Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chapter 04 - introduction to tcpip protocols

293 views

Published on

Network+ teaching slides
This is persian translation from english slides
Feel free to edit,fork and use.

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

Chapter 04 - introduction to tcpip protocols

 1. 1. + ‫شبکه‬ ‫آموزش‬ ‫راهنمای‬Network ‫چهارم‬ ‫درس‬‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫بر‬ ‫های‬‌‫ا‬ ‫مقدم‬ :TCP/IP ‫پاییز‬۹۰ ‫فر‬ ‫اسلیمی‬ ‫بهراد‬ b.eslamifar@gmail.com www.linuxmotto.ir
 2. 2. ‫اهداف‬ ●‫اصلی‬ ‫لاهای‬‌‫ه‬ ‫پروتک‬ ‫وظایف‬ ‫تشریح‬ ‫و‬ ‫شناخت‬TCP/IP ●‫اهای‬ ‫پروتکل‬ ‫ارتباط‬ ‫تشریح‬TCP/IP‫یمدل‬ ‫هاهای‬‌‫ه‬ ‫لی‬ ‫با‬OSI ●‫داهی‬ ‫آدرس‬ ‫ساختار‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫آشنا‬TCP/IP‫اهای‬ ‫پروتکل‬ ‫در‬IPv4‫و‬IPv6 ●‫اهای‬ ‫پروتکل‬ ‫لیگیری‬‌‫ه‬ ‫شک‬ ‫دلیل‬ ‫و‬ ‫هسازی‬‌‫ه‬ ‫پیاد‬ ‫نحوه‬ ‫تشریح‬DNS‫و‬DHCP ●‫کلیدی‬ ‫اهای‬ ‫سرویس‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫اهای‬ ‫پورت‬ ‫شناخت‬TCP/IP ●‫لیه‬ ‫یمعمول‬ ‫پرتکل‬ ‫یمعرفی‬Application‫در‬TCP/IP
 3. 3. ‫مشخصات‬TCP/IP Transmission Control Protol/Internet Protocol ●‫یا‬ ‫پروتکلی‬ ‫یمجموعه‬Protocol Suite ●TCP/IP ●‫لاها‬‌‫ه‬ ‫پروتک‬ ‫زیر‬ –TCP, IP UDP ,ARP ●‫دفاع‬ ‫وزارت‬ ‫توسط‬ ‫توسعه‬ ●ARPANET‫داهه‬۱۹۶۰ –‫اینترنت‬ ‫پایه‬
 4. 4. ‫مشخصات‬TCP/IP ●‫یمحبوبیت‬ ●‫پایین‬ ‫قیمت‬ ●‫اهمنام‬ ‫غیر‬ ‫اهای‬ ‫بستر‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ●‫باز‬ ‫طبیعت‬ ●‫یمسیریابی‬ ‫قابل‬ –‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ارتباط‬ ‫ایمکان‬LAN‫یا‬LAN segment ●‫یمنعطف‬ –‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫اجرا‬ ‫هاها‬‌‫ه‬ ‫رسان‬ ‫و‬ ‫اها‬ ‫عایمل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫یمخلوطی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ –‫دارد‬ ‫بیشتر‬ ‫پیکربندی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ :‫عیب‬
 5. 5. ‫مدل‬TCP/IP‫مقابل‬ ‫در‬OSI ‫شکل‬۴-۰‫مدل‬OSI‫مدل‬ ‫مقابل‬ ‫در‬TCP/IP‫همان‬ ‫یا‬DoD
 6. 6. ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬TCP/IP
 7. 7. ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬TCP/IP ‫شکل‬۴-۰‫های‬ ‫پروتکل‬ ‫مجموعه‬TCP/IP
 8. 8. ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬TCP/IP ●‫اهای‬ ‫پروتکل‬ ‫زیر‬ ‫یمجموعه‬TCP/IP ●‫لیه‬ ‫در‬Transport‫یا‬Network‫یکنند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫کار‬ ●‫یکنند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫فرااهم‬ ‫اها‬ ‫لیه‬ ‫بقیه‬ ‫در‬ ‫اها‬ ‫پروتکل‬ ‫بقیه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫پایه‬ ‫سرویس‬ ●‫در‬ ‫اها‬ ‫پروتکل‬ ‫یمهمترین‬TCP/IP ●TCP ●IP
 9. 9. TCP ‫یا‬ Transmission Control Protocol ●‫لیه‬ ‫پروتکل‬Transport ●‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫فرااهم‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫برای‬ ‫یمطمئن‬ ‫سرویسی‬ ●‫یا‬ ‫یگرا‬ ‫اتصال‬ ‫پروتکل‬ ‫زیر‬connection oriented –‫توسط‬ ‫را‬ ‫اتصال‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫از‬ ‫قبل‬tcp handshake‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫برقرار‬ ●sequencing‫و‬checksums ●‫جریان‬ ‫کنترل‬flow control –‫یمنتظر‬ ‫بیشتر‬ ‫ارسال‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫داهنده‬ ‫انتقال‬ack‫ییماند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ●‫فریمت‬tcp segment ●‫لیه‬ ‫در‬network‫پروتکل‬ ‫توسط‬IP‫انکپسوله‬encapsulate‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ●‫پروتکل‬ ‫داده‬ ‫بخش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬IP‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫لیه‬ ‫این‬ ‫تحویل‬
 10. 10. TCP Segment ‫شکل‬۴-۱TCP Segment
 11. 11. ‫مهم‬ ‫شهای‬‌‫ا‬ ‫بخ‬TCP Header ●Flags‫هخصوص‬‌‫ه‬ ‫ب‬syn‫و‬ack ●‫اهدف‬segment‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫یمشخص‬ ‫را‬ ●Source port‫و‬Destination port ●‫یرساند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫یمقصد‬ ‫کایمپیوتر‬ ‫در‬ ‫یمناسب‬ ‫پروسه‬ ‫ه‬‌‫ه‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫پروسه‬ ●SEQ number‫و‬ACK number ●‫کردن‬ ‫یمنظم‬ ‫برای‬segment‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬ ‫درست‬ ‫ترتیب‬ ‫در‬ ‫اها‬
 12. 12. TCP Handshake ●‫کایمپیوتر‬A‫یک‬syn‫کایمپیوتر‬ ‫به‬B‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫ارسال‬ ●SYN flag‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫ست‬ –‫فیلد‬SEQ‫ییگیرد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تصادفی‬ ‫یمقدار‬ ‫یک‬ : –‫فیلد‬ACK‫است‬ ‫خالی‬ : ●‫کایمپیوتر‬B‫یک‬ ‫با‬syn/ack‫یداهد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫جواب‬ ●SYN‫و‬ACK flag‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫ست‬ –‫فیلد‬SEQ‫کایمپیوتر‬ :B‫یداهد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫اولیه‬ ‫تصادفی‬ ‫یمقدار‬ ‫یک‬ –‫فیلد‬ACK‫تصادفی‬ ‫یمقدار‬ :SEQ‫کایمپیوتر‬A‫علوه‬ ‫به‬۱‫ییگیرد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ●‫کایمپیوتر‬A‫با‬ACK‫یداهد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫جواب‬ ●‫فیلد‬SEQ‫کایمپیوتر‬ ‫تصادفی‬ ‫یمقدار‬ :A‫علوه‬ ‫به‬۱ ●‫فیلد‬ACK‫کایمپیوتر‬ ‫تصادفی‬ ‫یمقدار‬ :B‫علوه‬ ‫به‬۱
