-Øn. nba ]cn-[n-°p-≈n¬ n∂p-sIm-≠m- sW-¶nepw ΩpsS ]cn-]m-Sn- Iƒ kphn-ti-jo-I-c-W-Ønv XS- -ambn Xoc-cp-Xv. {InkvXp-hn-m¬ ÿm]n-X- ambn, {InkvXp-hn-m¬ `cn-°- s∏-Sp-∂-XmWv k`. aØmbn 16:18¬ I¿Ømhv ]d-bp-∂Xv, ""Rm≥ Fs‚ k`sb ]Wn- bpw'' F-∂m-Wv. Poh≥ sImSp- Øv hos≠-SpØ Xs‚ k`- sb ]cn-]m-en-∏m≥ CS-b-t{i- jvT-mb I¿Ømhv Ai-‡- mtWm? kwL-S--Iƒ, IΩ- ‰n-I-ƒ, ]Ww, cmjv{Sob ]nSn- ]m--Sp-Iƒ Ch-bn-emtWm ΩpsS B{i-bw? ""ap-jy-n¬ B{i-bn-°p- ∂-Xn-s-°mƒ btlm-h-bn¬ B{i-bn-°p-∂Xv √-Xv'' (k- ¶o. 118:8). ""c£n-∏m≥ Ign-bm-X- hÆw btlm-h-bpsS ssI Ipdp-Io-´n-√. tIƒ∏m≥ Ign- bmXhÆw Ahs‚ sNhn aµ- am-bn-´p-an-√'' (sb-i. 59:1). s]mXp-hmbn S-Øp∂ B- fln-I {]h¿Ø--߃-°mbn Xmev°m-enI IΩ-‰n-Iƒ D≈Xv √-Xm-Wv. F∂m-¬ ÿew k`-bpsS {]iv-߃ Xo¿°p-hm≥ s]mXp-hmbn Hcp IΩ‰n ÿnc-ambn D≠m- °p-∂Xv `mhn-bn¬ IqSp-X¬ {]iv-߃°v Imc-W-am-Ipw. s]mXp-hmb t]cpw IΩ-‰n-bp-w a‰v kap-Zm-b-ß-sf-t∏m-se - sΩbpw B°n-Øo¿°pw. C∂v ap-°p≈ {]tXy-IX hN-m-p- k-c-W-ambn I¿Øm-hns B- cm-[n-°p-∂-h-cm-sW-∂p-≈-Xm-Wv. amp-jnI nb-{¥-W-߃ C- √msX ]cn-ip-≤m-flm-hns‚ S- Øn-∏n¬ mw Bcm-[n-°p-∂p. kz-X{¥ k`-I-fmbn IqSn h∂v A-m-Uw-_-c-ambn Bflm-hnepw kXy-Ønepw Bcm-[n-°p-∂p. I¿-Øm-hns‚ ma-Øn¬ am-{Xw IqSn hcp-∂p. F∂m¬ k-`- Iƒ-°v Hcp {]tXyI t]sc- Sp-°p-Ibpw ÿew k`-bpsS GsX-¶nepw Hcp Npa-X-e-bn- ¬ a‰v k-`mw-K-߃ CS-s]-Sp- I-bpw sN-bvXm¬ ap°v C- ∂p≈ {]-tXy-I-X-Iƒ F∂- t∂--°p-ambn jvS-s∏´p-t]m- Ipw. ⁄mn-bmb item-tam- ≥ ]d-bp-∂Xv, ""ns‚ ]nXm-°-∑m-¿ C´n- cn-°p∂ ]≠sØ AXn¿ o am‰-cp-Xv'' F∂mWv. (kZr-i. 22:28). G{_lmw hdp-Kokv ˛ CS-bm-d-∑pf 5 2010 hw_À 14
  6. 6. 6 6 2010 hw-_À 14 PohnXØnse XmgvhcIfpw XmgvhcIfpsS ssZhhpw F°m-eØpw ka-X-e-Øn-eqsS k©-cn®p oßm-hp∂ bm{X- b√ {InkvXob Pohn-X-bm-{X. kqcy-k-ºpjvSn Ap-`-hn-°p-∂- Xpw D∂-X-amb kp-Zo¿L ho£Ww evIp-∂-Xp-amb ]¿- ∆-X-ap-I-fnse hmk-hp-a-√. ]n- s∂--tbm- XmW ne-Øn-eq-sS- bpw Xmgvhc-I-fn-eq-sSbp-ap≈ bm{-X--bmWv hnizmk Pohn-X- bm-{X. ae-ap-I-fnse hmkw, B-µ- Zm-b-Ihpw, Ap-{K-l-]q¿-Æ-hpw, kJnXz ktΩm-Z-I-hp-ambv ap- -°-p-`-h-am-Ip-tºmƒ Xm-gvhc-I- fpsS Ap-`hw thZ-bpw I- Æp-ocpw GIm--¥-X-bpw kΩm- n-°p-∂-Xm-Wv. Ign™ aq∂v h¿j-Øn-p- ≈n¬ Rmtsd kvtln-°p-I- bpw Fs∂- Gsd kvt-ln--°p-- Ibpw sNbvX Gd-dhpw {]n-b-- cm-b A©v t]cp-sS ac-Whpw tcmK-hp-amWv Cu hnjb Nn¥ F∂n-ep-W-¿--Øn-b-Xv. Xo¿Øpw- B-tcm-Ky--hm-m-bncp∂ F-s‚ ]n-Xmhv s]s´-∂p-≠mb lrZ-bm- -Lm-XsØ XpS¿∂v 2007 B- KÃn¬ I¿-Xrkhn-[-a-W- ™p. aq∂v h¿-jw XnI-bpw apºv Icƒ tcmK-sØ XpS-¿- ∂v 2010-¬ Fs‚ amXm-hpw F- s∂ hn´p ]ncn™p.- AtX XpS-¿∂v c≠v am-k-Øn-p- ≈n¬ hr-°-tcm-K-tØm-sSm∏w lrZ-bm-LmXw aqew `mcym-]n- Xm-hpw th¿-]n-cn-™p. 2010¬ c-≠v ]nXr----ktlm-Z-c-ßfpw kz¿§w ]q-In. {]Xo-£n-°m- Ø tcmK-ß--ƒ, {]Xo-£n-°m- Ø ac-W-ß-ƒ! PohnX Xmgv- h-c-I-fn-eqsS sΩ I-S-Øn hnSp--tºmƒ "Xmgvh-c-I-fpsS ssZ-hw' -ssI-hn--SmsX IqsS-bp- -s≠∂v Ap-`h-ambn. B-bXv ]d-bm-Xn-cn-°p-∂-sX-ßs! Ah-Im-i-am-°p-hm≥ t]m- Ip-∂ hmKvZØ tZi-sØ-°p- dn®v Bh¿Øw 11:11¬ ]d-bp- ∂X,v ""ae-Ifpw