๙ มนต์เพื่อความก้าวหน้า   ว.วชิรเมธี
๑     บทสวดทั่วไป   (นมัสการพระรัตนตรัย)อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,   พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์,   ...
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,   พระสงฆ์สาวกของพระผูมพระภาคเจ้า,            ้ ี	  ปฏิบัติดีแล้ว;สังฆัง ...
(ปุพพภาคนมการ)   (หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.)นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต,	   ขอนอบน้อมแด่พระผู...
(ไตรสรณคมน์)  (หันทะ มะยัง ติสะระณะคะมะนะปาฐังภะณามะ เส.)พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,   ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้า เป็นสรณะ;...
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,   แม้ครังทีสาม ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้า      ้ ่	  เป็นสรณะ;ตะติยัมปิ ธัมมัง ส...
๒    บทสรรเสริญ   คุณพระรัตนตรัย(บทสรรเสริญพระพุทธคุณ)(นำ) อิติปิ โส ภะคะวา(รับพร้อมกัน) อะระหัง สัมมาสัมพุทโธวิชชาจะ...
องค์ใดประกอบด้วย		 พระกรุณาดังสาคร	 โปรดหมู่ประชากร			 มละโอฆกันดาร	 ชี้ทางบรรเทาทุกข์			 และชี้สุขเกษมสานต์	 ชี้ทางพระนฤพ...
(บทสรรเสริญพระธรรมคุณ)(นำ) ส๎วากขาโต(รับพร้อมกัน) ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโกอะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโกปัจจัตตัง เวทิตั...
อีกธรรมต้นทางครรไล	นามขนานขานไข	ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง    คือทางดำเนินดุจคลอง	ให้ล่วงลุปอง	 ยังโลกอุดรโดยตรง    ข้าฯ ...
(บทสรรเสริญพระสังฆคุณ)(นำ) สุปะฏิปันโน(รับพร้อมกัน) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆอุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโนภะค...
(นำ) สงฆ์ใดสาวกศาสนา   (รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมา แต่องค์สมเด็จภควันต์   เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-ลุทางที่อัน	   ระง...
๓       มงคลสูตรอะเสวะนา จะ พาลานังปัณฑิตานัญจะ เสวะนาปูชา จะ ปูชะนียานังเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ   (พระผู้มีพระภา...
พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะวินะโย จะ สุสิกขิโตสุภาสิตา จะ ยา วาจาเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ    (การเป็ น ผู ้ เ ล่ า เรี ย นศึ ก...
(การรู้จักให้ ๑ การประพฤติธรรม ๑การสงเคราะห์ญาติ ๑ การงานที่ไม่มีโทษ ๑ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด)อาระตี วิระตี ปาปามัชชะปานา ...
ขันตี จะ โสวะจัสสะตาสะมะณานัญจะ ทัสสะนังกาเลนะ ธัมมะสากัจฉาเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ   (ความอดทน ๑ การเป็นคนว่าง่าย ๑การเห...
(จิตของผู้ใด อันโลกธรรมถูกต้องแล้วย่อมไม่หวันไหว ไม่มโศก ปราศจากธุลี จิตเกษม      ่     ีข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด)...
๔     กาลามสูตรเอถะ ตุมเห กาลามามา อนุสสะเวนะ   กาลามชน ท่านอย่าปลงใจเชื่อด้วย   การฟังตามกันมามา ปรัมปรายะ   อ...
มา อาการะปริวิตักเกนะ   อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตาม   แนวเหตุผลมา ทิฏฐินิชฌานักขันติยา   อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้า...
อิเม ธัมมา สะมัตตา สะมาทินนาอะหิตายะ ทุกขายะ สังวัตตันตีติ   ธรรมเหล่านี้ใครสมาทานให้เต็มที่แล้ว   ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่ง...
ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อสุขอะถะ ตุมเห กาลามาอุปสัมปัชชะ วิหะเรยยาถาติ   กาลามชน เมื่อนั้น ท่านพึงถึงพร้อม   ธรรมเ...
๕   ภัทเทกรัตตสูตร  (หันทะ มะยัง ภัทเทกะรัตตะคาถาโยภะณามะ เส.)อะตีตัง นาน๎วาคะเมยยะ	นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง,   บุคคล...
ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน   เขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้.อัชเชวะ กิจจะมาตัปปังโก ชัญญา มะระณัง สุเว,   ความเพียรเป็นกิจที่ต้...
๖   โอวาทปาติโมกขคาถา  (หันทะ มะยัง โอวาทะปาติโมกขะคาถาโยภะณามะ เส.)สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง,   การไม่ทำบาปทั้งปวงกุส...
นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี,   ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่   ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต.   ผู้ทำ...
๗   ปัพพโตปมคาถายะถาปิ เสลา วิปุลา	นะภัง อาหัจจะ ปัพพะตาสะมันตา อะนุปะริเยยยุง	นิปโปเถนตา จะตุททิสา   ภูเขาทั้งหลายล...
นะ กิญจิ ปะริวัชเชติ		สัพพะเมวาภิมัททะตินะ ตัตถะ หัตถีนัง ภูมิ		นะ ระถานัง นะ ปัตติยา    ความแก่และความตายไม่เว้นใคร ๆ...
พุทเธ ธัมเม จะ สังเฆ จะธีโร สัทธัง นิเวสะเยโย ธัมมะจารี กาเยนะ	วาจายะ อุทะ เจตะสาอิเธวะ นัง ปะสังสันติเปจจะ สัคเค ปะโมทะติ...
๘      เมตตปริตรกะระณียะมัตถะกุสะเลนะ		ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะสักโก อุชู จะ สุหุชู จะ			สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะน...
เป็นผูสนโดษ, เลียงง่าย, มีภาระกิจน้อย,      ้ั     ้คล่องตัว, ระมัดระวังการแสดงออก, รู้ตัว,ไม่คะนอง, ไม่คลุกคลีใน...
ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา		เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเรภูตา วา สัมภะเวสี วา			สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา     ที่มองเห็น...
คนเราพึ ง แผ่ ค วามรั ก ความเมตตาไปยั ง สั ต ว์ ท ั ้ ง หลายหาประมาณมิ ไ ด้ ด ุ จ ดั งมารดาถนอม และปกป้องบุตรสุดทีรกคนเดีย...
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา	ทัสสะเนนะ สัมปันโนกาเมสุ วิเนยยะ เคธัง 			นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ.   ท่านผู้เจริญ...
๙    บทแผ่เมตตา   (คำแผ่เมตตาให้ผู้อื่น)สัพเพ สัตตา,   สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์,   เกิด แก่ เจ็บ ตาย,  ...
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.   จงมีความสุขกายสุขใจ   รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย,   ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ.     ...
(คำแผ่เมตตาให้ตนเอง)อะหัง สุขิโต โหมิ   ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขอะหัง นิททุกโข โหมิ   ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากความทุ...
สมาธิ   ศิลปะการคืนสู่ ความสดชื่นรื่นเย็นของชีวิต    การฝึกสมาธินั้น ในเมืองไทยเรานิยมเรียกว่าการ “นั่งสมาธิ„ เหตุที่...
๔. หายใจเข้า ก็ “รู้„ หายใจออกก็ “รู้„หรือหายใจเข้าสั้น/ยาว หายใจออกสั้น/ยาวก็รู้    ๕. สังเกตลมหายใจอย่างผ่อนคลายอย่า...
สมาธิตามสมควรแล้ว จิตจะมองเห็นสัจธรรมตามความเป็ น จริ ง ว่ า ลมหายใจก็ ไ ม่ เ ที ่ ย งเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา    ต่ อ จาก...
ที่มาของคำบาลี“๙ มนต์เพื่อความก้าวหน้า”๑. บทสวดทั่วไปนมัสการพระรัตนตรัย	 สวดมนต์ฉบับหลวงปุพภาคนมการ	    พระไตรปิฎกฉบับ...
๕. ภัทเทกรัตตสูตร		      พระไตรปิฎกฉบับหลวง		           	    มุ.อุ. ๑๔/๓๔๘/๕๒๗๖. โอวาทปาติโมกขคาถา	   ...
ประวัติและผลงานว.วชิรเมธี เป็นนามปากกาของ พระมหาวุฒิชัยวชิ ร เมธี ภู ม ิ ล ำเนาของท่ า นอยู ่ ท ี ่ บ ้ า นครึ ่ ง ใต้ตำบล...
จนสำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๖ ประโยค       ต่อมาเมืออายุครบ ๒๑ ปี ท่านก็ได้อปสมบท           ่       ...
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร     อาจารย์ พ ิ เ ศษ สถาบั น พระปกเกล้ าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โรงเร...
คอลั ม นิ ส ต์ บ ทความเชิ ง วิ ช าการ กึ ่ งวิชาการ และบทความทั่วไปให้กับหนังสือพิมพ์และนิ ต ยสารมากมาย เช่ น เนชั ่ น สุ ...
การ เช่น ชุมชนนิมนต์ยิ้ม (ช่อง ๓), ธรรมะติดปีก(ที ว ี ไ ทย), เมื อ งไทยวาไรตี ้ , กล้ า คิ ด กล้ า ทำ,พุทธประทีป, สยามทูเด...
แค่ ป ล่ อ ยก็ ล อยตั ว , ธั ม มิ ก ประชาธิ ป ไตย,ธั ม มิ ก เศรษฐศาสตร์ , ตะแกรงร่ อ นทอง,ว่ า ยทวนน้ ำ , ลายแทงแห่ ง ความ...
การแปลเป็นภาษาสเปน อินโดนีเชีย จีน ญี่ปุ่นฝรั่งเศส และศรีลังกาอีกด้วยเกียรติคุณและรางวัล    พ.ศ. ๒๕๔๗ 	    ผลงาน “...
รางวัล “The Great Dharma PuttaAward„ (พระธรรมทูตผูมผลงานดีเด่นระดับโลก)          ้ ีจากรัฐบาลและคณะสงฆ์แห่งประเท...
ท้องสนามหลวง    รับพระราชทานรางวัล “บุคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน„ สาขาการศึกษาและวิชาการจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยา...
ไมตรี ทำเนียบรัฐบาล    รางวั ล “ผู ้ ม ี อ ุ ป การคุ ณ ต่ อ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ของมูลนิธรวมใจเผยแผ่ธรรมะ     ...
พ.ศ. ๒๕๕๒ 	    ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดนักคิด ปี๒๕๕๑ จากสถานีวิทยุ อสมท. F.M.96.5 MHzคลื่นความคิด    รางวัล “บุ...
รางวัล “พุทธคุณปการ กาญจนเกียรติคณ„            ู          ุผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จากคณะกรร...
วิมุตตยาลัย   (Vimuttayalaya Institute)สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาสันติภาพโลกความเป็นมา    สถาบันวิมุตตยาลัย ริเริ่มก่อต...
ต่างประเทศ สมตามพระพุทธดำรัสตรัสสั่งเมื ่ อ แรกประกาศพระพุ ท ธศาสนาที ่ ว ่ า“จะระถะ ภิกขะเว จาริกัง พะหุชะนะหิตายะพะหุ ช ...
วิสัยทัศน์    “วิมตตยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทาง      ุเลือกที่มุ่งมั่นทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลก โดย...
วัฒนธรรมองค์กร     สถาบันวิมุตตยาลัย เป็น     ๑. องค์กรแห่งความสุข		     ๒. องค์กรแห่งการเรียนรู้     ...
๑.๓ บุคคลากร   ๑.๔ สื่อสารองค์กร   ๑.๕ ธุรการ๒. สำนักธรรมบริการ	 	        	   ๒.๑ ระบบข้อมูลสารสนเทศ   ๒.๒...
๔. สำนักสันติภาวนา	      	   ๔.๑ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน   ๔.๒ คอร์สภาวนาในประเทศ   ๔.๓ โครงการภาวนาสำหรับเย...
วัดป่าวิมุตตยาลัยยุคที่ ๑ : ธรรมะติดปีก    นับแต่สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม๙ ประโยค (พ.ศ.๒๕๔๓) และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ....
ต่ อ มาเมื ่ อ ปริ ม าณงานเพิ ่ ม ขึ ้ น ตามจำนวนผูสนใจธรรมะ ทำให้ทานตัดสินใจก่อตัง     ้            ่  ...
การทำงานในรูปแบบสถาบันวิมุตต-ยาลั ย ของพระมหาวุ ฒ ิ ช ั ย วชิ ร เมธี ทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพเป็นระบบ และอำ...
นั่นจึงเป็นที่มาของการน้อมถวายที่ดินจำนวนทั้งหมด ๑๐๐ ไร่ โดยคุณยายทัศนีย์บุ ร ุ ษ พั ฒ น์ (อดี ต เจ้ า ของโรงเรี ย นปริ ญ ...
แบบจำลองโครงสร้างวัดป่าวิมุตตยาลัย 80๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า                       บนเนื้อที่ ๑๐๐ ...
ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแบ่งปัน     ร่วมสร้างโลกนี้ให้มีสันติภาพโดยการสนับสนุนกิจกรรมของทั้งมูลนิธิและสถาบันวิมุตตยาล...
ประชาคมโลก„ ตามแนวทางการสร้างวัดให้เป็นแหล่ง “ความรู้„ คู่ “ความตื่น„ ของท่านว.วชิ ร เมธี ติ ด ต่ อ ร่ ว มบริ จ าคเป็ น เจ...
สาขาศิริราช บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๐๑๖-๔-๑๖๒๙๗-๒     ๔. ร่วมตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและนักเรียน ...
2 บทสวดมนต์ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
2 บทสวดมนต์ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
2 บทสวดมนต์ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
2 บทสวดมนต์ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
2 บทสวดมนต์ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
2 บทสวดมนต์ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
2 บทสวดมนต์ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2 บทสวดมนต์ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า

1,804 views

Published on

9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า โดย ท่าน ว. วชิรเมธี

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,804
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2 บทสวดมนต์ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า

 1. 1. ๙ มนต์เพื่อความก้าวหน้า ว.วชิรเมธี
 2. 2. ๑ บทสวดทั่วไป (นมัสการพระรัตนตรัย)อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง;พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน. (กราบ)ส�วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว;ธัมมัง นะมัสสามิ. ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม. (กราบ)18 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 3. 3. สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, พระสงฆ์สาวกของพระผูมพระภาคเจ้า, ้ ี ปฏิบัติดีแล้ว;สังฆัง นะมามิ. ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์. (กราบ) ๛ ว.วชิรเมธี 19
 4. 4. (ปุพพภาคนมการ) (หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.)นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น;อะระหะโต, ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส;สัมมาสัมพุทธัสสะ. ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง. (๓ ครั้ง) ๛20 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 5. 5. (ไตรสรณคมน์) (หันทะ มะยัง ติสะระณะคะมะนะปาฐังภะณามะ เส.)พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้า เป็นสรณะ;ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรม เป็นสรณะ;สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ, ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์ เป็นสรณะ;ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, แม้ครังทีสอง ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้า ้ ่ เป็นสรณะ;ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรม เป็นสรณะ;ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ, แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์ เป็นสรณะ. ว.วชิรเมธี 21
 6. 6. ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, แม้ครังทีสาม ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้า ้ ่ เป็นสรณะ;ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรม เป็นสรณะ;ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ, แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์ เป็นสรณะ. ๛22 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 7. 7. ๒ บทสรรเสริญ คุณพระรัตนตรัย(บทสรรเสริญพระพุทธคุณ)(นำ) อิติปิ โส ภะคะวา(รับพร้อมกัน) อะระหัง สัมมาสัมพุทโธวิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทูอะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิสัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ(นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน ตัดมูลเกลศมาร บ มิหม่นมิหมองมัว หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว ราคี บ พันพัว สุวคนธกำจร ว.วชิรเมธี 23