 13. 13. ‫جلسه‬ ‫یک‬ ‫پایان‬TCP ●FIN flag‫است‬ ‫انتقال‬ ‫پایان‬ ‫نشانه‬
 14. 14. ‫شکل‬۴-۳Establishing a TCP connection
 15. 15. ‫توسط‬ ‫نمایش‬wireshark ● Relative SEQ and ACK numbers at top ● Absolute SEQ and ACK values at bottom, in hexadecimal
 16. 16. UDP (User Datagram Protocol) ●‫لیه‬ ‫پروتکل‬transport ●‫نایمطمئن‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ●‫سرویس‬connctionless‫لیه‬transport –‫ندارد‬ ‫اطلعی‬ ‫اها‬ ‫بسته‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫از‬ –‫است‬ ‫رسیده‬ ‫بسته‬ ‫که‬ ‫یکند‬‌‫ه‬ ‫نم‬ ‫تضمین‬ –‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫خطایی‬ ‫کشف‬ ‫اهیچ‬ ●‫کننده‬ ‫جلب‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫ویژیگی‬ ‫بدن‬ –‫از‬tcp‫است‬ ‫کاراتر‬ ●‫یمفید‬ ‫شرایط‬ ●‫است‬ ‫یمناسب‬ ‫بسیار‬ ‫اطلعات‬ ‫سریع‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬
 17. 17. UDP (User Datagram Protocol) ‫شکل‬۴-۴A UDP segment
 18. 18. IP (Internet Protocol) ●‫شبکه‬ ‫لیه‬ ‫پروتکل‬ ●‫ساهای‬‌‫ه‬ ‫آدر‬ ‫طریق‬ ‫از‬IP‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫اهدایت‬ ‫را‬ ‫اها‬ ‫بسته‬ ●TCP/IP‫هاهای‬‌‫ه‬ ‫شبک‬ ‫در‬ ‫را‬internetwork‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫فعال‬ –‫یا‬ ‫اها‬ ‫یمسیریاب‬router‫یبرند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫دیگر‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اها‬ ‫بسته‬ ‫اها‬ ●‫و‬ ‫یمطمئن‬ ‫نا‬ ‫پروتکل‬ ‫یک‬conncetionless ●،‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫هاها‬‌‫ه‬ ‫داد‬ ‫تحویل‬ ‫برای‬ ‫تضمینی‬handshake‫نیست‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫ای‬ ●‫یمانند‬ ‫یکنند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫فرااهم‬ ‫را‬ ‫اطمینال‬ ‫این‬ ‫بالتر‬ ‫لیه‬ ‫اهای‬ ‫پروتکل‬tcp
 19. 19. IP (Internet Protocol) ‫شکل‬۴-۵‫یک‬IP datagram
 20. 20. ‫مهم‬ ‫شهای‬‌‫ا‬ ‫بخ‬IP Header ●TTL‫یا‬Time to Live ●) ‫روتر‬ ‫اهر‬ ‫از‬hop‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫کم‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫رد‬ ‫که‬ ( ●‫وقتی‬ttl‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫حذف‬ ‫بسته‬ ‫رسید‬ ‫صفر‬ ‫به‬ ●‫آدرس‬IP‫یمقصد‬ ‫و‬ ‫یمبدأ‬ ●‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬ ‫جواب‬ ‫یگرفتن‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫تحویل‬ ‫برای‬
 21. 21. ICMP (Internet Control Message Protocol) ●‫لیه‬ ‫پروتکل‬Network ●‫یداهد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫یگزارش‬ ‫را‬ ‫یموفق/نایموفق‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ●‫یداهد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫یگزارش‬ ‫کننده‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫یموفق‬ ‫نا‬ ‫انتقال‬ ●Network congestion ●‫یمقصد‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫نرسیدن‬ ●‫شده‬ ‫یمنقضی‬ :‫داده‬ ‫حذف‬TTL ●ICMP‫کند‬ ‫اصل ح‬ ‫را‬ ‫خطا‬ ‫یتواند‬‌‫ه‬ ‫نم‬ ●‫یگذارد‬ ‫یمی‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫شبکه‬ ‫یابی‬ ‫عیب‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫اطلعات‬
 22. 22. IGMP (Internet Group Management Protocol) ●‫شبکه‬ ‫لیه‬ ‫پروتکل‬ ●‫یمدیریت‬Multicasting ●‫کند‬ ‫ارسال‬ ‫داده‬ ‫اها‬ ‫نود‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫یگروه‬ ‫به‬ ‫نود‬ ‫یک‬ ‫یداهد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫اجازه‬ ●‫استفاده‬ ●Internet teleconferencing ●‫یکنند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫ارسال‬ ‫یکدیگر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ترافیک‬ ‫اهای‬ ‫یگزارش‬ ‫اهای‬ ‫روتر‬
 23. 23. ARP (Address Resolution Protocol) ●‫شبکه‬ ‫لیه‬ ‫پروتکل‬ ●‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬MAC Address‫آدرس‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫از‬IP ●ARP Table‫یا‬ARP Cache ●‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫اها‬ ‫نگاشت‬ ‫اها‬ ‫کایمپیوتر‬mac‫به‬ip‫یدارند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫نگه‬ ‫را‬ ●‫کارایی‬ ‫افزایش‬ ●‫دستور‬ ‫توسط‬arp‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫کنترل‬
 24. 24. ‫آزمایش‬ARP ● ARP -D * ● ‫کردن‬ ‫پاک‬ arp cache ● ARP -A ● Arp cache ‫داهد‬ ‫یمی‬ ‫نمایش‬ ‫را‬
 25. 25. RARP (Reverse Address Resolution Protocol) ●‫آدرس‬ ‫تبدیل‬MAC‫به‬IP ●‫با‬ ‫یمتداول‬ ‫غیر‬–DHCP‫است‬ ‫شده‬ ‫جایگزین‬
 26. 26. ‫دهی‬ ‫آدرس‬IPv4
 27. 27. ‫دهی‬ ‫آدرس‬IPv4 ●‫یشناسد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫آدرس‬ ‫تا‬ ‫دو‬ ‫هاها‬‌‫ه‬ ‫شبک‬ ●) ‫یمنطقی‬Network layer( ●) ‫فیزیکی‬Physical network( ●‫پروتکل‬IP‫یا‬ ‫یمنطقی‬ ‫داهی‬ ‫آدرس‬logical‫یداهد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ●‫یاها‬‌‫ه‬ ‫ویژیگ‬ ●‫آدرس‬۳۲‫فرد‬ ‫به‬ ‫یمنحصر‬ ‫بیتی‬ –‫اکتت‬ ‫چهار‬ ‫به‬octet‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫تقسیم‬ –‫شوند‬ ‫یمی‬ ‫جدا‬ ‫اهم‬ ‫از‬ ‫نقطه‬ ‫با‬ ●:‫یمثال‬192.168.112.20