Xmgvhc- Ifpw'' Df-f tZiw F∂m-Wv. AtXm-sSm∏w ""ns‚ ssZh- amb btlmh s√mcp tZi- tØ-°t√m ns∂ sIm≠p t]m-Ip--∂Xv. AXv Xmgvh-c-bn¬ n-∂pw ]pd-s∏-Sp∂ oscm-gp- °p--I-fpw, Dd-h-I-fpw XSm-I-ß- fpw D≈ tZiw'' (Bh. 8:7) F-∂pw IqsS ]d-™n-cn--°p-∂p. Xmgvh-c-I--fp≈ tZiw '√- tZiw' B-sW--∂v am-{X--a√ o- scm-gp-°p≈ tZi---am-sW∂ Nn- ¥ F{X-tbm Bizm-k-{]-Zw. Cu Xmgvhc-Iƒ ssZh krjvSn-bm-sW∂pw ssZhw n- iv--N-bn® ÿmØv am-{Xw n- ev--°p-∂-Xm-sW∂pw k-¶o-¿- Øw 104:8¬ ]d-bp-∂p. ""ae- Iƒ s]mßn, Xmgvh-c-I-ƒ- Xm- Wp o A-sh-°p n›-bn-® ÿ-e-tØ--°p hmßn-t∏m-bn''. - -ΩpsS Pohn-X-Ønse Xm-gvh-cm- -p-`-h-߃ ssZhw Xm≥ X-s∂- cq]-s∏-Sp-Øn-b-Xm-sW-∂pw- ssZhw n›-bn® Hcp ÿm--w, Imew AYhm k-abw AXn- p-s≠∂pw a-- n-em--°m≥ CShcp-tºm-gm-Wv Xm-gvh-c-Isf AwKo-I-cn-°m-pw Bb-Xnse ssZh-I-chpw ]-≤-Xnbpw Xncn- ®-dn-bmpw ap-°m-hp-I. {]nbsc, n߃ C∂v IS- ∂p t]mIp∂ Xmgvhcm-p-`-h--ß- ƒ F¥p Xs∂ B-bmepw ssZ- h-Øns‚ A-dn-hpw ssI-søm- ∏pw D≈-Xm-sW-∂v n-߃ a-  n-em-°-Ww. ssZhw n›-bn- ® ]cn-[n--°-∏pdw Hcn-°epw AXv h-cn--I-bn-√. ΩpsS PohnX Xmgvhc-I- fn-te°v Dd-hp-Isf Hgp-°p-∂- h-mWv ΩpsS ssZhw F-∂v k¶o¿Øw 104:10¬ ]-d-bp- ∂p. Xmgvh-c-I-f-psS Sp-hn¬ Dd- hp-Isf Xpd-°p-∂-h-mWv ssZ- hw F∂v sbi-øm-hv 41:18-¬ ]d- bp-∂p. ""Xmgv-hc--Iƒ [m-yw sIm≠v aqSn-bn--cn-°p-∂p, A-h B¿°p-I-bpw ]mSp-Ibpw sN- øp∂p,'' F-∂mWv k-¶o-¿Ø- -°m-c-≥ 65:13¬ ]mSp-∂-Xv. Hm! Cu Xmgvhcm-p-`-h-ß- fp-sS [yX F{Xtbm hep- Xv. Xmgvh-c-I-fnepw tΩm-Sv Iq- -Sn-bn-cn-°p∂ Xmgvh-c-I-fn-te-°v Dd-hp-Isf Hgp-°p-∂, Xm-gvhc- bpsS Sp-hn¬ Dd-hp-Is--f Xpd- °p∂ [myw sIm-≠v nd- °p∂ "Xmgvhc-I-fpsS ssZ-hw' F{Xtbm hen-b-h-≥. ΩpsS Pohn-X-Ønse Xm-gvh-c-I-ƒ°v "ÿmw n-›-bn-°p∂' ssZh- sØ --ap-°v tNmZyw sNøm-- h--Im-i-ap-t≠m? AtX, Xmgvh-c-I-fn-emWv G‰-hp-a-[nIw ^ew hnf-bp-∂- Xv. B hnf-hp-I-fmWv hnØv -¬-Ip-∂-Xv. B hnØp-Iƒ B- Wv ]pXnb hr£-tØm-∏p-Iƒ- °v AYhm Xe-ap-d-I-ƒ°v aq- e-am--Ip-∂-Xv. (Xmgvhc-I-fn-eqsS I-S∂p t]mIp-∂-Xns‚ ^ew Xe--ap-d-I-fn-te°v Ap-{K-l-am- bn o≠p sN√p∂p F∂v kmcw). Pohn-X-Ønse hnhn[ Xmgvh-c-I-fn-eqsS IS-∂p-t]mb Hcp-h-mWv ]gb nb-a-Øn-se- tbmk-^v. kzk-tlm-Z-c-∑m- cm¬ hn¬--°-s∏-´-h-≥, Ip-Spw- _-_‘w hnt—-Zn-°-s∏ ----´-h≥, sNøm-Ø-Ip-‰w B-tcm-]n-°- s∏-´-h≥, s]m´-°-n-W¿, Imcm- Kr-lw, GIm-¥-X,- F∂n- ßs F{Xtbm Xmg-vhc-Iƒ. F∂m¬ Xn°v c≠-m-a-sØ aI≥ Pn-®-t∏mƒ Xm≥ ""k¶-S-tZ-iØv ssZhw F-s∂ h¿≤n-∏n®p'' F∂v ]d-™p-- sIm≠v F{^bow F∂ t]cv evIn (D-ev]. 41:52). "h¿≤n-∏n®p' F∂-Xnv 'fruitful', -F-∂ A¿∞amWv Cw-•ojv ]cn-`m-jbn¬ ¬-In- bn-cn-°p∂Xv. Xmgvhcm-p-`-h- ß-ƒ F°m-eØpw Gh-cnepw "^e-{]-Z-am-b' Ap`h-ambn amdpw. Imc-Ww mw Xmgh-c- bn-em-Ip-∂-tXm-sS ssZhw ssZh-a-√m-Xmbn amd-p-∂n-√! ae- ap-I-fn¬ sΩ Ccp--Øp-∂, tΩm-sSm-∏-an-cn-°p-∂ ssZhw Xs∂-bmWv Xmg-vhc--I-fn-eqsS sΩ ISØn hnSp-∂-Xpw tΩm-sSm-∏-an-cn-°p-∂-Xpw. BI-bm¬ Pohn-X-Ønse Xmgvhc-I-fn¬ tΩm-sSm-∏-an- cn-°m≥ "Xmgvhc-I-fpsS ssZhw' D≠v F∂-dn™v a-  p-d-∏n-°p-hm≥ ssZhw sΩ klm-bn-°-s´. PntPm A¦--a ---m--en