 8. 8. องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร โปรดหมู่ประชากร มละโอฆกันดาร ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์ ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ ข้าฯ ขอประณตน้อม ศิระเกล้าบังคมคุณ สัมพุทธการุญ- ญภาพนั้นนิรันดรฯ. (กราบ) ๛24 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 9. 9. (บทสรรเสริญพระธรรมคุณ)(นำ) ส๎วากขาโต(รับพร้อมกัน) ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโกอะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโกปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (นำ) ธรรมะคือคุณากร (รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสาธร ดุจดวงประทีปชัชวาล แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน สว่างกระจ่างใจมล ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล และเก้ากับทั้งนฤพาน สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร พิสุทธิ์พิเศษสุกใส ว.วชิรเมธี 25
 10. 10. อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง คือทางดำเนินดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง ยังโลกอุดรโดยตรง ข้าฯ ขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนง ด้วยจิตและกายวาจา. (กราบ) ๛26 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 11. 11. (บทสรรเสริญพระสังฆคุณ)(นำ) สุปะฏิปันโน(รับพร้อมกัน) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆอุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆสามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลาเอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆอาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโยอัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรังปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ว.วชิรเมธี 27
 12. 12. (นำ) สงฆ์ใดสาวกศาสนา (รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมา แต่องค์สมเด็จภควันต์ เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-ลุทางที่อัน ระงับและดับทุกข์ภัย โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส สะอาดและปราศมัวหมอง เหินห่างทางข้าศึกปองบ มิลำพอง ด้วยกายและวาจาใจ เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- ศาลแด่โลกัย และเกิดพิบูลย์พูนผล สมญาเอารสทศพลมีคุณอนนต์ อเนกจะนับเหลือตรา ข้าฯ ขอนบหมู่พระศรา- พกทรงคุณา- นุคุณประดุจรำพัน ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน อุดมดิเรกนิรัติสัย จงช่วยขจัดโพยภัยอันตรายใดใด จงดับและกลับเสื่อมสูญ. (กราบ) ๛28 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 13. 13. ๓ มงคลสูตรอะเสวะนา จะ พาลานังปัณฑิตานัญจะ เสวะนาปูชา จะ ปูชะนียานังเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า การไม่คบคนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑ การบูชาคนที่ควรบูชา ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด)ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะปุพเพ จะ กะตะปุญญะตาอัตตะสัมมาปะณิธิ จะเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (การอยู่ในถิ่นมีสิ่งแวดล้อมดี ๑ การทำความดี ใ ห้ พ ร้ อ มไว้ ก ่ อ น ๑ การตั ้ ง ตนไว้ชอบ ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด) ว.วชิรเมธี 29
 14. 14. พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะวินะโย จะ สุสิกขิโตสุภาสิตา จะ ยา วาจาเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (การเป็ น ผู ้ เ ล่ า เรี ย นศึ ก ษามาก ๑มีศิลปวิทยา ๑ มีระเบียบวินัยดีอันชนศึกษาดีแล้ว ๑ มีวาจาสุภาษิต ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด)มาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทารัสสะ สังคะโหอะนากุลา จะ กัมมันตาเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (การบำรุงมารดาบิดา ๑ การสงเคราะห์บุตรและภรรยา ๑ การงานที่ไม่อากูล ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด)ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะญาตะกานัญจะ สังคะโหอะนะวัชชานิ กัมมานิเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ30 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 15. 15. (การรู้จักให้ ๑ การประพฤติธรรม ๑การสงเคราะห์ญาติ ๑ การงานที่ไม่มีโทษ ๑ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด)อาระตี วิระตี ปาปามัชชะปานา จะ สัญญะโมอัปปะมาโท จะ ธัมเมสุเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (การงดเว้นจากความชั่ว ๑ การเว้นจากการดื ่ ม น้ ำ เมา ๑ การไม่ ป ระมาทในธรรมทั้งหลาย ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด)คาระโว จะ นิวาโต จะสันตุฏฐี จะ กะตัญญุตากาเลนะ ธัมมัสสะวะนังเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (การเคารพ ๑ ความสุภาพอ่อนน้อม ๑การยินดีในของทีมอยู่ ๑ การเป็นคนกตัญญู ๑ ่ ีการฟังธรรมตามกาล ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด) ว.วชิรเมธี 31
 16. 16. ขันตี จะ โสวะจัสสะตาสะมะณานัญจะ ทัสสะนังกาเลนะ ธัมมะสากัจฉาเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (ความอดทน ๑ การเป็นคนว่าง่าย ๑การเห็นสมณะทั้งหลาย ๑ การสนทนาธรรมตามกาล ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด)ตะโป จะ พ�รหมะจะริยัญจะอะริยะสัจจานะ ทัสสะนังนิพพานะสัจฉิกิริยา จะเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (ความเพียรเผากิเลส ๑ การประพฤติอย่ า งพรหมจรรย์ ๑ การเห็ น อริ ย สั จ จ์ ๑การทำพระนิพพานให้แจ้ง ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด)ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิจิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติอะโสกัง วิระชัง เขมังเอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ32 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 17. 17. (จิตของผู้ใด อันโลกธรรมถูกต้องแล้วย่อมไม่หวันไหว ไม่มโศก ปราศจากธุลี จิตเกษม ่ ีข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด)เอตาทิสานิ กัตวานะสัพพัตถะมะปะราชิตาสัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ (เทวดาและมนุ ษ ย์ ท ั ้ ง หลาย กระทำมงคลทั้งหลายเช่นนี้แล้ว เป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวง ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนีเ้ ป็นมงคลอันสูงสุด ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เหล่านั้น แล ฯ). ๛ ว.วชิรเมธี 33
 18. 18. ๔ กาลามสูตรเอถะ ตุมเห กาลามามา อนุสสะเวนะ กาลามชน ท่านอย่าปลงใจเชื่อด้วย การฟังตามกันมามา ปรัมปรายะ อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆ กันมามา อิติกิรายะ อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือมา ปิฏะกะสัมปะทาเนนะ อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือ คัมภีร์มา ตักกะเหตุ อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะมา นะยะเหตุ อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน34 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 19. 19. มา อาการะปริวิตักเกนะ อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตาม แนวเหตุผลมา ทิฏฐินิชฌานักขันติยา อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎี ที่พินิจไว้แล้ว มา ภัพพะรูปะตายะ อย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูป ลักษณะน่าจะเป็นไปได้มา สะมะโณ โน คะรูติ อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรายะทา ตุมเห กาลามา อัตตะนาวะชาเนยยาถะ กาลามชน เมื่อใดท่านรู้ด้วยตัวเองว่าอิเม ธัมมา อะกุสะลา ธรรมเหล่านี้เป็นอกุศลอิเม ธัมมา สาวัชชา ธรรมเหล่านี้มีโทษอิเม ธัมมาวิญญุคะระหิตา ธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียน ว.วชิรเมธี 35
