Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Màquines simples

3,474 views

Published on

Treballem les màquines simples

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Màquines simples

 1. 1. Màquines simples La palanca
 2. 2. Definició És una màquina simple que consisteix en una barra rígida que pot girar al voltant d’un punt de suport o fulcre. Per fer càlculs, ens fixarem en quatre elements: F (força): que serà la força que jo he de fer a la palanca R (resistència): És la força resistent que vull superar, és a dir, què vull aixecar, moure... d1: Distància entre el punt on s’aplica la força (F) al fulcre. d2: Distància entre el punt on trobem la resistència (R) al fulcre.
 3. 3. La llei de la palanca F · d1 = R · d2 Esquemàticament
 4. 4. Resolem un problema Suposem el cas d’una persona que vol moure una caixa que pesa 1200N amb una palanca de 1,70 m de longitud. Si se situa el punt de suport a 20 cm de la caixa, quina serà la força a partir de la qual es podrà moure la caixa? Quin serà el seu avantatge mecànic?
 5. 5. Resolem PRIMER: hem fet l’esquema SEGON: Apuntem totes les dades que ens donen d1: 170 – 20 = 150 cm d2: 20 cm R: 1200 N (És la resistència perquè és el que volem moure) F: ? (No sabem la força que nosaltres haurem de fer) TERCER: Substituïm i aïllem la força. F · d1 = R · d2 F · 150 cm = 1200N · 20cm F = 1200N · 20cm/150cm = 160N L’avantatge mecànic serà i = R/F = 1200/160 = 7,5
 6. 6. Com diferenciar les diferents classes de palanca Palanques de primer grau El fulcre està entre la força i la resistència, està al mig. Palanques de segon grau El fulcre és a un extrem i la força és a l’altre extrem, quedant la resistència al mig Palanques de tercer grau El fulcre és a un extrem i la resistència és a l’altre extrem, quedant la força al mig
 7. 7. La roda i la corriola
 8. 8. Definició La roda és un dels invents que més ha influït en el desenvolupament de la història. Gràcies a aquest invent podem construir vàries màquines simples molt útils per aixecar i moure pesos. Per fer càlculs, ens fixarem en, només, dos elements: F (força): que serà la força que jo he de fer sobre la roda R (resistència): És la força resistent que vull superar, és a dir, què vull aixecar, moure... La corriola o politja fixa és una màquina simple usada per elevar o baixar pesos.
 9. 9. La llei de la corriola F = R Esquemàticament
 10. 10. Mecanismes de transmissió de moviment Politges i corretges
 11. 11. Definició: Són mecanismes que transmeten el moviment de gir d’un eix a un altre a partir de dues rodes que s’enllacen entre sí a través d’una corretja o qualsevol altre element flexible. La roda que fa la força s’anomena roda o politja motriu i l’altra, és a dir la que condueix la força s’anomena roda o politja conduïda.
 12. 12. Representació gràfica Cal que et fixis bàsicament en: els diàmetres de les politges quina és la més gran, la D1 o la D2 si ho indica, a la velocitat a que es mouen.
 13. 13. Relació de transmissió Indica el número de voltes que dóna la roda conduïda per una volta de la roda motriu. Es representa per i1-2 Transmissió de força Quan es redueix la velocitat d’una politja a l’altra, augmenta la força que aquesta última pot fer, proporcionalment a la reducció de velocitat. Contràriament si multipliquem la velocitat, disminuïm la força
 14. 14. Fórmules a recordar n1 · d1 = n2 · d2 i1-2 = n2 / n1 = d1 / d2 Recorda que: -n1 és la velocitat de la roda motriu (en rpm) -n2 és la velocitat de la roda conduïda (en rpm) -d1 i d2 són els diàmetres de les rodes (millor en mm)
 15. 15. Com resoldre aquests problemes Si en una transmissió per corretja el diàmetre de la roda motriu val 150 mm i el de la conduïda 450 mm i la motriu gira a 1500rpm, quina ser`pa la velocitat de la roda conduïda? I de la transmissió? PRIMER: Llegir atentament el problema SEGON: Fer un esquema on aparegui tot el què sabem i el que no sabem TERCER: Apuntar totes les dades n1: 1500rpm d1: 150 mm d2: 450 mm
 16. 16. Màquines simples El pla inclinat
 17. 17. Definició És una màquina que serveix per desplaçar cossos des d’un nivell a un de superior amb una reducció d’esforç. Per fer càlculs, ens fixarem en quatre elements: F (força): que serà la força que jo he de fer. R (resistència): És el pes del cos. h: És l’alçada entre el punt d’inici i el final. L: Longitud del pla inclinat.
 18. 18. La llei F = R · h / L Resolem un problema Cal col·locar un bloc de pedra de 2500N de pes des d’un nivell a un altre entre els quals hi ha 5m. S’ha pensat fer un pla inclinat de 10m amb sorra i fusta greixada a sobre per Tal de disminuir el fregament, que suposarà un rendiment del 70%. Quina força caldrà fer per remuntar el bloc de pedra?
 19. 19. Resolem PRIMER: hem fet l’esquema SEGON: Apuntem totes les dades que ens donen R = 2500N L = 10m h = 5m Rendiment = 70% TERCER: Substituïm i aïllem la força. F = R ·h /L = F =2500 · 5 / 10 = 1250N Però si el rendiment és del 70%, vol dir que cada 100N de força només 70 són útils, per tant: F = 1250 · 100 / 70 = 1785,7N

×