Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3 біоадекватна технологія

3,292 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

3 біоадекватна технологія

 1. 1. Біоадекватна (ноосферна)практика літературної освіти А.І. Богосвятська, кандидат філологічних наук
 2. 2. Біоадекватна методикавикладання відноситься дооднієї з моделей інновацій.Автор даної методики –професор психології, член-кореспондент Російськоїакадемії природничих наук,академік НаталіяВолодимирівна Маслова. Їйналежить праця «Ноосфернаосвіта: концепція, технологія,методика», головне гаслоякої – генетична єдність:«Творець – Світ – Природа –Людина – Суспільство».
 3. 3. Ноосферна освіта – цетворче на всіх рівнях буттянавчання і вихованняцілісної особистості увідповідності з ЗагальнимиЗаконами Світу, ЗагальнимиЗаконами ЛюдськогоСуспільства і СпеціальнимиЗаконами педагогіки,психології та фізіології.
 4. 4. ТИПИ МИСЛЕННЯ: ЦІЛІСНЕ: НЕЦІЛІСНЕ: екологічне, негармонійне, двопівкульне, неекологічне, природне, переважно здорове, однопівкульне, гармонійне, нездорове, узгоджується із неуніверсальнеЗагальними Законами Світу
 5. 5. Особливості порушень психічнихфункцій при враженні лівої таправої півкуль великого мозку:
 6. 6. ЛІВА ПІВКУЛЯ ПРАВА ПІВКУЛЯПорушення абстрактного й логічного Розлад образного сприйняття світу, гнозису.мислення, узагальнень, аналітичного Агнозія на обличчя.мислення.Порушення мовлення за типом афазії. Порушення схеми тіла, орієнтації у просторіУповільнення активного пошуку слів.Неможливість кодувати вербальну Порушення сприйняття цілого.інформацію. Літерова агнозія.Пригнічення довільної психічної діяльності. Деперсоналізація.Порушення оцінки часової орієнтації Розлади зорової памяті.завдань.Порушення інтуїції, навичок у ремеслах. Порушення кодування невербальної образної інформації. Складності з виконанням наочнопросторових завдань, орієнтації в просторі. Дисфорія, дистимія. Порушення сприйняття чуттєвого образу, визначення форми предметів.
 7. 7. ПІВКУЛЯАналіз Образністьлогіка творчість П РА ВА ВА ЛІ Синхронна (когерентна) робота мозку називається цілісним мисленням
 8. 8. Цілісне мислення – це сукупна роботадвох півкуль головного мозку при опоріна всі канали сприйняття інформації.
 9. 9. Видатні вчені світу
 10. 10. Леонардо да Вінчі(1452-1519) Цілісне мислення –це гармонійнаробота мозку.
 11. 11. Великий художник(живописець, скульптор,архітектор) та вчений(анатом, дослідникприроди), винахідник,письменник, один ізнайбільших представниківмистецтва ВисокогоВідродження, яскравийприклад «універсальноїлюдини» (лат. homouniversalis) — ідеалуіталійського Ренесансу.Леонардо осмислювавсяу наступній традиції якособистість, що найбільшяскраво обкреслиладіапазон творчих шуканьепохи.
 12. 12. МихайлоВасильовичЛомоносов(1711-1765) Цілісне мислення – це екологічнийстиль мислення людини, що не порушує Загальних Законів Світу.
 13. 13. «Історик, риторик, фізик, механік, хімік, мінералог,художник та поет», – так казав про нього О.С. Пушкін. «Устами движет Бог; Я с ним начну вещать. Я тайности свои и небеса отверзу, Свидения ума священнаго открою. Я дело стану петь…» (М.В. Ломоносов)
 14. 14. Нікола Тесла(1856-1943) Ціліснемислення –це нелінійне мислення.
 15. 15. Різнобічно розвинена людина:володів вісьмома мовами, чудовознався на музиці, до його думкиприслуховувалось багато відомих івпливових людей того часу. …Вражені відвідувачіВсесвітньої виставки 1893 року вЧикаго дивились на незрозумілу йстрашну виставу: Тесла підключавдо себе напругу в два міліонивольт. При цьому він посміхався, ів його руках яскраво горілилампочки Едісона... Багато хто вважає йогонайбільшим винахідником вісторії, незаслужено рідкозгаданим у підручниках з фізики.
 16. 16. На планеті сьогодні мешкає 90%лівопівкульних людей. Це тактики,виконувачі, споживачі. Основні функціїлівої півкулі ними використовуютьсясповна: логіка, рахунок, читання,аналіз, розчленування реальності,дослідження матеріального світу.
 17. 17. ПІВКУЛЯ П РА А ВАЛІВ недовантаження!
 18. 18. Однопівкульне мислення може бути охарактеризовано як:• неадекватне,• нездорове,• негармонійне,• антропосферне,• однобічне,• лінійне,• дискурсивно- логічне
 19. 19. Криза мислення відображуєпорушення генетичної єдності Світу. Неадекватне Законам Світу використання функцій головного мозку призвело до кризи мислення (втрати цілісності) наприкінці ХХ – початку ХХI століття.
 20. 20. Метою ноосферної освіти єформування психологічногоздоров’я дитини(стресостійкість, гармонія тадуховність), мотиваціяекологічно здорового типумислення, заснованого насвідомому сукупномуволодінні логічним(лівопівкульним) та образним(правопівкульним)мисленням. Самедвопівкульний тип мисленняможе дати людині ціліснукартину світу.
