Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chapter 06 - network hardwares

272 views

Published on

Network+ teaching slides
This is persian translation from english slides
Feel free to edit,fork and use.

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chapter 06 - network hardwares

 1. 1. + ‫شبکه‬ ‫آموزش‬ ‫راهنمای‬Network ‫ششم‬ ‫درس‬‫شبکه‬ ‫تافزار‬‌‫ا‬ ‫سخ‬ : ‫پاییز‬۹۰ ‫فر‬ ‫اسلیمی‬ ‫بهراد‬ b.eslamifar@gmail.com www.linuxmotto.ir
 2. 2. ‫اهداف‬ ●‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫تافزار‬‌‫ا‬ ‫سخ‬ ‫لرکرد‬‌‫ا‬ ‫عم‬ ‫شناخت‬LAN ●‫رکارت‬ ‫یمانند‬ ،‫شبکه‬ ‫تجهیزات‬ ‫بین‬ ‫تفاوت‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ،‫سوییچ‬ ،‫روتر‬ ،‫شبکه‬bridge‫و‬gateways ●‫پرطرفدار‬ ‫شهای‬‌‫ا‬ ‫رو‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫سوییچ‬ ‫پیشرفته‬ ‫یهای‬‌‫ا‬ ‫ویژگ‬ ‫تشریح‬ switching‫یمدیریت‬ ‫شایمل‬ ،vlan‫ها‬ ●‫اهداف‬ ‫و‬ ‫یهای‬‌‫ا‬ ‫ویژگ‬ ‫تشریح‬routing ●‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫یمورد‬ ‫در‬ ‫توضیحی‬IPv4‫و‬IPv6‫یمتداول‬
 3. 3. NICs (Network Interface Cards) ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫کارت‬
 4. 4. NICs (Network Interface Cards) ●‫دهنده‬ ‫ارتباط‬ ‫تجهیزات‬ ●‫یرکنند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫تجهیز‬ ‫در‬ ‫انتقال‬ ●Tranciever –‫داده‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫انتقال‬ ●‫لیه‬ ‫وظیفه‬Data link‫ه‬ٔ ‫لی‬ ‫و‬Phisicaly ●‫داده‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬ ‫انتشار‬ ●‫داده‬ ‫های‬ ‫فریم‬ ‫یمجدد‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫جدا‬ ●‫فیزیکی‬ ‫آدرس‬ ‫تفسیر‬
 5. 5. NICs (Network Interface Cards) ●‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫تافزار‬‌‫ا‬ ‫سخ‬ ●‫)فصل‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫انجام‬6a( ●‫شبکه‬ ‫یمدیریت‬ ●‫بافررکردن‬ ●‫)فصل‬ ‫ترافیک‬ ‫رکردن‬ ‫فیلتر‬6b( ●‫لیه‬ ‫اطلعات‬۳‫تا‬۷‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫نم‬ ‫تحلیل‬ ‫را‬ ●‫یمهم‬ ‫نکته‬ ●‫است‬ ‫یمعمول‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫تجهیزات‬ ‫همه‬ ‫در‬
 6. 6. ‫انواع‬NIC ●‫بشناسید‬ ‫ها‬ ‫اینترفیس‬ ‫انواع‬ ‫باید‬ ‫شبکه‬ ‫رکارت‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫سفارش‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ●‫انواع‬NIC ●) ‫دسترسی‬ ‫روش‬Ethernet‫یا‬token ring( ●‫شبکه‬ ‫انتقال‬ ‫سرعت‬ ●‫اتصالت‬ ●‫شبکه‬ ‫رکارت‬ ‫با‬ ‫همخوان‬ ‫یمادربرد‬ ‫و‬ ‫تجهیز‬ ‫نوع‬ ●‫رکننده‬ ‫تولید‬
 7. 7. ‫انواع‬NIC ●Bus ●‫سیگنال‬ ‫انتقال‬ ‫گذرگاه‬ ‫و‬ ‫یمدارات‬ ●‫گیرد‬ ‫یمی‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫یمورد‬ ‫رکایمپیوتر‬ ‫دیگر‬ ‫شهای‬‌‫ا‬ ‫بخ‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫یمادربرد‬ –‫شبکه‬ ‫رکارت‬ ،‫سخت‬ ‫دیسک‬ ،‫پردازنده‬ ،‫حافظه‬ ●‫است‬ ‫یمتفاوت‬ ‫ظرفیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ –‫و‬ ‫داده‬ ‫عبور‬ ‫یمسیر‬ ‫توسط‬clock speed ●‫داده‬ ‫یمسیر‬ ‫اندازه‬ –‫شوند‬ ‫یمی‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫هم‬ ‫یموازات‬ ‫به‬ ‫زیمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫رکه‬ ‫تهای‬‌‫ا‬ ‫بی‬ –‫شده‬ ‫یمتصل‬ ‫تجهیز‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫یمتناسب‬
 8. 8. ‫های‬ ‫استاندارد‬Bus‫داخلی‬ ●‫توسعه‬ ‫های‬ ‫شکاف‬ ‫انواع‬ ●‫یمادربرد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫الکتریکی‬ ‫ارتباط‬ ‫چندین‬ ●‫توسعه‬ ‫اجازه‬bus ●‫توسعه‬ ‫)برد‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫رکارت‬expantion board( ●‫اضافه‬ ‫تجهیزات‬ ‫برای‬ ‫برد‬ ●‫یگیرد‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫قرار‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫شکاف‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ●‫یا‬ ‫یمدارات‬ ‫به‬ ‫تجهیز‬bus‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫یمتصل‬ ‫رکایمپیوتر‬ ‫اصلی‬ ●‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫رکنترل‬ ‫را‬ ‫تجهیز‬ ‫یمررکزی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫رکایمپویتر‬
 9. 9. ‫های‬ ‫استاندارد‬Bus‫داخلی‬ ●‫انوع‬bus ●PCI bus‫توسعه‬ ‫برد‬ ‫بترین‬‌‫ا‬ ‫یمحبو‬NIC ●PCI‫یا‬Peripheral Component Interconnect ●‫باس‬۳۲‫یا‬۶۴‫بیتی‬ ●‫نرخ‬Clock speed‫در‬۳۳،۶۶‫و‬۱۳۳MHz ●: ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫نرخ‬ ‫بیشترین‬۱‫گیگابیت‬ ●) ‫شد‬ ‫یمعرفی‬ ‫اینتل‬ ‫توسط‬۱۹۹۲( ●‫سال‬ ‫رسمی‬ ‫نسخه‬ ‫آخرین‬۲۰۰۴
 10. 10. ●ISA‫یا‬Industry Standard Architechture ●‫دهه‬ ‫در‬ ‫شخصی‬ ‫های‬ ‫رکایمپیوتر‬ ‫اصلی‬ ‫باس‬۱۹۸۰ –‫داده‬ ‫یمسیر‬ ‫از‬۸‫و‬۱۶‫و‬ ‫بیتی‬clock ۴.۷۷MHz‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫پشتیبانی‬ ●‫باس‬ ‫یهای‬‌‫ا‬ ‫ویژگ‬PCI ●‫به‬ ‫نسب‬ ‫سریعتر‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫هتر‬‌‫ا‬ ‫رکوتا‬ ‫رکانکتور‬ISA ●‫و‬ ‫شخصی‬ ‫های‬ ‫رکایمپیوتر‬ ‫برای‬Mac ‫شکل‬۶-۱PCI NIC
 11. 11. ●PCIe‫یا‬PCI express ●‫باس‬۳۲‫و‬۶۴‫بیتی‬ ●‫سرعت‬ ‫حدارکثر‬clock ۱۳۳‫یمگاهرتز‬ ●‫انتقال‬ ‫نرخ‬ –۵۰۰‫)انتقال‬ ‫داده‬ ‫یمسیر‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫ثانیه‬ ‫بر‬ ‫یمگابیت‬full-duplex( ‫شکل‬۶-۲PCIe NIC
 12. 12. ‫های‬ ‫استاندارد‬Bus‫داخلی‬ ●‫یمزایای‬PCIe‫به‬PCI ●‫بیشتر‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫با‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ●‫از‬ ‫پشتیبانی‬QoS ●‫و‬ ‫گزارش‬handling‫خطا‬ ●‫های‬ ‫مافزار‬‌‫ا‬ ‫نر‬ ‫با‬PCI‫است‬ ‫سازگار‬ ‫یموجود‬ ●‫فهای‬‌‫ا‬ ‫شکا‬ ‫تفاوت‬PCIe‫با‬PCI‫یمعمولی‬ ‫های‬ ●‫تعداد‬ ‫در‬lane‫هستند‬ ‫یمتفاوت‬ ‫یرکنند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫پشتیبانی‬ ‫رکه‬ ‫ای‬ ●Lane‫رکه‬ ‫یدهد‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬fullduplex‫سرعت‬ ‫با‬ ‫و‬500Mbps‫رکند‬ ‫رکار‬ –‫تعداد‬lane‫تا‬ ‫یتواند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫ها‬۳۲‫از‬ ‫)توانی‬ ‫باشد‬۲( –‫اسلت‬x16‫یتواند‬‌‫ا‬ ‫یم‬۸‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بازدهی‬ ‫گیگابیت‬
