Set Up An interactive Agency (İnteraktif Ajans Kurmak)

4,305 views

Published on

A presentation by Alemşah ÖZTÜRK

Published in: Business
 • Be the first to comment

Set Up An interactive Agency (İnteraktif Ajans Kurmak)

 1. 1. INTERAKTIF AJANS MI ? İiıİİâff-.iîiîîî :ıtşıııçı iisi sıışı sitşıııışıtı t* 1-1. Gişlîkjşııi iıııilııta iuişıikaî vışı iııişıraıtiiîf akin:: ltşıilııışarılınıı» xışıııi ;ıııişııııı D.. iiııişımtiiiî :shıımıı: ama› «îîîisıişıırı Lt Bir Iııkêlfalîiîîiçligııı; »ıışıçiıi gfîlligiliıtîillğilr fi En- i' 'ıle ttşııui şiikşıîlıitl :uiııııışwş tmm: insanım, _ejııııit n; rışıeıııışıiviırgt* ?t _n ııvlşıfglsıııct? :oiıııiııaı “fr” 'mı -fişıi-ifîîiişır: aıiiaııiıraiî.. iîlğliîlliiîüİî' I; ;tatar-anıtı ıııkıınızâiîı' îlîîiıiîifîi' i .t iîfıırzqvııı-,ıııx g» ıilılt-ihır
 2. 2. Alnteraktif Ajans ne demek? ;ili lııiııizıtıtirzjtqıııv.. ııltglliaıl ııızıdlıı-.i Ilgışıilııa: yilan: glalllştîllıllt, Iîırş-.ıtıııı mı Iıııı allalıııliqı ıılalitfşlişlfşı 'ıllıııııêtlj vlşlırşlıı !ili !lalşıtığllıg ı ;Thlîizll ııışıilvışıııı anma îtttf-.lßîtîlh İıntsiiaı azı-ilan; ıııişıııııaiı ııişırşıt' .ırştşıişıvtşııı î-ııı sıkı-ı. _gliiilîçjıa '(=lİ1ıl0lltml=lilıi|İl=glalllşjıılêkûîll: ıııılİılll lııtanlkiiı-“Vvuu !İltglîtall Ti* ”İm ;fiili :ılşııılşıışı ı;i,=.ı :sıralı :nırşı "lıltf-lıfîlîtîî" !nı iisi ştilfllşkjllıı* İtfvlllıııfvkfll 'Illlfcıilâı şııli îiıışlıiılll âlîillşkjliıı* îflııl 'ıılı ıııailvnııılıı aıınlilîlfl, 'hlßllllâlıı 'ıızlı' ,ııırnlişıilş ?ıllı f-ıiîillajlıı* ßlmlfıııl* îlîtil ınIlıııf-lîitîı . I [ı I [I: ?İlcl lı lf.'”°ıııi.*..ıî".s "mit ll |= |":`.
 3. 3. B. lA'yı masaya yatırırsak. .. Elli lilîılfîllliîiejklıı: îlcllliııllaı :l :um ,sıtllşıtaıı Qllllglllr ı "Elllêilılêl-#ı İllvıl-éiicııı ;Hlfîlêil alım ,iröııâilrıılıiı tllıillßlıjıl attigi, jgırçjt: iıeıııf-ıilıillşır.. çjllksli: ..ırîiııaîtıit-rıi, ıııfisiiaırl .ılîiııailıillaltilınıın .imııailııılı :iitşıtşgflt iiîlıılçjııtşlıllîlc, t; ;lalllsıilıııııa il!. *uttşışıilıış Ellvıkllçıı :iii lğlllêlsilıilllêlg, !illaki tşıçı-..ııııııiııişııt #iştahı işıçışııııııqıılşııı, éiıılıııştiııilar Z-lıîltîtıil hmırııııo-ııişıt _Iûgslilaır m. *t ıavıaııgışı- ınvıışıtııı ,lugllltîlımş gısılıgılııt-ilışıg :lıselı ımııınııınıaırşııt, cıııırşıınııı, :lkıuıııı il: :tarifi: ßRV-,Iflıııcıllâlık "i Iuıııtuıı* 'İhvlkllııı lşşııııl: sulîlnıılııi., içimi: gıâliçjllflılll:) rslîlhm W: ıııaıîlı* !Iâlûtîlilîısll ili.
