Successfully reported this slideshow.

HT28-SAJ-intro-v20

293 views

Published on

integrated surveillance and jamming system development project

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

HT28-SAJ-intro-v20

 1. 1. INTERJAMwww.sagax.hu Integrált felderítı és zavaró állomás fejlesztése Dr. Eged Bertalan Ügyvezetı igazgató Sagax Communications, Ltd. Haller u. 11-13. Budapest 1096 Hungary www.sagax.hu Sagax Informatikai, Szervezı és Tanácsadó Kft. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelı ZRt. Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Információs Mőveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék
 2. 2. INTERJAMwww.sagax.hu A projektet életrehívó igények • A polgári hírközlésben, így a hadseregekben is uralkodóvá váltak a digitális adás-, vétel- és jelfeldolgozási technológiák; • Az analóg elektronikai felderítı, zavaró és mérı-ellenırzı rendszerek a többségében számítógépes vezérlés ellenére napjainkra erkölcsileg és technológiailag teljesen elavultak; • A hadseregben alkalmazott analóg berendezéseket kivonták a rendszerbıl, de pótlásukra mindezidáig egyrészt anyagi, másrészt technológiai okokból nem került sor; • Korszerő harcászati és mőszaki követelményeknek megfelelı elektronikai (rádió, rádiótechnikai) felderítı és zavaró rendszerekkel a Magyar Honvédség jelenleg nem rendelkezik; • A NATO Force Protection feladataiban, a missziós feladatokban, illetve a tagországok által vállalt ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) képességcsomag megteremtésében – ezen berendezésekre égetı szükségünk van.
 3. 3. INTERJAMwww.sagax.hu A projektet életrehívó körülmények • Napjainkra a korszerő vétel- és adástechnikai rendszerelemek, a digitális jelfeldolgozó áramkörök (DSP) és a számítógép-vezérléső berendezések olyan technológiai alapot biztosítanak, hogy a szoftvervezérelt komplex mérı-, lehallgató-, jelanalizáló-, helymeghatározó- és zavaró berendezések létrehozásának elvi akadálya nincs; • Hasonló, illetve ezzel azonos rendeltetéső külföldi rendszerelemek léteznek, azonban megépített komplex rendszerek nem, vagy csak óriási költségekkel és komoly korlátozásokkal szerezhetık be, miközben minden ország igyekszik a saját korszerő rendszereit a nyilvánosságtól, de még a koalíciós partnereitıl is megfelelıen titokban tartani; • A kifejlesztésre ajánlott integrált rendszer az ún. „Software Defined Radio – SDR” technológiára épül, vagyis a mőködtetı program határozza meg, hogy az adott üzemmódban mely részegységek milyen funkciót látnak el. A rádiófrekvenciás jelszintézis, jelanalízis, a különféle modulációs és demodulációs módok nem áramkörökben, hanem a mőködtetı szoftverekben realizálódnak, így a késıbbiekben is bármikor ráfejleszthetı egy-egy újabb modulációs mód, mérési algoritmus, vagy zavarási filozófia.
 4. 4. INTERJAMwww.sagax.hu Pályázati támogatás Kiíró: A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda A támogatás célja: A program a gazdaság versenyképességének növelését és a fejlıdés fenntarthatóságát kívánja elısegíteni korszerő technológiák területén végzett középtávú, felhasználás orientált stratégiai kutatás-fejlesztéssel. Célja az innováció ösztönzése a magyar K+F stratégiai szempontok figyelembevételével. A program keretében benyújtott projektjavaslatoknak egyértelmő, világos célkitőzéssel kell rendelkezniük, amelynek megvalósításához több területet átfogó (cross-diszciplináris) technológiai megoldások alkalmazhatók. A támogatott területek: Egészséges ember Versenyképes ipar Versenyképes agrárium Élhetı, fenntartható környezet
 5. 5. INTERJAMwww.sagax.hu Résztvevık A projektet egy kutató-fejlesztı konzorcium nyújtotta be, amelynek tagjai: SAGAX Kft. – Konzorcium vezetı Projekt vezetı: Dr. Eged Bertalan Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Információs Mőveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelı ZRt.