 13. 13. ●‫نوع‬bus‫رکنید‬ ‫یمشخص‬ ‫را‬ ●‫رکنید‬ ‫یمطالعه‬ ‫را‬ ‫یمستندات‬ ●‫رکنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫رکایمپیوتر‬ ‫را‬ ‫شاسی‬ ‫داخل‬ ●‫رکردید‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫شکاف‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫رکه‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ –‫رکنید‬ ‫یمراجعه‬ ‫رکایمپیوتر‬ ‫یا‬ ‫شبکه‬ ‫رکارت‬ ‫راهنمای‬ ‫به‬ –‫جدیدترین‬ ‫رکه‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫رکارت‬bus‫رکنید‬ ‫انتخاب‬ ‫دارد‬ ‫را‬ –‫نکنید‬ ‫فرایموش‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫رکارت‬ ‫از‬ ‫عایمل‬ ‫سیستم‬ ‫پشتیبانی‬ ‫شکل‬۶-۳‫توسعه‬ ‫شکاف‬ ‫چندین‬ ‫با‬ ‫مادربرد‬ ‫یک‬
 14. 14. ‫استانداردهای‬bus‫جانبی‬ ‫تجهیزات‬ ‫برای‬ ●) ‫یشوند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫وصل‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫بیرون‬ ‫از‬ ‫رکه‬ ‫تجهیزات‬external( ●‫خارجی‬ ‫اتصالت‬ ‫یمزایای‬ ●‫آسان‬ ‫نصب‬ ●Personal Computer Memory Card International Association‫یا‬ PCMCIA ●‫خارجی‬ ‫های‬ ‫رکارت‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬ ‫از‬ ‫های‬‌‫ا‬ ‫یمجموع‬ ●PC card ●‫های‬ ‫یمبدل‬ ‫استاندارد‬ ‫اولین‬PCMCI-standard ●‫های‬ ‫اینترفیس‬۱۶‫با‬ ‫رکه‬ ‫بیتی‬8MHz‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫رکار‬
 15. 15. ●‫استاندارد‬cardbus‫)دهه‬۱۹۹۰( ●‫اینترفیس‬۳۲‫با‬ ‫رکه‬ ‫بیتی‬33MHz‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫رکار‬ ●‫بردهای‬ ‫استاندارد‬ ‫با‬PCI‫دارد‬ ‫همخوانی‬ ‫شکل‬۶-۴‫یک‬CardBus NIC
 16. 16. ‫استانداردهای‬bus‫جانبی‬ ‫تجهیزات‬ ‫برای‬ ●‫استاندارد‬ExpressCard ●‫یشوند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫یمتصل‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬ ‫رکایمپیوترهای‬ ‫به‬ ‫خارجی‬ ‫تجهیزات‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ●‫اینترفیس‬26pin ●:‫اطلعات‬ ‫انتقال‬ ‫نرخ‬۲۵۰‫طرف‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫یمگابایت‬ –‫رکل‬ ‫در‬۵۰۰‫یمگابایت‬ ●‫یمشخصات‬ ‫یمانند‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫استانداردهای‬PCIe ●‫اندازه‬ ‫دو‬ ‫در‬ –‫عرض‬۳۴‫و‬ ‫یمیلیمتری‬۵۶‫یمیلیمتری‬
 17. 17. ‫استانداردهای‬bus‫جانبی‬ ‫تجهیزات‬ ‫برای‬ ‫شکل‬۶-۵ExpressCard modules
 18. 18. ‫استانداردهای‬bus‫جانبی‬ ‫تجهیزات‬ ‫برای‬ ●‫پورت‬USB‫یا‬universal serial bus ●‫استاندارد‬ ‫سه‬USB –‫سرعت‬ : ‫تفاوت‬ ● USB 1.1: transfer rate of 12 Mbps ● USB 2.0: transfer rate of 480 Mbps ● USB 3.0 (SuperSpeed USB) Transfer rate: 4.8 Gbps
 19. 19. ‫شبکه‬ ‫کارت‬ ‫انواع‬ ‫شکل‬۶-۶‫شبکه‬ ‫کارت‬ ‫یک‬usb
 20. 20. ‫استانداردهای‬bus‫جانبی‬ ‫تجهیزات‬ ‫برای‬ ●Firewire ●‫)دهه‬ ‫اپل‬ ‫های‬ ‫رکایمپیوتر‬۱۹۸۰( ●‫استاندارد‬IEEE 1394‫سال‬۱۹۹۵ ●‫ارتباطات‬firewire‫حدارکثر‬ ‫قدیمی‬۴۰۰‫ثانیه‬ ‫بر‬ ‫یمگابیت‬ ●:‫جدید‬ ‫نسخه‬3Gbps ●‫جانبی‬ ‫لوازم‬ ‫انواع‬ ‫ارتباط‬ ●‫رکوچک‬ ‫ههای‬‌‫ا‬ ‫شبک‬ ‫ارتباط‬ –‫توپولوژی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫رکایمپیوتر‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫دو‬bus
 21. 21. ‫استانداردهای‬bus‫جانبی‬ ‫تجهیزات‬ ‫برای‬ ●‫به‬ ‫یمتصل‬ ‫تجهیزات‬firewire ●‫تجهیزات‬ ‫یمانند‬USB‫و‬PCMCIA –‫آسان‬ ‫نصب‬ –‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫پشتیبانی‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫عایمل‬ ‫سیستم‬ ‫اغلب‬ ‫توسط‬ ●‫نوع‬ ‫دو‬connection:‫دارد‬۴‫و‬ ‫پین‬۶‫پین‬ ●‫نوع‬۶‫پین‬ –‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬ ‫برق‬ ‫برای‬ ‫پین‬ ‫دو‬ –‫ها‬ ‫رکایمپیوتر‬ ‫بین‬ ‫اتصال‬
 22. 22. ‫استانداردهای‬bus‫جانبی‬ ‫تجهیزات‬ ‫برای‬ ‫شکل‬۶-۷FireWire connectors (4-pin and 6-pin(
 23. 23. ‫استانداردهای‬bus‫جانبی‬ ‫تجهیزات‬ ‫برای‬ ●CompactFlash ●‫اتحادیه‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬CompactFlash –‫رکوجک‬ ‫بسیار‬ –‫ورودی/خروجی‬ ‫تجهیز‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬ ‫ههای‬‌‫ا‬ ‫داد‬ ●:‫استاندارد‬ ‫آخرین‬۴.۰ –‫هها‬‌‫ا‬ ‫داد‬ ‫انتقال‬ ‫نرخ‬۱۳۳‫ثانیه‬ ‫بر‬ ‫یمگابیت‬ ●‫استفاده‬ –‫شکاف‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫رکه‬ ‫تجهیزاتی‬ ‫برای‬PCMCIA‫هستند‬ ‫رکوجک‬ ‫خیلی‬ –‫سیم‬ ‫بی‬ ‫ارتباطات‬
 24. 24. ‫استانداردهای‬bus‫جانبی‬ ‫تجهیزات‬ ‫برای‬ ‫شکل‬۶-۸‫یک‬CompactFlash NIC
 25. 25. ‫شبکه‬ ‫کارت‬onboard ●‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫وصل‬ ‫یمادربرد‬ ‫به‬ ‫ا‬ً ‫یمستقیم‬ ‫تجهیز‬ ●‫تهای‬‌‫ا‬ ‫پور‬ ‫یمانند‬onboard‫یموس‬ ‫و‬ ‫هرکلید‬‌‫ا‬ ‫صفح‬ :‫دیگر‬ ●‫ها‬ ‫تاپ‬ ‫لپ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رکایمپیوتر‬ ●‫شبکه‬ ‫رکارت‬ ‫از‬ ‫ا‬ً ‫ر‬‫ارکث‬Onboard.‫یرکنند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬ ●‫یمزایا‬ ●‫فضا‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ●‫توسعه‬ ‫فهای‬‌‫ا‬ ‫شکا‬ ‫یماندن‬ ‫آزاد‬
 26. 26. ‫سیم‬ ‫بی‬ ‫شبکه‬ ‫کارت‬ ●‫است‬ ‫آنتن‬ ‫دارای‬ ●‫دارد‬ ‫سیگنال‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ●‫انوع‬ ‫تمام‬bus‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫پشتیبانی‬ ‫را‬ ●‫سیمی‬ ‫ههای‬‌‫ا‬ ‫شبک‬ ‫رکارت‬ ‫با‬ ‫یمقایسه‬ ‫در‬ ‫یمعایب‬ ●‫است‬ ‫گرانتر‬ ●‫ایمنیت‬ ‫و‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫در‬ ‫یمحدودیت‬ ‫شکل‬۶-۹‫بیسیم‬ ‫شبکه‬ ‫کارت‬
