Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Os ecosistemas da terra bl 2º eso

2,067 views

Published on

Ecosistemas

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Os ecosistemas da terra bl 2º eso

 1. 1. OS ECOSISTEMAS DA TERRA 2º ESO Belén L. Arenal
 2. 2. Ecosistemas terrestres acuaticos
 3. 3. ECOSISTEMAS TERRESTRES <ul><li>Son aqueles en que os seres vivos poden vivir sobre terreo firme, rodeados de aire </li></ul>
 4. 4. Factores abióticos en medios terrestres <ul><li>A distribución dos seres vivos nos ecosistemas terrestres depende principalmente, de certos factores abióticos relacionados co clima </li></ul><ul><li>Temperatura </li></ul><ul><li>Luz </li></ul><ul><li>Humidade </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Temperatura : </li></ul><ul><li>Descende a medida que aumenta a altitude, e a medida que nos alonxamos do ecuador aos polos en latitude </li></ul><ul><li>A proximidade ao mar modera tamén as temperaturas </li></ul><ul><li>Nun mesmo lugar pode haber grandes variacións deste factor, tanto estacionais como diarias </li></ul><ul><li>Luz: </li></ul><ul><li>Gran inflluencia sobre os organismos fotosintéticos, como as plantas. </li></ul><ul><li>Inflúe tamén nos costumes e ritmos vitais dos animais </li></ul><ul><li>Humidade; </li></ul><ul><li>É a cantidade de auga no aire, é fundamental para as funcións vitais dos seres vivos. </li></ul>
 6. 6. Segundo as condicións climáticas, diferéncianse tres grandes zonas en cada hemisferio <ul><li>Zona fría </li></ul><ul><li>Dende os polos ate os círculos polares </li></ul><ul><li>Zona temperada </li></ul><ul><li>Entre os círculos polares e os trópicos </li></ul><ul><li>Zona cálida </li></ul><ul><li>Entre o trópico de Cáncer e o de Capricornio </li></ul>
 7. 7. Distribución dos principais ecosistemas terrestres Os ecosistemas adoitan establecerse atendendo á vexetación dominante, que está condicionada polas características climáticas Círculo Polar Ártico Trópico de Cáncer Trópico de Capricornio Círculo Polar Antártico Deserto frío Alta montaña Tundra Taiga Estepa Bosque caducifolio Bosque mediterráneo Bosque ecuatorial Bosque tropical Sabana Deserto cálido
 8. 8. Trópico de Cáncer Trópico de Capricornio Círculo Polar Ártico Círculo Polar Antártico DESERTO FRÍO Zona climática : Fría
 9. 9. Trópico de Cáncer Trópico de Capricornio Círculo Polar Ártico Círculo Polar Antártico ALTA MONTAÑA Zona climática : Fría
 10. 10. Altas montañas
 11. 11. Piorno, xesta… Lagarto, lagarta, víbora Saltón Gralla Falcón Rebezo Altas montañas
 12. 12. Circulo Polar Ártico Trópico de Cáncer Trópico de Capricornio Circulo Polar Antártico TUNDRA Zona climática : Fría
 13. 13. Trópico de Cáncer Trópico de Capricornio Círculo Polar Ártico Círculo Polar Antártico TAIGA Zona climática : Fría
 14. 14. Trópico de Cáncer Trópico de Capricornio Círculo Polar Ártico Círculo Polar Antártico ESTEPA Zona climática : Temperada
 15. 15. Trópico de Cáncer Trópico de Capricornio Círculo Polar Ártico Círculo Polar Antártico BOSQUE CADUCIFOLIO Zona climática : Temperada
 16. 16. Bosques caducifolios
 17. 17. Bolboretas Mofos e fentos Peto verdeal Toupa Avelaiona Bosques caducifolios Carballos, faias e bidueiros Vacaloura
 18. 18. Trópico de Cáncer Trópico de Capricornio Círculo Polar Ártico Círculo Polar Antártico BOSQUE MEDITERRÁNEO Zona climática : Temperada