Ipssh‰ --v: {InkvXy≥ {_Z-d¨ Akw-ªn-bpsS B`n-ap-- ---Jy-Øn¬ hw-_¿ 22 ap-X-¬ 30 hsc I- Æq¿ Pn√-bn-se hS°v Ing-°≥ {]tZ-i-amb sIm´n-bq¿, tIf-Iw, ]-ø-∂q¿ F∂o-{]-tZ-i-ß-fn¬ kq-hn-ti-jo-I-c-Whpw `h k- µ-¿i-hpw ao‰nw-Kp-Ifpw S-Ø- s∏-Spw. Cu {]-tZ-i-ß-fn¬ n- ∂pw hnizm-k-Øn-te°v h∂ ktlm-Z-c-∑m-cpsS {]-tXy-I B- {K-l-amWv Xß-fp-sS {Kma-{]-tZ- iw kphn-ti-jo-I-cn-°pI F-∂p- ≈-Xv. tIf-Iw -(-hw-_-¿ 25, 26), sIm-´n-bq¿ ]©m-bØv tÃ- Unbw (-hw. 29, 30) F-∂n--hn- S-ß-fn¬ ktΩ-fw -S--Ø-s∏- Spw. k-tlm.- sP.-]n.-cm-P≥, sa- dn¬ t_-_n F∂n-h¿ "kwKo- tXm-’hv' bn-°pw. ktlm. B¿ Irjv-W≥- Ip-´n, Xncp-h- ´q-¿, k-tlm. Nm≠-∏n≈ ^n- en∏v F-∂n-h¿ hN--tLm- jWw -S-- ---Øpw. hnizm-kn-I-fp- sS {]m-¿-∞ At]-£n-°p- ∂p. tUm.-- kvI-dnbm ‰n.- tPm¿- ÷v,- tPm¨ --- tPm¿÷v, sI. tPmbn --- tPm¨ (aq-∏-∑m¿). IÆq-cn¬ kwKo-tXm-’-hhpw kqhn-ti-jo-I-c-Whpw kphn. hn.-]n. -s^¿Wm-≠kv Fcp-taen {_Z-d¨ k`-bn¬ n∂pw 1992-˛¬ B{‘-bn¬ hnPbKcw Unkv{Sn-Iv‰n¬ sN√q-¿ F∂ ÿeØv Xm- _tY¬ {_Z-d¨ Akw-ªn, sN√q¿, (B{‘m-{]-tZ-iv) akw Bcw-`n®v kp-hn-tij {]- h¿-Øw S-Øn- h-cp-∂p. ssZh-Ir-]-bm¬ hnP- b--K-c-Ønepw Np‰p-]m-Sn-ep- ap≈ {Kma-{]-tZ-i-ß-fnepw tKm{X-h¿§-°m¿ Xma-kn- °p∂ ae-tbmc {]tZ-i-ß-fn- ep-ap≈ At-I¿ c£n-°- s∏-Sp-Ibpw A-h[n ÿew k`-Iƒ cq]-s∏-Sp-hm≥ I¿- Ømhv klm-bn-°p-Ibpw sNbvXp. kPo-h-amb Cu {]h¿Ø-sØ kvtln- °bpw amn-°bpw sNøp-∂- h¿ temI-Øns‚ hnhn[ `mK-ß-fn¬ D≠v. Ah-cpsS {]m¿∞-bpw kmº-ØnI k- lm-b-hp-amWv Cu hnizm-k kaq-l-Øns‚ ]n≥_-ew. Ahsc Hm-¿-Øv {]m-¿-∞n-°p- I-bpw ssZ- hsØ kvXp- Xn-°-bpw sN- øp-∂p. Xp-S¿-∂pw ssZ-h-a-°-fp- sS {]m¿∞--bpw kl-I-c-W- hpw Cu the°v A-Xy- ¥mt]£n-X-am-Wv. kphn-ti- j-I≥: hn.-]n. -s^¿Wm-≠kv aq∏∑m¿: B¿. kqcøm, ]n. - cm-a-dmhq hnemkw: V.P. Fernandus Bethel Brethren Assembly Opp. Leprosy Hospital, Chelluru P.O., Vijayanagaram Dist. Andhra Pradesh - 535 005 ]Ø-w-Xn´: tas°m-gq¿ k- tlm. sI.-kn. tPmWns‚ `mcy eoemΩ kuJy-an-√msX Bip- ]-{Xn-bn-em-bn-cp∂p. kp-Jw {]m- ]n-®p-h-cp∂ Cu k-tlm-Z-cn°p th≠n {]m¿∞n-°p-hm≥ At]- £n-®n-cn-°p-∂p. sUt{Sm-bn‰v (bp.-F-kv.F): C≥Uym tKmkv]¬ Akw- ªn--bn-se ktlm. tdmbn tP- °_v (53) {_bn≥ Syqa¿ apJm-¥ncw Bip-]-{Xn-bn-em- bn-cp-∂p. ]q¿-Æ--ku-Jy-Øn- pw Bizm-k-Øn-p-ambn {]m- ¿∞n-°Ww F-∂v IpSpw-_mw- K-߃ At]-£n-°p-∂p. ssae{]: ktlm. sI.-hn. amXyp-hns‚ `mcy t{Kkn-°p´n B{‘m-{]-tZiv: kphn. -Un. - F-∏{^m I≠q-°-dns‚ k- tlm-Z-cn-bpsS aIƒ lm≥kn (6 -hb-kv) ss‰t^m-bvUv, a™- ∏nØw Ch-bm¬ NnIn-’-bn-em- Wv. hnizm-kn-I-fpsS {]m¿∞ At]-£n°p∂p. {]tXyI {]m¿∞-bv°v C≥tUm¿: ktlm. Ipcy≥kn-- s‚ ]p{X≥ tKmUvhn≥ (10˛mw ¢m-kv hnZym¿∞n) tcmK-Øm¬ NnIn-’-bn-em-Wv. hnizm-kn-I-fp- sS {]m¿∞ At]-£n-®n-cn-°p- -∂p. Fd-Wm-Ipfw: ]memcn-h´w {_Z- d¨ Akwªn AwKw ]n.-F. ssm≥ Im¿Un-bm°v {]iv- ß-fm¬ NnIn-’-bn-em-Wv. hnizm-kn-I-fpsS {]m¿∞ At]-£n°p-∂p. Im≥k¿ tcmKsØØpS¿∂v sh√q-cn¬ ikv{X-{In-b-°p-ti- jw XpS¿Nn-In’bnem-Wv. hn- izm-kn-I-fpsS {]m¿∞ A-`y- ¿∞n-°p-∂p. Xncp-h--¥-]pcw: s]ms∂-Sp- Ø--Ipgn {_Z-d¨ k`mwKw k- -t-lm. -kqkn Iym≥k¿ tcm - K-Øm¬ B¿.