SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Студэнт лічыцца не прыцягнутым да дысцыплінарнай адказнасці,
калі на працягу аднаго года з дня прымянення да яго меры дысцыплінарнага
спагнання ён не быў паўторна прыцягнуты
да дысцыплінарнай адказнасці.
Рэктар, які ўжыў меру дысцыплінарнага
спагнання, мае права зняць яе датэрміно-
ва па ўласнай ініцыятыве або просьбе
студэнта.
Калі ўсё ж працэс вынясення Вам дысцыплінарнага
спагнання ўжо пачаўся, то Вы маеце права:
знаёміцца з усімі матэрыяламі,
якія пацвярджаюць Вашу віну, здымаць
з іх копіі;
даваць тлумачэнні і доказы альбо адмовіцца
ад дачы тлумачэнняў;
быць заслуханым у любым разбіральніцтве,
якое закранае Вашыя інтарэсы, прысутнічаць
на ім;
атрымаць юрыдычную дапамогу ў адпаведнасці
з заканадаўствам;
азнаёміцца з загадам аб ужыванні меры
дысцыплінарнага спагнання і атрымаць яго копію;
абскардзіць загад аб ужыванні меры
дысцыплінарнага спагнання.
Да прымянення дысцыплінарнага спагнання рэктар
абавязаны запатрабаваць у студэнта тлумачэнне
ў пісьмовай форме, якое студэнт мае права падаць
на працягу пяці каляндарных дзён. Пры адмове
навучэнца даць тлумачэнне складаецца акт,
які падпісваецца трыма асобамі з ліку работнікаў
універсітэта і / або студэнтаў гэтай жа ўстановы
адукацыі. Адмова студэнта даць тлумачэнне ў пісь-
мовай форме не замінае прымяненню да яго меры
дысцыплінарнага спагнання.
Рэктар абавязаны асабіста заслухаць тлумачэнні
навучэнца, яго заявы, скаргі.
Рэктар ВНУ мае права выбару меры дысцыплінарна-
га спагнання, але пры гэтым ён павінен улічваць
цяжар дысцыплінарнай правіны, прычыны і абставі-
ны, пры якіх яна здзейснена, ранейшыя паводзіны
студэнта.
Рашэнне аб ужыванні меры дысцыплінарнага
спагнання афармляецца загадам рэктара.
1
2
3
4
ЗАУВАГА ВЫМОВА АДЛIЧЭННЕ
Адлічэнне як мера дысцыплінарнай
адказнасці можа быць прыменена за:
доўгую адсутнасць
(больш за 30 дзён)
без паважных
прычын на вучэбных
занятках (занятках)
на працягу наву-
чальнага года;
сістэматычнае
(паўторнае на пра-
цягу навучальнага
года) невыкананне
або неналежнае
выкананне абавяз-
каў тым студэнтам,
да якога раней
прымяняліся меры
дысцыплінарнага
спагнання.
ПРЭЗУМПЦЫЯ НЕВIНАВАТАСЦI
студэнт, які прыцягваецца да дысцыплінарнай адказнасці, лічыцца
невінаватым, пакуль яго віна не будзе даказаная і ўсталяваная
загадам аб ужыванні меры дысцыплінарнага спагнання, выдадзе-
ным рэктарам. Таксама варта ўлічваць, што студэнт, які прыцягва-
ецца да дысцыплінарнай адказнасці, не павiнен даказваць сваю
невiнаватасць. Непацверджаныя сумневы ў вінаватасці студэнта
тлумачацца на яго карысць.
Студэнт можа быць прыцяг-
нуты да дысцыплінарнай
адказнасці не пазней за
адзін месяц з дня выяўлення
дысцыплінарнай правіны, не
ўлічваючы час хваробы,
знаходжання яго на вакацы-
ях, у адпачынку, а меры
дысцыплінарнага спагнання
да студэнта не могуць быць
ужытыя пазней за шэсць
месяцаў з дня здзяйснення
дысцыплінарнай правіны.
Калі Вы не згодныя з рашэннем аб ужыванні меры дысцыплінарнага спагнання, то Вы
маеце права абскардзіць яго ў вышэйшую арганізацыю (Мінадукацыі, Міністэрства аховы
здароўя, Мінабароны - у залежнасці ад падпарадкаванасці навучальнай установы). Пасля
атрымання адказу ад вышэйшай арганізацыі, Вы можаце абскардзіць яго ў суд па месцы
знаходжання ўстановы адукацыі. Скарга можа быць пададзеная ў суд у месячны тэрмін,
які вылічваецца з дня атрымання студэнтам адказу.
Важна памятаць, што цяжар
даказвання (абавязак дака-
заць законнасць дзеянняў)