 20. 20. อิเม ธัมมา สะมัตตา สะมาทินนาอะหิตายะ ทุกขายะ สังวัตตันตีติ ธรรมเหล่านี้ใครสมาทานให้เต็มที่แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์ เพื่อทุกข์ อะถะ ตุมเห กาลามา ปะชะเหยยาถะ กาลามชน ท่านพึงละเสียเมื่อนั้นยะทา ตุมเห กาลามาอัตตะนาวะ ชาเนยยาถะ กาลามชน เมื่อใดท่านรู้ด้วยตนเองว่าอิเม ธัมมา กุสะลา ธรรมเหล่านี้ เป็นกุศลอิเม ธัมมา อะนะวัชชา ธรรมเหล่านี้ ไม่มีโทษอิเม ธัมมา วิญญุปปะสัตถา ธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญอิเม ธัมมา สะมัตตา สะมาทินนาหิตายะ สุขายะ สังวัตตันตีติ ธรรมเหล่านี้ ใครสมาทานให้เต็มที่แล้ว36 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 21. 21. ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อสุขอะถะ ตุมเห กาลามาอุปสัมปัชชะ วิหะเรยยาถาติ กาลามชน เมื่อนั้น ท่านพึงถึงพร้อม ธรรมเหล่านั้นอยู่ ๛ ว.วชิรเมธี 37
 22. 22. ๕ ภัทเทกรัตตสูตร (หันทะ มะยัง ภัทเทกะรัตตะคาถาโยภะณามะ เส.)อะตีตัง นาน๎วาคะเมยยะ นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง, บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิงทีลวงไปแล้ว ่ ่ ่ ด้วยอาลัย; และไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตัมปะหีนันตังอัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง, สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้ว สิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมังตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ,อะสังหิรัง อะสังกุปปัง ตังวิทธา มะนุพ๎รูหะเย. ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าใน ที่นั้นๆ อย่างแจ่มแจ้ง38 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 23. 23. ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน เขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้.อัชเชวะ กิจจะมาตัปปังโก ชัญญา มะระณัง สุเว, ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้, ใครจะรู้ความตาย แม้พรุ่งนี้.นะ หิ โน สังคะรันเตนะ มะหาเสเนนะ มัจจุนา, เพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมี เสนามาก ย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิง อะโหรัตตะมะตันทิตัง,ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติสันโต อาจิกขะเต มุนิ. มุนผสงบ ย่อมกล่าวเรียก ผูมความเพียร ี ู้ ้ ี อยู่เช่นนั้น, ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวัน กลางคืน ว่า, “ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรี เดียว ก็น่าชม”. ๛ ว.วชิรเมธี 39
 24. 24. ๖ โอวาทปาติโมกขคาถา (หันทะ มะยัง โอวาทะปาติโมกขะคาถาโยภะณามะ เส.)สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง, การไม่ทำบาปทั้งปวงกุสะลัสสูปะสัมปะทา, การทำกุศลให้ถึงพร้อมสะจิตตะปะริโยทะปะนัง, การชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตัง พุทธานะสาสะนัง. ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้าทั้งหลาย.ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา, ขันตี คือความอดกลัน เป็นธรรมเครือง ้ ่ เผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา, ผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็น ธรรมอันยิ่ง40 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 25. 25. นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี, ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต. ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็น สมณะเลย.อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต, การไม่พูดร้าย, การไม่ทำร้ายปาติโมกเข จะ สังวะโร, การสำรวมในปาติโมกข์มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง; ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะ สะยะนาสะนัง, การนอน การนั่ง ในที่อันสงัดอะธิจิตเต จะ อาโยโค, ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตัง พุทธานะสาสะนัง. ธรรม ๖ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้าทั้งหลาย. ๛ ว.วชิรเมธี 41
 26. 26. ๗ ปัพพโตปมคาถายะถาปิ เสลา วิปุลา นะภัง อาหัจจะ ปัพพะตาสะมันตา อะนุปะริเยยยุง นิปโปเถนตา จะตุททิสา ภูเขาทั้งหลายล้วนด้วยศิลาแท่งทึบสูงจดขอบฟ้า กลิ้งบดสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดเอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ อะธิวัตตันติ ปาณิโนขัตติเย พ๎ราหมะเณ เวสเสสุทเท จัณฑาละปุกกุเส ความแก่และความตายย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลาย คือกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ศูทร และจัณฑาล ฉันนั้น42 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 27. 27. นะ กิญจิ ปะริวัชเชติ สัพพะเมวาภิมัททะตินะ ตัตถะ หัตถีนัง ภูมิ นะ ระถานัง นะ ปัตติยา ความแก่และความตายไม่เว้นใคร ๆ เลยย่อมครอบงำสัตว์ทั้งปวงเหมือนกันหมด ภูมิแห่งช้างทังหลายย่อมไม่มในชราและมรณะนัน ้ ี ้ภูมิแห่งรถทั้งหลายก็ไม่มี ภูมิแห่งคนเดินเท้าก็ไม่มีนะ จาปิ มันตะยุทเธนะสักกา เชตุง ธะเนนะ วาตัส๎มา หิ ปัณฑิโต โปโส สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน อนึง ใคร ๆ ไม่อาจจะชนะชราและมรณะ ่นั้นด้วยเวทมนต์คาถา ด้วยการสู้รบ หรือด้วยทรัพย์ เพราะเหตุนั้นแล บุรุษผู้เป็นบัณฑิตมี ป ั ญ ญา เมื ่ อ เห็ น ประโยชน์ ต น (ไม่ ค วรประมาท) ว.วชิรเมธี 43
 28. 28. พุทเธ ธัมเม จะ สังเฆ จะธีโร สัทธัง นิเวสะเยโย ธัมมะจารี กาเยนะ วาจายะ อุทะ เจตะสาอิเธวะ นัง ปะสังสันติเปจจะ สัคเค ปะโมทะติ ฯ ผู้มีปัญญา ควรทำความเชื่อให้หยั่งลงมั ่ น ในพระพุ ท ธเจ้ า ในพระธรรม และในพระสงฆ์ ผูใดประพฤติธรรมด้วยกาย วาจา ใจ ้บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมสรรเสริญผู้นั้น ในโลกนี้ครั้นละไปแล้ว ย่อมปราโมทย์ บันเทิงในสรวงสวรรค์ ดังนี้แล. ๛44 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 29. 29. ๘ เมตตปริตรกะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะสักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี กิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์ และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำ ก็คือ เป็นคนกล้า, เป็นคนซื่อ, เป็นคนตรง, ว่าง่าย,อ่อนโยน, ไม่เย่อหยิ่งสันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติสันตินท�ริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ ว.วชิรเมธี 45