-kn.-kn.-bn¬ Nn- In-’-bn-em-Wv. {]m¿∞-bpw km-º-ØnI kl-I-c-Whpw B--h-iy-am-bn-cn-°p-∂p F∂v kp-hn. kn.-sP.-_n-Pp. ktlm. k-t¥mjv F∂n-h¿ Adn-bn- °p-∂p. Xriq¿: Xncph--¥-]pcw B¿.-kn.-kn.-bn¬ NnIn-’-bn- em-bn-cp∂ ktlm. tagvkn tPm¿-÷n-p th≠n {]m¿∞n- °-W-sa∂v A`y¿∞n-°p-∂p. ep°n-anb aqew Kpcp-X-cm-h- ÿ-bn-em-Wv. Ct∏mƒ tImb- º-Øq-cn-¬ XpS¿ NnIn’ S-Øp-∂p. ]p-eq¿: ]p-eq¿ sk‚¿ _m-e--kwLw Iymºv 2010 Un- kw--_¿ 26 apX¬ 28 hsc Ie- ™q¿ {_Z-d¨ tKmkv]¬ lmfn¬ h®p S-°pw. Nn¥m- hn-jbw ""a- p-]p-Xp°n cq]m- ¥-c-s∏-Sp-hn≥'' F∂p-≈-Xm-Wv. ktlm. tPmkv am¶p-Sn, ]pev]- ≈n, ssh.-kn. Zmkv, Xncp-h-- ¥-]pcw, tUm. tPm¨ G{_- lmw, Xncp-h--¥-]p-cw, Pbvk- ¨ sI. tPm¿÷v, sIm´m-c-°- c F∂n-h¿ ip{iq-j-Iƒ n¿h- ln--°pw. Cu Iymºns‚ Ap- {K-l-Øn-mbn Gh-cp-tSbpw {]m¿-∞-bpw km∂n-≤y-k-l- I-c-W-ßfpw A`y¿-∞n-°p-∂p. _me-kwLw ]p-eq¿ sk‚¿ hm¿jnI Iymºv
  7. 7. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 {_Z-d¨ k`m hm¿Ø-Iƒ Xncp-h√: XnaYn C≥Ãn-‰yq- ´ns‚ tXr-Xz-Øn¬ _me-kp- hn-ti-jo-I-c-W-Ønv XmXv]-cy- ap-≈-h¿°v s{SbvnwKv ¬-Ip- I F∂ e£y-tØmsS tIc-f- Ønse Xnc-s™-Sp-°-s∏-Sp∂ ÿe-ß-fn¬ GI-Zn s{Sbv- nw-Kv t{]m{Km-ap-Iƒ S-Øp- ∂p. kt≠-kvIqƒ A≤ym-]- I¿, Nn¬{U≥kv ¢∫v S-Øp- ∂-h¿, hn.-_n.-F- v. A≤ym-]- I¿ XpSßn _me-kp-hn- tijoI-c-W--Øn¬ XXv]-c-cmb B¿-°pw Cu s{Sbvn-wKn¬ ssN¬Uv Chm©-enkw s{SbvnwKv C≥Ãn-‰yq´v ]s¶-Sp-°m-hp-∂Xm-Wv. BI¿- j-I-amb coXn-bn¬ ss_--_nƒ IY-Iƒ ]Tn-∏n-°p-∂-sX-ß-s, Km-߃, ax-]m-T-hmIyw Ch Fßs ]Tn-∏n-°mw, Kbnw F- ßs S-Ø-Ww, F∂nh - ∂mbn a- n-em-°p-hm≥ Cu Nn¬{U≥kv s^Ãv Iym]v- kyqƒ s{SbvnwKv C≥Ãn-‰yq´v D]-I-cn-°pw. 10 t]sc-¶nepw ]s¶-Sp-°p-hm≥ km[y-X-bp≈ GXp taJ-e-bnepw Cu t{]m- {Kmw S-Øm≥ XnaYn C≥Ãn- ‰yq´v Xøm-dm-Wv. Xmev]-cy-ap-≈- h¿ _‘-s∏-Sp-I, 9656217909. Xncp-h--¥-]pcw: Bdm-aS {_Z-d¨ Akw-ªn-bpsS I- Øn-S-]m-Sp-Iƒ Xmsg-°m-Wp- ∂ hnem-k-Øn¬ Fgp-Xp-hm- ≥ XmXv]-cy-s∏-Sp-∂p. hnemkw: Brethren Assembly C/O K. Thampy T.C. 18/1605 (2) Uzhunnuvila veedu Kunnapuzha, Aramada P.O., Trivandrum - 695032 Phone: 0471-2353459 hnemk-am‰w awK-em-]pcw: Fkv. _n. Fkv s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ I¿Æm- SI kwÿm-sØ ASpØ hn.-_n.-Fkv. s{Sbn-nwKv t{]m- {Kmw Unkw-_¿ 14 apX¬ 16 h-sc S-Ø-s∏-Spw. ktlm. _np. kmap-h¬, dPn.-sI. tXma-kv, tKmUvk¨ hmte- bn¬ XpS-ßn-b-h¿ tXrXzw ¬Ipw. hniZ hnh-c-߃°p: dPn sI. tXmakv: +919449373730. hn.-_n.-F-kv. s{SbnnwKv ]qb∏≈n: {_Zd¨ A¶W- Øn¬ h®v 2010 hw-_¿ 10 _p- [mgvN Bcw`n® ]qb∏≈n I¨h≥j≥ 13 inbmgvN kam]n®p. kphntijIcmb ]qb∏≈n I¨h≥j≥ kam]n®p Fcptaen: I- I-∏ew Hmen-°- ¬ tPm¿÷- Ip´n (42) I¿- Øm--hn¬ n{Z {]m]n-®p. kwkvImcw s]mcn- b≥ae {_Z-d¨ Akwªn skan-tØ-cn-bn¬ S-Ø-s∏-´p. `mcy Ip∂-¥mw ]pfn-¥d sseem-Ω. a°ƒ: entPm, enPn≥. qtdm-Ωmhv: I m c n - ° m - a e lmtm°p h¿- Kokv (75) ncym- X-m-bn. kwkv- Imcw Bn-°mSv N°-Ww- s]mbvI {_Z-d¨ k`m skan- tØ-cn-bn¬ S-Ø-s∏-´p.