Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
XIN KÍNH CHÀO QUÍ THẦY - CÔ GIÁO! KÍNH CHÚC QUÍ THẦY - CÔ SỨC KHỎE, CÔNG TÁC TỐT! Tháng 02/2009
A. LÀM QUEN P OW ERPOINT.  B. THIẾT KẾ SLIDE CỤ THỂ. NỘI DUNG 08/14/10 C. TR ÌNH DIỄN SLIDE . D. IN ẤN TRONG PP .
A./ L ÀM QUEN V ỚI P OW ERPOINT <ul><li>Gi ới thiệu. </li></ul><ul><li>Kh ởi  động phần mềm. </li></ul><ul><li>M àn ...
<ul><li>Microsoft PowerPoint là một phần mềm trình chiếu trong bộ phần mềm Microsoft Office . </li></ul><ul><li>Biểu tượng...
MÀN HÌNH LÀM VIỆC CỦA POW ER POINT Khu vực tổ chức của các Slide Khu vực soạn thảo Slide 08/14/10
Cách 1 :  Click v ào n út tho át tr ê n thanh ti ê u đề.  THO ÁT KH ỎI PH ẦN M ỀM .  Cách 2 :  V ào File  ...
SOẠN THẢO TRONG POW ER POINT Gõ nội dung vào Text Box có sẵn. Chọn vào Text Box, nhấn chuột và kéo trên vùng soạn thảo. 08...
CHẠY HIỆU ỨNG SLIDE CỦA POW ER POINT Chọn Slide Show để chạy Side Sau khi hoàn tất, dùng Slide Show chạy thử để kiểm tra ...
B./ THIẾT KẾ 1 SLIDE CỤ THỂ. A. L àm quen PowerPoint  B. Thiết kế Slide cụ thể NỘI DUNG i. C¸c thao t¸c ®Þnh d¹ng slide ...
i. C¸c thao t¸c ®Þnh d¹ng Slide 08/14/10
1. §Þnh d¹ng mµu nÒn <ul><li>1.1 .§Þnh d¹ng theo ý muèn </li></ul><ul><li>+ Chän Menu Format/Background  hép tho¹i Back...
1. §Þnh d¹ng mµu nÒn <ul><li>Trong hép tho¹i nµy: </li></ul><ul><li>Trong Color, cã thÓ chän 1 mµu hoÆc 2 mµu </li></ul><u...
<ul><li>1.2 .§Þnh d¹ng theo mÉu </li></ul><ul><li>+ Chän SLIDE muèn ®Þnh d¹ng </li></ul><ul><li>+ Chän Menu Format/Chän (S...
2. §Þnh d¹ng l¹i kiÓu tr×nh bµy <ul><li>+ Chän menu Format/Slide layout xuÊt hiÖn c¸c kiÓu tr×nh bµy </li></ul><ul><li>+ C...
3. ChÌn sè thø tù, kÝ tù, c¸c biÓu t­îng ®Æc biÖt <ul><li>+ NÕu muèn ®¸nh dÊu, thay ®æi c¸c kÝ tù hoÆc c¸c con sè ®Çu dßng...
<ul><li>a.ChÌn sè thø tù, kÝ tù hoÆc c¸c biÓu t­îng ®Çu dßng </li></ul><ul><li>+ NhÊn chuét vµo « v¨n b¶n ( Click to add t...
<ul><li>b.ChÌn sè thø tù, kÝ tù hoÆc c¸c biÓu t­îng t¹i vÞ trÝ bÊt k× </li></ul><ul><li>+ Më hép text box </li></ul><ul><l...
4. C¨n dßng vµ gi·n dßng <ul><li>+ Chän dßng v¨n b¶n muèn c¨n chØnh </li></ul><ul><li>+ Chän Menu Format/ chän Aligement <...
<ul><li>+ Chän dßng v¨n b¶n muèn gi·n </li></ul><ul><li>+ Chän Menu Format/ chän Line spacing  hép tho¹i </li></ul>* Gi...
<ul><li>+ Line spacing: §Æt k/c¸ch gi÷a c¸c dßng </li></ul><ul><li>+ Before Paragrap: §Æt k/c gi÷a ®o¹n v¨n b¶n hiÖn thêi ...
II. HIÖU øNG trong slide 08/14/10
MỘT SỐ HIỆU ỨNG KHI TRÌNH DIỄN: 1. Sử dụng Slide Transition: - Tạo hiệu ứng khi chuyển sang Slide khác. - Chuyển sang chế ...
MỘT SỐ HIỆU ỨNG KHI TRÌNH DIỄN: 1. Sử dụng Slide Transition (tt): <ul><li>Chọn một hay nhiều Slide cùng lúc. </li></ul><u...
MỘT SỐ HIỆU ỨNG KHI TRÌNH DIỄN: 1. Sử dụng Slide Transition (tt): No transition : kh ông chọn hiệu ứng. Speed : chọn tốc ...
MỘT SỐ HIỆU ỨNG KHI TRÌNH DIỄN: 2. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide: <ul><li>Chọn 1 hay nhiều đối tượng cùng lúc...