 30. 30. เป็นผูสนโดษ, เลียงง่าย, มีภาระกิจน้อย, ้ั ้คล่องตัว, ระมัดระวังการแสดงออก, รู้ตัว,ไม่คะนอง, ไม่คลุกคลีในตระกูลทั้งหลายนะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุงสุขิโน วา เขมิโน โหนตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา ไม่ประพฤติสงทีวญญูชนตำหนิตเิ ตียน ่ิ ่ ิได้, พึงแผ่เมตตาจิตว่า ขอสัตว์ทั้งปวง จงมีความสุขกายสบายใจ มีความเกษมสำราญเถิดเย เกจิ ปาณะภูตัตถิ ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสาทีฆา วา เย มะหันตา วา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา ขอสัตว์ทั้งหลายบรรดามี ที่เป็นสัตว์ตัวอ่อน หรือตัวแข็งก็ตาม เป็นสัตว์มลำตัวยาว ีหรือลำตัวใหญ่กตาม มีลำตัวปานกลางหรือตัว ็สั้นก็ตาม ตัวเล็กหรือตัวโตก็ตาม46 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 31. 31. ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเรภูตา วา สัมภะเวสี วา สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา ที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตาม ที่อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ก็ตาม ที่เกิดแล้ว หรือกำลังหาทีเ่ กิดอยูกตาม ขอสัตว์ทงหลายทังปวงนันจง ่ ็ ้ั ้ ้สุขกายสบายใจเถิดนะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิพ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ บุคคลไม่พึงหลอกลวงผู้อื่น ไม่ควรดูหมิ่นเหยียดหยามใครๆ ไม่ควรมุ่งร้ายต่อกันและกัน เพราะมีความขุ่นเคืองโกรธแค้นกันมาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเขเอวัมปิ สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง ว.วชิรเมธี 47
 32. 32. คนเราพึ ง แผ่ ค วามรั ก ความเมตตาไปยั ง สั ต ว์ ท ั ้ ง หลายหาประมาณมิ ไ ด้ ด ุ จ ดั งมารดาถนอม และปกป้องบุตรสุดทีรกคนเดียว ่ัด้วยชีวิต ฉันนั้นเมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณังอุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง พึงแผ่เมตตาจิต ไม่มีขอบเขต ไม่คิดผูกเวร ไม่เป็นศัตรู อันหาประมาณไม่ได้ ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงทั่วทุกสารทิศติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธเอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พ๎รัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ ผู้เจริญเมตตาจิตนั้น จะยืน จะเดินจะนั่ง จะนอน ตลอดเวลาที่ตนยังตื่นอยู่ พึงตั ้ ง สติ อั น ประกอบด้ ว ยเมตตานี ้ ใ ห้ ม ั ่ น ไว้บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า การอยู่ด้วยเมตตานี้เป็นพรหมวิหาร (การอยู่อย่างประเสริฐ)48 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 33. 33. ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโนกาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ. ท่านผู้เจริญเมตตาจิตที่ละความเห็นผิดแล้ว มีศีล มีความเห็นชอบ ขจัดความใคร่ในกามได้ ก็จะไม่กลับมาเกิดอีกเป็นแน่แท้. ๛ ว.วชิรเมธี 49
 34. 34. ๙ บทแผ่เมตตา (คำแผ่เมตตาให้ผู้อื่น)สัพเพ สัตตา, สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์, เกิด แก่ เจ็บ ตาย, ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น,อะเวรา โหนตุ, จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้มีเวร ซึ่งกันและกันเลย,อัพ�ยาปัชฌา โหนตุ, จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้พยาบาท เบียดเบียนซึ่งกัน และกันเลย,อะนีฆา โหนตุ, จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย,50 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 35. 35. สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ. จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย, ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ. ๛ ว.วชิรเมธี 51
 36. 36. (คำแผ่เมตตาให้ตนเอง)อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขอะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากความทุกข์อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากเวรอะหัง อัพ�ยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากอุปสรรคสุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนของตน ให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งสิ้น...เทอญ. ๛52 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 37. 37. สมาธิ ศิลปะการคืนสู่ ความสดชื่นรื่นเย็นของชีวิต การฝึกสมาธินั้น ในเมืองไทยเรานิยมเรียกว่าการ “นั่งสมาธิ„ เหตุที่เรียกการฝึกสมาธิว่าเป็นการ “นั่งสมาธิ„ ก็เพราะว่า การฝึกสมาธิที่ได้ผลที่สุดนั้น ย่อมเกิดจากอิริยาบถคือการนั่ง ความข้อนี้เป็นไปตามหลักการฝึกสมาธิที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองในพระบาลีซึงขอสรุปเป็นขันตอนง่ายๆ สำหรับภาคปฏิบติ ่ ้ ั(นิยมปฏิบัติต่อจากการสวดมนต์ แล้วจึงตามด้วยการแผ่เมตตา) ดังนี้ ๑. เลือกที่ที่สงบ ปราศจากเสียงจอแจ ๒. นั่งตัวตรง เท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้าย ๓. ดำรงสติไว้เฉพาะตรงลมหายใจที่กำลังเข้าหรือออก ว.วชิรเมธี 53
 38. 38. ๔. หายใจเข้า ก็ “รู้„ หายใจออกก็ “รู้„หรือหายใจเข้าสั้น/ยาว หายใจออกสั้น/ยาวก็รู้ ๕. สังเกตลมหายใจอย่างผ่อนคลายอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด แค่ “ตามดู„ เท่านั้น ๖. พึงระวังอย่าให้อวัยวะส่วนใดของร่างกายมีอาการเคร่งตึงเป็นอันขาด ให้กระทำกิจคือการฝึกสมาธินี้ด้วยความผ่อนคลายอย่างที่สุด ๗. เมื่อตามดู ตามรู้ ลมหายใจจนเห็นธรรมชาติ ข องการหายใจอย่ า งชั ด เจนแล้ วจิตจะสงบ มีเพียงลมหายใจเท่านันเป็นอารมณ์ ้(สิ่งเกาะเกี่ยว) ของจิต ๘. เมือจิตสงบ มันคงแน่วแน่ เป็นเพียง ่ ่อารมณ์เดียวแล้ว จิตจะเกิดความผ่อนคลายสบาย ปลอดโปร่ง โล่ง เบา กายจะผ่อนคลายสงบ เกิดปีติแช่มชื่นทั้งกายทั้งใจ เหมือนความรู้สึกของคนที่เดินทางมายาวไกลแล้วได้พักผ่อนอย่างผ่อนคลายอยู่ใต้ร่มไม้ พร้อมทั้งได้ดื่มน้ำเย็นชื่นใจอย่างมีความสุข ๙. เมื่อจิตและกายเกิดสภาวะสงบ/54 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 39. 39. สมาธิตามสมควรแล้ว จิตจะมองเห็นสัจธรรมตามความเป็ น จริ ง ว่ า ลมหายใจก็ ไ ม่ เ ที ่ ย งเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ต่ อ จากนั ้ น กระบวนการของจิ ต จะดำเนินไปสู่วิถีของวิปัสสนาปัญญา คือ เข้าใจในธรรมชาติของกายและของจิตว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่เป็นตัวตน (อัตตา) จิตเกิดการปล่อยวางความยึดติดถือมัน และบรรลุอสรภาพ ่ ิจากกิเลสอย่างสิ้นเชิง (ถึงภาวะพระนิพพาน)ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการฝึกสมาธิภานา อย่างไรก็ตาม สำหรับคนทัวไป การฝึก ่สมาธิภาวนา จะช่วยคืนสมดุลกาย สมดุลจิตทำให้มชวตทีสดชืนรืนเย็นระหว่างวันอยูเสมอ ีีิ ่ ่ ่ ่ซึงผลแม้เพียงขันพืนฐานเช่นนี้ ก็นบเป็นผล ่ ้ ้ ัที่ปุถุชนทุกคนควรปรารถนาโดยแท้ ว.วชิรเมธี 55
 40. 40. ที่มาของคำบาลี“๙ มนต์เพื่อความก้าวหน้า”๑. บทสวดทั่วไปนมัสการพระรัตนตรัย สวดมนต์ฉบับหลวงปุพภาคนมการ พระไตรปิฎกฉบับหลวง ม.มู. ๑๒/๓๓๑/๓๓๗ไตรสรณคมน์ พระไตรปิฎกฉบับหลวง ขุ.ขุ. ๒๕/๑/๑๒. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย สวดมนต์ฉบับหลวง ๓. มงคลสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง ขุ.ขุ. ๒๕/๕/๓๔. กาลามสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง องฺ.ติก. ๒๐/๕๐๕/๒๔๑.56 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 41. 41. ๕. ภัทเทกรัตตสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง มุ.อุ. ๑๔/๓๔๘/๕๒๗๖. โอวาทปาติโมกขคาถา พระไตรปิฎกฉบับหลวง ขุ.ธ. ๒๕/ ๒๔/๓๙๗. ปัพพโตปมคาถา พระไตรปิฎกฉบับหลวง สํ.ส. ๑๕/๑๔๘๘. เมตตปริตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง ขุ.ขุ. ๒๕/๑๓-๑๔๙. บทแผ่เมตตา สวดมนต์ฉบับหลวง ว.วชิรเมธี 57