ляжыць на арганізацыі, чые
дзеянні вы абскарджваеце.
Гэта значыць, што арганіза-
цыя павінна ў судзе даказа-
ць, што яе дзеянні былі
законнымі, а таксама даць
доказы гэтага.
Ваша задача - сфармуляваць у скарзе
абставіны, якія мелі месца, апісаць дзеян-
ні, якія мелі месца, вашыя правы, якія былі
парушаныя, а таксама пазначыць, што вы
просіце ў суда (прызнаць дзеянні аргані-
зацыі незаконнымі, такімі, якія парушаюць
вашы правы, і абавязаць суд выправіць
дапушчаныя парушэнні - аднавіць у ліку
студэнтаў).
Парушэнне названа-
га парадку прымя-
нення дысцыплінар-
нага спагнання
з'яўляецца падставай
для прызнання
яго незаконным
у адміністрацыйным
або судовым
парадку.
Загад рэктара аб ужыванні меры дысцы-
плінарнага спагнання абвяшчаецца
студэнту пад подпіс на працягу трох
каляндарных дзён.
У тэрмін, усталяваны для аб'явы загаду
аб ужыванні меры дысцыплінарнага
спагнання, не ўваходзіць час хваробы
навучэнца, знаходжання яго на вакацыях,
у адпачынку.
Звесткі пра ўжыванне меры дысцыплінар-
нага спагнання заносяцца ў асабістую
справу навучэнца.
Студэнт, не азнаёмлены з загадам
аб ужыванні меры дысцыплінарнага
спагнання, лічыцца не прыцягнутым
да дысцыплінарнай адказнасці.
паводле артыкула 355 ГПК
Рэспублікі Беларусь
ШТО ТРЭБА ВЕДАЦЬ
АБ ДЫСЦЫПЛIНАРНАЙ
АДКАЗНАСЦI
У НАВУЧАЛЬНАЙ УСТАНОВЕ
Студэнт можа быць прыцягнуты да дысцыплінарнай адказнасці за супрацьпраўнае
свядомае невыкананне або неналежнае выкананне абавязкаў, ускладзеных на яго актамі
заканадаўства або лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі ўстановы адукацыі.
спазненні або няяўкі без уважлівых
прычын на вучэбныя заняткі;
парушэнне дысцыпліны падчас адука-
цыйнага працэсу;
невыкананне законнага патрабавання
педагагічнага работніка без уважлівых
прычын;
псаванне будынкаў, збудаванняў, абста-
лявання ці іншай маёмасці ўстановы
адукацыі;
распаўсюджванне інфармацыі, якая
наносіць шкоду здароўю навучэнцаў;
невыкананне патрабаванняў закана-
даўства аб ахове здароўя, пажарнай
бяспекі;
распіццё алкагольных напояў, слабаал-
кагольных напояў, піва, ужыванне
наркатычных сродкаў у будынках,
інтэрнатах і на іншай тэрыторыі ўста-
новы адукацыі альбо з'яўленне ў назва-
ных месцах у стане алкагольнага,
наркатычнага або таксічнага ап'янення;
курэнне тытунёвых вырабаў у будын-
ках, інтэрнатах і на іншай тэрыторыі
ўстановы адукацыі;
абраза ўдзельнікаў адукацыйнага
працэсу;
невыкананне рэжыму працоўнага часу
ў перыяд праходжання практыкі;
іншыя супрацьпраўныя дзеянні (бязд-
зейнасці).
артыкул 126
Кодэкса аб адукацыі
Рэспублікі Беларусь
ПАДСТАВЫ ДЛЯ ПРЫЦЯГНЕННЯ
ДА ДЫСЦЫПЛIНАРНАЙ АДКАЗНАСЦI
ПРЫЧЫНАМI ПРЫМЯНЕННЯ МЕР
ДЫСЦЫПЛIНАРНАГА СПАГНАННЯ МОГУЦЬ БЫЦЬ:
АДКАЗНАСЦЬ ЗА ЗДЗЯЙСНЕННЕ
ВЫШЭЙЗГАДАНЫХ ДЗЕЯННЯУ
ПРАВА СТУДЭНТА
ПРЫ ПАДРЫХТОУЦЫ
ДЫСЦЫПЛIНАРНАГА
СПАГНАННЯ
ПАРАДАК
ПРЫМЯНЕННЯ
ДЫСЦЫПЛIНАРНАГА
СПАГНАННЯ
ТЭРМIНЫ
АБСКАРДЖВАННЕ РАШЭННЯ
АБ ДЫСЦЫПЛIНАРНЫМ СПАГНАННI
ЗАКАНЧЭННЕ
ДЫСЦЫПЛIНАРНАЙ АДКАЗНАСЦI
220036, Рэспубліка Беларусь
г. Мінск, вул. К. Лібкнехта, 68
офіс 1201
тэлефон: +375 17 222-48-00
факс: +375 17 222-48-01
e-mail: office@belhelcom.org
WWW.BELHELCOM.ORG
РПГА «Беларускі Хельсінкскі Камітэт» з’яўляецца самастойным, незалежным,
некамерцыйным праваабарончым грамадскім аб’яднаннем, створаным у мэтах
ажыццяўлення гуманітарнай дзейнасці на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь,
якое працуе на падставе самакіравання і аб’ядноўвае на падставе агульнасці
інтарэсаў грамадзян Рэспублікі Беларусь

