1a classe definició

Lecturer at UIB
Dec. 6, 2011
1a classe definició
1a classe definició
1a classe definició
1a classe definició
1a classe definició
1a classe definició
1a classe definició
1a classe definició
1a classe definició
1a classe definició
1a classe definició
1a classe definició
1a classe definició
1a classe definició
1a classe definició
1a classe definició
1a classe definició
1a classe definició
1a classe definició
1a classe definició
1 of 20

More Related Content

Viewers also liked

2 lecto-escritura alumnos-nee2 lecto-escritura alumnos-nee
2 lecto-escritura alumnos-neeCarmen Tiburcio Dominguez
M angels herrerosM angels herreros
M angels herrerosMagdalena Garcia Olivan
Programa familias lectorasPrograma familias lectoras
Programa familias lectorasROSAYL
1estrategias de lectura1estrategias de lectura
1estrategias de lecturamaria1994canarias
Presentación inicial curso.pointPresentación inicial curso.point
Presentación inicial curso.pointrosaformacion2011
Lectura 1. proceso de planificacion estrategica.Lectura 1. proceso de planificacion estrategica.
Lectura 1. proceso de planificacion estrategica.fannycascone

Similar to 1a classe definició

Tema 1 valTema 1 val
Tema 1 val12Eva12
DEA i ACI No-significatives a l'ESPADEA i ACI No-significatives a l'ESPA
DEA i ACI No-significatives a l'ESPAIsabel Pascual García
Exemple pi-educació -infantilExemple pi-educació -infantil
Exemple pi-educació -infantilCarmina Hernandez
Escola inclusivaEscola inclusiva
Escola inclusivaPilar Ortega Comes
Escola inclusivaEscola inclusiva
Escola inclusivaPilar Ortega Comes
Trastorns específics de lTrastorns específics de l
Trastorns específics de lOlga Belmonte Vila

1a classe definició

Editor's Notes

  1. PRESENTACIÓ BEGO Professora de l’alumnat més fàcil; Assignatura de Psicopedagogia: Intervenció psicopedagògica en les DA i a MEE, trastorns del llenguatge escrit... Agrair conviudada de na Miquela; pors, repte;... Espai d’aprenentatge PRESENTACIÓ PARTICIPANTS: -Tutor/a; MS; Primària/Secundària; escola-IES
  2. Crítica: No tothom comparteix el fet de no incloure els problemes de deprivació cultural( ex: Europa, on es considera que quan et manquen estímuls el processament de la informació ja es veu limitat); no es menciona la gravetat del trastorn; no queda clar el tema dels processos psicològics bàsics; no incideix gaire.
  3. Crítica: No tothom comparteix el fet de no incloure els problemes de deprivació cultural( ex: Europa, on es considera que quan et manquen estímuls el processament de la informació ja es veu limitat); no es menciona la gravetat del trastorn; no queda clar el tema dels processos psicològics bàsics; no incideix gaire.
  4. Terme controvertit, AMB MOLTES INCOHER ÈNCIES, igual que ho és el de Dislèxia, amb múltiples definicions. Activitat: modificar aquesta definició atenent al següent criteri: QUE ENS SERVEIXI PER A IDENTIFICAR I INTERVENIR MILLOR
  5. Aclarir que DA inclou: disl èxia, disgrafia, disortografia, discalcúlia i dificultats per a la resolució dels problemes matemàtics
  6. HE PENSAT EN ALGUN ALUMNE/A QUE TENC?
  7. HE PENSAT EN ALGUN ALUMNE/A QUE TENC?
  8. Art 団 u lo 71. Principios. 1. Las Administraciones educativas dispondr � los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el m � imo desarrollo personal, intelectual, social y emocio- nal, as � como los objetivos establecidos con car � ter general en la presente Ley. 2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios… Art 団 u lo 72. Recursos. Para alcanzar los fines se 紡 l ados en el art 団 u lo anterior, las Administraciones educativas dispondr � del profesorado de las especialidades correspondientes y de profesionales cualificados, as � como de los medios y materiales precisos para la adecuada atenci 溶 a este alumnado. 3. Los centros contar � con la debida organizaci 溶 escolar y realizar � las adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la consecuci 溶 de los fines establecidos. 4. Las Administraciones educativas promover � la formaci 溶 del profesorado y de otros profesionales rela- cionada con el tratamiento del alumnado con necesidad espec 断 i ca de apoyo educativo. 5. Las Administraciones educativas podr � colabo- rar con otras Administraciones o entidades p 彙 l icas o privadas sin � imo de lucro, instituciones o asociaciones, para facilitar la escolarizaci 溶 y una mejor incorporaci 溶 de este alumnado al centro educativo. Tot depèn del: centre, tutor/a; mestre/a de suport; accions família; etc… DERIVACIÓ ? NO!!! NO SEMPRE EL BROT: L’Escola El Brot és una escola de primària i secundària decrolyana, cíclica, amb un ensenyament individualitzat, oberta a tots els nens i nenes des dels 6 anys que vulguin o necessitin un ensenyament singular. La Pedagogia que es fa a l’escola facilita l’ensenyament a alumnes amb dificultats en la lectoescriptura, especialment els dislèxics. FUNDACI Ó PRIVADA SENSE ÀNIM DE LUCRE…