-`mcy: Nma-°me td®¬. a°ƒ: _m_p, kpio-e, kÆn, im¥-Ω, im¥n-n, kqk-Ω, kmP≥. acp-a-°ƒ: AΩn-Wn, Ane An-b-≥Ip™, tPmkv, kmen. _mw•q¿: Xncp- h√ Ing-°≥ ap- Øq¿ ]∂n-°- ≠--Øn¬ ]tc-X- m-b Iym-]v-‰≥ sI.-C. tPm¿-÷n- s‚ `mcy ]qh-Øq¿ ]qt®-cn¬ X-¶Ω (84) I¿Øm-hn¬ n{Z {]m]n-®p. kwkvImcw IΩ---l- ≈n _tY¬ {_Z-d-¨ Akw- ªn-bnse ip{iq-j-°p-tijw slmkq¿-tdm-Uv skan-tØ-cn- bn¬ S-Ø-s∏--´p. a°ƒ: cmP- Ω, im¥Ω (bp.-F-kv.-F), hn- eyw-kv, sIm®p-tamƒ (A-_p-Zm- _n), tPm¿÷v tXma-kv. acp-a- °ƒ: A∏p-°p´≥, en‰n, tdm- kn, tPm¿÷v-Ip-´n, ]tc-X-bmb sP-kn. ]pen-°p∂v: {_Z-d¨ k`m aq∏≥ Rmd-bv°¬ F≥.-]n. tPmbn (54) I¿Øm-hn¬ n{Z {]m-]n-®p. kwkvImcw {_Z-d¨ k`m skantØ-cn-bn¬ S-Ø- s∏-´p. `mcy: Fcp-taen tX°p- ¶¬ Ip™p-tamƒ. a°ƒ: kn¬hn, knkn, kn_n (kphn- ti--j-I≥, Akw), kntPm, kn- Pn. acp-a-°ƒ: dPn, tdmbn, kp- [, h’-e, h-P. tXm´-°mSv: Nnd∏pdØv sImS- ∏--s∏m-bvI-bn¬ ]tc-X-mb t__n-°p-´n-bpsS `mcy AΩnWn (54) ncym-X-bm-bn. kwkvImcw a√-∏≈n `h-- ]n.Pn. sPbnwkv, amXyp kJdnb, tPm¨ ]n. tXmakv, Nm≠∏n≈ ^nen∏v F∂nh¿ hN ip{iqj SØn. Ønse ip{iq-j°p tijw ]mSn-a¨ {_Z-d¨ skan- tØ-cn-bn¬ S-Ø-s∏-´p. a√- ∏≈n sXt°-SØp ]Sn-°¬ IpSpw-_mw-K-am-Wv ]tc-X. aI≥: sa¬hn≥ (kn‰n _m¶v, yqU¬ln). A‰v-em-≥Um (bp.-F-kv. F.): Xncp-h-√m Ip‰-∏pg ]∂n- °-≠-Øn¬ ]tc-X-mb sI. C. amΩs‚ `mcy Ip- ™--Ω am-Ω≥ (79) C-hnsS h®v I¿-Ømhn¬ n{Z {]m]n®p. kw-kvImcw hw- _¿ 9v ^v-tfmd¬ ln¬kv saΩdn Km-¿-U≥kn¬ S-Ø- s∏-´p. a°ƒ: Bn ekv-en, eoe G{_lmw, enkn _m_p Un. Ip™ptam≥, PnPn tKm-Uven. Ipº-fmw-s]m- bvI: Xøn¬ ta-{]-Øv ‰n.- kn. tXma--kn- s‚ `mcy F¬- kn tXma-kv (59) I¿Øm- hn¬ n{Z {]m]n-®p. kwkv- Imcw hw-_¿ 6 in-bmgvN hS-t»-cn-°c {_Z-d¨ k`m skan-tØ-cn-bn¬ S-Ø-s∏- ´p. ]p-eq¿ ]md-bn¬ IpSpw- _mw-K-am-Wv. a°ƒ: F_n, kn_n, Pn_n. acp-a-°ƒ: enkn, ip`. s]m∂wtIm-Sv: B™n-en- th-en¬ Ipº-m´v IpSpw- _mwKw aØmbn tPm¨ (tPmWn-, 73) ncym-X-m-bn. kwkvImcw Icn-º-Xp-∏-mSv {_Z-d¨ N¿®v skan-tØ-cn- bn¬ S-Ø-s∏-´p. `mcy: AΩp-°p´n tPm¨ hS-t»-cn- °c Nmh-Sn-bn¬ IpSpw-_mw- K-am-Wv. a°ƒ: An¬ tPm¨, {]n≥kn, {]nb Ipº-mSv: ap-≠p-ae t]c- ßm-´v ]tc-X-m-b ]n.-H. tPm- ¿÷ns‚ `mcy kmdmΩ tPm¿÷v (79) I¿Øm-hn¬ n{Z {]m-]n-®p. kwkvImcw Ipº-m-S-v {_Z-d¨ k`m skan-tØ-cn-bn¬ S-Ø-s∏- ´p. ]-tcX aÆm-d-Ød Nc-f- bn¬ Ip-Spw--_mw-K-am-Wv. a°ƒ: A-Ωn-Wn, cmPp, Beo-kv, h-’--Ω, kPn. acp- a-°ƒ: t_-_n-°p-´n, tamfn- °p-´n, ]m-ÿ ‰n.-sI. Ae- Ivkm-≠¿, cm-P≥, kpP. Xriq¿: kphn-ti-j-I≥ _me- kwLw Xriq¿ sk‚¿ Iymºv, 2010 BKÃv 22 apX¬ 26 hsc s-√n-°p∂v kotbm≥ {_Z- d¨ N¿®n¬h®v S-Ø--s∏-´p. Ip´n-Ifpw eotUgvkpw Dƒs∏- sS 700 t]-¿ ]s¶-Sp-Øp. 55 Ip- ´n--Iƒ I¿Øm-hns kz-¥w c- £n--Xmhpw I¿Øm-hp-ambn kzo- I-cn-®p. Xp-S-¿∂pw Cu sk‚- dn-s‚ {]h¿Ø--ßsf {]m-¿- ∞--bn¬ Hm¿t°-W-ta. ]pXnb `mc-hm-ln-Iƒ ˛ {]kn- _me-kwLw Xriq¿ sk‚¿ `mc-hm-ln-Iƒ U-‚ v: kÆn hnX-b-Øn¬ (In- g-t°-t°m´), sshkv {]kn- U‚ v: SnΩn BUw-kv (s-√n- °p∂v), sk{I-´dn: tUm. _n- tmbv h¿Ko-kv (s-√n-°p∂v), tPm. sk{I-´dn: _np Fw. tPm¿÷v (a-ÆpØn), {Sjdm¿: t_m_n G{_-lmw (s-√n- °p∂v), tPm. {Sj-dm¿: ]n.