 4. 4. B. IA'yı masaya yatırırsak. .. ş ;ı r'ı ;arı-Q var JHBKFELIJ.' is:: . LIEıj ıızgý, ş_ fıtıılt-ııı tıızıııinıı ııııiııızıı› :::ama ntýllâıiaıîıar' a lıllzlrzıoılvl: *uhlılov :IIRıItIOI-'R-i Iııuı-w-ı-ı-ı ”f-'kiiıüiırııîfıjgı-..w TExecutîıralİPruducar IıIY-JıııHİİT-lı ı. :ıdilîüléllıııi iİIl-lrtftlîl-?ılllıünî Tom:: ?lı-Kunt :Iıkııvm: :›:~.ıı!ıııdı'ıl=ıır-ı2ı.ıı Business Manager :ti-tell ııilıig
 5. 5. C. Bir interaktif ajans nasıl çalışır? :ı-(vıııliııi ı'.l:ııl=tsııır *TANI :miting: ` !i ` ^ yapıldıysa *la ?Yâ :lıış--iıııızıiıııı çi :ım-tmm .ilzııızısnıı . îlijllüsteirîîgsiîiğarâf . fiııj; w ı'.i=Iıkt-ı=lv "i'll- Hßtêlfvı: -Elinıııl-lı :ıq-ıııuılr fıkıııugızı 0110143 ım: ' ?Boldxsığallviîüébâîarıi r i ?Moja-lı 'üi-lırzıctrlr ?lclslnvv-!İltııltıl 'vıuıııııl :Wıkıırıetıır
 6. 6. C.1 Süreç l. 2. J. 4. 5. E. 7. a. 9. 10. ll 12. IJ. 14. 15. 16 Sötcşırıt: Proje plzırıı Aktif proje: yorc' -n Ar.: kontrolu l Ar:: Onayla' Proje dugLriur-:iımıuni Içv rik t› m 'ıi Içır kılı 'ın aıtryı_ ı rlı gmsyorıu B 'gr mdtzırlsi sanılan!) Frontend cam Deııgn Dalabaw. Design CMS system dozıgn CMS Bc-:krsnd Codırıg Clıentside Coclıııg 8 lnlegrawn Interface Deııjfl I TeWtıUF-:s C5", o mami coıweıgm Yi, st ysym Debug süreci Açilis Degerlendırme T
 7. 7. C. Bir interaktif ajans nasıl çalışır? 112.2' *taıııeıııı _agılsıtvıeıııe Ça 'ıle !llêlllîlsllllğî 4 lıllşiêkýliit-llail ;tsııııışrr teıııleraııvlt-.ltşııı o Fhıiizlltaı e lıllııöı talinlıllı tmgııılsıııııllîıı - _lğ'~?i1lı'ıl 'le !ME lfßlillîlıllîllîlil. lalsnııııılkıııı *invite isıstşiıılıııı &İtitvışltstîlıılfvllêlı e 'ıııllııı ıınıikıtllıtgl teııııpnıııvnıisııı r "Fllvli Imam:: ilplplllonlllııı" Iwşllllâlıınllîlııı ;tir ol: İoıııııiaı. vışır r ılılııîblıı C1nlîlî- ,oırıllzllsıfı 'Ğtıllllıı _ııııjıatan “lvıııı Ptnjlalaı' tgıııılt- vnıniiıın. ;umarım r İlıııılıılllıllvv “r-Jlcllşlfl
 8. 8. C. Bir interaktif ajans nasıl çalışır? E151 Flşltêiêtl" :imanı 'gılrğlşııııııaımıllaır ğmııvıaısııııgtgı tuvısıııışıiı :rgıgııı-ışır-;ll .vıgı ita gırıığıtşıııılşırııl ?Mslillfvlıııı “l ' ltılolîrllv* ?KGK iıf-lîilfvlı'ılşlt-... , illlîl' ılltll* :lglılı :llılg 'tunç ;ıı...ıı;.." ıZIılrÄıı/ı" !gg/î Jin› (ıııurııi p/iıir: ,ııliyllzı 'ıı/iıı :tır/ti ?rıjşgırlııiı .u/ıılı* r› llıwıu ıhıırm (mim- 'İ-'w eft* “Filth/İL” ”nlİl-!knP/ii :.ır=.ıı.'r=ııı.. '
 9. 9. C. Bir interaktif ajans nasıl çalışır? E251 #tşıtsıaıw :imam şıııgrşııııııgmııgı» ğmıvıaıaıııéfgı tııvıgıııışıiı :uıgııı-ışıı-;N .kışı gta: glfıîêîfêlıllîêlıîf ?Wılillêlııı D:: ?îtîıgilîta îuşıııtıfşııışı ıısışıışıııııkşııı rakamı» İnat? »html ifîlşjıroîllıııı t* ı z '. ı _. '. '› -' . › . ,r r._ - rw ı r. 1. _ . r.- " tar. f o____ A . _ _.l “ı .. v , - ı _ f), 4 1' › __. _r .ı -u _ _ _A› -__.' ' .-' r 'i' 'ı _ _:- ;4 - › _V_ ,- y. v-. - 2 , _d_ ı _ - __ .J f ~ ı . _ ı. ., . r ...,. « . ş _>. 'hub' &m;vıısıııaşı=ııımrııuıı~ananın..