 21. 21. Природне сприйняття будь-якої інформації проходить обовязкові етапи (за Ж.Піаже): ІІ. Символьний (образне “згортання” чуттєво-логічної інформації завдяки І. Сенсорно-моторний (чуттєве особистому вибору та асоціатив-сприйняття явища, що вивчається) ному звязку між пропонованим образом та явищем, що вивчається) IV. Лінгвістичний (акомодація інформації у свідомості черезІІІ. Логічний (дискурсивно-логічне словообраз, креативне використання осмислення інформації) мислеобразу в мовленнєвій діяльності) VI. “Архівування” інформації (синхронізація взаємозвязків між V. Моторно-кінестетичний зоровими, слуховими, нюховими, (закріплення (реагування на дотиковими рецепторами;інформацію) через тілесні реакції) горизонтальними і вертикальними структурами головного мозку)
 22. 22. У біоадекватному уроці важливим етапом є введеннянового навчального матеріалу з предмета у режимі 8-10-хвилинної навчальної релаксації. Релаксація якпсихофізичний процес є зменшення напруження,довільний або мимовільний стан розслаблення.У навчальному процесі безпосередньо й активноберуть участь почуття. З їх допомогою відбуваєтьсяглибинний роздум, внутрішня мандрівка, у ході якоїзасвоюється і закріплюється навчальна інформація.
 23. 23. Навчальна релаксація структуруєтьсяза трьома ключовими етапами:І. Спочатку створюються умови для гармонізації психофізичногостану дітей і підлітків. Підготовка до сприйняття навчальногоматеріалу має визначену послідовність.ІІ. Далі вводиться новий матеріал, точніше його інформаційне“згортання”, на образах, що підібрані асоціативним шляхом.ІІІ. Завершує роботу етап виходу з релаксації.
 24. 24. Коли у стадіїобговорення учасникирозповідають про свої переживання, товражає над усе краса й багатоманітність цихіндивідуальних світів.
 25. 25. Образон – це опорний образ, наповненийвичерпною інформацією уалгоритмічному порядку (Н.В.Маслова). Образон відіграє роль знака, у якому“схоплено” сутність навчальногоматеріалу. Багатозначність образу дозволяє особистості варіювати ним у різноманітних ситуаціях на основі особистого досвіду.
 26. 26. ВЛАСТИВОСТІ ГОЛОГРАМИ Голограма - це обємне зображення предмету за допомогою інтерференційної картини, що записана на світлочутливу 1. Обєм емульсію.2. Кольорова гама 3. Рухливість 4. Глибина 5. Збереження усього обємного зображення
 27. 27. Голографічний образ як результат інтеграціїХвильові процеси сприймаються свідомістю людини як голографічні образи - зформою, кольором, запахом, смаком. Вони рухливі, обємні, мають високі скоростіпереміщення, змін.
 28. 28. Вертикальну Квантовиймодельголовного мозку Метапрограмуванняможна уявитиумовно у вигляді Нейро-генетичний«поверхів» -рівнів, кожен із Нейро-семантичнийяких працює насвоїх частотах Морально-етичний(каналах), подібно Семантичнийдо радіоприймачаабо телевізора Емоційно- (Т.Лірі, територіальний1990-і роки). Біовиживальний
 29. 29. Голографічні образи мозок моделює,використовуючи увесь накопленийжиттєвий досвід: по вертикалі йгоризонталі.
 30. 30. Навчальні образони
 31. 31. Практика показала, щоробота в режимібіоадекватної методикирозкріпачує мислення іпедагога, і учнів,надаючи можливостідля несподіванихтворчих ходів.
 32. 32. Діти відчувають себе радісно та енергійнооволодівають знаннями. Параметрипсихологічної стійкості покращуються. Природне навчання з опорою на вище “Я”учня підсилює особисту мотивацію.Така освіта екологічна.
 33. 33. Результати біоадекватної технології: зростання мотивації учнів скорочення часу навчання на навчання, інтересу у 3-5 разів до предмету світової літератури розвиток творчих здібностей, розкриття а також здатності внутрішнього «я» дитини до самопізнання, самооцінки здоров’язбережний покращення успішності учнів та здоров’явідновлюючий ефект усіх категорій формування цілісного мислення учнів і на цій базі високої духовності,моральності, гармонійної особистості, яка здатна жити, мислити, працювати в гармонії із природою, собою, суспільством, бути стійкою в різних життєвих ситуаціях без нанесення шкоди людству та природі
 34. 34. В Україні ноосферну технологіюапробовано:- у тернопільських школах № 1 і № 3; - у Лутовинівській школі Полтавської обл.;- у м. Одеса;- у м. Харкові;- у м. Севастополі.
 35. 35. Біоадекватнийметод викладанняяк ідея і як засібпризначений дляпедагога, що нетерпить рутини,прагне розкритиіндивідуальність усобі та дітях,допомогти кожномузнайти свій шлях.

×