 28. 28. ‫دهی‬ ‫آدرس‬IPv4 ●‫آدرس‬ ‫اطلعات‬IP ●‫روی‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫کلس‬octet‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫یمشخص‬ ‫اول‬ –Class A, Class B, Class C ‫جدول‬۴-۱‫سهای‬‌‫اه‬ ‫کل‬TCP/IP‫معمول‬
 29. 29. ‫دهی‬ ‫آدرس‬IPv4 ●‫کلس‬D‫و‬E(‫یشوند‬‌‫ه‬ ‫نم‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫چیگاه‬‌‫ه‬ ‫)اهی‬ ‫یشوند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ●‫کلس‬D‫از‬ :۲۲۴‫تا‬۲۳۰ –Multicasting ●‫کلس‬E‫از‬ :۲۴۰‫تا‬۲۵۴ –‫آزیمایشی‬ ‫استفاده‬ ●‫دارای‬ ‫بیت‬ ‫اهشت‬۲۵۶‫است‬ ‫ترکیب‬ ●‫از‬ ‫هاهای‬‌‫ه‬ ‫شبک‬ ‫در‬۱‫تا‬۲۵۴‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬ ●۰‫است‬ ‫شده‬ ‫رزرو‬ ‫اعداد‬ ‫جزو‬ : –10.0.0.0 ●۲۵۵‫انتقال‬ ‫برای‬ :broadcast‫است‬ ‫شده‬ ‫رزور‬ –255.255.255.255
 30. 30. ‫دهی‬ ‫آدرس‬IPv4 ●‫کلس‬ ‫در‬ ‫تجهیزات‬A ●‫)بیت‬ ‫است‬ ‫یمشترک‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اکتت‬ ‫اولین‬۰‫تا‬۷( –Network ID ●‫)بیت‬ ‫چهارم‬ ‫تا‬ ‫دوم‬ ‫اکتت‬ ‫از‬ :‫اهاست‬۸‫تا‬۳۱( ●‫کلس‬ ‫در‬ ‫تجهیزات‬‌B ●‫)بیت‬ ‫است‬ ‫یمشترک‬ ‫اول‬ ‫اکتت‬ ‫دو‬۰‫تا‬۱۵( ●‫)بیت‬ ‫چهارم‬ ‫و‬ ‫سوم‬ ‫اکتت‬ :‫اهاست‬۱۶‫تا‬۳۱( ●‫کلس‬ ‫در‬ ‫تجهیزات‬C ●‫)بیت‬ ‫است‬ ‫یمشترک‬ ‫اول‬ ‫اکتت‬ ‫سه‬۰‫تا‬۲۳( ●‫)بیت‬ ‫چهارم‬ ‫اکتت‬ :‫اهاست‬۲۴‫تا‬۳۱(
 31. 31. ●‫نیاز‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫آدرس‬ ●‫نسخه‬6‫داهی‬ ‫آدرس‬IP‫شد‬ ‫ارائه‬ ‫شکل‬۴-۸‫سهای‬‌‫اه‬ ‫آدر‬IP‫آنها‬ ‫سهای‬‌‫اه‬ ‫کل‬ ‫و‬
 32. 32. ‫دهی‬ ‫آدرس‬IPv4 ●‫آدرس‬Loopback ●‫برابر‬ ‫اول‬ ‫اکتت‬127)127.0.0.1( ●‫تست‬loopback ●‫یموجود‬ ‫یماشین‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫تلش‬ ●‫یابی‬ ‫عیب‬ ‫برای‬ ‫قدرتمند‬ ‫ابزار‬ ●Windows ●‫دستور‬ipconfig ●Unix,Linux ●‫دستور‬ifconfig
 33. 33. ‫دهی‬ ‫آدرس‬IPv4 ‫شکل‬۴-۹‫دستور‬ ‫خروجی‬ipconfig /all‫ویندوز‬ ‫در‬
 34. 34. ‫دهی‬ ‫آدرس‬IPv4 ‫شکل‬۴-۱۰‫دستور‬ ‫خروجی‬ifconfig -a‫لینوکس‬ ‫در‬
 35. 35. ‫نقطه‬ ‫با‬ ‫جداسازی‬ ‫و‬ ‫دسیمال‬ ‫و‬ ‫باینری‬ ‫نمایش‬ ●‫از‬ ‫یمقداری‬ ‫باینری‬ ‫اکتت‬ ‫اهر‬۰‫تا‬۲۵۵‫ییگیرد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫دسیمال‬ ●‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫جدا‬ ‫بعدی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫دسیمال‬ ‫بخش‬ ‫اهر‬ ‫نقطه‬ ●‫است‬ ‫باینری‬ ‫یمتناظر‬ ‫یمقدار‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫دسیمال‬ ‫آدرس‬ ‫اهر‬ ●‫اکتت‬ ‫اهر‬ ‫تبدیل‬ ●‫اها‬ ‫نطقه‬ ‫حذف‬
 36. 36. Subnet Mask ●‫بر‬ ‫یمبتنی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تجهیز‬ ‫اهر‬ ‫شناسایی‬TCP/IP ●‫عدد‬ ‫یک‬۳۲) ‫بیتی‬netmask( ●‫تشخیص‬subnet‫تجهیز‬ ‫اهر‬ –‫آدرس‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫ترکیب‬IP –‫از‬ ‫را‬ ‫شبکه‬segment‫یمطلع‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تجهیز‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ●‫آدرس‬ ‫که‬ ‫روشی‬ ‫اهمان‬ ‫طریق‬ ‫از‬IP‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫داده‬ ‫تخصیص‬ ●) ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫دستی‬DHCP(
 37. 37. ●Subnetting ●) ‫کوچکتر‬ ‫یمنطقی‬ ‫هاهای‬‌‫ه‬ ‫شبک‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫کلس‬ ‫یک‬ ‫تقسیم‬segment( –‫شبکه‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫یمنظور‬ ‫به‬ –‫ساهای‬‌‫ه‬ ‫آدر‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫استفاده‬IP‫آدرس‬ ‫کمبود‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ●Subnetmask‫به‬ ‫بسته‬ ‫یمختلف‬ ‫اهای‬subnetting‫شده‬ ‫انجام‬ ‫اهای‬ ●Supernetting ●‫کلس‬ ‫چند‬ ‫ترکیب‬IP‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬segment‫گتر‬‌‫ه‬ ‫بزر‬ ●‫هاها‬‌‫ه‬ ‫شبک‬ ‫پیشفرض‬ ‫طور‬ ‫به‬subnet‫از‬ ‫نشده‬IP‫یکنند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬ ‫اها‬ ‫جدول‬۴-۲subnetmask‫پیشفرض‬ ‫های‬
 38. 38. ‫سهای‬‌‫ا‬ ‫آدر‬ ‫دادن‬ ‫نسبت‬IP
 39. 39. ‫سهای‬‌‫ا‬ ‫آدر‬ ‫داده‬ ‫نسبت‬IP ●‫اها‬ ‫دولت‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫پشتیبانی‬ ‫اهای‬ ‫سازیمان‬ ●‫یداهند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫اختصاص‬ ‫اها‬ ‫سازیمان‬ ‫و‬ ‫اها‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آدرس‬ ‫اهای‬ ‫بلک‬ ●IANA, ICANN, RIRs ●‫از‬ ‫اها‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ISP‫ییگیرند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫تحویل‬ ‫آدرس‬ ●‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫یمنحصر‬ ‫آدرس‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫شبکه‬ ‫نود‬ ‫اهر‬ ●‫بسته‬ ‫ارسال/دریافت‬ ‫اینترنت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫یتواند‬‌‫ه‬ ‫نم‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬
 40. 40. ‫آدرس‬ ‫خودکار‬ ‫و‬ ‫ثابت‬ ‫دادن‬ ‫نسبت‬IP ●Static ip address ●‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫وارد‬ ‫تجهیز‬ ‫اهر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫دستی‬ ●‫داهد‬ ‫رخ‬ ‫انسانی‬ ‫خطای‬ ‫یتواند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ –‫یک‬IP) ‫شود‬ ‫وارد‬ ‫تجهیز‬ ‫دو‬ ‫روی‬ ‫بر‬duplicate( ●‫خودکار‬ ‫داهی‬ ‫آدرس‬ ●Bootp‫و‬DHCP ●‫خطای‬ ‫آیمدن‬ ‫پایین‬duplication