 10. 10. C.3 Herşey güzeldi birden masallar dünyasında kıyamet kopuverdi ya da problemler! Problem 03 : Dorothy ve Büyücü ( . uııaııı anı› ' ßîîğ' ı» :ı LWIKTIIVALV K ı ..., / . 11/ . ,m7 V. . . . -l, ` v... l . _A ç ç ,ş ,_, r › 1 I . 'çi ı . r. .. ' 7( "'- *x ,- ı ı . Ã f) UI& . ' ı .. sı', 5 ı v. t" "î l "ĞV f?" .fı agri; ~ v l :ı: T' _.°{'l" ' x i l _gf-"Kf İ] l lll ı' . ` ~. 1 î y!] ' ., r; lı. =. J - ;ı İ" Ya da “Büyük müşteri ve küçük projeleri..."
 11. 11. C. Bir interaktif ajans nasıl çalışır? :me: rışııaaı: ::mann 'gnro;l;ıı:.ıııaımıllaı.~ ğmıvıalaılıığig: tıivısıııışıi: :ıgıgııı-ışıı-;ll ya: :lg: gırıığılşıııılşılıl :ııııfııit-ııı: !El cııılllvışı: ııtııışılşır âlralsiıılıîlêı 'far-ifa "İ=.:~=I.'I`J,I< "`
 12. 12. C. Bir interaktif ajans nasıl çalışır? (is: rıgıvaaı: ::mann 'gllroğlêlıı.ıililêfğlllilı" :mıvıgısıııulg: tıivıgııııgıi: :ıgıgııwgıı-;ll .vıgı :lg: :ırgığılgıııılgılııl :ııızılıigııı: il:: : :izmir şfiıılfıgıı: n:: :ıgıııilgışjlgır: J, r İ ı ' * .. 1-- .. . .o *rw- g g g g "r , e: 'lu-h "karı 'iııhııınıwıı-.ßftıýluıl 5=l.*:lıll=,l(=,lııi=.l'ı`=lıu;Rif
 13. 13. C. Bir interaktif ajans nasıl çalışır? C.4 Case Study'Ier gmsnıow POINT Fabrika. Safrarıtıızılı.:
 14. 14. C. Bir interaktif ajans nasıl çalışır? ::atıl ::ama sîiiııüırıgır C : :1 Bölüm I .ı î _ ___ _î l< 'ı î - -âı ı. . , _ ı, -_.)L l l' î 1 ı "1'*'*U"m`ıl` 'ğ' ' l . l . FIT !Fiil f* lt?"- lr l ”- ýj_ .ynyf ~~L_n r ı - e - ' ;._ _ (lü: ı _ _ I I ını. [ıoı-ulomıaı
 15. 15. C. Bir interaktif ajans nasıl çalışır? Gülen'e *ll :fllfîgffilßf ll' !Filli-Şili ONLAR MOUVU! METROPOL OUSPORİ OYUNCAKLAR FASNIUNPOLIC( ŞTİ-Lil ”among ›Äı`°ı}4,:1,ı./E1I »aaa . . ÜFV/?ĞW GILLETTETEN PİLLE ÇHLIŞRN İLK Tınns SİSTEMİ atış..? ırk-ım» m› 4 ş 4 _ H î ıp ş _ . !ırvşmm gotune Ircpılmıg , _l , ^ , › . kılları !doru ııf, ?Şu ıı_: :İÜ i hrdiyrlrr :Nılrı olsun.' ' A LÜ!!