 42. 42. ประวัติและผลงานว.วชิรเมธี เป็นนามปากกาของ พระมหาวุฒิชัยวชิ ร เมธี ภู ม ิ ล ำเนาของท่ า นอยู ่ ท ี ่ บ ้ า นครึ ่ ง ใต้ตำบลครึ ่ ง อำเภอเชี ย งของ จั ง หวั ด เชี ย งรายท่านเกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๑๖ ด้วยความที ่ ม ารดาของท่ า นเป็ น ผู ้ ท ี ่ ใ ฝ่ ร ู ้ นิ ส ั ย นี ้จึ ง ถ่ า ยทอดมาถึ ง ท่ า นตั ้ ง แต่ เ ด็ ก ทำให้ ท ่ า นเป็ น คนที ่ ร ั ก การอ่ า น สนใจเรี ย นรู ้ ข ่ า วสารอ่ า นทุ ก อย่ า งที ่ ข วางหน้ า และหมั ่ น ปรั บ ปรุ งพัฒนาตนเองเสมอ หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ท่านก็ได้ขออนุญาตบิดามารดาบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดครึ่งใต้ จากนั้นย้ายมาพำนักที่วัดพระสิงห์อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งใจศึกษาเล่าเรี ย นพระปริย ั ติ ธรรม จนจบนั ก ธรรมชั ้น เอกพร้อมทั้งได้ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี58 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 43. 43. จนสำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๖ ประโยค ต่อมาเมืออายุครบ ๒๑ ปี ท่านก็ได้อปสมบท ่ ุเป็ น พระภิ ก ษุ ท ี ่ ว ั ด บ้ า นเกิ ด แล้ ว ย้ า ยมาพำนั กที ่ ว ั ด เบญจมบพิ ต รฯในกรุ ง เทพมหานคร จนสำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งถือเป็นการศึกษาขั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย ในระหว่ า งที ่ ท ่ า นศึ ก ษานั ก ธรรม และบาลี น ั ้ น ท่ า นก็ ไ ม่ เ คยทอดทิ ้ ง การศึ ก ษาเรียนรู้ในทางโลก หากจะสรุปประวัติการศึกษาผลงานและรางวั ล ที ่ ท ่ า นได้ ร ั บ มี ต ามลำดั บดังนี้การศึกษา ป.ธ.๙ สำนั ก วั ด เบญจมบพิ ต รดุ ส ิ ตวนาราม (๒๕๔๓) ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(๒๕๔๓) พธ.ม. มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๔๖) ศศ.ด. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (๒๕๕๒)การทำงาน อาจารย์ พ ิ เ ศษบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหา ว.วชิรเมธี 59
 44. 44. วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร อาจารย์ พ ิ เ ศษ สถาบั น พระปกเกล้ าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน อาจารย์ พ ิ เ ศษและวิ ท ยากรบรรยายพุทธศาสนากับศาสตร์ร่วมสมัยของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำของรัฐและเอกชนมากมายเช่ น มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น อนุ ก รรมการทู ต สั น ติ ภ าพฝ่ า ยศาสน-สั ม พั น ธ์ โครงการทู ต สั น ติ ภ าพ (Ambas-sador for Peace) ของสหพั น ธ์ น านาชาติและศาสนาเพื ่ อ สั น ติ ภ าพโลก (ประเทศไทย)สหพันธ์สันติภาพสากล ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระทรวงศึกษาธิการ60 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 45. 45. คอลั ม นิ ส ต์ บ ทความเชิ ง วิ ช าการ กึ ่ งวิชาการ และบทความทั่วไปให้กับหนังสือพิมพ์และนิ ต ยสารมากมาย เช่ น เนชั ่ น สุ ด สั ป ดาห์มติชนสุดสัปดาห์ ประชาชาติธุรกิจ โพสต์ทูเดย์กรุงเทพธุรกิจ แพรว WE, HEALTH & CUISINEชีวจิต ชีวิตต้องสู้ WHO ฯลฯ วิ ท ยากรบรรยายธรรมและนำภาวนาตามสถาบั น และองค์ ก รของรั ฐ รวมทั ้ ง เอกชนทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดและต่างประเทศ ผู ้ ก ่ อ ตั ้ ง สถาบั น วิ ม ุ ต ตยาลั ย (Vimut-tayalaya Institute) อันเป็นสถาบันเพื่อการศึกษา วิจัย ภาวนา และนำเสนอภูมิปัญญาทางพุ ท ธศาสนาสู ่ ป ระชาคมโลก โดยเน้ น ปรั ช ญาการทำงานในลั ก ษณะพุ ท ธศาสนาเพื ่ อ สั น ติภาพโลก (Buddhism for World Peace) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ dhammatoday.com(ธรรมะออนไลน์ เพื่อไทยเพื่อโลก) ผู ้ ร ิ เ ริ ่ ม เผยแผ่ ธ รรมะนวั ต กรรมผ่ า นFacebook, twitter อันเป็นการเปิดมิติใหม่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยีแห่งยุคข้อมูลข่าวสารในการระยุกต์พทธธรรมสำหรับ ุคนรุ่นใหม่ วิทยากรประจำรายการโทรทัศน์หลายราย ว.วชิรเมธี 61
 46. 46. การ เช่น ชุมชนนิมนต์ยิ้ม (ช่อง ๓), ธรรมะติดปีก(ที ว ี ไ ทย), เมื อ งไทยวาไรตี ้ , กล้ า คิ ด กล้ า ทำ,พุทธประทีป, สยามทูเดย์ (ททบ.๕), ที่นี่หมอชิต,เช้านีทหมอชิต (ช่อง ๗), ตาสว่าง (โมเดิรนไนน์ทว)ี , ้ ่ี ์ ีมหั ศ จรรย์ แ ห่ ง ปั ญ ญา (NBT), รอยธรรม,ธรรมาภิวัฒน์ (ASTV), และอื่นๆ วิทยากรบรรยายรายการวิทยุ คลืนการเดิน ่ทางของความคิด FM 96.5 MHz รายการคลื่นลูกใหม่ FM93 MHzผลงานนิพนธ์ ภาษาไทย ผลงานนิ พ นธ์ ภ าคภาษาไทยมี ม ากกว่ า๑๐๐เล่ม เช่น ธรรมะติกปีก, ธรรมะดับร้อนธรรมะหลับสบาย, ธรรมะบันดาล,ธรรมะทำไมธรรมะรับอรุณ, ธรรมะราตรี, ธรรมะเกร็ดแก้วธรรมะหลับสบาย, ธรรมะทอรัก,ธรรมะชาล้นถ้วย,ฝนตกไม่ต้อง ฟ้าร้องไม่ถึง, สบตากับความตาย,ในหลวงครองราชย์ พุ ท ธทาสครองธรรม,เรียนพระพุทธศาสนา (ม.๑-ม.๖) กำลังใจแด่ชวต, ีิคลื่นนอกคลื่นใน, ตื่นรู้อยู่ด้วยรัก, ทุกข์กระทบธรรมกระเทือน, สิ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตา62 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 47. 47. แค่ ป ล่ อ ยก็ ล อยตั ว , ธั ม มิ ก ประชาธิ ป ไตย,ธั ม มิ ก เศรษฐศาสตร์ , ตะแกรงร่ อ นทอง,ว่ า ยทวนน้ ำ , ลายแทงแห่ ง ความสุ ข , มองลึ กนึกไกล ใจกว้าง, รู้ก่อนตายไม่เสียดายชาติเกิด,เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชค เปลี่ยนโรคให้เป็นครู,ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย, คิดถูกโปร่งใสใจสูง, เคล็ดลับหัวใจเศรษฐี, สิงทีสงกว่าเงิน ่ ู่ถามจากสมอง ตอบจากหัวใจ เป็นต้น ภาษาอังกฤษ ผลงานภาคภาษาไทย ทีได้รบการแปลเป็น ่ ัภาษาอังกฤษ  เช่น  Anger Management (ธรรมะหลับสบาย) Love Managment (ธรรมะทอรัก) Dharma at Dawn (ธรรมะรับอรุณ) Dharma at Night (ธรรมะราตรี) Looking Death in the Eye (สบตากับความตาย) Mind Management (ธรรมะสบายใจ) อนึ่ง หนังสือ “ธรรมะหลับสบาย ธรรมะทอรัก และสบตากับความตาย„ นอกจากได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ปัจจุบันยังได้รับ ว.วชิรเมธี 63
 48. 48. การแปลเป็นภาษาสเปน อินโดนีเชีย จีน ญี่ปุ่นฝรั่งเศส และศรีลังกาอีกด้วยเกียรติคุณและรางวัล พ.ศ. ๒๕๔๗ ผลงาน “ธรรมะติดปีก„ ได้รับการนำไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ กว่าสิบรางวัล พ.ศ. ๒๕๔๘ รางวัล “ผู้มีผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น„ (จากผลงานนิพนธ์ ๔ เรื่อง คือธรรมะติดปีก ธรรมะหลับสบาย ธรรมะดับร้อนธรรมะบันดาล) จากมูลนิธิศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต สภาศาสนาเพื่อสันติภาพโลก ยกย่องเป็น“ทูตสันติภาพโลก„ พ.ศ. ๒๕๔๙ นิตยสาร Positioning ยกย่องให้เป็นหนึ ่ ง ใน “๕๐ผู ้ ท รงอิ ท ธิ พ ลของสั ง คมไทย ปี๒๕๔๙„64 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 49. 49. รางวัล “The Great Dharma PuttaAward„ (พระธรรมทูตผูมผลงานดีเด่นระดับโลก) ้ ีจากรัฐบาลและคณะสงฆ์แห่งประเทศศรีลังกาและองค์กร WBSY (World Buddhist SanghaYouth) ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน “สมโภช ๒๕๕๐ปีแห่งพระพุทธศาสนายุกาล„ (The Celebrationof 2550th Buddha Jayanti) พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัล BUCA HONORARY AWARDSในฐานะผู้มีผลงานโดดเด่นในการนำเสนอธรรมะแบบอินเทรนด์ และมีคุณูปการต่อวงการวิชาชีพนิเทศศาสตร์ จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รางวัล “รตนปัญญา„ (Gem of WisdomAward) ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับพระสงฆ์ผู ้ ท รงภู ม ิ ป ั ญ ญาเป็ น เอก จากคณะสงฆ์ แ ละประชาชนจังหวัดเชียงราย รับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักรทองคำ„ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช-กุมารี ในงานสัปดาห์วิสาขบูชาโลก ณ มณฑลพิธี ว.วชิรเมธี 65