 27. 27. ‫شبکه‬ ‫کارت‬ ‫نصب‬ ●‫اصلی‬ ‫یمرحله‬ ‫سه‬ ●‫تافزار‬‌‫ا‬ ‫سخ‬ ‫نصب‬ ●‫شبکه‬ ‫رکارت‬ ‫مافزار‬‌‫ا‬ ‫نر‬ ‫نصب‬ ●‫پیکربندی‬firmware(‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫)در‬ –‫و‬ ‫لها‬‌‫ا‬ ‫دستورالعم‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬ ،‫رکمکی‬ ‫ههای‬‌‫ا‬ ‫برنایم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تنظیمات‬ ‫انجام‬ ‫برروی‬ ‫ذخیره‬ROM‫شبکه‬ ‫رکارت‬ ●EEPROM –‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫اضافه‬ ‫الکتریکی‬ ‫شارژ‬ –‫رکند‬ ‫تغییر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫پاک‬ ‫یتواند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫داده‬
 28. 28. ‫شبکه‬ ‫کارت‬ ‫تافزار‬‌‫ا‬ ‫سخ‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ●‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫رکنند‬ ‫تولید‬ ‫یمستندات‬ ●‫شبکه‬ ‫رکارت‬ ‫نصب‬ ●‫رکنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫یمورد‬ ‫تجهیزات‬ ●‫بکشید‬ ‫برق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫رکایمپیوتر‬ ●‫رکنید‬ ‫زیمین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ●‫رکنید‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫رکایمپیوتر‬ ‫شاسی‬ ‫در‬ –‫رکنید‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫رکارت‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫یمورد‬ ‫شکاف‬ ●‫پیکربندی‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫رکارت‬ ‫مافزار‬‌‫ا‬ ‫نر‬ ‫و‬ ‫رکنید‬ ‫روشن‬ ‫را‬ ‫رکایمپیوتر‬ ،‫ببندید‬ ‫را‬ ‫رکیس‬ ‫در‬ ‫رکنید‬
 29. 29. ‫شکل‬۶-۱۰‫شده‬ ‫متصل‬ ‫درست‬ ‫شبکه‬ ‫کارت‬ ‫یک‬
 30. 30. ‫شبکه‬ ‫کارت‬ ‫تافزار‬‌‫ا‬ ‫سخ‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ●‫استاندارد‬ ‫ههای‬‌‫ا‬ ‫شبک‬ ‫رکارت‬ ‫فیزیکی‬ ‫نصب‬PCMIA ●‫شکاف‬ ‫درون‬ ‫را‬ ‫رکارت‬PCMCIA‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫شکل‬۶-۱۱‫شبکه‬ ‫کارت‬ ‫یک‬ ‫نصب‬PCMCIA
 31. 31. ‫شبکه‬ ‫کارت‬ ‫تافزار‬‌‫ا‬ ‫سخ‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ●‫جدید‬ ‫های‬ ‫عایمل‬ ‫سیستم‬ ●‫های‬ ‫یمبدل‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫ریستارت‬ ‫به‬ ‫نیازی‬PCMCIA‫ندارند‬ ●‫بال‬ ‫انرژی‬ ‫یمصرف‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫رکایمپیوتر‬ ،‫سرورها‬ ●‫دارند‬ ‫نصب‬ ‫شبکه‬ ‫رکارت‬ ‫چندین‬ ●‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫تکرار‬ ‫ها‬ ‫رکارت‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫نصب‬ ‫پروسه‬ ●‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫انتخاب‬ ‫یمتفاوتی‬ ‫فهای‬‌‫ا‬ ‫شکا‬
 32. 32. ‫مافزار‬‌‫ا‬ ‫نر‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫نصب‬NIC ●‫تجهیز‬ ‫به‬ ‫یمربوط‬ ‫درایور‬ ●‫مافزار‬‌‫ا‬ ‫نر‬ –‫ارتباط‬ ‫عایمل‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫یمرتبط‬ ‫تجهیز‬ ‫تا‬ ‫یدهد‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫اجازه‬ ‫رکند‬ ‫برقرار‬ ●‫تر‬ ‫قدیمی‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ●‫است‬ ‫یموجود‬ ‫عایمل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫نها‬‌‫ا‬ ‫آ‬ ‫های‬ ‫درایور‬ ●‫دارند‬ ‫یمجزا‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تر‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫تافزار‬‌‫ا‬ ‫سخ‬
 33. 33. ‫مافزار‬‌‫ا‬ ‫نر‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫نصب‬NIC ●‫عایمل‬ ‫سیستم‬ ‫داخل‬ ‫های‬ ‫درایور‬ ●‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫نصب‬ ‫درایور‬ ‫و‬ ‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫تافزار‬‌‫ا‬ ‫سخ‬ ‫خودرکار‬ ●‫سیستم‬ ‫بوت‬ ‫زیمان‬ ‫در‬ –‫درون‬ ‫درایور‬RAM‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫بارگزاری‬ –‫رکند‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫تجهیز‬ ‫با‬ ‫یتواند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫رکایمپیوتر‬ ●‫ندارند‬ ‫وجود‬ ‫عایمل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫رکه‬ ‫درایورهایی‬ ●‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫شبکه‬ ‫رکارت‬ ‫مافزار‬‌‫ا‬ ‫نر‬ ‫توسط‬
 34. 34. ‫شکل‬۶-۱۲‫ویستا‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫درایور‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫بخش‬
 35. 35. ‫های‬ ‫نشانگر‬ ‫تفسیر‬LED ●‫شبکه‬ ‫رکارت‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ●‫رکنید‬ ‫آزیمایش‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫با‬ ●‫از‬LED‫بگیرید‬ ‫رکمک‬ ‫شبکه‬ ‫رکارت‬ ‫های‬ –‫است‬ ‫یمتفاوت‬ ‫یمختلف‬ ‫رکنندگان‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ –‫رکنید‬ ‫یمطالعه‬ ‫را‬ ‫تافزار‬‌‫ا‬ ‫سخ‬ ‫راهنمای‬ ●‫یمعمول‬ ‫های‬ ‫چراغ‬ –ACT, LNK, LED, TX, RX
 36. 36. IRQ (Interrupt Request) ●‫رکایمپیوتر‬ ‫به‬ ‫پیغام‬ ●‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫توجه‬ ‫دیگری‬ ‫چیز‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫یمتوقف‬ ●Interrupt –‫سیمی‬ ‫یمدار‬ ‫برد‬ ‫یک‬ ●‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫ایجاد‬ ‫ولتاژ‬ ‫یک‬ ،‫خود‬ ‫درخواست‬ ‫سیگنال‬ ‫برای‬ ●‫شماره‬IRQ ●‫برای‬ ‫یمختلف‬ ‫تجهیزات‬ ‫تمیزدهنده‬bus‫است‬ ●‫از‬ ‫شبکه‬ ‫رکارت‬IRQ‫شماره‬۹،۱۰‫و‬۱۱‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬
 37. 37. ‫جدول‬۶-۱‫داده‬ ‫نسبت‬IRQ
 38. 38. IRQ (Interrupt Request) ●‫یک‬ ‫از‬ ‫تجهیز‬ ‫دو‬ ‫همزیمان‬ ‫استفاده‬IRQ ●‫رکارایی‬ ‫آیمدن‬ ‫پایین‬ ‫و‬ ‫یمنابع‬ ‫تداخل‬ –‫دیگه‬ ‫یمشکل‬ ‫رکلی‬ ‫علون‬ ‫به‬ ●‫ا‬ً ‫د‬‫یمجد‬ ‫باید‬IRQ) ‫شود‬ ‫داده‬ ‫نسبت‬reassign( –‫عایمل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ –‫پیکربندی‬ ‫مافزار‬‌‫ا‬ ‫نر‬ ‫در‬EEPROM –‫تنظیمات‬ ‫در‬CMOS‫رکایمپیوتر‬