-F-kv.- Um-n-tb¬ (sIm-c´n), Hm¿K ss-k¿: ]n.-F¬. h¿Ko-kv (F- f-hq¿), tPm. Hm¿K-ss--k¿: hn.- F. tPmk^v (Xm-fn-°p≠v). 7 2010 hw_À 14 Rß-fpsS a°sf A®-S-°- Øn-¬ hf¿-Øp-∂-Xn¬ R-ß- ƒ XnI®pw A{i-≤-cm-bn-c-p∂p ˛ "sNdp-{]m-b-Øn¬Øs∂ Ah-cn¬ Bflm-`n-amw hf¿- Øp-I-bm-sW∂p CXns R- ߃ Zp¿hym-Jymw sNbvXp. cmPy-Øns‚ A-[n-Imcw Rß- ƒ A[m¿-ΩnI coXnbn¬ D]- tbm-Kn-®p ˛ cmPy-X-{¥-⁄X F∂p R߃ AXnp t]¿ hnfn-®p. Rß-fpsS " Ab¬°m-c-p- ≈-Xp R߃ Ih¿s∂-Sp-Øp ˛ -D¬°¿tj— F∂p kpµc hymJymw ¬In. ]cn-]m-h-- am-b hmbq afiew Ak-`y- hpw A«o-ehpw A¥-co-£- Øn-¬ Ie¿Øn R߃ Aip- ≤-am--°n ˛ Bhn-jvI-cW kzm- X-{¥yw F∂p R߃ t]¿ hn- fn®v AXns t{]m’m-ln-∏n- ®p. Rß-fpsS ]q¿∆ ]nXm-°- ∑m-cpsS ka-Im-em-XoX aqeym- p-jvTnX {]amWßsf R- _n√n-{K-lm-anv 90 hbkv ߃ A[n-t£-]n®p ˛ km¿-∆- eu-InI hn⁄m k-º--∂¿ F∂p Rß-sf-Øs∂ hnti- jn-∏n-®p. ssZh-sa, Rßsf tim-[ sN-tø-Wta! Rß-fpsS C∂- sØ lrZb hnNm-c-ßsf Adn- tb-W-sa. Rß-fpsS F√m ]m- ]-ßfpw IgpIn Rßsf ip-≤o- -I-cn-t°-W-sa. Aßs R-ßsf kzX-{¥-cm-t°-W-sa. B-ta≥. ΩpsS I¿Øm-hns‚ Ir]- bm¬, Cu {]m¿∞ ΩpsS tZ-iw BI-amw hoin-b-Sn-°- s´; CXp ΩpsS e£yw B- Ip-sa-¶n¬ ap°p ho≠pw ÿm-]n-°p-hm≥ km[n-°pw, "ssZ-hnI `c-W-Øn¬ Hscm‰ cmjv{Sw'. Nn¥n-°pI: nß-fpsS C˛-sa- bn¬ enÃn-ep≈ F√m ktlm- Z-c¿°pw Cu {]m¿∞ Ab- bv°p∂p F¶n¬, 30 Znhkw sIm≠v temIw apgp-hpw CXp tIƒ°pw: "ssZhnI `c-W-Øn¬ Hscm‰ cmjv{Sw'. (8˛mw t]Pn¬ n∂pw XpS-¿®) Poh-h-Nw Hcp ip{iq-jbmWv {]m¿∞ Bhiyw ]cp-Ø-∏md: 101˛maXv ASq¿-˛- ]-cp-Ø∏md {_Z-d¨ I¨h≥- j≥ 2011 s^{_p-hcn 8 sNm∆m apX¬ 13 Rmb¿ hsc ]cp-Ø- ∏md {InkvXy≥ {_Z-d¨ N¿- ®n-p-k-ao]w Xøm-dm-°p∂ ]- ¥-en¬ h®v ssZh-ln-X-am-bm- ¬ S-Ø-s∏-Sp-∂-Xm-Wv. kphn- ti-j-I-cmb tXmwk¨ _n. tXma-kv, apwss_, sI.-hn. tXma-kv, Imw, _np amXyp, tIm´bw F∂n-h¿ ssZh-h-N- w kwkm-cn-°pw. I¨-h≥j- tm-S-p-_-‘n®v ktlm-Z-cn-am- cpsS tbm-Kw, ss__nƒ ¢m- kv, bph-P-- ao-‰nwKv F∂n-h- bpw N-ß--m-t»cn kv]ncn-®z-¬ knw-tK-gv-kn-s‚ Km--ip-{iq-j- bpw D-≠m-bn-cn-°pw. I¿Ør-m- a-Øn-¬ G-h-cp-tSbpw {]m¿∞- bpw km--∂n-≤y-k-l-I-c-W-ß- fpw A-`y¿-∞n-°p-∂p. k`-bv- °p-th-≠n, ]n.-]n. amXyp, kn.- F-kv. tXm-a-kv. ASq¿-˛-]-cp-Ø-∏md I¨h≥j≥ kXyw ]»nt¡j³kntebv¡p kuP-yambn hnfn¡q Call us on ourToll Free Number 1-800-425-1211
  8. 8. JEEVA VACHANAM SATHYAM MINISTRIES THOTTABHAGOM P.O., THIRUVALLA-689 541, KERALA(S) INDIA Tele/Fax 0469-2619209, 2619005, 2619657 Mobile: 9447126182, 9446026182 E-mail: office@truthintl.org web site: www.truthintl.org Toll free # 1-800-425-1211 REGISTERED Reg. No. 2893/86/M7 Postal Reg. No. KL / TLA / 89 / 2009 -2011 Licence to post Wpp Licence No. KL / TLA/ WPP- 132/ 09-11 Posted On 14th & 29th every month at RMS Thiruvalla Fortnightly JEEVA VACHANAM “ns‚ hNw Fs‚ Imenv Zo]hpw Fs‚ ]mXbv°v {]Im-ihpw BIp∂p” (k¶o¿Øw 119:105) 8 2010 hw_À 14 tUm. kn.hn. hS-h A¶amenbn¬ n∂pw Xn∑tbm? Printed, Published and Owned by C.V. Vadavana, Sathyam Publications, Tiruvalla, Printed at Sathyam Press. Published at Sathyam Publications, Tiruvalla, Editor: C.V. Vadavana. Aßs A¶amen, {_Z-d- ¨ kaqlØnv Hcp Idp-Ø- A≤ymbw kΩmn-®ncn-°p- ∂p. k`bpsS D]tZi k-Xy- --- --ß--ƒ-°v henb hne sIm-SpØ ÿeamWv A-¶-am-enbpw ]- cn-k-c-{]tZ-i-ß-fpw. ]nXm-°- ∑m¿ Im-Wn-®pX∂ amXr-Ibv- °v hn-]-co-X-ambn tImSXnbpw hg--°p--w.