 50. 50. ท้องสนามหลวง รับพระราชทานรางวัล “บุคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน„ สาขาการศึกษาและวิชาการจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ-ราชกุ ม าร เนื ่ อ งในโอกาสวั น เยาวชนแห่ ง ชาติณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ(ไทย-ญี่ปุ่น) รางวัล “Young & Smart VOTE 2007สาขา คนรุนใหม่ทมบทบาทต่อสังคม„ จากนิตยสาร ่ ่ี ีสุดสัปดาห์ บริษทอมรินทร์พรินติงแอนด์พบลิชชิง ั ้ ้ ั ่จำกัด (มหาชน) รางวัล “ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์„ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัล “นักเขียนบทความดีเด่นประจำปี๒๕๕๑„ จากมูลนิธิ ม.ร.ว.อายุมงคล โสณกุล รางวัลกิตติคณสัมพันธ์ “สังข์เงิน„ ในฐานะ ุผูทมผลงานการประชาสัมพันธ์ดเี ด่น จากสมาคม ้ ่ี ีนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ ตึกสันติ66 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 51. 51. ไมตรี ทำเนียบรัฐบาล รางวั ล “ผู ้ ม ี อ ุ ป การคุ ณ ต่ อ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ของมูลนิธรวมใจเผยแผ่ธรรมะ ิจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกียว อุปเสโณ) ประธาน ่คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช รางวัล “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาจิตประจำปี ๒๕๕๑„ จากสภาชาวพุทธร่วมกับมูลนิธิโลกทิพย์ รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่บณฑิตวิทยาลัย” จากบัณฑิตวิทยาลัย ัมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี ๒๕๕๑„ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับคัดเลือกเป็น “๑ ใน ๑๐๐ บุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจ„ (100 idols) จากนิตยสารa day ได้รบยกย่องจากกรุงเทพธุรกิจและกรุงเทพ ัธุรกิจออนไลน์เป็น นักคิดนักเขียนแห่งปี ได้รบยกย่องจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์ ัให้เป็น “คนรุ่นใหม่ผู้เป็นความหวัง„ ว.วชิรเมธี 67
 52. 52. พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดนักคิด ปี๒๕๕๑ จากสถานีวิทยุ อสมท. F.M.96.5 MHzคลื่นความคิด รางวัล “บุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี๒๕๕๑” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รางวัล “พุทธคุณูปการ รัชตเกียรติคุณ„ผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จากคณะกรรมาธิ ก ารการศาสนาศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมสภาผู้แทนราษฎร ได้ ร ั บ รางวั ล การจั ด อั น ดั บ ให้ เ ป็ น ๒๐คนกรุงที่น่าจับตามอง (The Bangkok Hot List: 20 people to watch) จากซีเอ็นเอ็นจีโอเอเชีย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัล “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี๒๕๕๓„ จากกระทรวงวัฒนธรรม รางวัล “ผูทำคุณประโยชน์ดานนันทนาการ ้ ้สาขาการอ่าน การพูด การเขียน„ จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา68 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 53. 53. รางวัล “พุทธคุณปการ กาญจนเกียรติคณ„ ู ุผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จากคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร ปัจจุบันท่านพำนักอยู่ที่วัดศรีศักดารามต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมกับดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะปัญญาและความสงบให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป ว.วชิรเมธี 69
 54. 54. วิมุตตยาลัย (Vimuttayalaya Institute)สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาสันติภาพโลกความเป็นมา สถาบันวิมุตตยาลัย ริเริ่มก่อตั้งและอำนวยการโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีหรือท่าน ว.วชิรเมธี พระนักคิดนักเขียน นักวิชาการและพระนักพัฒนาร่วมสมัย ซึ่งมีศีลาจารวัตรอันงดงาม มีวิสัยทัศน์อันยาวไกล มีความรู้เท่าทันทั้งทางโลกและทางธรรม ท่านได้ตระหนักถึงปัญหาการเผยแผ่พระพุ ท ธศาสนาในเมื อ งไทยว่ า เป็ น ไปในลักษณะตามยถากรรม จึงเกิดความคิดที่จะปฏิรปการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ูให้มีระบบและทรงประสิทธิภาพ สามารถอำนวยประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนแก่มวลมนุษยชาติอย่างกว้างไกลไพศาล ทั้งในเมืองไทยและใน70 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 55. 55. ต่างประเทศ สมตามพระพุทธดำรัสตรัสสั่งเมื ่ อ แรกประกาศพระพุ ท ธศาสนาที ่ ว ่ า“จะระถะ ภิกขะเว จาริกัง พะหุชะนะหิตายะพะหุ ช ะนะสุ ข ายะ โลกานุ ก ั ม ปายะ...ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์ เ กื ้ อ กู ล และความสุ ข แก่ ม หาชนเพื่อเกื้อการุณย์แก่ชาวโลก” ด้ ว ยแรงบั น ดาลใจตามที ่ ก ล่ า วมานี ้พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จึงได้ก่อตั้งสถาบันวิมตตยาลัย ซึงเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือก ุ ่ที ่ ม ุ ่ ง มั ่ น ทำงานเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาแก่ประชาคมโลก เมือวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ่(ตรงกับวันวิสาขบูชา)ปรัชญา “จะระถะ ภิกขะเว จาริกัง พะหุชะนะหิตายะ พะหุชะนะสุขายะ โลกานุกัมปายะ...ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่มหาชนเพื่อเกื้อการุณย์แก่ชาวโลก„ ว.วชิรเมธี 71
 56. 56. วิสัยทัศน์ “วิมตตยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทาง ุเลือกที่มุ่งมั่นทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลก โดยได้ใช้ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกและประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย„พันธกิจ ๑. ส่งเสริมการศึกษา ๒. เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล ๓. ร่วมใจพัฒนาสังคม ๔. สร้างค่านิยมแห่งสันติภาพค่านิยมในการทำงาน ๑. ยิ้มแย้มแจ่มใส ๒. ทักก่อน ๓. อ่อนน้อม ๔. พร้อมบริการ ๕. เบิกบานด้วยมุทิตา72 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 57. 57. วัฒนธรรมองค์กร สถาบันวิมุตตยาลัย เป็น ๑. องค์กรแห่งความสุข ๒. องค์กรแห่งการเรียนรู้ ๓. องค์กรแห่งความโปร่งใส ๔. องค์กรแห่งการรับใช้เพื่อนมนุษย์ การเผยแผ่เชิงรุกยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี๑. เข้าใกล้ ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของพุทธศาสนา๒. เข้าใจ นำเสนอพระพุทธศาสนาให้เข้าใจง่าย๓. เข้าถึง แปรทฤษฎีสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง โครงสร้างการบริหาร มูลนิธิวิมุตตยาลัย + สถาบันวิมุตตยาลัย ผู้อำนวยการ ๑. สำนักเลขานุการ ๑.๑ นโยบายและแผนงาน ๑.๒ งบประมาณ ว.วชิรเมธี 73
 58. 58. ๑.๓ บุคคลากร ๑.๔ สื่อสารองค์กร ๑.๕ ธุรการ๒. สำนักธรรมบริการ ๒.๑ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ๒.๒ วิจัยและพัฒนา ๒.๓ เผยแผ่ธรรมนวัตกรรม ๒.๔ บริการสังคม ๒.๕ โครงการพิเศษในวัน/เหตุการณ์ สำคัญ๓. สำนักเทคโนโลยีและธรรมนวัตกรรม ๓.๑ วิทยุ ๓.๒ โทรทัศน์ ๓.๓ เว็บไซต์ ๓.๔ นิวมีเดีย (Facebook, Twitter, Dhamma Mobile, E-book, etc.) ๓.๕ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 74 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 59. 59. ๔. สำนักสันติภาวนา ๔.๑ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน ๔.๒ คอร์สภาวนาในประเทศ ๔.๓ โครงการภาวนาสำหรับเยาวชน ๔.๔ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน๕. สำนักกิจการต่างประเทศ ๕.๑ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่าง ประเทศ ๕.๒ สาขาของสถาบันวิมุตตยาลัยใน ต่างประเทศ ๕.๓ การแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่ า ง ลัทธินิกาย/ศาสนาอื่น ๕.๔ การแปลเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์เป็น ภาษาต่างประเทศ ๕.๕ การแสวงหาความร่วมมือทางด้าน วิชาการกับสถาบันอื่นๆ ในต่าง ประเทศ ว.วชิรเมธี 75