 16. 16. C.4 Case Studyler &am; l ›.__._ .u _ ı :^ - lll? klMlZ w' W. 'vwırtıkîaz m** lLkAllSllyl ı "İ " I. A.'*~ (ı (1 r ' i: :M ifl "l ıı',` h. 1 4 ...nı faP"r ı* ,:4 - .via k An' f "- E :ğ pw."
 17. 17. D. Kendi şirketinizi kurmaya karar verdiniz ve... Şimdi ne yapmalısınız? :::I êiılsilfııêl-:is: :Ilgın: îfêğlilâliilğlîıî. _r sllıkşiliı: vıgıışılıaîll :ita-nana: Ğıgırgıtışııı t; :ilmî: gitti:: *lşlğlşii iuüîgiiêlfl. slşlîlfêiilşlflı: ll-îilşllşlılıltşkîll çıqıııtıl: rıgııımıı - WİîIIPlI tşltûgllgır #lııaıııçrgll 'ıışı-ğlşıllşı: ;mılliııış atılan-gittim çhıçırııtıll 1- _ılklı Iıi: 'ıÂl:›;4]dl=.l,ı`Il=.Iİ; şığlıııı: ğgl: Flîlilllııııı 'ollllfınli' 10310 "Milli :ı'm: tıisııınıııdlg: :filin: [alı: :iş kııııiıı g::: ıgmln: :n: :liıgıoızııllçıi güz::: L *
 18. 18. D. Kendi şirketinizi kurmaya karar verdiniz ve... Şimdi ne yapmalısınız? :::J il::: ;ıııtısjigııııımii 'sııılıiırgıt-r: sir.: ııoıliigıoğls.: şjlıkşiî. lıııraııkşıı: illa sîlllıkgıî: êlilllıilêkîll gtêidêikêllı grain 'ııgıiıdlşıırgılıııı 423311134. ::ama ua gişwtşll silik# 'o, ınggıl, i; 'ıı: vıgtiııııgql:: ııışıglîoııjil İ-ilılcjıııırgltf: ııgltits.: 'ıgalllııa :lalrıışı: iigıtırsıpla (êlldliı ,êı-_lliııışı ı, y. 51:: .ıiıgııiı ıırl ııeıklg: gııiıt- çltiiı: ggılısilmııııg iııçıgııılgırgı gü: tır ;ışın :n altılı: v tıııtgııılgıoîıığıııııa' iii: :aklını: mırııoıııîîıııa iııgııiıııgfıır.' ıı: Toıııııı.: ırsışııııgıınî: :emi: vmııııaıırluoîllt ;ıı: @Elişleitş aşırı jlar-tıırêlaîî( malına# ziggllgıııgııgı; il:- ;ııtışjlgırllşııııırlıı FlşIfsltşlİıNliLjiıIb. ğilıııgııı .inınogiıgılğ 'rıııçl *isi ;için (silinir... âlşloiîßîiıliş` ııılışzıişır: ıııfışnıııı :çırgıııigıt u.:- çnıııdışvıı: :ilanı: (tşııııjlılkf, ıı:: ;mic-ı ılrjl hintli& ıııli=lıl `ıışııi=iıı :ilgimi: gralllsjıınllîll :l-flfdîiîîilıı: ilim :ilııışlt- :lêırşlîiıııêiîitêa 7 V 51;: :ııjrııgııa :i: :ıı: îııııııııl: anıt: " lıulıx-l' ııgıır :tgııwlıiiilııt :ritmik igıııııııı: ılııesvıgııııg ıı: ::r-m :f:
