Youth Bank - new presentation

721 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
721
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Youth Bank - new presentation

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3. Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամիԵրիտասարդական բանկ եվ Եվրոպածրագրի շրջանակներումԵվրոպական երիտասարդական արժեքներին նվիրված դրամաշնորհային ծրագրի հայտարարություն<br />
 4. 4. Կրթություն և ուսուցում.<br />Այսուղղությունընախատեսում է ներկաիրավիճակումշուկայականպահանջներինհամապատասխանմասնագիտականկրթությանապահովմաննուղղվածնախաձեռնություններ, որոնցնպատակն է աշխատանքիժամանակակիցպահանջներինհամապատասխանհմտություններիզարգացումերիտասարդներիմոտ։<br />
 5. 5. Զբաղվածություն և ձեռներեցություն.<br />Այսուղղությունըաջակցումէ այնպիսիծրագրերիիրականացմանը, որոնցնպատակն է կարիերայիխորհրդատվություն, աշխատանքառաջարկողների և փնտրողներիմիջևկապիհաստատում, ձեռներեցությանխթանում, ֆինանսականաղբյուրներիմասինտեղեկատվությանտարածում, աշխատանքիշուկայումհատուկկարիքներինհամապատասխաննպատակայինուսուցմանկազմակերպում և աշխատանքիառաջարկություններիմասինտեղեկատվությանապահովում և այլն։ <br />
 6. 6. Առողջապրելակերպ.<br />Ուղղությունըենթադրում է երիտասարդներիշրջանումռիսկիգործոններկայացնողբացասականապրելակերպի և վնասակարսովորություններիկանխարգելում: Այնենթադրում է նաևերիտասարդներիֆիզիկական, մտավոր և հոգեկանառողջությանպահպանմանխնդիրներիլուծումը։<br />
 7. 7. Ակտիվմասնակցություն և կամավորականգործունեություն.<br />Ենթադրում էիրականացնելծրագրեր, որոնքլսելիկդարձնեներիտասարդներիձայնը՝ հիմնականորոշումներիընդունման և քաղաքականություններձևավորելուկամբարելավելուգործընթացներում, երիտասարդներիդերըժողովրդավարականգործընթացներումմեծացնելու և բազմազանությունապահովելուհամար: Երիտասարդներըկարողենկիրառելտեղեկատվականտարբերտեխնոլոգիաներ (սոցիալականցանցեր), իրագործելհատուկակցիաներ և միջոցառումներ, ինչպեսնաևներգրավվելհասարակականկազմակերպություններիկողմիցիրականացվողտարբերծրագրերում։ Կամավորականգործունեությունըկարող է ընդգրկելտարաբնույթկարիքներինուղղվածնպատակայինխմբակայինգործունեություն, որիարդյունքներնօրինակենծառայումհասարակությանայլխմբերի՝ բարեգործական և կամավորությանփորձըխթանելուհամար։<br />
 8. 8. Սոցիալականներգրավվածություն.<br />Ուղղությունըենթադրում է երիտասարդներիտեղեկացվածությունիրենցիրավունքներիմասին, նրանցկողմիցհասարակությանսոցիալ-տնտեսականտարբերխմբերիպատկանող և տարբերհնարավորություններունեցողերիտասարդներիկարիքներիընբռնում, հավասարությանուներգրավվածությանապահովում, նախախնամությունների և վերամբարձվարվելակերպիբացառմաննու “հավասարհնարավորություններբալորիհամար” մոտեցմանապահովում։<br />
 9. 9. Ստեղծագործականմտեծելակերպ և մշակութայինակտիվություն.<br />Ուղղությունըհաստատում է այնպիսիհմտություններիկարևորությունը, ինչպիսիքեն՝ ծանոթությունթվայինտեխնոլոգիաները, նորագույնմեթոդներըսովորելուիմացություն և կիրառում, նախաձեռնող և ձեռներեցայինմտքի և գործելակերպիխթանում և մշակութայինբազմազանգործունեություն։<br />
 10. 10. Երիտասարդները և աշխարհը.<br />Այսուղղությունըենթադրում է այնպիսիծրագրերիիրականացում, ինչպիսիքեն՝ ներկայիսհամաշխարհայինգործընթացներիիմացություն և մասնակցություն, ինչպեսօրինակ՝ մարդուիրավունքներիպաշտպանություն, երկրիէկոլոգիականգլոբալխնդիրներիիրազեկվածություն և լուծումտեղականմակարդակներում, “Կանաչ” մոտեցմաննուղղվածգործողությունների, համայնքայինկայունզարգացման և այլծրագրերիիրականացումերիտասարդներիկողմից: <br />
 11. 11. Հայտերիընդունմանգործընթացը<br />Ծրագրին կարող են դիմել ինչպես գրանցված կազմակերպություն ներկայացնող երիտասարդներ, այնպես էլ չգրանցված երիտասարդական խմբեր։<br />Դիմումի ձևեր կարող եք ձեռք բերել էլեկտրոնային կամ տպագիր՝Ձեր համայնքում գործող Երիտասարդական բանկից, ինչպես նաև Երիտասարդական բանկ ծրագրի www.youthbank.am կայքից: <br />Ծրագրերի բյուջեն չպետք է գերազանցի 300000 դրամը: <br />Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է ս.թ. Հունիսի 30-ը:<br />
 12. 12. Հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել` <br />Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ`<br />Գայանե Մկրտչյանին` <br />gmkrtchyan@epfound.am, 010 586095 /207/<br />Արթուր Ղազարյանին` <br />aghazaryan@epfound.am, 010 586095 /206/<br />www.epfound.am <br />www.youthbank.am<br />

×