More Related Content

More from Belarusian Helsinki Committee

Об открытости и гласности судов в Минске
Об открытости и гласности судов в МинскеОб открытости и гласности судов в Минске
Об открытости и гласности судов в МинскеBelarusian Helsinki Committee
 
Как Беларусь выполняет рекомендации ОБСЕ по улучшению процедуры выборов
Как Беларусь выполняет рекомендации ОБСЕ по улучшению процедуры выборовКак Беларусь выполняет рекомендации ОБСЕ по улучшению процедуры выборов
Как Беларусь выполняет рекомендации ОБСЕ по улучшению процедуры выборовBelarusian Helsinki Committee
 
Смертная казнь в Беларуси. Что думают люди, 2013-2014.
Смертная казнь в Беларуси. Что думают люди, 2013-2014.Смертная казнь в Беларуси. Что думают люди, 2013-2014.
Смертная казнь в Беларуси. Что думают люди, 2013-2014.Belarusian Helsinki Committee
 
Абарона персанальных дадзеных / Защита персональных данных / Protection of pe...
Абарона персанальных дадзеных / Защита персональных данных / Protection of pe...Абарона персанальных дадзеных / Защита персональных данных / Protection of pe...
Абарона персанальных дадзеных / Защита персональных данных / Protection of pe...Belarusian Helsinki Committee
 

More from Belarusian Helsinki Committee (6)

Об открытости и гласности судов в Минске
Об открытости и гласности судов в МинскеОб открытости и гласности судов в Минске
Об открытости и гласности судов в Минске
 
Как Беларусь выполняет рекомендации ОБСЕ по улучшению процедуры выборов
Как Беларусь выполняет рекомендации ОБСЕ по улучшению процедуры выборовКак Беларусь выполняет рекомендации ОБСЕ по улучшению процедуры выборов
Как Беларусь выполняет рекомендации ОБСЕ по улучшению процедуры выборов
 
Смертная казнь в Беларуси. Что думают люди, 2013-2014.
Смертная казнь в Беларуси. Что думают люди, 2013-2014.Смертная казнь в Беларуси. Что думают люди, 2013-2014.
Смертная казнь в Беларуси. Что думают люди, 2013-2014.
 
Смертная казнь в Беларуси
Смертная казнь в БеларусиСмертная казнь в Беларуси
Смертная казнь в Беларуси
 
Personal data eng
Personal data engPersonal data eng
Personal data eng
 
Абарона персанальных дадзеных / Защита персональных данных / Protection of pe...
Абарона персанальных дадзеных / Защита персональных данных / Protection of pe...Абарона персанальных дадзеных / Защита персональных данных / Protection of pe...
Абарона персанальных дадзеных / Защита персональных данных / Protection of pe...
 

Студенты и дисциплинарка (замечание, выговор,отчисление) - знай свои права!