-- ]ns∂ k`m ]mc-º- cy---ß-sf- adn®nSp∂ s]mXp I- -Ω-‰n-bpw cq]oIcn°m≥ CS- bm-b-Xn¬ A¶-am-en-°m-cn-¬ Nn-e-¿-s°¶nepw ]-cn`--hap-s≠- ¶n-epw A-ß--s- kw-`-hn-®p F- ∂p ]-d-bmw. "D nbmth [q- ]w- Im-´p--∂Xp n°p hn-ln- X--a-√m', -F∂v hyIvXamb Xm- °oXp≠mbn´pw AXns ap- tºm´p IpXn® "{_Zd¨ {]- am-WnIfpsS' Ipcp°n¬ A- ¶-amen k` ]nSn-s]´-pt]mb- Xn-¬ Zp:Jn°mXncn°m≥ X- can√! IΩ‰ns°mXn ]q≠ Nn-e¿ ÿew k`-I-fp-sS s]m-X-p-hm- b A`n{-]mb-sØ- am-n-°m- sX Hcp Iq-´psI´p IΩ‰n D- ≠m°phm≥ tbmKw tN¿-∂- X-v k`m ss]-Xr-IØnsXn- sc-bp--≈- Id ]qiembn Rm≥ Im-Wp-∂p. Zqchym]Iamb `- hn--j-Øp-Iƒ CXv k`mX-e-Øn- -¬ D-≠m°nh°pw F-∂-Xn-p- kw-i-bw th≠m. q-‰m-≠n-te- sd mw Im-Øp kq-£n-® k- `m--]mc-º-cy--Øn-te--°m-Wv Nne¿ tN¿∂v I-Øn sh-®n´n-≈Xv. CXnp ]n-≥--_-ew sIm-Sp°m≥ {]-tem-`n-X-cmb D]-tZjvSm- °∑m¿°p D-Ø-chmZnXz-Øn-¬ n-∂pw ]n-∑m-dm-≥ Ign-bp∂- X√. {_Zd¨ k`Iƒ°v H-cp s]mXp IΩ‰n, Kp-W-Øn-tm, - tZm--j--Øntm Bbmepw, AXv Xn-I--®pw hN- hncp≤-am-sW-∂v R--߃ hnizkn°p∂p. ]-W- s°m-gp∏p≈ Nne¿ tN-¿-∂v k- `-sb cmjv{Sobh-Xv-°--cn-°phm- pw ]Wbs∏SpØphmpw Ime-ßfm-bn- S-Øp∂ Ip-’n- X {i-a-ß-fp-sS A¥na cq]-am- Wv mw Ct∏mƒ ImWp∂Xv. a--√--∑m-cp-sS k¥XnIfmb A- m-I-y-a√-∑m¿ C∂p -ΩpsS k--`Isf `cn°ptºmƒ sNdp- In-S hnizmknIfpsS ÿnXn F-s¥∂v ]dbWtam? kz-¥w- ÿew k`Ifn¬ ÿn-c-a-mbn a√psI´n hnPbn® Ch¿°v sS- en-hnjp- a-p-≥-]n-¬- {]Xy-£- s∏SpIbpw, ]-{X-hm-¿Ø kr-jv- Sn-°-p-I-bpw- Hs° sN-øp-∂Xv H- cp ]-p-Ø≥- DW¿∆mWv. hntZi i--‡n-IfpsS t{]cW IqSn D- ≈-t∏mƒ kwKXn Ffp∏w. GXmbmepw A¶-amen-bn-¬ n-∂pw Cu Xn∑ kw-`-hn--°-cp- Xm--bn-cp-∂p- Ipº-mS-≥- IpX- {¥-߃ A¶-amenbn¬ sIm- ≠p---sN-s∂Øn® Ipim-{K--_q-≤n- I--ƒ ΩpsS k`m u-Isb sh-≈Øn¬ ap°p-∂-h-cm-sW- ∂- bmYm¿-∞yw a- m-£n- bpw- [¿Ω-t_m[-hpap≈ F√m hnizm-knIfpw ÿ-ew k-`-I- fpw- a- n-em°n-bncp∂m¬ - ∂v. C°q-´-cp-sS- sIWnbn¬ ho- gmsX ÿ-ew k`m kzm-X- {¥yw Dd-s° {]-k-vXmhn-°pI- bpw- AXn-p-th-≠n hne-sIm-Sp- °p---hm≥ Xøm-dmhp-Ibpw sN- øp∂ Hcp ]-£w hnizm-kn- IfpsS hntbmPn∏v C--Ø-cp- WØn¬ D≠mbXv √XmWv. AXp kw`hn-®p-sIm≠ncn°p- ∂Xn¬ Cu-bp-≈-h≥ kt¥m- jn-°p-∂p. ap°p th≠Xv hN kXy-ß-tfm-Sp-≈- aaX- bm-Wv. adn®v Im‰n¬ D-ebp∂ hm-Sm-a-e¿ t]mse mw Xo- cp∂Xv `q-j-W-a√-.