 19. 19. D. Kendi şirketinizi kurmaya karar verdiniz ve... Şimdi ne yapmalısınız? :is: **Ilgıtıııýıi 'ıigıısıavııılır' .ligi :lg: #fiilleri iıgıısıaıalli* .ırgıtilgsiıııılgııi 1: :iin: 'lêllğfêlllilli . ileri :ıı: 'ıgiıgşıılgi ms ioılrkikiııi. sil u giıil. ;rar l-.lllîlılillll « lııııilıı ııı, -iıgi işitfgrğııgitıîßilıığig ;il :il: gün:: va& fıaÄ-ilşî 'işini bilgi i:: iıigigrıılgi; :ıitıt-l. mil:: &mg-rar :îıiiı miktarı: , tar:: şirk- Öı: t :ııtgîlpn “ını ıış: am& i. ğil.! iglrg. ,ıı: ,Olllîlßşlîli 'kı ııiıışýıâilgßýıııiğıglllilîı :ligi-iisi ıilğ ıitşiıigikgra: lgirtıîlşi şiııiêilgıîı: gigi. ııışiıilg -lllêlêillğl .'. .ihlâli l. _:1 giııtııı; barışa-mi: . 'wa-alinti ;itilîoıiıı (tin: şıışg kılar [ıcıltıııiııilş v:: oiiıııai.: ıı:: gilllgııiııe.: :M9: ı'm Ililf ir,- .iıı iııglllıigiş ;oilrarg ilgili; fgiğvila ı i› ğjljkşii iıgııiL-ı: gitigıifıııiiıgib il; ,lgi Ilıljjşlr olgu ;ı ıı::: l :in ..ı şışiıllıidlgî: n: :ıvır: ?mir hiç. :jiıtçıf :nilüfer: ıı:.: êtgiillpiiâiûllöluğîlt_ ;lı dlııîglîıiıııç W ji: Elf.. ivf: «:14- üi »ilgini 'ııqıgıavıçisfıi çılgın: :ıgiıigiııiıg ıiiıııgiııig. ıı: dlıigîlcjiıııu gıvıgi:- ıııııçıiiıgifo :manita-ilin a vıgrgıızızr :dili: ışııgıiısıoîl:: :lg: îoiıııılgi 'İîlL '
 20. 20. D. Kendi şirketinizi kurmaya karar verdiniz ve... Şimdi ne yapmalısınız? zu! :Ir-L 9%.. :::şi !la Lâm gizli-é mı,... »Eßltgülêır alılîşlıılâî. îllîêllêlil .ılıllsllğl nı' ivıigııııliı ıßlnjbllailılhî »lîııııııııaîll iflıılltğllın:: "la Sit#
 21. 21. D. Kendi şirketinizi kurmaya karar verdiniz ve... Şimdi ne yapmalısınız? :iii :tuana &mailinizi !fil ıı:.: êmlmlvvî7glât-'jhlıllslîıçu .ı'm :mani-ı _oyıjlşllşirvıa tm ,. t» akil" Elli - ı ll gıglqlgit :i “ya :ici kipi aioîlm -lilâlı îßlğlşlıııêlîv. İ' :VERİ ,lışwğls ş iki& 'la çiğ: gl 'L lıîlşlla. kçlıl !Hill 'İgili' g jýlflıiıa s15& fşlıiiglîa. 'r-.ıl- ;yanii İoiıılı îllıiıaııil: ıııı ` Bi. ;multi attigi. :tlf-lgili :ici-Inci î 5131511& ığiasiiaiıı hımm:- ğtglßßllîlı-ffâlıiıg' «iki !İletim şura:- ;ırıîlşıişiıl ;llrıığı ii ııişi ım !ısı :Isı î .fıitüıtâtışi gıgi:- İtil? êllı gıiııııııı -ıllzlıi İlin. glllllêl ;i ı. ;mııı :ııiâlsı ıiıiaivllaııııııssıi :ııiıiıilîıııııdlaı :ııtıiıliı 'llît-ftîllltîkéüllllê;
 22. 22. E. Convergence Konusu ve yan sektörlere atlamak zıplamak... E.1. 360 Derece Marketing "Convergence : the occurrence of two or more things coming together" Sonuçta herşey tek bir yere doğru gidiyor : Müşteri....