 60. 60. วัดป่าวิมุตตยาลัยยุคที่ ๑ : ธรรมะติดปีก นับแต่สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม๙ ประโยค (พ.ศ.๒๕๔๓) และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปี พ.ศ.๒๕๔๖แล้ว พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือท่าน ว.วชิรเมธี ได้อุทิศตนทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิ ง รุ ก ครบวงจรทั ้ ง โดยการเทศน์การสอน การผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการการเขียนหนังสือธรรมะออกเผยแผ่โดยใช้ภาษาร่วมสมัย การทำรายการธรรมะทางโทรทัศน์วิทยุ และการเปิดเว็บไซต์ธรรมะ (dhamma-today.com, vimuttayalaya.net) ตลอดจนการเดินทางไปปาฐกถา และสอนสมาธิภาวนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จนก่อให้เกิดความสนใจธรรมะในหมู่ประชาชนแทบทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง ก่อเกิดเป็นกระแส“ธรรมะติดปีก, ธรรมะอินเทรนด์, ธรรมะประยุกต์” อย่างแพร่หลาย76 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 61. 61. ต่ อ มาเมื ่ อ ปริ ม าณงานเพิ ่ ม ขึ ้ น ตามจำนวนผูสนใจธรรมะ ทำให้ทานตัดสินใจก่อตัง ้ ่ ้“สถาบันวิมุตตยาลัย” ซึ่งเป็น “สถาบันการศึ ก ษาเพื ่ อ พั ฒ นาสั น ติ ภ าพโลก„ ขึ ้ น มาขั บเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุกเมื่อพ.ศ.๒๕๕๐ยุคที่ ๒ : สถาบันวิมุตตยาลัย สถาบันวิมุตตยาลัย เป็นสถาบันการศึ ก ษาทางเลื อ ก มี ว ิ ส ั ย ทั ศ น์ ใ นการทำงานเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาเชิ ง รุ ก ครบวงจรโดยมีภารกิจ ๔ ประการ คือ ๑. การศึกษา (จัดตั้งโรงเรียนเตรียมสามเณร) ๒. การเผยแผ่ (เผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกทุกรูปแบบ) ๓. การพัฒนาสังคม (ร่วมแก้ปัญหาสังคมไทยโดยใช้พุทธธรรม) ๔. การสร้างสันติภาพโลก (สอนสมาธิภาวนาทั้งในไทยและต่างประเทศ) ว.วชิรเมธี 77
 62. 62. การทำงานในรูปแบบสถาบันวิมุตต-ยาลั ย ของพระมหาวุ ฒ ิ ช ั ย วชิ ร เมธี ทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพเป็นระบบ และอำนวยประโยชน์โสตถิผลแก่สังคม ประเทศชาติเป็นอย่างมาก ทำให้มสถาบัน ีองค์กรต่างๆ ถวายรางวัลแก่พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธี จำนวนมาก ดังที่มีปรากฏอยู่ท้ายประวัติของท่านยุคที่ ๓ : วัดป่าวิมุตตยาลัย (พุทธศาสนาไทยเพื่อสันติภาพโลก) ผลแห่งการอุทิศตนทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนือย ่ทำให้มีผู้ได้รับประโยชน์จากธรรมะที่เผยแผ่โดยพระมหาวุ ฒ ิ ช ั ย วชิ ร เมธี แพร่ ห ลายออกไปทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ ทำให้ศิษยานุศิษย์ซึ่งเห็นคุณค่าของงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก (Applied Buddhism)ได้ร่วมกันแสวงหาที่ดินจำนวนหนึ่งเพื่อจัดตั้งเป็นสำนักงานกลาง สำหรับขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรง78 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 63. 63. นั่นจึงเป็นที่มาของการน้อมถวายที่ดินจำนวนทั้งหมด ๑๐๐ ไร่ โดยคุณยายทัศนีย์บุ ร ุ ษ พั ฒ น์ (อดี ต เจ้ า ของโรงเรี ย นปริ ญ -ญาทิ พ ย์ ) ซึ ่ ง ที ่ ด ิ น ดั ง กล่ า วมี โ ฉนดอยู ่ ณรังสิตคลอง ๑๔ ต.หนองสามวังใต้ อ.หนองเสือจ.ปทุมธานี แด่ พระมหาวุ ฒ ิ ช ั ย วชิ ร เมธีเพื่อให้พัฒนาเป็น “วัดป่าวิมุตตยาลัย„ อันจักเป็นศาสนสถานสำคัญสำหรับการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก จากเมืองไทยสู่ประชาคมโลกต่อไปในอนาคต ว.วชิรเมธี 79
 64. 64. แบบจำลองโครงสร้างวัดป่าวิมุตตยาลัย 80๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า บนเนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ ณ รังสิตคลอง ๑๔ มุ่งขับเคลื่อนเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก (Applied Buddhism) ภายใต้วิสัยทัศน์ “พุทธศาสนาไทยก้าวไกลเพื่อสันติภาพโลก” พัฒนาวัดให้เป็นแหล่ง “ความรู้” (wisdom) คู่ “ความตื่น” (mindfulness)
 65. 65. ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแบ่งปัน ร่วมสร้างโลกนี้ให้มีสันติภาพโดยการสนับสนุนกิจกรรมของทั้งมูลนิธิและสถาบันวิมุตตยาลัย ดังรายการต่อไปนี้ ๑. สมัครเป็น “โพธิสัตวภาคี” (พธส./Dhamma Volunteer) ผู้ยินดีในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ ด้วยการอุทิศตนทำงานอาสาสมัครด้วยจิตสำนึกสาธารณะร่วมกับโครงการต่างๆ ของสถาบัน เช่น อ่านหนังสือเสียงธรรมะถอดเทป ตัดต่อเสียงธรรมบรรยาย พิมพ์ต้นฉบับ จัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อแจกเป็นธรรมทาน ทำรายการวิทยุ โทรทัศน์ธรรมะวิทยากรในงานทางธรรมะ อาสาสมัครงานบุญที่เกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่างๆ ๒. ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างวัดป่าวิมุตตยาลัย (โครงการ “วัดป่าชานเมือง„) บนพื้นที่ ๑๐๐ ไร่ ณ รังสิต คลอง ๑๔ ให้เป็น“ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อ ว.วชิรเมธี 81
 66. 66. ประชาคมโลก„ ตามแนวทางการสร้างวัดให้เป็นแหล่ง “ความรู้„ คู่ “ความตื่น„ ของท่านว.วชิ ร เมธี ติ ด ต่ อ ร่ ว มบริ จ าคเป็ น เจ้ า ภาพสิ่งปลูกสร้างและเสนาสนะสงฆ์ เช่น อุโบสถอาคารวิปัสสนากรรมฐาน ที่พัก วิหารแห่งวรรณกรรม (ห้องสมุดพุทธคัมภีร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย) กุฏิที่พำนักสงฆ์ และห้องรับรองผู้ปฏิบัติธรรมตามกำลังศรัทธา ผู ้ ส นใจสามารถโอนเงิ น ผ่ า นบั ญ ชีออมทรั พ ย์ ชื ่ อ บั ญ ชี พระมหาวุ ฒ ิ ช ั ยวชิรเมธี (โครงการวัดป่าชานเมือง) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๐๑๖-๔-๑๔๖๗๖-๔ ๓. สนับสนุนการเผยแผ่พุทธศาสนาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ CD ธรรมทาน เป็นรายเดือนหรื อ รายสะดวก กั บ โครงการ “หนั ง สื อธรรมะแจกฟรี CD ธรรมะให้ เ ปล่ า „ เพื ่ อสั่งสมปัญญาบารมีและบำเพ็ญธรรมทานอันเป็นทานชั้นเลิศที่เหนือกว่าทานทั้งปวง โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี“ธรรมนวัตตกรรม” ธนาคารไทยพาณิชย์82 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 67. 67. สาขาศิริราช บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๐๑๖-๔-๑๖๒๙๗-๒ ๔. ร่วมตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและนักเรียน นิสต ินักศึกษา โดยบริจาคเพือตังเป็นกองทุนในชือ- ่ ้ ่สกุล หรือองค์กรของท่านเอง โดยการบริจาคเข้ากองทุนเป็นรายเดือน รายปี หรือรายสะดวกหรือสมทบทุน “โครงการธรรมทาน” โดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุนธรรมทาน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราชบัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๐๑๖-๔-๑๖๓๐๐-๙ ๕. ร่วมบริจาคสมทบโครงการ “วันเกิดของฉัน คือ วันแบ่งปันแด่เพื่อนมนุษย์”โดยบริจาคเงินเพือการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ ่เป็ น ธรรมทานเพื ่ อ จั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ ธรรมะรายเดือน และร่วมสนับสนุนวารสาร “ธรรมะMagazine„ รายเดือนของสถาบัน ๖. ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหาร น้ำปานะและค่าใช้จ่ายในคอร์สภาวนาเพื่อสันติภาพที่ศู น ย์ ว ิ ป ั ส สนาไร่ เ ชิ ญ ตะวั น อำเภอเมื อ งเชียงราย จังหวัดเชียงรายหรือคอร์สภาวนา ว.วชิรเมธี 83

×