 19. 19. Trópico de Cáncer Trópico de Capricornio Círculo Polar Ártico Círculo Polar Antártico BOSQUE ECUATORIAL Zona climática : Cálida
 20. 20. Trópico de Cáncer Trópico de Capricornio Círculo Polar Ártico Círculo Polar Antártico BOSQUE TROPICAL Zona climática : Cálida
 21. 21. Trópico de Cáncer Trópico de Capricornio Círculo Polar Ártico Círculo Polar Antártico SABANA Zona climática : Cálida
 22. 22. Trópico de Cáncer Trópico de Capricornio Círculo Polar Ártico Círculo Polar Antártico DESERTO CÁLIDO Zona climática : Cálida
 23. 23. <ul><li>Ate agora vimos ecosistemas terrestres naturais, pero tamén os hai humanizados , é dicir, onde interviu o home </li></ul><ul><li>Cultivos </li></ul><ul><li>Parques e xardíns </li></ul><ul><li>Estanques </li></ul><ul><li>Embalses </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 24. 24. Cultivos
 25. 25. Rato Buxato Raposo Trilladeira Especies cultivadas e plantas de marxes Cultivos Peneireiro Paporrubio Coello
 26. 26. Parques e xardíns
 27. 27. Arbustos variados Parques e xardíns Árbores ornamentais Parrulo Pardal, pomba, pega… Insectos Gato
 28. 28. ECOSISTEMAS ACUÁTICOS <ul><li>Son aqueles en que os seres vivos se encontrarán rodeados de auga </li></ul><ul><li>Podemos agrupalos en dous tipos: </li></ul><ul><li>Mariños </li></ul><ul><li>Doces </li></ul>
 29. 29. Factores abióticos en medios acuáticos <ul><li>A distribución dos seres vivos nos ecosistemas acuáticos depende principalmente, dos seguintes factores abióticos </li></ul><ul><li>Luz </li></ul><ul><li>Temperatura </li></ul><ul><li>Presión </li></ul><ul><li>Salindade </li></ul><ul><li>Cantidade de osíxeno </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Luz : </li></ul><ul><li>Diminúe coa profundidade e condiciona a presenza de organismos fotosintéticos, como as algas </li></ul><ul><li>A zona ate onde chega a luz, chámase zona fótica , onde non chega é a zona afótica </li></ul><ul><li>Temperatura : </li></ul><ul><li>Varía en función da distancia á costa e da profundidade </li></ul><ul><li>A partir de 300 metros de profundidade, a temperatura da auga permanece constante a uns 2 º C </li></ul><ul><li>Presión: </li></ul><ul><li>Aumenta coa profundidade, o que condiciona a forma dos seres vivos, especialmente no medio mariño </li></ul><ul><li>Salinidade: </li></ul><ul><li>Tanto as augas mariñas como as doces, teñen disoltas sales, máis as mariñas, e o seu contido é moi estable, as das augas continetais son máis heteroxéneas, xa que dependen de factores como o tipo de terreo polo que circulan. </li></ul><ul><li>Cantidade de osíxeno disolto na auga </li></ul>
 31. 31. Temperatura Factores abióticos nos medios acuáticos Luz Zona fótica Zona afótica Presión - + Salinidade Cantidade de osíxeno
 32. 32. Calsificación dos seres vivos acuáticos en función do seu modo de vida <ul><li>Placto: </li></ul><ul><li>Pequenos organismos que viven flotando nas augas, inmóviles ou realizando pequenos movementos. Hai dous tipos: fitoplancto e zooplancto </li></ul><ul><li>Necto: </li></ul><ul><li>Son animais que nadan libremente con facilidade, como os peixes, baleas, luras… </li></ul><ul><li>Bentos: </li></ul><ul><li>Estes organismos viven sobre o fondo, fixos a el ou desprazándose, como mexilóns, estrelas de mar, corais… </li></ul>
 33. 33. Distribución de seres vivos Plancto Necto Bentos