 23. 23. E. Convergence Konusu ve yan sektörlere atlamak zıplamak... 5.1::. .illlslêlllêl ,lllhllİiêİillıgl ıııı :lliütçıta :iiiiiğıı 3' _. ııûlııgluélş oişigıı tşilqto ıl .iii tojiıı ıiuaııılşiiıir-.i ?fay İêllêlğûlıili ıı- ılêllfêk 'II kalırım.. Isigi ııfşiârısiviı ğîğlftgll gîrijtsilşiıi gtşisiîşi. air/sını siir altini sıralara &l lgııiîııgı îıtlîgiiışıııi ;lllllkgişı îliİlVHiıİ sivil?' ;halı İfîlıilslîllylêlı :ııırgııılaııı İ"lı1iııı4 Vßigı t=il=ırıııııı lıllsiîıiziitafi. ""~”` ıılîiııwııfi e lllmlllî. lilliıı İliltglîllîlı n: ıııoifoilla ıınıitıailiııgi z -lziı :ııı ılksıiiziölllıiıı ıiıtıgıiııılllııı 'ruzgar gışiıışiifşısıýtaiıı çışiıiı.: oğlşiıııst-_ııziilt- ığlşiîışıilşıt, îltzitllşiêilliı :ıgiıııgigiııvışı ;igiııııgilgııi
 24. 24. E. Convergence Konusu ve yan sektörlere atlamak zıplamak... 55.& .Ülhlnýll ÇİĞJEİMQİ?? [il: tâll`İîl~?t'_-.[I1ı'ılıı 'ta' !ilişiği aııiirıiaiswoı ıjaııniııı - iki-til İiiirş - ttllgla ”V .via .v ılılîltliâlßiîlîti . tar; _mg_ ıhçßgjßjglillß ısıyı ılsiîifaıığiaı analizi gilßıül. ?Jeli İlin ;iaiıirşflğâ alillıilélgı 'ıeııçıüaşıııı ;rıgışıiiiıı &M; 'ıışilşii tısiialîı '°' ıîl êîlıllı`ıtîlaußlıı 'lVslİıı il: ııiıilloiıi glnişlili› ihlali İıllllßtllîlıiı r 'llnil ııioivllallaı via ıııııîlııı- gınışiiil› z Ülglltâl ıııudivniııııı ıiiağiıiı :nzıisııııınıuı [lîtîlllt ıllîmîlşlı !#119135 ;likit Yolla! zıınııişısıvısııigııi; ;iltllışııi
 25. 25. E. Convergence Konusu ve yan sektörlere atlamak zıplamak... 54'.. .Stilllşlğglilıilêlêıi tlaiıııa: ;lgigııi 'IFJVQHTV cila diil» !li-til i ııaiıııaiiiilırııaıc. *îtımııiıçiélçirşiilşıdlaı fqişşjlıgışııi ?iisi riiaıçışırai şilıııçîll %498* ua ?iş 3' ;ll şi !Ğwgiııiı ;içi !hit Ätdvßißhliıl: t ..ı-isimi îıjli ıııqıtıaı tglıi glâll-îillilllißğ. vc. ı› (ıı:. tıaiııııi 2 'ıtîlğjlîlılıişı “ıiigiııiai :igigıı !ltlllıllç-İfâi. 'işi lşııı gışııişıl îlîl. 51915513& :jilet-g ııpiıiteiıırlg :iii işi ını t ıçışn ırşıeıiııışi via aşı-işiten :iİltHıiiııf-i :iıitııııgı ıjlT-_Iııllıliğîâiû gıaglL-Jl ılaliiâı kılları 'la 'siğîlşııiıizi i 'njgiıır-:iî-ê. ;ikili ltşıllçjiııı lillılıiıl e #llt:,l{1=.lılllt~ .iıaınılıııss e cift-ili ::iki il: îlteıîiisıöılli. :eiııışnıııvnı !tlllglillîlll ?lıiiillııliınll :ıilvısiıll-fllıgı
 26. 26. E. Convergence Konusu ve yan sektörlere atlamak zıplamak... ;isi rjtşitıigiıîıi. Äîhlılslîgllliıllıl oğllglliall sırılîlsi utısııiııiaisii ;mi 'i ı &n; ını * ?Ür-r , , .“.. işimi::.. z» i› . .r İ' i u::: _Cv i l ..i i ;'-Iı»n: ı :1 1 ;lı çııçıhşıı a? ::vi o. q o .Iş , . V_ . ı .ıiÇJg i &H “ifl f.” İ' I 1: a . ııûıı' .ını ııaııhııû f* ' c *- 'ı' lı :›ı".° "_:""_'_ __ x: 27-* ı . r İ. - n. ..i . ~` ' . l r +ı ı' ' _ ' . 'ı v. __. . .- -. ... ı. 7,7 q ?q-ş 'ıl I .hı -ı 1 1 1' . _ı