  • 1. Студэнт лічыцца не прыцягнутым да дысцыплінарнай адказнасці, калі на працягу аднаго года з дня прымянення да яго меры дысцыплінарнага спагнання ён не быў паўторна прыцягнуты да дысцыплінарнай адказнасці. Рэктар, які ўжыў меру дысцыплінарнага спагнання, мае права зняць яе датэрміно- ва па ўласнай ініцыятыве або просьбе студэнта. Калі ўсё ж працэс вынясення Вам дысцыплінарнага спагнання ўжо пачаўся, то Вы маеце права: знаёміцца з усімі матэрыяламі, якія пацвярджаюць Вашу віну, здымаць з іх копіі; даваць тлумачэнні і доказы альбо адмовіцца ад дачы тлумачэнняў; быць заслуханым у любым разбіральніцтве, якое закранае Вашыя інтарэсы, прысутнічаць на ім; атрымаць юрыдычную дапамогу ў адпаведнасці з заканадаўствам; азнаёміцца з загадам аб ужыванні меры дысцыплінарнага спагнання і атрымаць яго копію; абскардзіць загад аб ужыванні меры дысцыплінарнага спагнання. Да прымянення дысцыплінарнага спагнання рэктар абавязаны запатрабаваць у студэнта тлумачэнне ў пісьмовай форме, якое студэнт мае права падаць на працягу пяці каляндарных дзён. Пры адмове навучэнца даць тлумачэнне складаецца акт, які падпісваецца трыма асобамі з ліку работнікаў універсітэта і / або студэнтаў гэтай жа ўстановы адукацыі. Адмова студэнта даць тлумачэнне ў пісь- мовай форме не замінае прымяненню да яго меры дысцыплінарнага спагнання. Рэктар абавязаны асабіста заслухаць тлумачэнні навучэнца, яго заявы, скаргі. Рэктар ВНУ мае права выбару меры дысцыплінарна- га спагнання, але пры гэтым ён павінен улічваць цяжар дысцыплінарнай правіны, прычыны і абставі- ны, пры якіх яна здзейснена, ранейшыя паводзіны студэнта. Рашэнне аб ужыванні меры дысцыплінарнага спагнання афармляецца загадам рэктара. 1 2 3 4 ЗАУВАГА ВЫМОВА АДЛIЧЭННЕ Адлічэнне як мера дысцыплінарнай адказнасці можа быць прыменена за: доўгую адсутнасць (больш за 30 дзён) без паважных прычын на вучэбных занятках (занятках) на працягу наву- чальнага года; сістэматычнае (паўторнае на пра- цягу навучальнага года) невыкананне або неналежнае выкананне абавяз- каў тым студэнтам, да якога раней прымяняліся меры дысцыплінарнага спагнання. ПРЭЗУМПЦЫЯ НЕВIНАВАТАСЦI студэнт, які прыцягваецца да дысцыплінарнай адказнасці, лічыцца невінаватым, пакуль яго віна не будзе даказаная і ўсталяваная загадам аб ужыванні меры дысцыплінарнага спагнання, выдадзе- ным рэктарам. Таксама варта ўлічваць, што студэнт, які прыцягва- ецца да дысцыплінарнай адказнасці, не павiнен даказваць сваю невiнаватасць. Непацверджаныя сумневы ў вінаватасці студэнта тлумачацца на яго карысць. Студэнт можа быць прыцяг- нуты да дысцыплінарнай адказнасці не пазней за адзін месяц з дня выяўлення дысцыплінарнай правіны, не ўлічваючы час хваробы, знаходжання яго на вакацы- ях, у адпачынку, а меры дысцыплінарнага спагнання да студэнта не могуць быць ужытыя пазней за шэсць месяцаў з дня здзяйснення дысцыплінарнай правіны. Калі Вы не згодныя з рашэннем аб ужыванні меры дысцыплінарнага спагнання, то Вы маеце права абскардзіць яго ў вышэйшую арганізацыю (Мінадукацыі, Міністэрства аховы здароўя, Мінабароны - у залежнасці ад падпарадкаванасці навучальнай установы). Пасля атрымання адказу ад вышэйшай арганізацыі, Вы можаце абскардзіць яго ў суд па месцы знаходжання ўстановы адукацыі. Скарга можа быць пададзеная ў суд у месячны тэрмін, які вылічваецца з дня атрымання студэнтам адказу. Важна памятаць, што цяжар даказвання (абавязак дака- заць законнасць дзеянняў) ляжыць на арганізацыі, чые