Company Logo MỘT SỐ HIỆU ỨNG KHI TRÌNH DIỄN: 2. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide (tt):   Hiệu ứng lúc xuất hiệ...
MỘT SỐ HIỆU ỨNG KHI TRÌNH DIỄN: 2. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide (tt): <ul><li>Khi chọn hiệu ứng cho 1 đối tư...
MỘT SỐ HIỆU ỨNG KHI TRÌNH DIỄN: 2. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide (tt): * EFFECT OPTIONS: (tùy chọn hiệu ứng) ...
MỘT SỐ HIỆU ỨNG KHI TRÌNH DIỄN: 2. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide (tt): a. TIMING: Start : kích hoạt hiệu ứng ...
MỘT SỐ HIỆU ỨNG KHI TRÌNH DIỄN: 2. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide (tt): b. TEXT ANIMATION: (hiệu ứng chữ) Grou...
III. VÏ T¹O H×NH CHUYÓN §éNG 08/14/10
1. VÏ <ul><li>+ Chän Start / All Programs/Accessories/ Paint  Cöa sæ sau: </li></ul><ul><li>+ Chän menu Image/ chän Fl...
2. §Þnh d¹ng hép v¨n b¶n vµ h×nh vÏ <ul><li>+ Chän h×nh muèn ®Þnh d¹ng </li></ul><ul><li>+ Chän Draw/ chän AutoShape ®Ó ®æ...
<ul><li>Trong hép tho¹i chän: </li></ul><ul><li>+ Color and Line : T¹o mµu s¾c cho nÒn vµ ®­êng viÒn cña h×nh </li></ul>...
<ul><li>+ Chän hép v¨n b¶n muèn ®Þnh d¹ng </li></ul><ul><li>+ Chän Menu Format/chän Text Box, xuÊt hiÖn hép tho¹i gièng hé...
2. T¹o hiÖu øng cho c¸c dßng v¨n b¶n vµ h×nh vÏ <ul><li>+ Chän dßng v¨n b¶n, h×nh vÏ hoÆc Text box muèn t¹o hiÖu øng </li>...
<ul><li>Trong hép tho¹i: </li></ul><ul><li>+ Add Effect: T¹o hiÖu øng cho ®èi t­îng </li></ul><ul><li>+ Remove: Huû hiÖu ø...
4. ChÌn ¶nh vµ chÌn ch÷ mÜ thuËt <ul><li>+ Chän Menu Insert/ chän Text box </li></ul><ul><li>+ Chän Menu Insert/ Picture <...
<ul><li>+ NhÊn chuét vµo vÞ trÝ cÇn chÌn </li></ul><ul><li>+ Chän Menu Insert/ Picture/ chän WordArt </li></ul><ul><li> ...
Iv. CHÌN H×NH ¶NH, ¢M THANH 08/14/10
1. Chèn hình ảnh vào Slide hiện hành: Từ menu Insert    Picture    Clip  Art hoặc From  File . Clip Art Insert ...
2. Chèn âm thanh: - Từ menu Insert   chọn Movies  and  Sounds . - Chọn Sound  from  File . - Chọn đường dẫn tớ...
3. Chèn Video clip: - Từ menu Insert   chọn Movies  and  Sounds  - Chọn Movie  from  File . 08/14/10
V. T¹o biÓu ®å, s¬ ®å vµ b¶ng biÓu 08/14/10
1. T¹o biÓu ®å ( Chart) <ul><li>Chän menu Insert/chän Chart </li></ul><ul><li>XuÊt hiÖn b¶ng d÷ liÖu vµ biÓu ®å: </li></ul...
<ul><ul><li>NhÊn ph¶i chuét vµo cét trong biÓu ®å: </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Chän Format Data Series </li></ul></ul><ul...
<ul><ul><li>NhÊn ph¶i chuét vµo cét trong biÓu ®å: </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Chän Format Data Series </li></ul></ul><ul...
<ul><ul><li>NhÊn ph¶i chuét vµo cét trong biÓu ®å: </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Chän Chart Type </li></ul></ul><ul><ul><li...
2. T¹o b¶ng biÓu <ul><li>+ Chän Menu Insert/ chän Table </li></ul><ul><li>Hép tho¹i: Insert Table </li></ul><ul><li>- Numb...
3. T¹o s¬ ®å ( organization chart) <ul><li>+ Chän Insert / chän Diagram </li></ul><ul><li>XuÊt hiÖn hép tho¹i: Diagram Ga...
VI. T¹o liªn kÕt 08/14/10
1. T¹o nót liªn kÕt c¸c Slide <ul><li>+ Chän Slide Show/ chän Action Buttons: </li></ul><ul><li>- Liªn kÕt theo ý cña m×n...
<ul><li>+ Chän Slide Show/ chän Action Buttons: </li></ul><ul><li>- Liªn kÕt vÒ trang ®Çu tiªn </li></ul>- Liªn kÕt vÒ tr...
08/14/10 2. TẠO KẾT NỐI VỚI TẬP TIN: a. Kết nối với tập tin hoặc trang Web: <ul><li>Chọn S lide cần liên kết, chọn ký tự...