 41. 41. BOOTP (Bootstrap Protocol) ●‫اواسط‬۱۹۸۰ ●‫لیه‬ ‫پروتکل‬application ●‫یمرکزی‬ ‫لیست‬ ‫یک‬ ●‫ساهای‬‌‫ه‬ ‫آدر‬IP‫ساهای‬‌‫ه‬ ‫آدر‬ ‫به‬ ،MAC‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫داده‬ ‫نسبت‬ ‫تجهیز‬ ‫اهر‬ ●‫آدرس‬IP‫به‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬client‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫داده‬ ●Dynamic ip address ●‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫داده‬ ‫آدرس‬ ‫یک‬ ‫درخواست‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ●‫است‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬
 42. 42. BOOTP (Bootstrap Protocol) ●‫پروسه‬BOOTP ●‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫یمتصل‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫کلینت‬ ●‫پیغام‬ ‫یک‬broadcast‫درخواست‬ ‫و‬ ‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫ارسال‬IP‫نماید‬ ‫یمی‬ –‫آدرس‬MAC‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫ارسال‬ ‫پیغام‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شبکه‬ ‫کارت‬ ●BOOTP server‫آدرس‬MAC‫جدول‬ ‫در‬ ‫را‬MAC table‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫جستجو‬ ‫خود‬ ●‫یداهد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫پاسخ‬ ‫کلینت‬ ‫به‬ –Client IP address –Server IP address –Server host name –Default router IP address
 43. 43. BOOTP (Bootstrap Protocol) ●‫شبیه‬ ‫بسیار‬ ‫پروسه‬ ‫این‬RARP ●‫تفاوت‬ –‫درخواست/جواب‬RARP‫نیست‬ ‫یمسیریابی‬ ‫قابل‬ –RARP‫یتواند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫تنها‬IP‫کند‬ ‫یمشخص‬ ‫را‬ ‫کلینت‬ –BOOTP‫کند)یمانند‬ ‫یمشخص‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫اطلعات‬ ‫یتواند‬‌‫ه‬ ‫یم‬netmask( ●BOOTP‫از‬DHCP‫یماند‬ ‫عقب‬ ●‫است‬ ‫هتری‬‌‫ه‬ ‫پیچید‬ ‫ابزار‬ ●DHCP‫دارد‬ ‫کمتری‬ ‫پیکربندی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ –‫نگهداری‬BOOTP‫)جدول‬ ‫است‬ ‫یمشکل‬ ‫بسیار‬ ‫بزرگ‬ ‫شبکه‬ ‫در‬IP‫به‬MAC‫به‬ ‫تک‬ ‫باید‬ (‫شود‬ ‫نوشته‬ ‫یمدیرشبکه‬ ‫توسط‬ ‫تک‬
 44. 44. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ●‫آدرس‬ ‫یک‬ ‫شبکه‬ ‫تجهیز‬ ‫اهر‬ ‫به‬IP‫یداهد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫نسبت‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫یمنحصر‬ ●‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ●‫لیه‬ ‫پروتکل‬application ●‫توسط‬IETF‫برای‬ ‫جایگزینی‬ ‫عنوان‬ ‫)به‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬BOOTP( ●‫لکرد‬‌‫ه‬ ‫عم‬ ●‫شبیه‬BOOTP ●‫شبکه‬ ‫یمدیر‬ ‫برای‬ ‫کمتر‬ ‫بار‬ –‫جدول‬ ‫دستی‬ ‫یگسترش‬ ‫نیاز‬IP‫نیست‬ ‫اها‬
 45. 45. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬DHCP ●‫ساها‬‌‫ه‬ ‫آدر‬ ‫دادن‬ ‫اختصاص‬ ‫برای‬ ‫زیمان‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ●‫تصادفی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تکراری‬ ‫ساهای‬‌‫ه‬ ‫آدر‬ ‫دادن‬ ‫از‬ ‫جلویگیری‬ ●‫)یمانند‬ ‫خود‬ ‫تجهیز‬ ‫تا‬ ‫یداهد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫اجازه‬ ‫کاربران‬ ‫به‬laptop‫کنند‬ ‫جابجا‬ ‫را‬ ( ‫تنظیمات‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫آنکه‬ ‫بدون‬TCP/IP‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫آن‬
 46. 46. ‫پروسه‬DHCP Leasing ●‫آدرس‬ ‫یک‬ ‫تجهیز‬IP) ‫ییگیرد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫قرض‬ ‫را‬lease‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ( ●‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬ ‫یموقتی‬ ‫را‬ ‫آدرس‬ ‫تجهیز‬ –‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫یمحدود‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫زیمان‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ●Lease time ●‫است‬ ‫یگرفته‬ ‫را‬ ‫آدرس‬ ‫زیمان‬ ‫چه‬ ‫کلینت‬ ‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫یمشخص‬ ●‫شود‬ ‫آدرس‬ ‫کردن‬ ‫راها‬ ‫به‬ ‫یمجبور‬ ‫است‬ ‫یممکن‬ ‫کاربر‬ ●‫سرویس‬ ‫تنظیمات‬DHCP ●‫کنیم‬ ‫یمی‬ ‫یمشخص‬ ‫را‬ ‫آدرس‬ ‫رنج‬ ●‫کنیم‬ ‫یمی‬ ‫یمشخص‬ ‫را‬ ‫آدرس‬ ‫کردن‬ ‫راها‬ ‫زیمان‬
 47. 47. ‫پروسه‬DHCP Leasing ‫شکل‬۴-۱۱The DHCP leasing process
 48. 48. ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پایان‬DHCP lease ●‫زیمان‬ ‫شدن‬ ‫یمنقضی‬lease ●‫خودکار‬ –‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫یمشخص‬ ‫سرور‬ ‫تنظیمات‬ ‫در‬ ●‫دستی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ –‫جدید‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫یمتوقف‬ ‫یموجود‬ ‫سرویس‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫شبکه‬ ‫وارد‬ –‫ویندوز‬ ‫در‬ipconfig /release‫قدیمی‬ ‫آدرس‬ ‫کردن‬ ‫راها‬ ‫برای‬ –‫ویندوز‬ ‫در‬ipconfig /renew‫جدید‬ ‫آدرس‬ ‫یگرفتن‬ ‫برای‬