 6. 6. INTERJAMwww.sagax.hu A projekt fı célkitőzései • Egy olyan két fı egységbıl álló felderítı-zavaró berendezés kifejlesztése és prototípusának megépítése, amely a 20-3000 MHz frekvenciasávban képes elektronikai felderítést és a legfontosabb sávban mintegy 800 W kimenı teljesítménnyel elektronikai zavarást végrehajtani; • A projekt keretében kifejleszteni: – a felderítı (ESM) és a zavaró (ECM) modul vezérlı szoftverét, valamint az állomás önálló mőködtetését biztosító programot; – a teljesítményerısítı egységeket és a szükséges tápegységeket; – a harmonikus szőrıbankot és az antennakapcsoló egységet. • A projekt keretében integrálni a szélessávú és monitoring vevıt az adórendszerrel és egy kompakt, gyorsan konfigurálható, kis terepjáróba építhetı állomásváltozatot megépíteni.
 7. 7. INTERJAMwww.sagax.hu Rendszerfejlesztések fıbb jellemzıi • Ipartörténet • Rendszertervezés • Vétel- és adástechnika • Belsı összeköttetés • Rendszervezérlés • Technikai szint • Funkcionalitás • Képességek • Eredmények
 8. 8. INTERJAMwww.sagax.hu Kommunikációs szimulátor
 9. 9. INTERJAMwww.sagax.hu Station Rendszer definiálás Workpost Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment Workpost Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment Workpost Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment
 10. 10. INTERJAMwww.sagax.hu System Station Workpost Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment Workpost Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment Workpost Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment Station Workpost Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment Workpost Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment Workpost Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment Station Workpost Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment Workpost Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment Workpost Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment
 11. 11. INTERJAMwww.sagax.hu System Station (ESM) Workpost (MON) Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment Workpost (MON) Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment Station (CC) Workpost (ESC) Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment Workpost (ECC) Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment Station (ECM) Workpost (MON) Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment Workpost (JAM) Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment Station (SAJ) Workpost (JAM) Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment Station (ESM) Workpost (MON) Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment Workpost (MON) Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment Station (SAJ) Workpost (JAM) Equipment Equipment Equipment Equipment Equipment
 12. 12. INTERJAMwww.sagax.hu Rendszer definiálás IdIdıı BonyolultsBonyolultsáágg KKéészszüülléékk Alrendszer/Alrendszer/áállomllomááss RRéészegysszegyséégg
 13. 13. INTERJAMwww.sagax.hu Integrált felderítı és zavaró állomás Feldrítés ESM (COMINT) Zavarás ECM (COMJAM) Vezérlés
 14. 14. INTERJAMwww.sagax.hu Integrált felderítı és zavaró állomás HálózatHálózat KKüülslsıı kapcsolatkapcsolat Feldrítés ESM (COMINT) Zavarás ECM (COMJAM)
 15. 15. INTERJAMwww.sagax.hu Adatáramlás, feladatszabás Zavarás ECM (COMJAM) Feldrítés ESM (COMINT) KKüülslsıı kapcsolatkapcsolat Felderítési Adatbázis Feladat Feladat
 16. 16. INTERJAMwww.sagax.hu Interjam: munkacsomagok • Elméleti megalapozás (ZMNE) – Felderítési és zavarási technikák vizsgálata – Felderítés hatékonysági minısítı eljárás kidolgozása – Zavarás hatékonyság minısítési eljárás kidolgozása – Integrációs rendszerterv kidolgozása • Adástechnika (BME) – Moduláris tápegység család fejlesztése – Adó teljesítmény erısítı fokozatok fejlesztése – Teljesítmény összegzı fejlesztése – Kimenı szőrıbank fejlesztése – Zavarjel generátorok fejlesztése – Frekvencia kiterjesztı felkeverı fejlesztése – Adástechnikai berendezések gyártása és integrációja