08/14/10 b. Kết nối các Slides trong bài trình diễn hiện hành: 2. TẠO KẾT NỐI VỚI TẬP TIN: <ul><li>Chọn ký tự hoặc đối t...
C. TRÌNH DIỄN SLIDE. A. L àm quen PowerPoint  B. Thiết kế Slide cụ thể NỘI DUNG 1. TR×NH DIÔN SLIDE LI£N TôC 08/14/10 2. ...
TRÌNH DIỄN SLIDE: 1. Trình diễn Slide liên tục: 1 2 3 <ul><li>Từ menu Slide  Show    Slide  Transition , chọn </li...
TRÌNH DIỄN SLIDE: 2. Sử dụng Pen Color: để nhấn mạnh trong khi trình diễn. <ul><li>Lưu ý:  </li></ul><ul><li>Sử dụng Pe...
TRÌNH DIỄN SLIDE: 2. Sử dụng Pen Color: (tt) Chọn màu viết: Click chuột phải   Pointer  Options   Ink  Color.  08/...
TRÌNH DIỄN SLIDE: 2. Sử dụng Pen Color: (tt) <ul><li>Xóa phần đã đánh dấu: </li></ul><ul><li>Click chuột phải   </li></...
TRÌNH DIỄN SLIDE: 2. Sử dụng Pen Color: (tt) Chú ý: Khi nhấn Esc để thoát phần trình diễn  Xuất hiện hộp thoại, chọn ...
D. IN Ấ N TRONG PP A. L àm quen PowerPoint  B. Thiết kế Slide cụ thể NỘI DUNG 1. Thiết lập trang in 08/14/10 2. Xem tr...
1. PAGE SETUP (thiết lập trang in): Từ menu chọn File    Page  Setup <ul><li>Trong mục Slides Sized for (Kích thướ...
2. PRINT PREVIEW (xem trước khi in): Từ menu File    Print Preview - Print : in với các tham số đã chọn. - Chọn Opt...
3. PRINT (in các Slides): Từ menu File    Print (hoặc Ctrl + P) <ul><li>Trong Print range ( phạm vi in ) : All (in...
3. PRINT (in các Slide): (tt) <ul><li>Trong mục Print What có thể chọn: </li></ul><ul><li>+ Outline : In tất cả các ký...
3. PRINT (in các Slide): (tt) Tuỳ chọn trước khi in 1 2 3 08/14/10
KẾT THÚC
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Huong dan power_point2003

11,083 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • fdgd
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Huong dan power_point2003

 1. 1. XIN KÍNH CHÀO QUÍ THẦY - CÔ GIÁO! KÍNH CHÚC QUÍ THẦY - CÔ SỨC KHỎE, CÔNG TÁC TỐT! Tháng 02/2009
 2. 2. A. LÀM QUEN P OW ERPOINT. B. THIẾT KẾ SLIDE CỤ THỂ. NỘI DUNG 08/14/10 C. TR ÌNH DIỄN SLIDE . D. IN ẤN TRONG PP .
 3. 3. A./ L ÀM QUEN V ỚI P OW ERPOINT <ul><li>Gi ới thiệu. </li></ul><ul><li>Kh ởi động phần mềm. </li></ul><ul><li>M àn h ình làm việc. </li></ul><ul><li>Thoát khỏi phần mềm. </li></ul><ul><li>Soạn thảo trong PowerPoint. </li></ul>A . L àm quen PowerPoint B. Thiết kế Slide cụ thể NỘI DUNG 08/14/10 C. TR ÌNH DIỄN SLIDE . D. IN ẤN TRONG PP .
 4. 4. <ul><li>Microsoft PowerPoint là một phần mềm trình chiếu trong bộ phần mềm Microsoft Office . </li></ul><ul><li>Biểu tượng của phần mềm PowerPoint </li></ul>KH ỞI ĐỘNG PHẦN MỀM. Các h 1 : St ar t  Pr ogr ams  M icr osoft O f fice  M icr os of t PowerPoint. Cách 2: Nh áy đúp chuột v ào bi ểu t ượng PowerPoint tr ê n m àn h ình n ền . GIỚI THIỆU PHẦN MỀM. 08/14/10
 5. 5. MÀN HÌNH LÀM VIỆC CỦA POW ER POINT Khu vực tổ chức của các Slide Khu vực soạn thảo Slide 08/14/10
 6. 6. Cách 1 : Click v ào n út tho át tr ê n thanh ti ê u đề. THO ÁT KH ỎI PH ẦN M ỀM . Cách 2 : V ào File  Ex it. 08/14/10
 7. 7. SOẠN THẢO TRONG POW ER POINT Gõ nội dung vào Text Box có sẵn. Chọn vào Text Box, nhấn chuột và kéo trên vùng soạn thảo. 08/14/10 PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH
 8. 8. CHẠY HIỆU ỨNG SLIDE CỦA POW ER POINT Chọn Slide Show để chạy Side Sau khi hoàn tất, dùng Slide Show chạy thử để kiểm tra 08/14/10 PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH
 9. 9. B./ THIẾT KẾ 1 SLIDE CỤ THỂ. A. L àm quen PowerPoint B. Thiết kế Slide cụ thể NỘI DUNG i. C¸c thao t¸c ®Þnh d¹ng slide V. T¹o biÓu ®å, s¬ ®å vµ b¶ng biÓu VI. T¹o liªn kÕt 08/14/10 II. HIÖU øng trong slide III. VÏ T¹O H×NH CHUYÓN §éNG Iv. CHÌN H×NH ¶NH, ¢M THANH C. TR ÌNH DIỄN SLIDE . D. IN ẤN TRONG PP .