 49. 49. APIPA (Automatic Private IP Addressing) ●‫کند‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫یمعتبر‬ ‫آدرس‬ ‫داشتن‬ ‫بدون‬ ‫یتواند‬‌‫ه‬ ‫نم‬ ‫کلینت‬ ●‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬DHCP‫یافتد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫اتفاقی‬ ‫چه‬ ‫نباشد‬ ‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ●‫کار‬ ‫خود‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫یمایکروسافت‬ ‫شرکت‬ ‫ویندوز‬private IP ‫یداهد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫اختصاص‬ ●IANA‫است‬ ‫کرده‬ ‫رزور‬ ‫یمنظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫آدرس‬ ‫رنج‬ ‫یک‬ ●169.254.0.0‫تا‬169.254.255.255
 50. 50. APIPA (Automatic Private IP Addressing) ●APIPA ●‫رنج‬ ‫از‬ ‫تصادفی‬ ‫آدرس‬ ‫یک‬‫یداهد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫نسبت‬ ‫زیر‬ ● 169.254.y.x ●‫پیشفرض‬ ‫صورت‬ ‫به‬subnetmask‫کلس‬B‫یداهد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ●‫یمعایب‬ ●‫رنج‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫اهای‬ ‫کایمپیوتر‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫یتواند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫کایمپیوتر‬APIPA‫تماس‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ●‫شد‬ ‫وصل‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫رنج‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫یتوان‬‌‫ه‬ ‫نم‬ ‫یمعمولی‬ ‫حالت‬ ‫در‬
 51. 51. APIPA (Automatic Private IP Addressing) ●‫یمناسب‬ ‫استفاده‬APIPA ●‫بدون‬ :‫کوچک‬ ‫هاهای‬‌‫ه‬ ‫شبک‬DHCP ●‫برای‬ ‫نایمناسب‬APIPA ●‫با‬ ‫که‬ ‫هاهایی‬‌‫ه‬ ‫شبک‬subnet‫است‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫اهای‬ ●APIPA‫است‬ ‫فعال‬ ‫پیشفرض‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ●‫وجود‬ ‫اول‬DHCP‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫بررسی‬ ‫سرور‬ ●‫آدرس‬ ‫ایگر‬static‫یشود‬‌‫ه‬ ‫نم‬ ‫جستجو‬ ‫جدید‬ ‫آدرس‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نسبت‬ ●‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫رجیستری‬ ‫در‬
 52. 52. ‫نسخه‬ ‫دهی‬ ‫آدرس‬۶
 53. 53. ‫دهی‬ ‫آدرس‬IPv6 ●‫بعدی‬ ‫نسل‬IP‫یا‬Ipng ●‫جایگزین‬ ‫تدریج‬ ‫به‬IPv4‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ●‫از‬ ‫پشتیبانی‬IPv6 ●‫یکنند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫پشتیبانی‬ ‫شبکه‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫اها‬ ‫سرور‬ ،‫جدید‬ ‫اهای‬ ‫مافزار‬‌‫ه‬ ‫نر‬ ‫بیشتر‬ ●‫هسازی‬‌‫ه‬ ‫پیاد‬ ‫در‬ ‫تأخیر‬ ●‫زیرساخت‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫اهزینه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ●‫یمزایای‬IPv6 ●‫دارای‬header‫آدرس‬ ‫خودکار‬ ‫پیکربندی‬ ، ‫بتر‬‌‫ه‬ ‫یمناس‬ ‫قوانین‬ ‫دارای‬ ،‫بهتر‬ ‫ایمنیت‬ ،‫کاراتر‬ ●‫اها‬ ‫یمیلیارد‬IP‫بیشتر‬
 54. 54. ‫دهی‬ ‫آدرس‬IPv6 ●‫بین‬ ‫تفاوت‬IPv4‫و‬IPv6 ●‫اندازه‬ –‫نسخه‬۴:۳۲‫بیت‬ –‫نسخه‬۶‫تا‬ ‫اهشت‬ :۱۶) ‫بیت‬۱۲۸(‫بیت‬ –‫نسخه‬۶:۲‫توان‬ ‫به‬۹۶‫آدرس‬IP‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ●‫نمایش‬ –‫نسخه‬۴‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫جدا‬ ‫نقطه‬ ‫با‬ ‫توسط‬ ‫باینری‬ ‫اعداد‬ : –‫نسخه‬۶‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫جدا‬ : ‫با‬ ‫اهگزادسیمال‬ ‫اعداد‬ : –‫نسخه‬۶‫داد‬ ‫نمایش‬ :: ‫با‬ ‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫را‬ ‫اهم‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫صفر‬ ‫فیلداهای‬ :
 55. 55. ‫دهی‬ ‫آدرس‬IPv6‫ویندوز‬ ‫در‬۷
 56. 56. ‫دهی‬ ‫آدرس‬IPv6 ●‫تفاوت‬IPv6‫و‬IPv4 ●‫نمایش‬ –‫آدرس‬loopback‫در‬IPv6 ●0:0:0:0:0:0:0:1 ●‫صورت‬ ‫به‬ ‫اختصار‬ ‫طور‬ ‫به‬1‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ :: ●) ‫حوزه‬scope( –‫نسخه‬۶) ‫حوزه‬ ‫یتواند‬‌‫ه‬ ‫یم‬scope‫کند‬ ‫یمشخص‬ ‫را‬ ‫اها‬ ‫تکننده‬‌‫ه‬ ‫دریاف‬ ( –‫آدرس‬Unicast‫داهد‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫تجهیز‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اینترفیس‬ ‫یک‬ ‫یتواند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ –‫آدرس‬Multicast‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫یمشخص‬ ‫را‬ (‫تجهیز‬ ‫چندین‬ ‫)یا‬ ‫اینترفیس‬ ‫چندین‬ –‫آدرس‬Anycast‫اها‬ ‫اینترفیس‬ ‫از‬ ‫یگروه‬ ‫یک‬ ‫عضو‬ ‫اهای‬ ‫اینترفیس‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫اهر‬ ‫نمایش‬
 57. 57. ‫دهی‬ ‫آدرس‬IPv6 ● Unicast ● Global Unicast Address 2000::/3 ● Unique local unicast address (Private address) FD00::/8 ● Link local address FE80, FE90, FEA0, FEB0 router dont send this address outside network ● Multicast ● FF02::1 All nodes on the link ● FF02::2 All router on link
 58. 58. ‫دهی‬ ‫آدرس‬IPv6 ●‫تفاوت‬IPv6‫و‬IPv4 ●‫فریمت‬Prefix –) ‫آدرس‬ ‫شروع‬Multicast: FF00( –‫یمتغیر‬ ‫طول‬ ‫با‬ ‫فیلدی‬ –‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫یمشخص‬ ‫را‬ ‫آدرس‬ ‫نوع‬ ●unicast, multicast, anycast
 59. 59. ‫دهی‬ ‫آدرس‬IPv6 1) static Do not use EUI-64 2) static Use EUI-64 3) Dynamic Statefull DHCPv6 4) Dynamic autoconfiguration conjunction with DHCPv6 stateless
 60. 60. EUI-64 ● BlockID:FFFE:DeviceID ● blockID seventh bit set to 1 ● Seventh bit in Universal/local (U/I) bit ● Example – 6c:f0:49:b8:88:10 – fe80::6ef0:49ff:feb8:8810/64