 17. 17. INTERJAMwww.sagax.hu Interjam: munkacsomagok • Vételtechnika (Sagax) – Nagysebességő iránymeghatározási algoritmus tervezése és szimulációja – Nagysebességő iránymeghatározási algoritmus implementációja – Vevıkészülék távvezérelhetıség kifejlesztése – Vételtechnikai eszközök gyártása és intergrációja • Antenna rendszer (Sagax) – Antenna szelekciós és szétosztó egység fejlesztése – Szektorsugárzó adó antenna rendszer fejlesztése – Antenna mechanikai elemek tervezése és gyártása • Rendszer tervezés – Rendszer vezérlési struktúra kidolgozása – Rendszer vezérlı szoftver specifikálása – Rendszer vezérlı szoftver implementációja • Integráció – Rendszer integráció – Rendszer tesztelés és hibajavítás – Haditechnikai minısítı vizsgálatok definiálása
 18. 18. INTERJAMwww.sagax.hu Elméleti megalapozás 1. • Elektronikai hadviselés alapjai – A KATONAI MŐVELETEK MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETE – ELEKTRONIKAI FELDERÍTÉS ÉS ELEKTRONIKAI HADVISELÉS A 21. SZÁZADBAN – A HARCÁSZATI SZINTŐ ELEKTRONIKAI FELDERÍTÉST ÉS ELEKTRONIKAI HADVISELÉST ÉRT TECHNIKAI ÉS ALKALMAZÁSBELI KIHÍVÁSOK – MEGVALÓSÍTOTT ELEKTRONIKAI FELDERÍTÉSI ÉS ELEKTRONIKAI HADVISELÉSI RENDSZEREK – ÚJ INTEGRÁLT HARCÁSZATI ELEKTRONIKAI HADVISELÉSI RENDSZER ELGONDOLÁSA
 19. 19. INTERJAMwww.sagax.hu Elméleti megalapozás 2. • Felderítési mőveletek – AZ ANALÓG ÉS A DIGITÁLIS ADÁSTECHNIKÁK JELLEMZÉSE ELEKTRONIKAI FELDERÍTÉSI SZEMPONTBÓL, PROBLÉMÁI – ELEKTROMÁGNESES KISUGÁRZÁSOK KERESÉSI TECHNIKÁI A FREKVENCIASPEKTRUMBAN ÉS AZ IRÁNY SZERINTI MÉRÉSEK – A BONYOLULT ADÁSMÓDOK FELDERÍTÉSÉNEK PROBLÉMÁI – A RÁDIÓZAVARÁS HATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE AZ ENERGETIKAI VISZONYOK ALAPJÁN – A RÁDIÓFELDERÍTÉS ÉS A KÖVETİ ZAVARÁS MEGVALÓSÍT-HATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A JEL TERJEDÉSI IDEJE ALAPJÁN – A KÖVETİ ZAVARÁS MEGVALÓSÍTÁSA SZÉLESSÁVÚ SZKENNELİ VEVİVEL – ELJÁRÁSOK A FELDERÍTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK MINİSÍTÉSÉRE
 20. 20. INTERJAMwww.sagax.hu Elméleti megalapozás 3. • Zavarási mőveletek – A RÁDIÓZAVARÁS CÉLJA, FIZIKAI MODELLJE, MATEMATIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI – A RÁDIÓZAVARÁS HATÉKONYSÁGÁNAK KORÁBBI MEGÍTÉLÉSE, OBJEKTÍV ÉRTÉKELÉSÉNEK, MÉRÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE – A RÁDIÓZAVARÁS HATÉKONYSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK – AZ IDİ- ÉS FREKVENCIA-TARTOMÁNYBELI ÖSSZEHASONLÍTÁS ELVÉN ALAPULÓ VIZSGÁLATOK A tanulmányok szerzıi: Fürjes János mk. ırnagy, Dr. Haig Zsolt mk. alezredes, Dr. Kovács László mk. ırnagy, Dr. Németh András okl. mk. fıhadnagy, Salamon Dániel mk. hadnagy, Dr. Vass Sándor nyá. alezredes, Dr. Ványa László mk. alezredes
 21. 21. INTERJAMwww.sagax.hu Tudományos publikációk
 22. 22. INTERJAMwww.sagax.hu Elméleti és gyakorlati oktatás, TDK munka
 23. 23. INTERJAMwww.sagax.hu Adástechnika • Moduláris Tápegység-család fejlesztés – rendszer és elıerısítı tápegység modulok és az erısítı közös dobozban – teljesítmény erısítı tápegység modulok önálló dobozban – tápegység modulok alkalmazhatósága helyfüggetlen • Teljesítményerısítı végfok fejlesztése – Tranzisztor választás – Meghajtó fokozat elkészítése – Végfokozat modulok tervezése gyártása – Integráció az összegzıkkel – Telemátria rendszer kiépítése – Kimeneti szőrı modul
 24. 24. INTERJAMwww.sagax.hu Tápegység labor munkák
 25. 25. INTERJAMwww.sagax.hu Végfok labor munkák A cél egy nagyteljesítményő szélessávú erısítı fejlesztése, amely 100-500 MHz frekvencia tartományban 0 dBm meghajtó teljesítménybıl 500 W teljesítményt szolgáltat az antenna talppontjára a rádiófrekvenciás zavarás érdekében.
 26. 26. INTERJAMwww.sagax.hu Végfok: szétégett összegzı
 27. 27. INTERJAMwww.sagax.hu Végfokozat
 28. 28. INTERJAMwww.sagax.hu Szőrı egység
 29. 29. INTERJAMwww.sagax.hu Vételtechnika • Softver rádió alapú vevıkészülékek • Távvezérlési funkciók • Adathozzáférési funkciók • Iránymérési funkcionalitás megvalósítása