 34. 34. Ecosistemas mariños zonas en función da profundidade en función da distancia á costa peláxica batial abisal nerítica alta mar
 35. 35. Ecosistemas mariños Zona nerítica Zona de alta mar Segundo a súa distancia Segundo a súa profundidade Zona peláxica Zona batial Zona abisal 200 m 2 000 m Zona peláxica A máis superficial, chega ata uns 200 metros. Ten luz. Organismos frecuentes: plancto e necto Zona batial Entre os 200 e os 2000 metros. Pouca luz Organismos frecuentes: abunda necton adaptado á falla de luz Zona Abisal Por debaixo dos 2000 metros. Ausencia de luz. Altas presións Organismos frecuentes: bentos, peixes abisais con adaptacións especiais ás altas presións (por exemplo formas planas), e á escuridade (por exemplo órganos produtores de luz)
 36. 36. Ecosistemas mariños Zona nerítica Zona de alta mar Segundo a súa distancia Segundo a súa profundidade Zona peláxica Zona batial Zona abisal 200 m 2 000 m Zona nerítica A máis próxima á costa, sobre a plataforma continental Caracterízase polo continuo movemento de auga debido ás mareas, correntes costeiras e á ondada Zona de alta mar A máis afastada da costa, situada despois da plataforma continental
 37. 37. Ecosistemas de auga doce tipos augas correntes augas estancadas litoral de augas libres profunda zonas
 38. 38. Ecosistemas de auga doce Augas correntes Augas estancadas Zona profunda Zona litoral Zona de augas libres <ul><li>Son os ríos e torrentes </li></ul><ul><li>Fortes correntes nos tramos altos, con organismos adaptados a esta condición </li></ul><ul><li>Suaves correntes nas zonas baixas, aquí abundan plantas acuáticas e animais filtradores </li></ul>Zona litoral: Próxima á beira e pouco profunda É a zona máis habitada Organismos frecuentes: algas, aves, anfibios, insectos e plantas acuáticas Zona de augas libres: Afastada da beira. Iluminada Organismos frecuentes: fitoplancto, peixes e pequenos crustáceos Zona profunda: Afastada da beira. Pouca luz. Baixa concentración de osíxeno. Ausencia de vida vexetal Organismos frecuentes: bacterias e animais bentónicos como: bivalvos, anélidos, peixes e larvas de insectos
 39. 39. Exemplos de ecosistemas acuáticos
 40. 40. Zona intermareal
 41. 41. Ameiróns Cangrexos Gasterópodos Vermes Bivalvos Algas Gaivota e lavandeira Zona intermareal
 42. 42. Fondos areentos pouco profundos
 43. 43. Posidonias Peixes planos Caracol de mar Equinodermos Algas Variedade de aves Melgacho Fondos areentos pouco profundos
 44. 44. Ríos e regatos
 45. 45. Aves acuáticas Lontra Libélulas, frigáneas e outros insectos Xuncos Cegoña Algas caráceas Troita Ríos e regatos
 46. 46. Lagoas e marismas
 47. 47. Cobra de colar Lentellas de auga Carrizos e espadanas Garza Parrulo Ra Espiñento Lagoas e marismas
 48. 48. Alta Bosques Baixa Campos de cultivo Moi alta Selvas Moi alta Devesas
 49. 49. Ecosistemas terrestres de Galicia 1. Ecosistemas terrestres: Ecosistemas de alta montaña Bosques caducifolios Bosques de repoboación Matogueiras Campiñas Turbeiras 2. Ecosistemas terrestres exclusivos da costa: Acantilados, praias e dunas.
 50. 50. Ecosistemas acuáticos de Galicia Ríos e bosques de ribeira, lagoas e charcas, rías, esteiros, gándaras e brañas
 51. 51. Recursos empregados <ul><li>Libro e recursos de: Ciencias da natureza 2º ESO, Obradoiro Santillana. Proxecto A Casa do Saber </li></ul>

×