- o-Xn-sb A-o-Xn-bm-bn t]-¿ hn-fn-°p- Ibpw shfn-®--sØ C-cp-´m-°p- Ibpw sNøp-∂- Cu- Xeap-d- bn¬ B-flo-b-∑m¿ F-gpt∂- ev°-p-∂-Xnp- -th-≠n ap°p P- ]w sNømw. X-] -p-jnT-n-°mw. "tdmw s]mSp-∂s D≠m- bn-h-∂-X√', Fs∂mcp ]g- s©m-√p-≠v. C∂v tdmam k` Im´n-°q-´p∂ F√m sshIr-X- ßfpw q‰m-≠p-I-fmbn kXy- k-`-bn¬ IS-∂p- IqSn-bn-´p-≈- Xm-Wv. CXp-t]mse ]Xn-sb, ]Xnsb IS∂pIqSp∂ hN hyXn-bm--߃ k`m Xe- Øn¬ Zqc-hym-]-I-amb sISp- Xn-Iƒ hcp-Øn-hbv°pw Xo-¿- ®. CXn-s-Xnsc sIev∏p-≈- h--¿ {]Xn-I-cn-®n-s√-¶n¬ Im- cyw Gsd IjvS-amIpw G--Xm-bmepw A¶-am-en-bn- ¬ IpSn-tb-dnb Cu ISpØ Xn-∑-bvs°-Xnsc ÿew k`- Iƒ i‡-ambn cwKØp hcn- I-bpw BSns‚ thjw [cn® sN∂m-bv°-fpsS {_Z-d¨ {]—-∂-th-jsØ ss[cy- ambn X≈n-∏-d-bp-Ibpw Bh- iy-am-Wv. {_Z-d¨ k`m kXy-߃°p th≠n i‡- ambn ne-bp-d-∏n-°mpw AXn- s-Xn-cmbn IΩ‰n cq]o-I-cn-®- hsc X≈n-∏-d-bmpw H‰-s∏- Sp-Ømpw mw Cnbpw Aam- ¥n-®p-Iq-Sm. A£-c-Jn kXyw ]ªn-t°-j≥kns‚kXyw ]ªn-t°-j≥kns‚kXyw ]ªn-t°-j≥kns‚kXyw ]ªn-t°-j≥kns‚kXyw ]ªn-t°-j≥kns‚ 5%apX¬70%hschne-°n-gnhv 8000 N. ASn hn-kvXo¿Æ-Øn¬ AXn-hn-im-e-amb ]pkvX-I-ime kXy-Iq-Smcw, Xncp-h√kXy-Iq-Smcw, Xncp-h√kXy-Iq-Smcw, Xncp-h√kXy-Iq-Smcw, Xncp-h√kXy-Iq-Smcw, Xncp-h√ ae-bmf ss{IkvXh ]pkvXI {]km-[w temI ne-hm-c-Øn-se-Øn® kXyw ]ªn-t°-j≥kns‚ H∂mwInS {KŸ-߃s°m∏w temI-sa-ºm-Sp-ap≈ hntZi {]km-[-I-cpsS ]pkvX-I-ßfpw hºn® BZm-b-n-c-°n¬ ChnsS n߃°p hmßmw. ]pkvX-I-߃ hmß-W-sa-∂n√; h∂p hmbn-°q... VIP _p°v ¢_v AwK-߃°v {]tXyI hne-°n-gnhv ss__nƒ ayqknbw kµ¿in-°pI Sathyam Publications Thottabhagom P.O.,Thiruvalla-689541, Kerala,S.India.Tele/ Fax:0469-2619657,Mobile:9447126182,9446026182 A Family Magazine in EnglishAlive Sathyam Publications Brings For more details please contact: Sathyam Publications, Thottabhagom P.O.,Thiruvalla-689541, Kerala, ""ssZh-sØ-Iq-Sm-sX-bp≈ Po-hnXw sNØn Iq¿∏n-°m- Ø s]≥kn¬ t]mse-bm-Wv. A-Xnp ap-bn-√t√m!'' kXyw! am≤y-a-߃°p C-t∂--hsc sNfn-hm-cn-sb-dn-bp- hm-≥ km[n-®n-´n-√mØ A- Xpey hy-‡n-Xzw... B›-cy- I-cw! Ata-cn-°bv°p th≠n- bp≈ _n√n-{K-lm-ans‚ {]m- ¿∞ (cmPy-Ønv F¥p kw`- hn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂p F∂- Xn-s-°p-dn®v Cu alm ]pcp- jv al-Ømb ImgvN-∏m-Sp- ≠v.) "kz¿§-ÿ-mb ]nXm-th, R߃ C∂p ns‚ k∂n-[n- bn¬ h∂v £a tNmZn-°p-∂p, Aß-bpsS S-Øn-∏npw am¿§- Z¿i--Ønpw th≠n Xmgva- bmbn At]-£n-°p-∂p. "Xn∑sb ∑ F∂p hnfn- °p-∂-h¿°p Atøm IjvSw' F-∂p--≈ Aß-bpsS Xncp-h- Nw R߃ Ap-`-hn-®-dn- bp∂p; Fs¥-∂m¬ R߃ sNbvXpt]mb-sX√mw AXm-bn- cp-∂p. R-߃°p-≠m-bn-cp-∂ B-flob k¥p-en-Xm-hÿ R- ߃°p jvS-am-bn-t∏mbn; A- Xn-m¬ al-Ømb aqey-ßsf R߃ XInSw adn®p I-f- _nÃn-{Klmanv 90 hb-Êv _n√n-{K-lmw- UdmUq¨: DØ¿ J≠n-se UdmUq¨ tI{µoIcn®v hw- _¿ 1 apX¬ 4 hsc Hu-´vdo®v t{]m{Kmw SØs∏´p. DØ¿- {]tZinse hnhn[ `m-Kßfn¬ n-∂p≈ {_Zd¨ k`m kphn- tijI¿ Cu ]-cn-]mSnIƒ ]s¶SpØXmbn kphn. _n-lm- cn em¬ _©an≥ Adn-bn®p. UdmUq¨UdmUq¨UdmUq¨UdmUq¨UdmUq¨ Hu´vdo®vHu´vdo®vHu´vdo®vHu´vdo®vHu´vdo®v ™p. ]ca Zcn-{Z-sc-t∏m-epw A- h-cpsS n -lmb Ah-ÿ-bn- ¬ R߃ NqjWw sN-bvXp- ˛ `m-Ky-°pdn e`n®p F∂p R-- ß--fn-Xns BtLm-jn®p. Be- ky-Ønp R߃ {]Xn-^-ew ¬In ]cn-t]m-jn-∏n-®p ˛ k- º¬ kar≤n F∂p R-ß--ƒ AXp hymJym-n-®p. Rß-fp- sS Ip™p-ßsf K¿`m-h-ÿ- bn¬h-®p-Xs∂ R߃ hI-h- cp-Øn. ˛ "CjvS-ap-≈Xp am-{Xw Xnc-s™-Sp-°pI' F-∂Xv am- Z-fi-ambn kzoI-cn-®p. ]cm-Pn- Xsc R߃ kwl-cn-®p ˛ [¿- Ω ]cn-]m-ew F∂-Xnp t]¿ sImSp-Øp. (XpS-¿® 7˛mw t]Pn¬)

×