 10. 10. i. C¸c thao t¸c ®Þnh d¹ng Slide 08/14/10
 11. 11. 1. §Þnh d¹ng mµu nÒn <ul><li>1.1 .§Þnh d¹ng theo ý muèn </li></ul><ul><li>+ Chän Menu Format/Background  hép tho¹i Background </li></ul><ul><li>+ Chän h×nh mòi tªn trong Background fill  hép tho¹i </li></ul><ul><li>Trong hép tho¹i nµy: </li></ul><ul><li>+ Cã thÓ chän mµu s¾c trªn b¶ng mµu hiÖn cã </li></ul><ul><li>+ Cã thÓ pha mµu theo ý muèn: Chän MORE COLOR </li></ul><ul><li>+ Cã thÓ chän hiÖu øng mµu nÒn: Chän Fill effects </li></ul>08/14/10
 12. 12. 1. §Þnh d¹ng mµu nÒn <ul><li>Trong hép tho¹i nµy: </li></ul><ul><li>Trong Color, cã thÓ chän 1 mµu hoÆc 2 mµu </li></ul><ul><li>Trong Shading Style cã thÓ chän c¸c kiÓu bãng cña mµu </li></ul><ul><li>Chän OK </li></ul><ul><li>+ Chän Apply to all cho tÊt c¶ c¸c SLIDE hoÆc Apply chp SLIDE ®ang chän </li></ul><ul><li>+ Huû chÕ ®é mµu nÒn võa ®Æt: Chän Format/Background/chän l¹i mµu cò. </li></ul>08/14/10
 13. 13. <ul><li>1.2 .§Þnh d¹ng theo mÉu </li></ul><ul><li>+ Chän SLIDE muèn ®Þnh d¹ng </li></ul><ul><li>+ Chän Menu Format/Chän (Slide color Sheme) Slide design  hép tho¹i </li></ul><ul><li>NhÊp chuét ®Ó chän nÒn thÝch hîp </li></ul>2. §Þnh d¹ng mµu nÒn 08/14/10
 14. 14. 2. §Þnh d¹ng l¹i kiÓu tr×nh bµy <ul><li>+ Chän menu Format/Slide layout xuÊt hiÖn c¸c kiÓu tr×nh bµy </li></ul><ul><li>+ Chän kiÓu b¹n muèn </li></ul><ul><li>+ Chän Apply ®Ó kÕt thóc </li></ul>08/14/10
 15. 15. 3. ChÌn sè thø tù, kÝ tù, c¸c biÓu t­îng ®Æc biÖt <ul><li>+ NÕu muèn ®¸nh dÊu, thay ®æi c¸c kÝ tù hoÆc c¸c con sè ®Çu dßng th× chän Bullets </li></ul><ul><li>+ Chän biÓu t­îng, kÝ tù muèn chÌn </li></ul><ul><li>+ Chän mµu cho biÓu t­îng, kÝ tù.. trong « COLOR ( nÕu cÇn) </li></ul><ul><li>+ Chän OK </li></ul>08/14/10
 16. 16. <ul><li>a.ChÌn sè thø tù, kÝ tù hoÆc c¸c biÓu t­îng ®Çu dßng </li></ul><ul><li>+ NhÊn chuét vµo « v¨n b¶n ( Click to add text) </li></ul><ul><li>+ Dïng trá chuét ®¸nh dÊu d÷ liÖu cÇn ®¸nh dÊu hoÆc cÇn thay ®æi </li></ul><ul><li>+ Chän menu Format/Bullets ....  cöa sæ </li></ul>3. ChÌn sè thø tù, kÝ tù, c¸c biÓu t­îng ®Æc biÖt 08/14/10
 17. 17. <ul><li>b.ChÌn sè thø tù, kÝ tù hoÆc c¸c biÓu t­îng t¹i vÞ trÝ bÊt k× </li></ul><ul><li>+ Më hép text box </li></ul><ul><li>+ Chän Menu Insert/ Symbol </li></ul><ul><li>+ Chän kÝ tù muèn chÌn </li></ul><ul><li>+ Chän Insert </li></ul><ul><li>+ Chän Close </li></ul>08/14/10 3. ChÌn sè thø tù, kÝ tù, c¸c biÓu t­îng ®Æc biÖt
 18. 18. 4. C¨n dßng vµ gi·n dßng <ul><li>+ Chän dßng v¨n b¶n muèn c¨n chØnh </li></ul><ul><li>+ Chän Menu Format/ chän Aligement </li></ul><ul><li>+ Chän kiÓu b¹n muèn c¨n chØnh </li></ul>* C¨n dßng 08/14/10
 19. 19. <ul><li>+ Chän dßng v¨n b¶n muèn gi·n </li></ul><ul><li>+ Chän Menu Format/ chän Line spacing  hép tho¹i </li></ul>* Gi·n dßng 4. C¨n dßng vµ gi·n dßng 08/14/10
 20. 20. <ul><li>+ Line spacing: §Æt k/c¸ch gi÷a c¸c dßng </li></ul><ul><li>+ Before Paragrap: §Æt k/c gi÷a ®o¹n v¨n b¶n hiÖn thêi so víi ®o¹n tr­íc </li></ul><ul><li>+ After Paragrap: §Æt k/c gi÷a ®o¹n v¨n b¶n hiÖn thêi so víi ®o¹n sau </li></ul><ul><li>+ Chän Preview ®Ó xem l¹i </li></ul><ul><li>+ Chän OK </li></ul>4. C¨n dßng vµ gi·n dßng 08/14/10