 39. 39. IRQ (Interrupt Request) ●CMOS‫یا‬complementary metal oxide semiconductor ●‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫انرژی‬ ‫یمصرف‬ ‫با‬ ‫یمیکروچیپ‬ ‫یک‬ ●‫یدارد‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫نگه‬ ‫را‬ ‫رکایمپیوتر‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫به‬ ‫یمربوط‬ ‫تنظیمات‬ ●‫سیستم‬ ‫بودن‬ ‫خایموش‬ ‫زیمان‬ ‫در‬ ‫تنظیمات‬ ‫نگهداری‬ ‫برای‬ ‫رکایمپیوتر‬ ‫باتری‬ ‫از‬ ‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬ ●BIOS ●‫ساده‬ ‫های‬ ‫العمل‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫های‬‌‫ا‬ ‫یمجموع‬ –‫رکند‬ ‫شناسایی‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫هنگاه‬ ‫در‬ ‫تافزار‬‌‫ا‬ ‫سخ‬ ‫رکایمپیوتر‬ ‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫باعث‬
 40. 40. Memory Range ●Memory NIC‫و‬ ‫داده‬ ‫تبادل‬ ‫برای‬ ‫یو‬ ‫پی‬ ‫سی‬buffering‫استفاده‬ ‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ●‫هستند‬ ‫رزرو‬ ‫خاص‬ ‫تجهیزات‬ ‫برای‬ ‫حافظه‬ ‫از‬ ‫شهای‬‌‫ا‬ ‫بخ‬ ●) ‫حافظه‬ ‫بالی‬ ‫ناحیه‬A.... - FFFFF( ●‫یدهند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫ترجیح‬ ‫را‬ ‫یمشخصی‬ ‫رنجهای‬ ‫ها‬ ‫رکننده‬ ‫تولید‬ ●‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تداخل‬IRQ‫افتد‬ ‫یمی‬ ‫اتفاق‬ ‫رکمتر‬
 41. 41. Base I/O Port ●‫حافظه‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ●‫و‬ ‫شبکه‬ ‫رکارت‬ ‫بین‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫رکه‬ ‫لهایی‬‌‫ا‬ ‫رکانا‬CPU‫استفاده‬ ‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ●‫نیست‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫دیگر‬ ‫تجهیزات‬ ‫توسط‬ ●‫یرکنند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬ ‫ازحافظه‬ ‫رنجی‬ ‫در‬ ‫رکانال‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫رکارت‬ ●‫تنظیمات‬Base I/O Port‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫یمشخص‬ ‫را‬ ‫رنج‬ ‫هر‬ ‫ابتدای‬
 42. 42. ‫تنظیمات‬firmware ●‫است‬ ‫شبکه‬ ‫رکارت‬ ‫انتقال‬ ‫اطلعات‬ ‫شایمل‬ ●‫از‬ ‫تررکیبی‬EEPROM‫رکه‬ ‫است‬ ‫ههایی‬‌‫ا‬ ‫داد‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫رکارت‬ ‫در‬ ‫یموجود‬ ‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫نگهداری‬ ●‫تغییر‬firmware ●‫تعویض‬EEPROM ●‫دی‬ ‫سی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬bootable‫است‬ –‫است‬ ‫شبکه‬ ‫رکارت‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫رکه‬ ‫رکمکی‬ ‫ابزارهای‬ ‫ونصب‬ ‫تنظیمات‬
 43. 43. ‫تنظیمات‬firmware ●‫پیکربندی‬ ‫ابزارهای‬ ●‫دیدن‬IRQ, I/O port, base memory, node address ●‫تنظیمات‬ ‫تغییر‬ ●‫یابی‬ ‫عیب‬ ‫انجام‬ ●Loopback adapter ●‫یگردد‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫بر‬ ‫تست‬ ‫برای‬ ‫رکایمپیوتر‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫خروجی‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬
 44. 44. ‫مناسب‬ ‫شبکه‬ ‫کارت‬ ‫انتخاب‬ ●‫یملحظات‬ ●‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫سازگاری‬ ‫یموجود‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ –‫نوع‬bus‫انتقال‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫رکانکتور‬ ‫نوع‬ ،‫دسترسی‬ ‫روش‬ ، ●‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫درایور‬ –‫تافزار‬‌‫ا‬ ‫سخ‬ ‫و‬ ‫عایمل‬ ‫سیستم‬ ●‫های‬‌‫ا‬ ‫حرف‬ ‫تهای‬‌‫ا‬ ‫تفاو‬ –‫یدهد‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫قرار‬ ‫تأثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫رکارایی‬ –‫است‬ ‫یمهم‬ ‫ها‬ ‫سرور‬ ‫برای‬
 45. 45. ‫جدول‬۶-۲‫شبکه‬ ‫تاهای‬‌‫ه‬ ‫کار‬ ‫یاهای‬‌‫ه‬ ‫ویژگ‬
 46. 46. Repeaters‫و‬Hubs ●Repeater ●‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫تولید‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سیگنال‬ ‫تنها‬ ‫رکه‬ ‫دهنده‬ ‫ارتباط‬ ‫تجهیز‬ ‫هترین‬‌‫ا‬ ‫ساد‬ ●‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫رکار‬ ‫فیزیکی‬ ‫لیه‬ ‫در‬ –‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫نم‬ ‫تفسیر‬ ‫را‬ ‫هها‬‌‫ا‬ ‫داد‬ ●‫تها‬‌‫ا‬ ‫یمحدودی‬ –‫خروجی‬ ‫یک‬ ،‫ورودی‬ ‫یک‬ –‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫تکرار‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫سیگنال‬ ‫نهای‬‌‫ا‬ ‫جریا‬ ●‫توپولوژی‬ ‫برای‬bus‫است‬ ‫یمناسب‬ ●‫شبکه‬ ‫ارزان‬ ‫توسعه‬ ●‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬ ‫جدید‬ ‫ههای‬‌‫ا‬ ‫شبک‬ ‫در‬ ‫رکمتر‬
 47. 47. Repeaters‫و‬Hubs ●Hub ●‫یک‬repeater‫خروجی‬ ‫پورت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫با‬ –‫و‬ ‫داده‬ ‫پورت‬ ‫چندین‬uplink ●‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫رکار‬ ‫فیزیکی‬ ‫لیه‬ ‫در‬ ●‫اترنت‬ ‫شبکه‬ ‫هاب‬ –Star‫یا‬star-base hybrid‫یمررکزی‬ ‫اتصال‬ ‫نقطه‬ ‫با‬ ●‫فایل‬ ،‫ها‬ ‫سوییچ‬ ،‫پرینت‬ ‫سرورهای‬ ،‫رکاری‬ ‫ههای‬‌‫ا‬ ‫ایستگا‬ ‫دهنده‬ ‫ارتباط‬ ‫دیگر‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرور‬
 48. 48. Repeaters‫و‬Hubs ●Hub ●) ‫یرکنند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫یمشتررکی‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫تجهیزات‬collision domain( –‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫رکارایی‬ ‫رکاهش‬ ‫باعث‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫نود‬ ●‫شبکه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ –‫شبکه‬ ‫یک‬ :‫حالت‬ ‫هترین‬‌‫ا‬ ‫ساد‬workgroup‫هاب‬ ‫با‬ –‫رکوچک‬ ‫شبکه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫هاب‬ ‫یک‬ –‫طول‬ ‫و‬ ‫سگمنت‬ ‫تعداد‬ ‫در‬ ‫تها‬‌‫ا‬ ‫یمحدودی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬
 49. 49. Repeaters‫و‬Hubs ‫شکل‬۶-۱۳Hub‫شبکه‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫اها‬
 50. 50. ●Hub ●:‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫هستند‬ ‫یمتفاوت‬ ‫ها‬ ‫هاب‬ –‫انتقال‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫یرکنند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫پشتیبانی‬ ‫رکه‬ ‫های‬‌‫ا‬ ‫رسان‬ ‫نوع‬ ●Passive hubs, Intelligent hubs (managed hubs), Stand- alone hubs (workgroup hubs ●‫با‬ ‫شدن‬ ‫جایگزین‬switch‫و‬router ‫شکل‬۶-۴‫اهاب‬ ‫یک‬
 51. 51. Bridge
 52. 52. Bridge ●‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫یمتصل‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫سگمنت‬ ‫دو‬ ●‫رکند‬ ‫ارسال‬ ‫رکجا‬ ‫رکه‬ ‫یگیرد‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫فریم‬ –‫آدرس‬ ‫اساس‬ ‫بر‬MAC‫فریم‬ ‫به‬ ‫یمربوط‬ ●‫لیه‬ ‫در‬data link‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫رکار‬ ●‫خروجی‬ ‫پورت‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫پورت‬ ‫یک‬ ●‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫تفسیر‬ ‫را‬ ‫فیزیکی‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫یمربوط‬ ‫اطلعات‬ ●‫به‬ ‫نسبت‬ ‫یمزایا‬repeater‫و‬hub ●‫پروتکل‬ ‫از‬ ‫یمستقل‬ ●‫سگمنت‬ ‫تعداد‬ ‫حدارکثر‬ ‫یمحدودیت‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫طول‬ ‫رکردن‬ ‫اضافه‬ ●‫شبکه‬ ‫رکارایی‬ ‫بهبود‬
 53. 53. ●‫به‬ ‫نسبت‬ ‫عیب‬repeater‫و‬hub ●‫یانجایمد‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫زیمان‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ●filtering database‫یا‬forwarding table ●‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬ ‫تصمیم‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ –) ‫شود‬ ‫شود/ارسال‬ ‫فیلتر‬filter or forward( ‫شکل‬۶-۱۵‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫پل‬ ‫یک‬filtering database
 54. 54. Bridge ●‫یک‬ ‫نصب‬bridge‫جدید‬ ●Bridge‫سهای‬‌‫ا‬ ‫آدر‬ ‫باید‬MAC‫را‬learn‫رکند‬ ●Filtering database‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫پر‬ ‫را‬ –‫آدرس‬MAC‫یمقصد‬ –‫یمربوطه‬ ‫پورت‬ ●‫یشوند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫شناخته‬ ‫زیمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫شبکه‬ ‫نودهای‬ ‫تمام‬ ●‫ایمروزه‬bridge‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫یمنسوخ‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ●‫نها‬‌‫ا‬ ‫آ‬ ‫لرکرد‬‌‫ا‬ ‫عم‬ ‫و‬ ‫روترها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سوییچ‬ ‫سرعت‬ ‫بهبود‬ ●‫روتر‬ ‫و‬ ‫سوییچ‬ ‫قیمت‬ ‫آیمدن‬ ‫پایین‬
 55. 55. Switch
 56. 56. Switch ●‫شها‬‌‫ا‬ ‫بخ‬ ‫زیر‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫شکستن‬ ●‫سگمنت‬ ،‫رکوچکتر‬ ‫یمنطقی‬ ‫شهای‬‌‫ا‬ ‫بخ‬ ●‫لیه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬data link(‫)قدیمی‬ ‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫فعالیت‬ ●‫لیه‬ ‫در‬۳‫و‬۴(‫پیشرفته‬ ‫حالت‬ ‫)در‬ ‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫فعالیت‬ ‫نیز‬ ●‫آدرس‬MAC‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫تفسیر‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ●‫اجزاء‬ ●‫پورت‬ ‫چندین‬ ،‫حافظه‬ ،‫عایمل‬ ‫سیستم‬ ،‫داخلی‬ ‫پردازنده‬
 57. 57. ●‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پورت‬ ‫چند‬ ‫سوییچ‬ ‫یمزایای‬bridge ●‫هزینه‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ،‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫استفاده‬ ●‫یمانند‬ ‫پورت‬ ‫هر‬bridge‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫عمل‬ –‫دارند‬ ‫دریافت‬ ‫خود‬ ‫یمختص‬ ‫رکانال‬ ‫توسط‬ ‫رکانل‬ ‫رکدام‬ ‫هر‬ ●‫اترنت‬ ‫دید‬ ‫از‬ –‫یک‬ ‫اختصاصی‬ ‫رکانال‬ ‫هر‬collision domain ‫شکل‬۶-۱۶‫اها‬ ‫سوییچ‬
 58. 58. Switch ●‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫بالتر‬ ‫رکارایی‬ ‫با‬ ‫بهتر‬ ‫ایمنیت‬ ،‫است‬ ‫بها‬‌‫ا‬ ‫ها‬ ‫جایگزین‬ ‫سوییچ‬ ‫ا‬ً ‫اساس‬ ●‫یمعایب‬ ●‫شود‬ ‫یمواجه‬ ‫یمشکل‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫بافر‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫یتواند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ –‫برای‬TCP‫باعث‬timout‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ –‫رکند‬ ‫جلوگیری‬ ‫یتواند‬‌‫ا‬ ‫نم‬ ‫داده‬ ‫گمشدن‬ ‫از‬ –‫افزایش‬collision‫برای‬UDP‫شبکه‬ ‫در‬ ‫یمشکل‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ●‫جایگزین‬ ‫سوییچ‬workgroup hub ●‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫آسان‬ ‫نصب‬ ،‫هزینه‬ ‫رکاهش‬ ●‫پورت‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫یمجزا‬ ‫ترافیگ‬
 59. 59. ‫سوییچ‬ ‫نصب‬ ●‫رکنید‬ ‫دنبال‬ ‫و‬ ‫یمطالعه‬ ‫را‬ ‫رکننده‬ ‫تولید‬ ‫راهنمای‬ ●‫برای‬ ‫)فرض‬ ‫عمویمی‬ ‫یمراحل‬cat5‫یا‬UTP(‫بهتر‬ ‫های‬ ●‫رکنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫سوییچ‬ ‫یمحل‬ ●‫رکنید‬ ‫روشن‬ ‫را‬ ‫سوییچ‬ ●‫رکنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫برق‬ ‫تست‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫چراغ‬ ●(‫است‬ ‫لزم‬ ‫)اگر‬ ‫رکنید‬ ‫پیکربندی‬ ●‫رکنید‬ ‫یمتصل‬ ‫سوییچ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫رکارت‬ ●‫رکنید‬ ‫روشن‬ ‫را‬ ‫،آنها‬‌‫ا‬ ‫رکردید‬ ‫یمتصل‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫نود‬ ‫همه‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ●(‫است‬ ‫لزم‬ ‫)اگر‬ ‫رکنید‬ ‫یمتصل‬ ‫گتر‬‌‫ا‬ ‫بزر‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سوییچ‬ ●
 60. 60. ‫سوییچ‬ ‫نصب‬ ‫شکل‬۶-۱۷‫یک‬ ‫اتصال‬ ‫سوییچ‬ ‫به‬ ‫کاری‬ ‫ایستگاه‬ ‫شکل‬۶-۱۸‫کوچک‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫سوییچ‬ ‫یک‬