дзеянні вы абскарджваеце. Гэта значыць, што арганіза- цыя павінна ў судзе даказа- ць, што яе дзеянні былі законнымі, а таксама даць доказы гэтага. Ваша задача - сфармуляваць у скарзе абставіны, якія мелі месца, апісаць дзеян- ні, якія мелі месца, вашыя правы, якія былі парушаныя, а таксама пазначыць, што вы просіце ў суда (прызнаць дзеянні аргані- зацыі незаконнымі, такімі, якія парушаюць вашы правы, і абавязаць суд выправіць дапушчаныя парушэнні - аднавіць у ліку студэнтаў). Парушэнне названа- га парадку прымя- нення дысцыплінар- нага спагнання з'яўляецца падставай для прызнання яго незаконным у адміністрацыйным або судовым парадку. Загад рэктара аб ужыванні меры дысцы- плінарнага спагнання абвяшчаецца студэнту пад подпіс на працягу трох каляндарных дзён. У тэрмін, усталяваны для аб'явы загаду аб ужыванні меры дысцыплінарнага спагнання, не ўваходзіць час хваробы навучэнца, знаходжання яго на вакацыях, у адпачынку. Звесткі пра ўжыванне меры дысцыплінар- нага спагнання заносяцца ў асабістую справу навучэнца. Студэнт, не азнаёмлены з загадам аб ужыванні меры дысцыплінарнага спагнання, лічыцца не прыцягнутым да дысцыплінарнай адказнасці. паводле артыкула 355 ГПК Рэспублікі Беларусь ШТО ТРЭБА ВЕДАЦЬ АБ ДЫСЦЫПЛIНАРНАЙ АДКАЗНАСЦI У НАВУЧАЛЬНАЙ УСТАНОВЕ Студэнт можа быць прыцягнуты да дысцыплінарнай адказнасці за супрацьпраўнае свядомае невыкананне або неналежнае выкананне абавязкаў, ускладзеных на яго актамі заканадаўства або лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі ўстановы адукацыі. спазненні або няяўкі без уважлівых прычын на вучэбныя заняткі; парушэнне дысцыпліны падчас адука- цыйнага працэсу; невыкананне законнага патрабавання педагагічнага работніка без уважлівых прычын; псаванне будынкаў, збудаванняў, абста- лявання ці іншай маёмасці ўстановы адукацыі; распаўсюджванне інфармацыі, якая наносіць шкоду здароўю навучэнцаў; невыкананне патрабаванняў закана- даўства аб ахове здароўя, пажарнай бяспекі; распіццё алкагольных напояў, слабаал- кагольных напояў, піва, ужыванне наркатычных сродкаў у будынках, інтэрнатах і на іншай тэрыторыі ўста- новы адукацыі альбо з'яўленне ў назва- ных месцах у стане алкагольнага, наркатычнага або таксічнага ап'янення; курэнне тытунёвых вырабаў у будын- ках, інтэрнатах і на іншай тэрыторыі ўстановы адукацыі; абраза ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу; невыкананне рэжыму працоўнага часу ў перыяд праходжання практыкі; іншыя супрацьпраўныя дзеянні (бязд- зейнасці). артыкул 126 Кодэкса аб адукацыі Рэспублікі Беларусь ПАДСТАВЫ ДЛЯ ПРЫЦЯГНЕННЯ ДА ДЫСЦЫПЛIНАРНАЙ АДКАЗНАСЦI ПРЫЧЫНАМI ПРЫМЯНЕННЯ МЕР ДЫСЦЫПЛIНАРНАГА СПАГНАННЯ МОГУЦЬ БЫЦЬ: АДКАЗНАСЦЬ ЗА ЗДЗЯЙСНЕННЕ ВЫШЭЙЗГАДАНЫХ ДЗЕЯННЯУ ПРАВА СТУДЭНТА ПРЫ ПАДРЫХТОУЦЫ ДЫСЦЫПЛIНАРНАГА СПАГНАННЯ ПАРАДАК ПРЫМЯНЕННЯ ДЫСЦЫПЛIНАРНАГА СПАГНАННЯ ТЭРМIНЫ АБСКАРДЖВАННЕ РАШЭННЯ АБ ДЫСЦЫПЛIНАРНЫМ СПАГНАННI ЗАКАНЧЭННЕ ДЫСЦЫПЛIНАРНАЙ АДКАЗНАСЦI 220036, Рэспубліка Беларусь г. Мінск, вул. К. Лібкнехта, 68 офіс 1201 тэлефон: +375 17 222-48-00 факс: +375 17 222-48-01 e-mail: office@belhelcom.org WWW.BELHELCOM.ORG РПГА «Беларускі Хельсінкскі Камітэт» з’яўляецца самастойным, незалежным, некамерцыйным праваабарончым грамадскім аб’яднаннем, створаным у мэтах ажыццяўлення гуманітарнай дзейнасці на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, якое працуе на падставе самакіравання і аб’ядноўвае на падставе агульнасці інтарэсаў грамадзян Рэспублікі Беларусь