 21. 21. II. HIÖU øNG trong slide 08/14/10
 22. 22. MỘT SỐ HIỆU ỨNG KHI TRÌNH DIỄN: 1. Sử dụng Slide Transition: - Tạo hiệu ứng khi chuyển sang Slide khác. - Chuyển sang chế độ Slide Sorter View : vào menu View  Slide Sorter hoặc biểu tượng 08/14/10
 23. 23. MỘT SỐ HIỆU ỨNG KHI TRÌNH DIỄN: 1. Sử dụng Slide Transition (tt): <ul><li>Chọn một hay nhiều Slide cùng lúc. </li></ul><ul><li>Từ menu Slide Show  chọn Slide Transition. </li></ul><ul><li>Trong danh sách Apply to Selected Slides (bên phải cửa sổ soạn thảo), chọn hiệu ứng th ích hợp . </li></ul>Muốn chọn nhiều Slide cùng một lúc thì click chọn một Slide, giữ phím Ctrl + click chọn các Slide khác. 08/14/10
 24. 24. MỘT SỐ HIỆU ỨNG KHI TRÌNH DIỄN: 1. Sử dụng Slide Transition (tt): No transition : kh ông chọn hiệu ứng. Speed : chọn tốc độ khi trình diễn. Sound : thêm âm thanh. On mouse click : Nhấp chuột để chuyển sang hiệu ứng khác. Automatically after : quy định thời gian chuyển hiệu ứng tự động. 08/14/10
 25. 25. MỘT SỐ HIỆU ỨNG KHI TRÌNH DIỄN: 2. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide: <ul><li>Chọn 1 hay nhiều đối tượng cùng lúc </li></ul><ul><li>Từ menu Slide Show  Custom Animation </li></ul><ul><li>Trong hộp thoại Custom Animation (Tùy chỉnh tính sinh động) phía bên phải màn hình, chọn Add Effect để thêm các hiệu ứng thích hợp. </li></ul>08/14/10
 26. 26. Company Logo MỘT SỐ HIỆU ỨNG KHI TRÌNH DIỄN: 2. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide (tt):  Hiệu ứng lúc xuất hiện (Entrance)  Hiệu ứng biến mất (Exit)  Hiệu ứng nhấn mạnh lúc đã xuất hiện  Hiệu ứng di chuyển theo quỹ đạo 08/14/10
 27. 27. MỘT SỐ HIỆU ỨNG KHI TRÌNH DIỄN: 2. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide (tt): <ul><li>Khi chọn hiệu ứng cho 1 đối tượng thì </li></ul><ul><li>sẽ xuất hiện hiệu ứng trong ô danh sách. </li></ul><ul><li>Muốn thay đổi hiệu ứng thì: </li></ul><ul><ul><li>Click chọn 1 hay nhiều hiệu ứng </li></ul></ul><ul><ul><li>Nút Change : thay đổi hiệu ứng khác </li></ul></ul><ul><ul><li>Ô Start : thay đổi kiểu ra lệnh </li></ul></ul><ul><ul><li>Ô Speed : thay đổi tốc độ </li></ul></ul><ul><ul><li>Nút Remove (hoặc phím DEL ): xóa hiệu ứng </li></ul></ul><ul><ul><li>Nút Re-Order : thay đổi trình tự hiệu ứng </li></ul></ul><ul><ul><li>Nút Play : xem trình diễn (trong màn hình </li></ul></ul><ul><ul><li>soạn thảo) </li></ul></ul>08/14/10
 28. 28. MỘT SỐ HIỆU ỨNG KHI TRÌNH DIỄN: 2. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide (tt): * EFFECT OPTIONS: (tùy chọn hiệu ứng) Muốn thiết kế hay thay đổi các chi tiết khác của hiệu ứng đang áp dụng thì: click chuột phải, chọn: Sound : thêm âm thanh cho hiệu ứng After Animation : hiệu ứng phụ xảy ra lúc thực hiện xong hiệu ứng chính. 08/14/10