 30. 30. INTERJAMwww.sagax.hu Vevıkészülékek
 31. 31. INTERJAMwww.sagax.hu Antenna rendszer • Szektorsugárzó antennák • Iránymérı antennák
 32. 32. INTERJAMwww.sagax.hu Rendszer tervezés • Készülék választék • Külonbozı funkcionalitású állomások • Távvezérlési felületek megvalósítása • Vezérlési struktúra kialakítása • Adatbázis szerkezet tervezése
 33. 33. INTERJAMwww.sagax.hu GPS Receiver TCP/IP network HT28-SAJ Radio Relay HT28-SAJ ESM station Signal distributor Signal selector Panoramic receiver Ethernet HUB control workpost One panorama and one monitoring with DF DF antenna Signal selector Receiver tuner Receiver tuner Monitoring receiver
 34. 34. INTERJAMwww.sagax.hu GPS Receiver TCP/IP network HT28-SAJ Radio Relay HT28-SAJ ESM station Signal distributor Signal selector Ethernet HUB ECM workpost control Dual panorama and one monitoring with DF DF antenna Signal selector Receiver tuner Monitoring receiver Panoramic receiver Receiver tuner Panoramic receiver Receiver tuner
 35. 35. INTERJAMwww.sagax.hu GPS Receiver TCP/IP network HT28-SAJ Radio Relay HT28-SAJ ESM station Signal distributor Signal selector Ethernet HUB ECM workpost control Dual panorama and four monitoring with DF DF antenna Signal selector Monitoring receiver Monitoring receiver Monitoring receiver Monitor receivers Panoramic receiver Receiver tuner Panoramic receiver Receiver tuner Monitoring receiver Monitoring receiver Monitoring receiver Receiver tuners
 36. 36. INTERJAMwww.sagax.hu Power unit Harmonic filter Up converter tuner GPS Receiver HT28-SAJ Power amplifier Antenna selector Radio Relay HT28-SAJ ECM station Signal generator Serial to Ethernet Ethernet HUB ECM workpost control RS-232 connections TCP/IP network Continous jam capability 250W ext
 37. 37. INTERJAMwww.sagax.hu Power unit Harmonic filter Up converter tuner Booster amplifierGPS Receiver HT28-SAJ Power amplifier Antenna selector Radio Relay HT28-SAJ ECM station Signal generator Serial to Ethernet Ethernet HUB ECM workpost control RS-232 connections TCP/IP network Continous jam capability 1000W ext
 38. 38. INTERJAMwww.sagax.hu Power unit Harmonic filter Up converter tuner Booster amplifierGPS Receiver HT28-SAJ Power amplifier Antenna sel/sw Radio Relay HT28-SAJ ECM station Signal generator Panoramic receiver Receiver tuner Serial to Ethernet Ethernet HUB ECM workpost control RS-232 connections RS-232 connections Ethernet connections TCP/IP network Continous+Responsive jam capability 1000W ext
 39. 39. INTERJAMwww.sagax.hu Vezérlı programok • Feladat definiálás és futtatás • Önálló mőködés • Hálózati (TCP/IP Ethernet) vezérlés • Hordozhato gépen futatható
 40. 40. INTERJAMwww.sagax.hu ESM control software
 41. 41. INTERJAMwww.sagax.hu Signal history database
 42. 42. INTERJAMwww.sagax.hu ECM control software
 43. 43. INTERJAMwww.sagax.hu Integráció • Különbözı funkcionalitású verziók • Rack felépítéső konstrukció • Két ember által mozgatható kivitel • Telepíthetı antennakészlet
 44. 44. INTERJAMwww.sagax.hu ESM workpost configuration Receiver tuner 1U Search receiver 1U ANT Inputs HT28-SAJ Signal distributor 1U Signal selector (SRM) 1U Signal distributor 1U Signal selector (SRS) 1U Monitor receiver 1U Signal distributor 1U Signal distributor 1U Receiver tuner 1U Ethernet TCP/IP ESM Panorama and multi-channel monitoring
 45. 45. INTERJAMwww.sagax.hu ECM workpost configuration Receiver tuner 1U Jam generator 1U Transmitter tuner 1U Search receiver 1U Power amp (250W) 4U Low power (250W) responsive ANT Output HT28-SAJ Filter and switch 3U Ethernet TCP/IP ECM
 46. 46. INTERJAMwww.sagax.hu 12U heigth 19” rack unit
 47. 47. INTERJAMwww.sagax.hu High-mobility hardware configuration
 48. 48. INTERJAMwww.sagax.hu Robothadviselés konferenciák
 49. 49. INTERJAMwww.sagax.hu Rádióiránymérési gyakorlat
 50. 50. INTERJAMwww.sagax.hu Zárógyakorlat
 51. 51. INTERJAMwww.sagax.hu Egyetemi nyiltnapok
 52. 52. INTERJAMwww.sagax.hu Hazai és külföldi szakkiállítások

×