 61. 61. ‫سوییچینگ‬ ‫های‬ ‫متد‬ ●‫چها‬‌‫ا‬ ‫سویی‬ ‫در‬ ‫تفاوت‬ ●‫ورودی‬ ‫های‬ ‫فریم‬ ‫تفسیر‬ ●‫یمورد‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫نحوه‬frame forwarding ●‫است‬ ‫یموجود‬ ‫سوییچینگ‬ ‫یمود‬ ‫چهار‬ ●‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫پایه‬ ‫یمود‬ ‫دو‬ –‫یمود‬Cut-Through –‫یمود‬Stor-and-Forward
 62. 62. ‫مود‬Cut-Through ●‫سوییچ‬frame header‫یخواند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫را‬ ●‫تصمیم‬forwarding‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫گرفته‬ ،‫شود‬ ‫دریافت‬ ‫بسته‬ ‫تمام‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ●‫از‬frame header:‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬۱۴‫آدرس‬ ‫شایمل‬ ‫اول‬ ‫بایت‬MAC‫است‬ ‫یمقصد‬ ●‫رکند‬ ‫چک‬ ‫هها‬‌‫ا‬ ‫بست‬ ‫ترتیب‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫یتواند‬‌‫ا‬ ‫نم‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫بودن‬ ‫عیب‬ ‫بی‬ ●‫یتواند‬‌‫ا‬ ‫یم‬runt‫رکند‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ●‫سیگنالهای‬ ‫یا‬ ‫رکشی‬ ‫رکابل‬ ‫یمشکلت‬ ‫اثر‬ ‫هستند)در‬ ‫رکوچک‬ ‫بسیار‬ ‫از‬ ‫رکه‬ ‫هایی‬ ‫بسته‬ (‫یآیند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫برخورد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫یمثل‬ ‫اضافی‬ ●‫شناسایی‬ ‫با‬runt‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫بسته‬ ‫صحت‬ :
 63. 63. ‫مود‬Cut-Through ●‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫نم‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫خراب‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ●‫یمزیت‬ ●‫سرعت‬ ●‫عیب‬ ●‫با‬ ‫رکه‬ ‫صورتی‬ ‫)در‬ ‫هها‬‌‫ا‬ ‫داد‬ ‫رکردن‬ ‫بافر‬flood‫یمانند‬ ،‫شد‬ ‫یمواجه‬store-and-forward‫بافر‬ (‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ●‫استفاده‬ ‫بهترین‬ ●‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫رکه‬ ‫رکوچک‬ ‫ههای‬‌‫ا‬ ‫شبک‬ ●‫شبکه‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫رکم‬ ‫تجهیزات‬
 64. 64. ‫مود‬Store-and-Forward ●‫یخواند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫حافظه‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فریم‬ ‫رکل‬ ‫سوییچ‬ ●‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫بررسی‬ ‫انتقال‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫را‬ ‫فریم‬ ‫صحت‬ ●‫به‬ ‫نسبت‬ ‫یمزیت‬Cut-through ●‫هها‬‌‫ا‬ ‫داد‬ ‫تر‬ ‫سالم‬ ‫انتقال‬ ●‫به‬ ‫نسبت‬ ‫عیب‬Cut-through ●‫بیشتر‬ ‫بودن‬ ‫بر‬ ‫زیمان‬ ●‫استفاده‬ ‫بهترین‬ ●‫طهای‬‌‫ا‬ ‫یمحی‬LAN‫گتر‬‌‫ا‬ ‫بزر‬ ●‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫یمتفاوت‬ ‫های‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سگمنت‬ ‫بین‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫یتواند‬‌‫ا‬ ‫یم‬
 65. 65. VLAN‫و‬Trunking ●VLAN‫یا‬virtual local area networks ●‫یرکنیم‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫جدا‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫چندین‬ ‫یمنطقی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ –‫یمختلف‬ ‫گروهای‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پورت‬broadcast domain‫یدهیم‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫قرار‬ ●Broadcast domain‫یا‬subnet ●Collision domain ●‫جلوی‬ ‫سوییچ‬collision‫یگیرد‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫را‬ ●‫یک‬ ‫در‬ ‫تجهیز‬ ‫هر‬collision domain‫است‬ ‫یمجزا‬
 66. 66. VLAN‫و‬Trunking
 67. 67. VLAN‫و‬Trunking ●‫یمزایای‬VLAN ●‫انعطاف‬ –‫یک‬ ‫در‬ ‫سگمنت‬ ‫یا‬ ‫سوییچ‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پورت‬vlan –‫باشد‬ ‫نوعی‬ ‫هر‬ ‫یتواند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫نود‬ ●‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬VLAN –‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫ایمنیت‬ ‫به‬ ‫رکه‬ ‫رکاربران‬ ‫از‬ ‫های‬‌‫ا‬ ‫دست‬ ‫رکردن‬ ‫جدا‬ –‫بال‬ ‫ترافیک‬ ‫با‬ ‫ارتباطات‬ ‫رکردن‬ ‫جدا‬ –‫تجهیزات‬ ‫گروهی‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬
 68. 68. VLAN‫و‬Trunking ●‫یک‬ ‫ساخت‬VLAN ●‫سوییچ‬ ‫مافزار‬‌‫ا‬ ‫نر‬ ‫پیکربندی‬ –‫یموجود‬ ‫پیکربندی‬ ‫ابزارهای‬ ‫توسط‬ ‫دستی‬ –‫یموجود‬ ‫ابزارهای‬ ‫توسط‬ ‫خودرکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ●‫بخش‬ ‫یمهمترین‬ –‫رکدام‬ ‫به‬ ‫یمتعلق‬ ‫پورت‬ ‫رکدام‬VLAN‫است‬ ●‫دیگر‬ ‫یهای‬‌‫ا‬ ‫ویژگ‬ –... ‫و‬ ‫رکردن‬ ‫فیلتر‬ ،‫ایمنیتی‬ ‫های‬ ‫پارایمتر‬
 69. 69. ‫شکل‬۶-۲۰‫دستور‬ ‫نتیجه‬show vlans‫سیسکو‬ ‫سوییچ‬ ‫در‬
 70. 70. VLAN‫و‬Trunking ●‫در‬ ‫بالقوه‬ ‫یموضوع‬ ‫یک‬VLAN ●‫شبکه‬ ‫بقیه‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫شدن‬ ‫جدا‬ –‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫حل‬ ‫روتر‬ ‫را‬ ‫یمشکل‬ ●Trunking ●‫چندین‬ ‫ترافیک‬ ‫رکه‬ ‫درگاهی‬VLAN‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫یمنتقل‬ ‫را‬ ●Trunk ●‫تجهیز‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫فیزیکی‬ ‫ارتباط‬ ‫یک‬ –‫چندین‬ ‫ترافیک‬ ‫رکه‬VLAN‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫یمنتقل‬ ‫را‬ ●‫هر‬ ‫ههای‬‌‫ا‬ ‫داد‬ ‫جداسازی‬VLAN –‫شناسه‬ ‫یک‬ ‫خود‬ ‫هدر‬ ‫در‬ ‫فریم‬VLAN‫دارد‬
 71. 71. VLAN‫و‬Trunking ●‫یمزایای‬VLAN‫و‬Trunking ●‫ها‬ ‫اینترفیس‬ ‫از‬ ‫اقتصادی‬ ‫استفاده‬ ●‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬ ‫رکاراتری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫تهای‬‌‫ا‬ ‫قابلی‬ ‫از‬ ‫سوییچ‬ ●‫پیکربندی‬VLAN ●‫باشد‬ ‫پیچیده‬ ‫یتواند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ●‫است‬ ‫دقیق‬ ‫طراحی‬ ‫یمند‬ ‫نیاز‬ –‫رکنند‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫یتوانند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫رکاربر‬ ‫رکه‬ ‫شوید‬ ‫یمطمئن‬ –‫رکه‬ ‫شوید‬ ‫یمطمئن‬VLAN‫دارند‬ ‫تعایمل‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫تجهیزات‬ ‫بقیه‬ ‫با‬ ‫ها‬