 29. 29. MỘT SỐ HIỆU ỨNG KHI TRÌNH DIỄN: 2. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide (tt): a. TIMING: Start : kích hoạt hiệu ứng Delay : thời gian chờ trước khi thực hiện hiệu ứng Speed : cho biết thời gian trình diễn xong hiệu ứng Repeat : số lần lặp lại của hiệu ứng * None : không lặp lại. * 2, 3, 4, 5, 10 : số lần lặp lại. * Until Next Click : lặp lại cho đến khi click chuột. * Until End of Slide : lặp lại cho đến khi kết thúc Slide đó. 08/14/10
 30. 30. MỘT SỐ HIỆU ỨNG KHI TRÌNH DIỄN: 2. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide (tt): b. TEXT ANIMATION: (hiệu ứng chữ) Group Text : ấn định kiểu nhóm (group) ký tự Automatically After : thời gian tự động Inverse Order : thực hiện ngược 08/14/10
 31. 31. III. VÏ T¹O H×NH CHUYÓN §éNG 08/14/10
 32. 32. 1. VÏ <ul><li>+ Chän Start / All Programs/Accessories/ Paint  Cöa sæ sau: </li></ul><ul><li>+ Chän menu Image/ chän Flip/ chän Rotate ®Ó quay h×nh </li></ul><ul><li>+ Chän menu Edit ®Ó lµm c¸c thao t¸c c¾t, d¸n, sao chÐp tõ Paint ®­a vµo Power point </li></ul>a. VÏ trong Paint 08/14/10
 33. 33. 2. §Þnh d¹ng hép v¨n b¶n vµ h×nh vÏ <ul><li>+ Chän h×nh muèn ®Þnh d¹ng </li></ul><ul><li>+ Chän Draw/ chän AutoShape ®Ó ®æi l¹i h×nh </li></ul><ul><li>+ Chän Menu Format/Chän AutoShape  hép tho¹i: </li></ul><ul><li>Format AutoShape </li></ul>b. §Þnh d¹ng h×nh vÏ 08/14/10
 34. 34. <ul><li>Trong hép tho¹i chän: </li></ul><ul><li>+ Color and Line : T¹o mµu s¾c cho nÒn vµ ®­êng viÒn cña h×nh </li></ul><ul><li>+ Fill : T« mµu nÒn </li></ul><ul><li>+ Line: LÊy mµu vµ nÐt cho ®­êng viÒn cho h×nh </li></ul><ul><li>+ Chän OK </li></ul>b. §Þnh d¹ng h×nh vÏ 6. §Þnh d¹ng hép v¨n b¶n vµ h×nh vÏ 08/14/10
 35. 35. <ul><li>+ Chän hép v¨n b¶n muèn ®Þnh d¹ng </li></ul><ul><li>+ Chän Menu Format/chän Text Box, xuÊt hiÖn hép tho¹i gièng hép tho¹i cña Auto Shape vµ c¸ch sö dông nh­ ®· tr×nh bµy </li></ul>b. §Þnh d¹ng hép v¨n b¶n 6. §Þnh d¹ng hép v¨n b¶n vµ h×nh vÏ 08/14/10
 36. 36. 2. T¹o hiÖu øng cho c¸c dßng v¨n b¶n vµ h×nh vÏ <ul><li>+ Chän dßng v¨n b¶n, h×nh vÏ hoÆc Text box muèn t¹o hiÖu øng </li></ul><ul><li>+ Chän Menu Slide Show/ chän Custom Animation  Hép tho¹i Custom Animation </li></ul>08/14/10
 37. 37. <ul><li>Trong hép tho¹i: </li></ul><ul><li>+ Add Effect: T¹o hiÖu øng cho ®èi t­îng </li></ul><ul><li>+ Remove: Huû hiÖu øng cho ®èi t­îng </li></ul><ul><li>+ Start (on Click) : B¾t ®Çu hiÖu øng víi nhÊn chuét </li></ul><ul><li>+ Start( Whith Previous): C¸c hiÖu øng xuÊt hiÖn cïng mét lóc </li></ul><ul><li>+ Start( After Previous); HiÖu øng xuÊt hiÖn sau cïng </li></ul>3.T¹o hiÖu øng cho c¸c dßng v¨n b¶n vµ h×nh vÏ 08/14/10
 38. 38. 4. ChÌn ¶nh vµ chÌn ch÷ mÜ thuËt <ul><li>+ Chän Menu Insert/ chän Text box </li></ul><ul><li>+ Chän Menu Insert/ Picture </li></ul><ul><li>+ Chän Clip art </li></ul>a. ChÌn ¶nh 08/14/10
 39. 39. <ul><li>+ NhÊn chuét vµo vÞ trÝ cÇn chÌn </li></ul><ul><li>+ Chän Menu Insert/ Picture/ chän WordArt </li></ul><ul><li> Hép tho¹i: WordArt Gallerry </li></ul>b. ChÌn ch÷ mÜ thuËt 8. ChÌn ¶nh vµ chÌn ch÷ mÜ thuËt 08/14/10
 40. 40. Iv. CHÌN H×NH ¶NH, ¢M THANH 08/14/10
 41. 41. 1. Chèn hình ảnh vào Slide hiện hành: Từ menu Insert  Picture  Clip Art hoặc From File . Clip Art Insert Picture From File Chọn Organize clips để thêm hình… 08/14/10