 61. 61. ‫ها‬ ‫پورت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سوکت‬
 62. 62. ‫ها‬ ‫پورت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سوکت‬ ●‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫داده‬ ‫نسبت‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫یمنحصر‬ ‫پورت‬ ‫شماره‬ ‫اها‬ ‫پروسه‬ ‫به‬ ●‫پروسه‬ ‫یک‬ ‫سوکت‬ ●‫آدرس‬ ‫علوه‬ ‫به‬ ‫پورت‬ ‫شماره‬IP‫یماشین‬ ‫آن‬ ●‫پورت‬ ‫هاهای‬‌‫ه‬ ‫شمار‬ ●‫ارتباطات‬TCP/IP‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫هتر‬‌‫ه‬ ‫ساد‬ ‫را‬ ●‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫هاها‬‌‫ه‬ ‫داد‬ ‫درست‬ ‫انتقال‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫باعث‬ ●‫یمثال‬ ● Telnet port number: 23 ● IPv4 host address: 10.43.3.87 ● Socket address: 10.43.3.87:23 ●
 63. 63. ‫ها‬ ‫پورت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سوکت‬ ‫شکل‬۴-۱۲‫سرویس‬ ‫برای‬ ‫مجازی‬ ‫ارتباط‬ ‫یک‬telnet
 64. 64. ‫ها‬ ‫پورت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سوکت‬ ●‫از‬ : ‫اها‬ ‫پورت‬ ‫رنج‬۰‫تا‬۶۵۵۳۵ ●‫نوع‬ ‫سه‬ ●‫اهای‬ ‫پورت‬well-known –‫از‬۰‫تا‬۱۰۲۳ –‫سیستم‬ ‫یمدیر‬ ‫یا‬ ‫عایمل‬ ‫سیستم‬ ‫استفاده‬ ‫یمورد‬ ●‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫اهای‬ ‫پورت‬ –۱۰۲۴‫تا‬۴۹۱۵۱ –‫خاص‬ ‫اهای‬ ‫یمجوز‬ ‫بدون‬ ‫پروسه‬ ، ‫شبکه‬ ‫کاربران‬ ●Dynamic‫یا/و‬private port –‫از‬۴۹۱۵۲‫تا‬۶۵۵۳۵ –‫ندارد‬ ‫یمحدودیتی‬
 65. 65. ‫ها‬ ‫پورت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سوکت‬ ‫جدول‬۴-۳‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫معمول‬ ‫های‬ ‫پورت‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬
 66. 66. ‫غیراستاندارد‬ ‫های‬ ‫پورت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ●‫یمعمول‬ ‫غیر‬ ‫پورت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫پیکربندی‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫کند‬ ‫استفاده‬ ●‫یمثال‬ ‫برای‬webserver‫پورت‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫ای‬8080‫شده‬ ‫پیکربندی‬ ‫است‬ –(‫استاندارد‬ ‫کردن‬ ‫)رد‬ ‫نیست‬ ‫خوبی‬ ‫عیده‬ ●‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫انجام‬ ‫تست‬ ‫یا‬ ‫ایمنیت‬ ‫برای‬ ‫اوقات‬ ‫بیشتر‬
 67. 67. Host Names ‫و‬ DNS (Domain Name System)
 68. 68. Host Names and DNS (Domain Name System) ●‫داهی‬ ‫آدرس‬TCP/IP ●‫زیاد‬ ‫اعداد‬ ‫و‬ ،‫طولنی‬ ●‫است‬ ‫یمناسب‬ ‫کایمپیوتر‬ ‫برای‬ ●‫سپارند‬ ‫یمی‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫کلمات‬ ‫ناها‬‌‫ه‬ ‫انسا‬ ●‫شد‬ ‫تعیین‬ ‫نود‬ ‫اهر‬ ‫یگذاری‬ ‫نام‬ ‫سیستم‬ ●Host ●‫اینترنت‬ ‫روی‬ ‫تجهیز‬ ‫اهر‬ ●Hostname ●‫نماید‬ ‫یمی‬ ‫یمعرفی‬ ‫یا‬ ‫یداهد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫شر ح‬ ‫را‬ ‫تجهیز‬ ‫که‬ ‫نایمی‬
 69. 69. Domain Names ●‫یا‬ ‫دایمنه‬Domain ●‫دارند‬ ‫تعلق‬ ‫سازیمان‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کایمپیوتراها‬ ‫از‬ ‫یگرواهی‬ ●‫آدرس‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫یک‬ ‫در‬IP‫اهستند‬ ‫یمشترک‬ ●Domain name ●) ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫نام‬ ‫یک‬esfahan.ir( ●‫است‬ ‫دانشگاه‬ ،‫شرکت‬ ،‫سازیمان‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫یمربوط‬ ●Fully qualify hostname ●Hostname‫علوه‬ ‫به‬ ‫یمحلی‬domain name
 70. 70. Domain Names ●‫اها‬ ‫کاراکتر‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ●‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫جدا‬ ‫اهم‬ ‫از‬ ‫نقطه‬ ‫با‬ ●‫یمراتبی‬ ‫سلسله‬ ‫یگذاری‬ ‫نام‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫نمایش‬ ●:‫یمثال‬www.esfahan.ir ● Top-level domain (TLD): ir ● Second-level domain: esfahan ● Third-level domain: www ●Second-level domain ●‫باشد‬ ‫سه‬ ‫یمرتبه‬ ‫دایمنه‬ ‫چندین‬ ‫شایمل‬ ‫است‬ ‫یممکن‬ ●ICANN‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫یمنعقد‬ ‫را‬ ‫نایمگذاری‬ ‫داداهای‬ ‫قرار‬
 71. 71. ‫جدول‬۴-۴Top-level domains
 72. 72. Domain Names ●ICANN‫دایمنه‬۲۴۰‫است‬ ‫کرده‬ ‫قبول‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ●Country codes ●‫تاهای‬‌‫ه‬ ‫یمحدودی‬host‫و‬domain name ●‫تا‬ ‫اعداد‬ ‫و‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫اهر‬۶۳‫کاراکتر‬ ●،‫تیره‬ ‫خط‬ ‫شایمل‬underscore‫یمد‬ ‫علیمت‬ ‫و‬ ●‫نیست‬ ‫اها‬ ‫کاراکتر‬ ‫بقیه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ایمکان‬
 73. 73. Hosts Files ●ARPAnet‫فایل‬ ‫از‬HOSTS.TXT‫یکرد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬ ●‫ساهای‬‌‫ه‬ ‫آدر‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫در‬IP‫به‬ ‫را‬Hostname‫یدادند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫نسبت‬ ●‫اهر‬Host‫یشد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫یمشخص‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ●Unix/Linux ●‫اها‬ ‫عایمل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫نام‬hosts‫در‬ ‫و‬ ‫است‬etc‫دارد‬ ‫قرار‬ / ●Windows ●‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫نام‬hosts‫است‬ ●‫ه‬ٔ ‫پوش‬ ‫در‬systemroot%system32driversetc‫دارد‬ ‫قرار‬ %