 72. 72. STP (Spanning Tree Protocol) ●‫استاندارد‬IEEE 802.1D ●‫لیه‬ ‫در‬Data link‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫رکار‬ ●‫ایجاد‬ ‫از‬loop‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫جلوگیری‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫حلقه‬ ‫یا‬ ●‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫یمسیر‬ ●،‫یرکنند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫رکایمل‬ ‫را‬ ‫حلقه‬ ‫رکه‬ ‫هایی‬ ‫لینک‬block‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ●‫یمرحله‬ ‫سه‬ ●‫انتخاب‬root bridge‫یمبنای‬ ‫بر‬Bridge ID ●‫بین‬ ‫یممکن‬ ‫های‬ ‫یمسیر‬root bridge‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ●‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫را‬ ‫نیستند‬ ‫یمسیر‬ ‫رکوتاهترین‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫رکه‬ ‫هایی‬ ‫لینک‬
 73. 73. STP (Spanning Tree Protocol) ‫شکل‬۶-۲۱‫سوییچ‬ ‫با‬ ‫گسترده‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬
 74. 74. STP (Spanning Tree Protocol) ‫شکل‬۶-۲۲‫توسط‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫اهای‬ ‫مسیر‬STP
 75. 75. STP (Spanning Tree Protocol) ●‫تاریخچه‬ ●‫دهه‬ ‫در‬۱۹۸۰‫شد‬ ‫یمعرفی‬ –‫پروتکل‬STP‫بود‬ ‫رکند‬ ‫بسیار‬ ‫اولیه‬ ●RSTP‫یا‬Rapid Spanning Tree Protocol –‫جدیدتر‬ ‫نسخه‬ –‫استاندارد‬IEEE 802.1w ●‫و‬ ‫سیسکو‬Extreme –‫هستند‬ ‫دارا‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اختصاصی‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ●‫ندارد‬ ‫نیازی‬ ‫پیکربندی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ –‫است‬ ‫یموجود‬ ‫سوییچ‬ ‫مافزار‬‌‫ا‬ ‫نر‬ ‫در‬
 76. 76. Content‫و‬Multilayer Switches ●‫لیه‬ ‫سوییچ‬۳)routing switch( ●‫لیه‬ ‫ههای‬‌‫ا‬ ‫داد‬۳‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫تفسیر‬ ‫را‬ ●‫لیه‬ ‫سوییچ‬۴ ●‫لیه‬ ‫ههای‬‌‫ا‬ ‫داد‬۴‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫تفسیر‬ ‫را‬ ●Content switch‫یا‬Application switch ●‫لیه‬ ‫ههای‬‌‫ا‬ ‫داد‬۴‫تا‬۷‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫تفسیر‬ ‫را‬ ●‫یمزایا‬ ●‫ایمنیتی‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ،‫آیمارها‬ ‫نگهداری‬ ،‫پیشرفته‬ ‫فیلترینگ‬
 77. 77. Content‫و‬Multilayer Switches ●‫یمعایب‬ ●‫ندارند‬ ‫یمشخصی‬ ‫استاندارد‬ –‫لیه‬ ‫های‬ ‫سوییچ‬ ‫یهای‬‌‫ا‬ ‫ویژگ‬۳‫و‬۴‫هستند‬ ‫یمتنوع‬ ‫بسیار‬ ●‫لیه‬ ‫سوییچ‬ ‫بین‬ ‫تشخیص‬۳‫لیه‬ ‫و‬۴ ●‫است‬ ‫رکننده‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ●‫بالتر‬ ‫ههای‬‌‫ا‬ ‫لی‬ ‫های‬ ‫سوییچ‬ ●‫لیه‬ ‫های‬ ‫سوییچ‬ ‫از‬ ‫گرانتر‬ ‫برابر‬ ‫سه‬ ‫تا‬ ‫ل‬ً ‫یمعمو‬۲ ●‫در‬Backbone‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬
 78. 78. Router
 79. 79. Router ●‫پورت‬ ‫چند‬ ‫تجهیز‬ ‫یک‬ ●‫شبکه‬ ‫های‬ ‫نود‬ ‫بین‬ ‫داده‬ ‫هدایت‬ ●LAN‫و‬WAN‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫یمتصل‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ –‫یمتفاوت‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫و‬ ‫انتقال‬ ‫سرعت‬ ●‫)لیه‬ ‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫رکار‬ ‫شبکه‬ ‫لیه‬ ‫در‬۳( ●‫دیگری‬ ‫به‬ ‫سگمنت‬ ‫یا‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫داده‬ ‫هدایت‬ ●‫یمنطقی‬ ‫دهی‬ ‫آدرس‬ ●‫پروتکل‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ●‫پل‬ ‫و‬ ‫سوییچ‬ ‫از‬ ‫رکندتر‬ ●‫لیه‬ ‫ههای‬‌‫ا‬ ‫داد‬ ‫تفسیر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬۳‫دارد‬ ‫را‬ ‫بالتر‬ ‫و‬
 80. 80. Router ●‫در‬ ‫تکی‬ ‫های‬ ‫روتر‬LAN ●‫لیه‬ ‫های‬ ‫سوییچ‬ ‫با‬۳‫یشوند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫جایگزین‬ ●‫روتر‬ ‫یمورد‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫جالب‬ ‫نکته‬ ●‫اینترنتی‬ ‫بزرگ‬ ‫نقاط‬ ‫اتصال‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ●‫تلفنی‬ ‫های‬ ‫تماس‬ ‫رکردن‬ ‫دیجیتال‬
 81. 81. ‫کار‬ ‫و‬ ‫یها‬‌‫ا‬ ‫ویژگ‬Router‫ها‬ ●‫هوشمند‬ ●(‫سوییچ‬ ‫)یمانند‬ ‫نود‬ ‫یمحل‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫زیر‬ ●‫نود‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫یمسیر‬ ‫سریعترین‬ ‫و‬ ‫رکوتاهترین‬ ‫تعیین‬ ●‫شبکه‬ ‫یمتفاوت‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫ارتباط‬ ●‫در‬LAN‫و‬ ‫ها‬WAN‫بزرگ‬ ‫های‬ ●‫است‬ ‫نیاز‬ ‫روتر‬ ‫به‬ ‫ا‬ً ‫اساس‬ ●‫روتر‬ ‫اجزاء‬ ●‫یمدیریت‬ ‫رابط‬ ،‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫ههای‬‌‫ا‬ ‫درگا‬ ،‫حافظه‬ ،‫عایمل‬ ‫سیستم‬ ،‫داخلی‬ ‫پردازنده‬
 82. 82. ●‫یماژولر‬ ‫های‬ ‫روتر‬ ●‫شکاف‬ ‫چندین‬ –‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫رابط‬ ‫چندین‬ ‫یتواند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ●‫ارزان‬ ‫های‬ ‫روتر‬ ●‫رکوچک‬ ‫دفاتر‬ ‫و‬ ‫خانه‬ ‫یمختص‬ ‫شکل‬۶-۲۳router‫اها‬
 83. 83. ‫کار‬ ‫و‬ ‫یها‬‌‫ا‬ ‫ویژگ‬Router‫ها‬ ●‫روتر‬ ‫وظایف‬ ●‫یمتفاوت‬ ‫ههای‬‌‫ا‬ ‫شبک‬ ‫ارتباط‬ ●‫لیه‬ ‫دهی‬ ‫آدرس‬ ‫تفسیر‬۳ ●‫داده‬ ‫عبور‬ ‫یمسیر‬ ‫بهترین‬ ‫تعیین‬ ●‫ترافیک‬ ‫یمسیریابی‬ ●‫اختیاری‬ ‫وظایف‬ ●‫انتقال‬ ‫رکردن‬ ‫فیلتر‬broadcast ●‫ایمنیت‬ ‫و‬ ‫ترافیک‬ ‫در‬ ‫یمحدودیت‬ ‫رکردن‬ ‫فعال‬ ●‫رکردن‬ ‫فراهم‬fault tolerance ●‫یمشکل‬ ‫رکشف‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫ترافیک‬ ‫نظارت‬