 42. 42. 2. Chèn âm thanh: - Từ menu Insert  chọn Movies and Sounds . - Chọn Sound from File . - Chọn đường dẫn tới File âm thanh đó. CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE: 08/14/10
 43. 43. 3. Chèn Video clip: - Từ menu Insert  chọn Movies and Sounds - Chọn Movie from File . 08/14/10
 44. 44. V. T¹o biÓu ®å, s¬ ®å vµ b¶ng biÓu 08/14/10
 45. 45. 1. T¹o biÓu ®å ( Chart) <ul><li>Chän menu Insert/chän Chart </li></ul><ul><li>XuÊt hiÖn b¶ng d÷ liÖu vµ biÓu ®å: </li></ul><ul><li>+ §iÒn d÷ liÖu vµo b¶ng </li></ul><ul><li>+ §ãng b¶ng d÷ liÖu vµ gâ tiªu ®Ò cho biÓu ®å </li></ul>08/14/10
 46. 46. <ul><ul><li>NhÊn ph¶i chuét vµo cét trong biÓu ®å: </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Chän Format Data Series </li></ul></ul><ul><ul><li>Patterns: Mµu cho biÓu ®å </li></ul></ul><ul><ul><li>Shape: KiÓu kh«ng gian cho biÓu ®å </li></ul></ul>1. T¹o biÓu ®å ( Chart) 08/14/10
 47. 47. <ul><ul><li>NhÊn ph¶i chuét vµo cét trong biÓu ®å: </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Chän Format Data Series </li></ul></ul><ul><ul><li>Patterns: Mµu cho biÓu ®å </li></ul></ul><ul><ul><li>Shape: KiÓu kh«ng gian cho biÓu ®å </li></ul></ul>1. T¹o biÓu ®å ( Chart) 08/14/10
 48. 48. <ul><ul><li>NhÊn ph¶i chuét vµo cét trong biÓu ®å: </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Chän Chart Type </li></ul></ul><ul><ul><li>Standard Type: kiÓu kh«ng gian mÆc ®Þnh </li></ul></ul><ul><ul><li>Custom Type: kiÓu kh«ng gian theo ý m×nh </li></ul></ul>1. T¹o biÓu ®å ( Chart) 08/14/10
 49. 49. 2. T¹o b¶ng biÓu <ul><li>+ Chän Menu Insert/ chän Table </li></ul><ul><li>Hép tho¹i: Insert Table </li></ul><ul><li>- Number of columns: T¹o sè cét cho b¶ng </li></ul><ul><li>- Number of rows: T¹o sè hµng cho b¶ng </li></ul><ul><li>+ Chän OK ®Ó kÕt thóc </li></ul>08/14/10
 50. 50. 3. T¹o s¬ ®å ( organization chart) <ul><li>+ Chän Insert / chän Diagram </li></ul><ul><li>XuÊt hiÖn hép tho¹i: Diagram Gallery ( c¸c kiÓu s¬ ®å) </li></ul><ul><li>Chän OK ®Ó kÕt thóc </li></ul>08/14/10
 51. 51. VI. T¹o liªn kÕt 08/14/10
 52. 52. 1. T¹o nót liªn kÕt c¸c Slide <ul><li>+ Chän Slide Show/ chän Action Buttons: </li></ul><ul><li>- Liªn kÕt theo ý cña m×nh </li></ul>a. Sö dông mÉu nót cã s½n - Liªn kÕt vÒ trang chñ - Liªn kÕt vÒ trang trî gióp - Liªn kÕt vÒ trang th«ng tin - Liªn kÕt vÒ trang tr­íc - Liªn kÕt vÒ trang sau 08/14/10
 53. 53. <ul><li>+ Chän Slide Show/ chän Action Buttons: </li></ul><ul><li>- Liªn kÕt vÒ trang ®Çu tiªn </li></ul>- Liªn kÕt vÒ trang sau cïng - Liªn kÕt vÒ trang v¨n b¶n - Liªn kÕt víi ®o¹n nh¹c - Liªn kÕt víi ®o¹n fim 08/14/10 1. T¹o nót liªn kÕt c¸c Slide b. Sö dông mÉu nót cã s½n
 54. 54. 08/14/10 2. TẠO KẾT NỐI VỚI TẬP TIN: a. Kết nối với tập tin hoặc trang Web: <ul><li>Chọn S lide cần liên kết, chọn ký tự hoặc đối tượng muốn thể hiện phần kết nối. </li></ul><ul><li>Từ menu Insert chọn Hyperlink (chèn liên kết) hoặc </li></ul>trên thanh công cụ Standard xuất hiện: - Ch ọn Existing File or Web Page  Current Folder để chỉ đến file liên kết.
