Nompract9

232 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
232
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nompract9

  1. 1. 1 FUNCIONS DE L’EMPRESAL’organització de les empreses es basa en l’existència dels següents grups defuncions:∗ FUNCIÓ TÈCNICA∗ FUNCIÓ FINANCERA∗ FUNCIÓ SOCIAL∗ FUNCIÓ COMERCIAL∗ FUNCIÓ ADMINISTRATIVAFUNCIÓ TÈCNICALa funció tècnica té per objectiu: la planificació de la producció, la producciópròpiament dita i el control d’aquesta.La planificació és un conjunt d’activitats a desenvolupar, en un futur més o menyspròxim, a fi d’aconseguir uns objectius fixats amb anterioritat.La planificació de la producció estarà marcada per les previsions de producció,personal, "estocs", econòmico-financera, comercial i patrimonial.Les activitats de la Funció Tècnica es duen a terme en quatre seccions de lesempreses:Oficina TècnicaComposta per dos departaments:∗ Departament d’Estudis i Projectes, s’ocupa de la investigació de nous productes, de la direcció, de la construcció i assaig de prototips, i de la confecció dels plans de fabricació, amb les especificacions dels materials a emprar, etc.∗ Departament de Mètodes i Temps, estableix el mètode de treball a seguir, les màquines que han d’intervenir i els temps d’execució de les tasques.Oficina De CoordinacióQue s’encarrega de coordinar la producció i està en contacte directe amb els tallers.Té les següents activitats:∗ Planificació de comandes: una vegada formulades les comandes són planificades, tenint en compte les necessitats de material, les càrregues de treball, etc., determinant-se així els terminis d’execució.∗ Planificació i control d’inventaris: l’oficina de planificació estarà en contacte amb els magatzems per estar informada dels materials que hi ha en existències. Així advertirà, en cas de ser necessari, que es procedeixi a la seva reposició (punt de comanda) i també, sol·licitarà menys materials dels que necessiten per a la planificació d’una comanda.∗ Llançament: és l’acte d’ordenar a un operari l’execució d’una feina, utilitzant els plans i les eines previstes i en un temps predeterminat.∗ Impulsió: té per missió la vigilància de la fabricació i la comprovació que es realitza en la forma prevista.∗ Correcció: que consisteix a adoptar les mesures necessàries per acomplir el programa previst a la fabricació.FabricacióAquest departament el componen els tallers, a càrrec dels quals hi ha un cap, i sil’empresa és molt gran hi ha un encarregat per cada un.
  2. 2. Aquests tenen per missió resoldre els problemes tècnics que es presentin alsoperaris o solucionar incidències en la marxa de les màquines. Tambés’encarregaran de vigilar que el personal treballi amb l’ordre degut.Control De QualitatConsisteix a verificar i inspeccionar les característiques del producte fabricat, icomprovar que es corresponen amb les establertes.FUNCIÓ FINANCERA  La funció financera de l’empresa desenvolupa dos objectius fonamentals:  Subministrar els diners que necessita l’empresa durant el seu naixement, creixement i funcionament.  Seleccionar, entre les diverses fonts les que siguin més favorables perquè es disposi de diners necessaris, en el moment precís i al menor cost. El corrent monetari a l’empresa ve definit per dos fluxes de diners:  Un corrent de fons que surt de l’empresa com a conseqüència de l’adquisició de béns i serveis de tot tipus, de pagament de salaris, de sous, etc.  Un corrent de sentit contrari per les aportacions dels socis capitalistes o pels fons públics (de l’Estat, de les Autonomies o dels Municipis), per les obligacions dels crèdits bancaris i els derivats de les vendes. La funció financera precisa: ∗ Estudiar el ritme de vendes i condicions de pagament, per saber com es cobrarà. ∗ Estudiar el ritme de compres, per saber quan s’han d’efectuar els pagaments. ∗ Sobre les inversions fetes als magatzems. ∗ Establir un estudi detallat de l’estructura financera de l’empresa a través del balanç. ∗ Conèixer el compte d’explotació, la de pèrdues i guanys, els comptes de caixes i bancs, etc. ∗ Determinar els mitjans de finançament més idonis per crear o augmentar el capital social, per utilitzar correctament els beneficis obtinguts, per aconseguir crèdits a curt, mitjà, llarg termini, etc. ∗ Conèixer les inversions previstes per disposar dels diners necessaris per efectuar els pagaments. ∗ Depenent de la funció financera hi ha el departament de comptabilitat, que s’ocupa de portar la comptabilitat general i de costos. ∗ Amb les dades i comptes de la funció financera podem realitzar pressupostos, informes financers i anàlisi econòmica-financera.FUNCIÓ SOCIALLa funció social és responsable de les relacions de l’empresa amb els ministeris,amb les organitzacions empresarials i sindicals, de la negociació de convenis, etc.Altra activitat és la relacionada amb la salut del treballador i amb l’adaptació deltreball a l’individu.Activitat preventiva de béns, tindre al dia les assegurances, el mantenimentpreventiu de les instal·lacions, etc.