 27. 27. F. Başarılı Interaktif Ajanslar :ltiıiiıai &ısının-Ligi ”ériırtaril - lııgıllîı-êiira› ııııiııiıııi.'ıilarşıa.ıışiî;
 28. 28. 'man i'. l'ı .:° t:ı'.. ,l ynııuiıı Dünya Çapında WDDG - Amerika www.wddg.com EXIHÄI lll(`.l'1Nli ıI ı ım EXTIIÄI IIIUIIG, CUEIITS WIII IIIIJIIE AWAIIIIS THIIII STEIIEII SPIELBEIIG ' J: Si!. M!!! fiilî!. HT Il =EC"îS JCI" llTıS. 7 71 STİIIFE lECIl' k', ISJ l.' ..İ ` CLLI FLISI* ili 'IJIIYTÜLSIİ !IIIC , IJZYS l . .' i'.* _- `_.l
 29. 29. F. Başarılı Interaktif Ajanslar :ltiıiiıai Çîâlsllilitâl ?IITÂIGEIQİIŞIĞI . M:: 'ilim-i.şirşıleişığlşiğl.sımsıkı prelooded. we do nıcc ilıings, ws: coißd do ıhem lor you loo. `ı Iltr-Nıvı-!Lû-Rîlinıa ı. Pnwıı-ııro-I." ond DOW SOITİE NEWS 50718 !ECGOI WCfk . unun-ını. rvı lvıwvyfiıı ..m r|IIrıÖIİIr1ulII)'V una›- ,Eı ş, i-.. . w... -ıı-ı .ı . .w 4_ ' Ill ll ..ı- ›. . .ı ııqul ı. .ı .ı.ı..›..,...,.. --...,...._u Pl|ıhıııı7 .vw ı Iillrtınûırîüıßı _ Aİ-j .. . d .ı.. . - ... _ ç ı -..v~...ı .ı z i. ..-ı ı " ..ne ı .--._ .- . l .amacının-ıyı ıı- ı-vlılr. _ ` l ...--..~4ı- ı . . .,. ›.....r. ›ı>ıq_. .ı. ı. . ,.. v-J ıncı ını ıiv-ıı u imi... .- ı.. . unun... n. ~. . -. ı-. , .. n» «. m. n. wr-ıv -ıııu m» nm› ı-o n-ı z.. llotıı m.” .-, ,, rıIIY"`IıA.4 :ı 'www-n nı ı .
 30. 30. F. Başarılı Interaktif Ajanslar Dünya Çapında Barbarian Group - Amerika ııvwwbarbariangroupoom IIııı"ı'r Kin" SııIıu-nıriil ("Iiıt Iwiı N h r , i, Pi l v› I / ` Work
 31. 31. 'man l`; ı-ı _:° *:ı'.. çî' -_'r:ııı:i'.:ı Güzel Türkiyem... MakeFresh Media www.makefreshmedia.com :ğğ: ı_:'< l.'/*.llAI_.ı~;JLl_l
 32. 32. F. Başarılı Interaktif Ajanslar Güzel Türkiyem... Loop Agency www.loopagency.com PORTFOtD ananı cııı v ıvır/Anı» mıvı) r ::mini-n ıı:-ını anam 4 ıvıhgrrııı gnıırıırm r.: n.' »ı n› unun-u «vw-Mı ı *mon Mum.. :nın-nı m! ı wma., min ;lara-xp mumun;
 33. 33. F. Başarılı Interaktif Ajanslar Güzel Türkiyem... Litespell wwwlitespellcom ..n-u ını-nı ›....-ı......ı. ı-ııaı g ı.. ::sonuc- unu-yı .ııır-..ıııwı-ıı ını... ~---*-Nv-'~ o ııpııı n (ın-nı ın ı.. ..ıı- -... ...- wu-ı_
 34. 34. F. Başarılı Interaktif Ajanslar ;imal 'mıtitvısıııi, Tlîlfei ııviımu.lraiîomioiıınii' lucia Communıcal: on 2055 L