 74. 74. Windows Hosts File ●‫است‬ ‫پیکربندی‬ ‫قابل‬ ‫اهمچنان‬ ‫ولی‬ ‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬
 75. 75. DNS (Domain Name System) ●‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫یمراتبی‬ ‫سلسله‬ ‫اطلعات‬ ‫بانک‬ ‫یک‬ ●‫آدرس‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دایمنه‬ ‫ماهای‬‌‫ه‬ ‫نا‬IP‫یداهد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫نسبت‬ ●DNS ●‫لیه‬ ‫پروتکل‬ ‫یک‬application ●‫اهاست‬ ‫کایمپیوتر‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫داهی‬ ‫سازیمان‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ●‫افزونگی‬DNS ●‫یمراتبی‬ ‫سلسله‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫اها‬ ‫کایمپیوتر‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ●Root server‫اها‬ –۱۳‫کایمپیوتر‬
 76. 76. Name servers (DNS servers) ●‫اهاست‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫اها‬ ‫نام‬ ‫لیست‬ ‫شایمل‬ ‫که‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ●‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫ارسال‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫یمورد‬ ‫اطلعات‬ ‫درخواست‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ●‫تبدیل‬ ‫برای‬ ‫یمثال‬ ‫برای‬www.esfahan.ir‫به‬193.178.203.3 ●‫را‬ ‫فرایند‬ ‫این‬name resolution‫نایمند‬ ‫یمی‬
 77. 77. ‫شکل‬۴-۱۴Domain name resolution
 78. 78. DNS (Domain Name System) ●Resource record ●‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫اطلعات‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫یک‬DNS‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫تشریح‬ ‫را‬ ●‫دارد‬ ‫ناها‬‌‫ه‬ ‫آ‬ ‫وظیفه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫یمختلفی‬ ‫انواع‬ ●‫یمحتوا‬ ● Name field ● Type field ● Class field ● Time to Live field ● Data length field ● Actual data
 79. 79. CCSF s Name Servers’
 80. 80. ‫پیکربندی‬DNS ●‫بزرگ‬ ‫اهای‬ ‫سازیمان‬ ●‫دو‬ ‫اغلب‬name server‫یکنند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫نگهداری‬ ‫را‬ –Primary‫و‬secondary ●‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ●‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫سرور‬ ‫شکل‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫بداند‬ ‫باید‬ ‫تجهیز‬ ‫اهر‬ ●‫توسط‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬DHCP ●‫تنظیمات‬ ‫در‬ ‫دستی‬ ‫پیکربندی‬TCP/IP‫کاری‬ ‫ایستگاه‬
 81. 81. ‫پیکربندی‬DNS ‫شکل‬۴-۱۵Windows XP Internet Protocol (TCP/IP) Properties dialog box
 82. 82. DDNS (Dynamic DNS) ●‫آدرس‬ ‫با‬ ‫کایمپیوتر‬ ‫برروی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫کاربر‬ ‫یک‬ ‫یداهد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫اجازه‬dynamic‫کند‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ●‫فرایند‬ ●‫آدرس‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫داهنده‬ ‫سرویس‬ ‫که‬ ‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫نصب‬ ‫کلینت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مافزار‬‌‫ه‬ ‫نر‬ ‫یک‬IP‫با‬ ‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫خبر‬ ●‫روز‬ ‫به‬ ‫سرور‬ ‫در‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آدرس‬ ‫تا‬ ‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫فرایندی‬ ‫داهنده‬ ‫سرویس‬ ‫شود‬ ●‫آدرس‬ ‫یک‬ ‫یگرفتن‬ ‫اندازه‬ ‫به‬static‫نیست‬ ‫یمناسب‬ ●‫ثابت‬ ‫آدرس‬ ‫یک‬ ‫یگرفتن‬ ‫اهزینه‬ ‫بزرگ‬ ‫اهای‬ ‫سازیمان‬static‫یکنند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫پرداخت‬ ‫را‬
 83. 83. ‫ه‬ٔ ‫لی‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬Application
 84. 84. ‫ه‬ٔ ‫لی‬ ‫های‬ ‫پروتکل‬Application ●‫لاهای‬‌‫ه‬ ‫پروتک‬ ‫بالی‬tcp, udp‫و‬ip‫یکنند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫کار‬ ●‫تبدیل‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬ ‫فهم‬ ‫قابل‬ ‫شکل‬ ‫ه‬‌‫ه‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫اهای‬ ‫درخواست‬ ‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ●HTTP ●‫لیه‬ ‫پروتکل‬Application‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫که‬web‫است‬ ●BOOTP‫و‬DHCP ●‫خودکار‬ ‫داهی‬ ‫آدرس‬
 85. 85. Telnet ●‫تریمینال‬ ‫ساز‬ ‫شبیه‬ ‫پروتکل‬ ‫یک‬ ●‫یک‬ ‫به‬host‫یشوید‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫وارد‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ●‫اهای‬ ‫پروتکل‬ ‫یمجموعه‬ ‫از‬TCP/IP‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬ ●‫ارتباط‬ ‫یک‬TCP‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫برقرار‬ –‫فشرده‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫یمانند‬ ‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫فشرده‬ ‫که‬ ‫کلیدی‬ ‫اهر‬ ‫است‬ ‫شده‬ ●‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬ ‫اهمسان‬ ‫غیر‬ ‫سیستم‬ ‫دو‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫اغلب‬ ●‫کرد‬ ‫یمدیریت‬ ‫را‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫کایمپیوتر‬ ‫یتوان‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ●‫عیب‬ –‫است‬ ‫ایمن‬ ‫نا‬