 55. 55. 08/14/10 b. Kết nối các Slides trong bài trình diễn hiện hành: 2. TẠO KẾT NỐI VỚI TẬP TIN: <ul><li>Chọn ký tự hoặc đối tượng muốn thể hiện phần kết nối. </li></ul><ul><li>Từ menu Insert chọn Hyperlink (Chèn liên kết) hoặc </li></ul><ul><li>trên thanh công cụ Standard </li></ul><ul><li>Trong phần Link To (liên kết đến) chọn Place in this Document (Tạo đối tượng kết nối với Slide trong b ài trình di ễn hiện hành.) </li></ul><ul><li>Ch ọn Slide cần liên kết Nh ấn OK. </li></ul>
 56. 56. C. TRÌNH DIỄN SLIDE. A. L àm quen PowerPoint B. Thiết kế Slide cụ thể NỘI DUNG 1. TR×NH DIÔN SLIDE LI£N TôC 08/14/10 2. Sö DôNG PEN COLOR C. TR ÌNH DIỄN SLIDE . D. IN ẤN TRONG PP .
 57. 57. TRÌNH DIỄN SLIDE: 1. Trình diễn Slide liên tục: 1 2 3 <ul><li>Từ menu Slide Show  Slide Transition , chọn </li></ul><ul><li>Automatically after , nhập thời gian trình diễn tự động  Chọn Apply to All Slides . </li></ul><ul><li>Từ menu Slide Show  Set Up Show  </li></ul><ul><li>chọn Loop continuously until ‘ Esc ’. </li></ul>08/14/10
 58. 58. TRÌNH DIỄN SLIDE: 2. Sử dụng Pen Color: để nhấn mạnh trong khi trình diễn. <ul><li>Lưu ý: </li></ul><ul><li>Sử dụng Pen Color khi: </li></ul><ul><li>Đang ở chế độ trình diễn </li></ul><ul><li>Click chuột phải  Pointer Options  chọn loại viết thích hợp. </li></ul>08/14/10
 59. 59. TRÌNH DIỄN SLIDE: 2. Sử dụng Pen Color: (tt) Chọn màu viết: Click chuột phải  Pointer Options  Ink Color. 08/14/10
 60. 60. TRÌNH DIỄN SLIDE: 2. Sử dụng Pen Color: (tt) <ul><li>Xóa phần đã đánh dấu: </li></ul><ul><li>Click chuột phải  </li></ul><ul><li>Pointer Option </li></ul><ul><li>Eraser (xóa từng phần) </li></ul><ul><li>Erase All Ink on Slide </li></ul><ul><li>(xóa tất cả các phần đánh dấu) </li></ul>08/14/10
 61. 61. TRÌNH DIỄN SLIDE: 2. Sử dụng Pen Color: (tt) Chú ý: Khi nhấn Esc để thoát phần trình diễn  Xuất hiện hộp thoại, chọn Keep : lưu lại các phần đã đánh dấu, Discard : không lưu phần đã đánh dấu. 08/14/10
 62. 62. D. IN Ấ N TRONG PP A. L àm quen PowerPoint B. Thiết kế Slide cụ thể NỘI DUNG 1. Thiết lập trang in 08/14/10 2. Xem trước khi in C. TR ÌNH DIỄN SLIDE . D. IN ẤN TRONG PP . 3. In các Slide
 63. 63. 1. PAGE SETUP (thiết lập trang in): Từ menu chọn File  Page Setup <ul><li>Trong mục Slides Sized for (Kích thước trang giấy), nhấp mũi tên bên phải để chọn kích cỡ giấy in. </li></ul><ul><li>Trong mục Orientation (Hướng in): mục Slides (trang), chọn Portrait (in dọc) & Landscape (in ngang) </li></ul>- Mục Notes , handouts & outline (in chú thích), chọn Portrait (in dọc) & Landscape (in ngang) 08/14/10
 64. 64. 2. PRINT PREVIEW (xem trước khi in): Từ menu File  Print Preview - Print : in với các tham số đã chọn. - Chọn Options để thêm các yêu cầu về Header and Footer (đầu trang và chân trang), Color/Grayscale (màu trang in), Frame slides (khung viền)… 08/14/10
 65. 65. 3. PRINT (in các Slides): Từ menu File  Print (hoặc Ctrl + P) <ul><li>Trong Print range ( phạm vi in ) : All (in tất cả), Current slide (in slide hiện tại), Slides (in các slide theo ý muốn. </li></ul><ul><li>VD : 1, 3-5: in slide 1, slide từ 3 đến 5). </li></ul>08/14/10
 66. 66. 3. PRINT (in các Slide): (tt) <ul><li>Trong mục Print What có thể chọn: </li></ul><ul><li>+ Outline : In tất cả các ký tự trong khung hoặc chỉ in các chủ đề theo chiều ngang hoặc dọc. </li></ul><ul><li>+ Notes pages : In các ghi chú và nội dung của slide. </li></ul><ul><li>+ Handouts : chọn nhiều thành phần trước khi in, có thể chọn in từ 1-9 slide trên cùng 1 trang giấy. </li></ul>Frame slides : in Slide có khung 08/14/10
 67. 67. 3. PRINT (in các Slide): (tt) Tuỳ chọn trước khi in 1 2 3 08/14/10
 68. 68. KẾT THÚC

×