 84. 84. ‫کار‬ ‫و‬ ‫یها‬‌‫ا‬ ‫ویژگ‬Router‫ها‬ ●‫شبکه‬ ‫ههای‬‌‫ا‬ ‫داد‬ ‫هدایت‬ ●Static routing –‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫یمشخص‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫نود‬ ‫بین‬ ‫یمسیر‬ ‫شبکه‬ ‫یمدیر‬ ●Dynamic routing –‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫یمشخص‬ ‫را‬ ‫نود‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫یمسیر‬ ‫بهترین‬ ‫خودرکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫روتر‬ –‫یا‬ ‫یمسیرها‬ ‫جدول‬Routing table ●‫نصب‬ –‫رکوچک‬ ‫دفاتر‬ ‫و‬ ‫خانگی‬ ‫ههای‬‌‫ا‬ ‫شبک‬ ‫در‬ :‫ساده‬ –‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫گسترش‬ ‫قابل‬ ‫شبکه‬ :‫برانگیز‬ ‫چالش‬
 85. 85. ‫کار‬ ‫و‬ ‫یها‬‌‫ا‬ ‫ویژگ‬Router‫ها‬ ‫شکل‬۶-۲۴‫گیری‬ ‫قرار‬router‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اها‬LAN
 86. 86. Routing Protocol ●‫یمسیر‬ ‫بهترین‬ ●‫نود‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫یمسیر‬ ‫ترین‬ ‫رکارآیمد‬ ●:‫به‬ ‫بسته‬ –‫تعداد‬hop‫نود‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫ها‬ –‫شبکه‬ ‫فعلی‬ ‫فعالیت‬ –‫دسترس‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫لینک‬ –‫شبکه‬ ‫انتقال‬ ‫سرعت‬ –‫توپولوژی‬ ●‫با‬Routing Protocol‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫یمشخص‬
 87. 87. Routing Protocol ●Routing Protocol ●‫روتر‬ ‫ارتباط‬ ●‫شبکه‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ –‫یمسیر‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ –‫ساخت‬Routing table ●‫یا‬ ‫روتر‬ ‫همگرایی‬ ‫زیمان‬routing convergence time ●‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫صرف‬ ‫یمسیر‬ ‫بهترین‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫روتر‬ ‫رکه‬ ‫زیمانی‬ –‫شبکه‬ ‫در‬ ‫آیمده‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫خرابی‬ ‫و‬ ‫تغییرات‬
 88. 88. Distance-Vector: RIP, RIPv2, BGP ●Distance-vector routing protocol ●‫یمقصد‬ ‫تا‬ ‫فاصله‬ ‫یمبنای‬ ‫بر‬ ‫یمسیر‬ ‫بهترین‬ ‫یمحاصبه‬ ●‫فارکتورها‬ –Hop, latency‫شبکه‬ ‫ترافیک‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ●RIP‫یا‬Routing Information Protocol ●‫تعداد‬ ‫فارکتور‬ ‫تنها‬hop‫هاست‬ ‫نود‬ ‫بین‬ ‫ها‬ –‫به‬ ‫یمحدود‬۱۵ –Interior routing protocol –‫پایین‬ ‫ایمنیت‬ ‫و‬ ‫رکند‬
 89. 89. Distance-Vector: RIP, RIPv2, BGP ●RIPv2 ●‫ترافیک‬Broadcast‫بیشتر‬ ‫ایمنیت‬ ‫و‬ ‫رکمتر‬ ●‫از‬۱۵hop‫رود‬ ‫فراتر‬ ‫یتواند‬‌‫ا‬ ‫نم‬ ●‫یگیرد‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫یمورد‬ ‫رکمتر‬ ●BGP‫یا‬‌Border Gateway Protocol ●‫یمختص‬ ‫مهای‬‌‫ا‬ ‫پیغا‬ ‫توسط‬ ‫ارتباطات‬‌BGP ●‫یرکنند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫یمشخص‬ ‫را‬ ‫یمسیر‬ ‫بهترین‬ ‫زیادی‬ ‫فارکتورهای‬ ●(‫اینترنت‬ ‫ترافیک‬ ‫برای‬ ‫ب‬‌‫ا‬ ‫)یمناس‬ ‫هتر‬‌‫ا‬ ‫پیچید‬ ‫بسیار‬
 90. 90. Link-State: OSPF, IS-IS ●Link-state routing protocol ●‫یگذارند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اطلعات‬ ‫های‬ ‫روتر‬ –‫را‬ ‫یمسیر‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫استخراج‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫نقشه‬ ‫یمستقل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫روتر‬ ‫هر‬ ‫ینماید‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫انتخاب‬ ●OSPF‫یا‬Open Shortest Path First ●‫روتر‬ ‫یمرزی‬ ‫یا‬ ‫داخلی‬ ‫استفاده‬ ●‫یمحدودیت‬hop‫ندارد‬ ●‫یمسیر‬ ‫بهترین‬ ‫یمحاسبه‬ ‫برای‬ ‫پیچیده‬ ‫الگوریتم‬ ●‫روتر‬ ‫هر‬OSPF –‫یرکند‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫ایجاد‬ ‫های‬ ‫روتر‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫یک‬
 91. 91. Link-State: OSPF, IS-IS ●IS-IS‫یا‬Intermediate System to Intermediate System ●‫توسط‬ISO‫شده‬ ‫وضع‬ ●‫یا‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫روتر‬interior router ●‫از‬ ‫رکمتر‬OSPF‫است‬ ‫یمعمول‬
 92. 92. Hybrid: EIGRP ●Hybrid ●‫یهای‬‌‫ا‬ ‫ویژگ‬Link-state‫و‬distance-vector‫است‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ●EIGRP‫یا‬Enhanced Interior Gateway Routing Protocol –‫سیسکو‬ ‫های‬ ‫روتر‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ●‫یمزایای‬EIGRP –‫پایین‬ ‫شبکه‬ ‫سرباز‬ ،‫سریع‬ ‫همگرایی‬ ‫زیمان‬ –‫رکمتر‬ ‫یمصرف‬ ‫و‬ ‫پیکربندی‬ ‫در‬ ‫هتر‬‌‫ا‬ ‫ساد‬cpu‫به‬ ‫نسبت‬OSPF –‫پروتکل‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ –‫بزرگ‬ ‫بسیار‬ ‫ههای‬‌‫ا‬ ‫شبک‬ ‫برای‬ ‫یمناسب‬
 93. 93. Gateways and Other Multifunction Devices
 94. 94. Gateways and Other Multifunction Devices ●Gateway ●‫شبکه‬ ‫تافزار‬‌‫ا‬ ‫سخ‬ ‫و‬ ‫مافزار‬‌‫ا‬ ‫نر‬ ‫از‬ ‫های‬‌‫ا‬ ‫یمجموع‬ –‫همگون‬ ‫نا‬ ‫شبکه‬ ‫دو‬ ‫ارتباط‬ ●‫یمختلف‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫و‬ ‫ارتباطی‬ ‫شکل‬ ،‫یمعماری‬ ‫با‬ ‫سیستم‬ ‫دو‬ ‫ارتباط‬ ●‫هها‬‌‫ا‬ ‫داد‬ ‫یمجدد‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ●‫ها‬ ‫فریم‬ ‫یمین‬ ،‫ارتباطی‬ ‫تجهیزات‬ ،‫ها‬ ‫یمیکرورکایمپیوتر‬ ،‫سرورها‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫هسازی‬‌‫ا‬ ‫پیاد‬ ●‫بترین‬‌‫ا‬ ‫یمحبو‬gateway‫ها‬ ●E-mail gateway, Internet gateway, LAN gateway, Voice/data gateway, Firewall
 95. 95. ‫منابع‬ ●‫یفر‬‌‫ا‬ ‫اسلیم‬ ‫بهراد‬ :‫یمترجم‬ ‫و‬ ‫رکننده‬ ‫تهیه‬ ●:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬b.eslamifar@gmail.com ●PersianNetworks ‫در‬ ‫یمن‬ ‫تهای‬‌‫ا‬ ‫نوش‬ ‫وب‬ ●‫یمن‬ ‫شخصی‬ ‫تهای‬‌‫ا‬ ‫نوش‬ ‫وب‬ ●‫رکتاب‬Network+ Guide to Networks ●:‫نویسنده‬Tamara Dean ●‫پنجم‬ ‫ویرایش‬ ●‫سایت‬http://samsclass.info » ‫گنو‬ ‫آزاد‬ ‫یمستندات‬ ‫یمجوز‬ ‫تحت‬ ،‫توزیع‬ ‫و‬ ،‫تغییر‬ ،‫استفاده‬ ‫حق‬GFDL.‫یشود‬‌‫ا‬ ‫یم‬ ‫توصیه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ،‫داده‬ «

×