 86. 86. FTP (File Transfer Protocol) ●‫طریق‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ارسال‬TCP/IP ●‫بخش‬ ‫که‬ ‫اهاستی‬FTP server‫است‬ ‫کرده‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ●‫که‬ ‫اهاستی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫دستورات‬FTP client‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫قبول‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ●‫دستورات‬FTP ●‫نیست‬ ‫اضافه‬ ‫مافزار‬‌‫ه‬ ‫نر‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫ونیازی‬ ‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫اجرا‬ ‫عایمل‬ ‫سیستم‬ ‫فریمان‬ ‫خط‬ ‫در‬ ●‫اهای‬ ‫سرویس‬FTP‫نام‬ ‫بی‬ ‫ورود‬ ‫اجازه‬anonymous‫یداهند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫را‬ ●‫دارید‬ ‫بیشتری‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ایمکان‬ ‫سرور‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ●‫دستور‬ ‫از‬help‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫دستورات‬ ‫دیدن‬ ‫برای‬
 87. 87. FTP (File Transfer Protocol) ●FTP client‫یگرافیکی‬ ‫یمحیط‬ ‫در‬ ‫اها‬ ●MacFTP, WS_FTP, CuteFTP, SmartFTP ●‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫ایمکان‬ ‫جدید‬ ‫اهای‬ ‫یمروریگر‬FTP‫یداهند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫را‬ ●SFTP ●‫بیشتر‬ ‫ایمنیت‬
 88. 88. TFTP (Trivial File Transfer Protocol) ●‫شود‬ ‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫فایل‬ ‫کایمپیوتر‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫یداهد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫اجازه‬ ●‫از‬ ‫هتر‬‌‫ه‬ ‫ساد‬FTP‫است‬ ●TFTP‫پروتکل‬ ‫با‬UDP‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫کار‬ ●Connectionless ●‫یکند‬‌‫ه‬ ‫نم‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫هاها‬‌‫ه‬ ‫داد‬ ‫تحویل‬ ●‫یخوااهد‬‌‫ه‬ ‫نم‬ ‫عبور‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ●‫ایمنیتی‬ ‫ریسک‬ ‫یک‬ ●‫یداهد‬‌‫ه‬ ‫نم‬ ‫را‬ ‫اها‬ ‫پوشه‬ ‫یمرور‬ ‫اجازه‬ ●‫است‬ ‫یمناسب‬ ‫دیسک‬ ‫بدون‬ ‫ماهای‬‌‫ه‬ ‫سیست‬ ‫در‬ ‫هاها‬‌‫ه‬ ‫داد‬ ‫باریگیری‬ ‫برای‬ ●‫روی‬ ‫بر‬ ‫مافزار‬‌‫ه‬ ‫نر‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫برای‬ipphone‫و‬router‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬
 89. 89. NTP (Network Time Protocol) ●‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫اهمزیمان‬ ‫را‬ ‫کایمپیوتراها‬ ‫ساعت‬ ●‫پروتکل‬ ‫با‬UDP‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫کار‬ ●‫یمااهیت‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫آنکه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬connctionless‫پروتکل‬udp‫است‬ ‫عتر‬‌‫ه‬ ‫سری‬ –‫است‬ ‫حساس‬ ‫زیمان‬ –‫شود‬ ‫خطا‬ ‫کشف‬ ‫یمنتظر‬ ‫یتواند‬‌‫ه‬ ‫نم‬ ●‫زیمان‬ ‫شدن‬ ‫اهمااهنگ‬ ‫ااهمیت‬ ●‫یمسیریابی‬ ●‫زیمانی‬ ‫برچسب‬ ‫با‬ ‫ایمنیتی‬ ‫یمتداهای‬ ●‫دو‬ ‫بین‬ ‫ثبات‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬storage(‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫)فضای‬
 90. 90. NNTP (Network News Transfer Protocol) ● Facilitates newsgroup messages exchange ● Between multiple servers, users ● Similar to e-mail ● Provides means of conveying messages ● Differs from e-mail ● Distributes messages to wide group of users at once ● User subscribes to newsgroup server host ● News servers ● Central collection, distribution point for newsgroup messages
 91. 91. PING (Packet Internet Groper) ●‫یداهد‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫را‬ ‫ارتباطات‬ ‫بررسی‬ ‫ایمکان‬ ●‫سرویس‬ ‫از‬ICMP‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫استفاده‬ ●‫اهای‬ ‫پیغام‬echo requeste‫و‬echo reply‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ –‫آدرس‬ ‫یک‬ ‫بودن‬ ‫یمعتبر‬IP‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ●‫آدرس‬ ‫یتوان‬‌‫ه‬ ‫یم‬IP‫یا‬Hostname‫را‬ping‫کرد‬ ●Ping‫آدرس‬ ‫کردن‬loopback ●‫سرویس‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫یکند‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫یمشخص‬TCP/IP‫حال‬ ‫در‬ ‫کاری‬ ‫ایستگاه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نه‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫اجرا‬
 92. 92. PING (Packet Internet Groper) ●‫دستور‬ ‫اهای‬ ‫یگزینه‬ping‫است‬ ‫یمتفاوت‬ ‫عایمل‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫شکل‬۴-۱۷‫دستور‬ ‫موفق‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫موفق‬ ‫خروجی‬ping
 93. 93. ‫منابع‬ ●‫یفر‬‌‫ه‬ ‫اسلیم‬ ‫بهراد‬ :‫یمترجم‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫تهیه‬ ●:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬b.eslamifar@gmail.com ●PersianNetworks ‫در‬ ‫یمن‬ ‫تاهای‬‌‫ه‬ ‫نوش‬ ‫وب‬ ●‫یمن‬ ‫شخصی‬ ‫تاهای‬‌‫ه‬ ‫نوش‬ ‫وب‬ ●‫کتاب‬Network+ Guide to Networks ●:‫نویسنده‬Tamara Dean ●‫پنجم‬ ‫ویرایش‬ ●‫سایت‬http://samsclass.info » ‫یگنو‬ ‫آزاد‬ ‫یمستندات‬ ‫یمجوز‬ ‫تحت‬ ،‫توزیع‬ ‫و‬ ،‫تغییر‬ ،‫استفاده‬ ‫حق‬GFDL.‫یشود‬‌‫ه‬ ‫یم‬ ‫توصیه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ،‫داده‬ «

×