  3. 3. FUNCIÓ COMERCIALLa funció comercial projecta l’empresa cap l’exterior en dues direccions:CompresTé els següents objectius: 1. Aconseguir les matèries primeres necessàries per a la fabricació, en la quantitat i qualitat requerida, i al millor preu. 2. Reposar les existències de matèries primeres (lot econòmic). 3. Obtenir el millor preu de les compres. 4. Informar-se dels nous materials que apareguin al mercat. 5. La secció de compres ha de sincronitzar-se amb la funció tècnica i la funció financera, per reduir al mínim la inversió en el magatzem.VendesTé al seu càrrec els següents objectius: 1. Investigació del Mercat: És a dir, informar-se dels productes i preus de la competència, així com si el mercat està proveït o no dels productes que es venguin. • Previsions de Vendes a llarg termini que tindran en compte diferents factors: • Desenvolupament tècnic • Augment nivell de vida • Etapa dels cicles econòmics • Variacions de la legislació política i econòmica 2. Previsions de Vendes a curt termini que han de tenir en compte els següents factors: • Influència de la moda • Variacions estacionàries • La competència • La demanda imprevista • La demanda constant 3. Propaganda que té per objectius: • Donar a conèixer els productes als consumidors. • Convèncer als possibles consumidors de la utilitat i avantatges dels productes que se’ls ofereixen. • Convèncer als possibles clients que els seus productes són millors que els de la competència. 4. Distribució i Venda La secció de vendes s’encarregarà de la distribució dels productes als centres de consum i les vendes als clients. Això es realitzarà a través de distribuïdors o obrint delegacions. 5. Facturació Consisteix a remetre la factura i passar una còpia a la funció financera perquè es realitzi el cobrament de la venda realitzada.FUNCIÓ ADMINISTRATIVATé com a missió fonamental la de vigilar, conservar i dirigir totes les activitats quees desenvolupen a l’empresa, relacionades entre si i amb el món que les envolta.Per a l’estudi de la funció administrativa, els dividim en tres grans grups:Serveis interiors, com són Secretaria, on es rep, registra i expedeix el correu;documentació, on es recull, estudia, registra i classifica aquella documentacióclassificació d’arxius, l’elaboració d’estudis estadístics (mercats, clients, productes,etc.) i vigilància i control d’impresos.
  4. 4. Relacions exteriors, es recull tota la feina executada a les oficines administratives ique es relacionen amb l’exterior de l’empresa. Tals són les relacions amb el conselld’administració, els accionistes, reunions, etc.Direcció pròpiament dita. La direcció de l’empresa ha estat subjecte i sostingudaper diferents teories: 1. Segons Fayol, la funció administrativa s’ocupa de: • Preveure i programar l’acció per aconseguir els objectius de l’empresa. • Organitza els elements humans i materials de l’empresa per aconseguir els objectius proposats. • Dirigir al personal. • Coordinar tots els elements de l’empresa. • Controlar el desenvolupament dels programes i corregir les desviacions. 2. Per a Octave Gelinier, les tasques de la funció directiva: • Coneixement dels fets (interns de l’empresa i externs o aliens a l’empresa). • Elecció de les finalitats: política i objectius. • Organització dels mitjans: programes i pressupostos. • Estructuració de les possibilitats: comunicació, delegació i coordinació dels homes i equips. • Controlar els resultats. 3. Segons la filosofia directiva de Management, les tècniques fonamentals són: • Planificació estratègica (selecció dels objectius de l’empresa d’acord amb les possibilitats). • Obtenció de solucions òptimes per mètodes quantitatius (realització de pressupostos). • Recerca de la rendibilitat. • Descentralització (delegar l’activitat en nivells més baixos). • Control de resultats. ESQUEMA DE LES FUNCIONS DE L’EMPRESAFUNCIONS OBJECTIUS DEPARTAMENT1Tècnica.............................planificació producció...........................diferents dept.Financera...........................disposició de capital......................dept. ComptabilitatSocial..........................relació amb certs organismes................dept. RRHH, riscosComercial.............................compres i vendes.............................diferents dept.Administrativa..............................dirigir................................. gerència, direcció dijous, 11 / octubre / 20121 Els departaments específics que s’encarreguen d’aquestes funcions poden variar segons eltipus d’empresa o organització.
  5. 5. 2 ÍNDEX1 FUNCIONS DE L’EMPRESA........................................................................1FUNCIÓ TÈCNICA.......................................................................................................1Oficina Tècnica................................................................................................................1Oficina De Coordinació....................................................................................................1Fabricació.........................................................................................................................1Control De Qualitat..........................................................................................................2FUNCIÓ FINANCERA.................................................................................................2FUNCIÓ SOCIAL .........................................................................................................2FUNCIÓ COMERCIAL................................................................................................3Compres 3Vendes 3FUNCIÓ ADMINISTRATIVA.....................................................................................3ESQUEMA DE LES FUNCIONS DE L’EMPRESA..................................................42 ÍNDEX......................................................................................................5

×