 35. 35. G. Interaktif Ajanslar için Türkiyedeki Zorluklar... sirt. Emliiêllîvlılğnlıîlêiîlêi ama; ?Hılêllêlıîıllêlil e ıllşıvışıı” ııııiîlşirçiiıaırgışil Ereğlisi :ıılltoış- êrglélşlrlêı ;im ğlştîîll. Itırıı ;işitıtêiirtı gIêİIEIİIİIi' imiş;- 'ılzlzllllzlıiıalt- ;mteiavn :iıılaiiaıî-ılıııiıi:- › ?azmi llêliİIfvlll İmi tıaiıîlaııı İtîllîlilîllltlî” iıişı-:tşııi :oiıı tiziélzıi ar; :ıılltıışilşıv t cık.: tatlı-zira( :iıgıiciıviki !Elfîlsjııtîlî- ilılîlslßlûüi :ßîîlıııaiî- İıilaıımü :lılkiiııtîli- r i ııiilıı:- wilsiikıiilııgî* :ıılkiiıınlt- ĞIİIIWTİ f-.lıltêllıırîlî- :mm:- sllııiilî- 'iş îIİf-_lılî- ıışıéllı gııifaıiıııgı:- *tamı İJĞİIİİFLW itıjıısiıiıııat-
 36. 36. G. Interaktif Ajanslar için Türkiyedeki Zorluklar... 91.51. İßlîûnfîîslitıitâlllêlll Elit ilgi :İsliıitâlîî !)İIİI.|'.îlY!î$JLe-.» ~ tıçrğıııı taktir' cimilli' 1' Fıııııııglllgııgı zllsmı ı Uêlimımlıthtaqıaııı pırçlêllşlıillşıil ltültlllîlr* - ?Halam işıımıılşı *rIIL-lııtşw têlıılııllê.' iltica& taıııııııl.: z :mtqlzw kurmus z şîiziıllaıı ıııiltıı-;illv e::: :tııımapii giııllıjllııııılt- xıııııııâkı ttzllıınlt... .rîmınıll :Illı arattır, ıltîlğêllllâl-'İlini' 'tı dlsğlllıîllı `
 37. 37. G. Interaktif Ajanslar için Türkiyedeki Zorluklar... üst. cîallısaiıraıgıaıtsz..ilgisini Lıııılaııîııaıiýıısıla..- ~ ?fîtfâllliı ;ışırgışıtltşıdlgllş “ışıııısjııı îliîlrıışib: !Isı !fal .eışııılıçı ;ıîllllııılî İflllêl ua ;Lglsı gıreıêılşiiıılşııi 'Il/Elli bıîlmııllşıdl glmşlll altını.. t' EMİR** ;İli m1 ilim «îıemsıııııı :llııhll- tatar îllltîl mı gram tızllaııı Claolîlilîlr' ıı: sıfatını& t* C.3; Fruahıııu; ıılıııaıb. mısır 'r- mınııhııı.. :::mol ıilllıwaııııgıı zuıeııılıııınıt› "Meri :ımeßıîlı r V: mn: “ıııı ılîlkîlıınlııl ltııııdl îınşjııııtß 'nıgııııalt 'A-ııılııikı tisllıınlt-
 38. 38. H. Sonuç ya da toparlarsak... -~ .lıtîşlfalğtljlâ -lglêlfilr êllfglelîwî tıtıtglıwtı lvilııg :ı 'slilılıtillifalıı .tlslgllfğltß gl ::uçtan :tkılsışıl glşlllsllıîıl !ra lışııivrşıiıi tollıri 9131!!! .ııaılşljı - _ltşıılj lftgıllaıl fî: 6 laı :nışan 'ıışır rşıtılçıııı :Jl-..ııısılzııı slılllııa ıııaııtrşillııgltaaııııaıııızıeıilşır' ?gııı ,ıltugtşııı taa sılgııızıtılgıîı vr; İtil oışılşırgı- .ıaşllşıgışltvlı l i l «ılıı `- ::ikili ıııaoîlvızı :ıiiıta :ıaııiluoıa vmıîu oilmııııl oîlqîlll. mı ila fonu-ili :ıltıılaal: ııslîlılııtat' :Atılıllııoîlıı 9. ?LS :L . :tşıııgll ;nıkalıııigll :ııııııızıt- apı: :ila-gl ığlsı gıalldltşııll oıltıgıtlııılltıııgıa, :ıışıllıl mı f1ıl!'ı'tı'ıl!'ı'«';tçlılfglçtı :ım xııııııılııllıl. e 'rıın şart-il: ııldlılğııl ;ilin tüm ?ını :atmış tjıjlıı gıııl yaılıçııınıl- v: yattım çrııı: şıarşıtııııııttta.. JĞHlIHlf-IIIIIE Kıllı ı iıışıııımıi. "artırı- ;Itşııııasıiıgıgııııallleıııııl

×