นิเวศวิทยา

2,115 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

นิเวศวิทยา

 1. 1. LOGO นิเวศวิทยานิเวศวิทยา Jaratpong moonjai Ecology
 2. 2. จุดมุงหมายในสัปดาหนี้ ความหมายของนิเวศวิทยา ประเภทของการศึกษานิเวศวิทยา ประเภทของระบบนิเวศ โครงสรางของระบบนิเวศ  โครงสรางทางชีวภาพ  โครงสรางทางฟสิกส และเคมี
 3. 3. คําจํากัดความของนิเวศวิทยา Ecology = Okios + logos  Oikos = ºŒÒ¹ËÃ×Í·ÕèÍÂًÍÒÈÑ  Logos = ¡ÒÃÁÕà˵ؼÅËÃ×ͤÇÒÁ¤Ô´ Ecology = Okios + logos = ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¶Ö§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ·ÕèÁÕµ‹ÍºŒÒ¹ËÃ×ÍáËŋ§·Õè ÍÂًáËŋ§·ÕèÍÂً....¤×Í....ÊÔè§áǴŌÍÁ »ÃÐà´ç¹¢Í§¤íÒ¨íÒ¡Ñ´¤ÇÒÁ
 4. 4. ประเภทของระบบนิเวศ ´Ù¨Ò¡ÅѡɳСÒö‹ÒÂà·ÁÇÅÊÒÃáÅоÅѧ§Ò¹áº‹§ä´Œà»š¹ Ãкº¹ÔàÇÈÍÔÊÃÐ (Isolated ecosystem) ໚¹Ãкº¹ÔàÇȵÒÁ·ÄÉ®Õ෋ҹÑé¹ äÁ‹ÁÕ ¡Òö‹ÒÂà·¾Åѧ§Ò¹áÅÐÁÇÅÊÒÃÀÒÂã¹Ãкº¡ÑºÊÔè§áǴŌÍÁÀÒ¹͡ Ãкº¹ÔàÇÈẺ»´ (Closed ecosystem) ÁÕ¡Òö‹ÒÂà·¾Åѧ§Ò¹¨Ò¡ÊÔè§áǴŌÍÁ ᵋäÁ‹ÁÕ¡Òö‹ÒÂà·ÊÒÃÃÐËNjҧÃкº¹ÔàÇȡѺÊÔè§áǴŌÍÁ Ãкº¹ÔàÇÈẺແ´ (Open ecosystem) ÁÕ¡Òö‹ÒÂà·¾Åѧ§Ò¹áÅÐÁÇÅÊÒà ÃÐËNjҧÃкº¹ÔàÇȡѺÊÔè§áǴŌÍÁ «Öè§à»š¹ÅѡɳТͧÃкº¹ÔàÇÈ·Õ辺䴌·ÑèÇä»
 5. 5. ประเภทของระบบนิเวศ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒÍÒ¨ÈÖ¡ÉÒâ´Â¾Ô¨ÒóҨҡáËŋ§·ÕèÍÂً໚¹ ¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒ¹éíҨ״ (Fresh water ecology ËÃ×Í Limnology) ¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒ¹éíÒà¤çÁ (Marine ecology) ¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒº¹º¡ (Terrestrial ecology) ¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒ¹éíҡËÍ (Estuary ecology)
 6. 6. ประเภทของระบบนิเวศ ẋ§µÒÁÅѡɳзҧ͹ءÃÁÇÔ¸Ò¹ ÍҨẋ§µÒÁᢹ§ãË­‹ æ ໚¹¹ÔàÇÈÇÔ·ÂҾת áÅйÔàÇÈÇÔ·ÂÒÊѵǏ ¹ÔàÇÈÇÔ·ÂҢͧ¾×ª (plant ecology) ¹ÔàÇÈÇÔ·ÂҢͧÊѵǏ (animal ecology) ¹ÔàÇÈÇÔ·ÂҢͧáÁŧ (insect ecology) ¹ÔàÇÈÇÔ·ÂҢͧ¨ØÅÔ¹·ÃՏ (microbial ecology) ¹ÔàÇÈÇÔ·ÂҢͧÊѵǏÁÕ¡Ãд١ÊѹËÅѧ (vertebrate ecology)
 7. 7. โครงสรางของระบบนิเวศ â¤Ã§ÊÌҧ·Õè໚¹Í§¤»ÃСͺ·ÕèäÁ‹ÁÕªÕÇÔµ (Abiotic Factor ËÃ×Í Abiotic Component) â¤Ã§ÊÌҧ·Õè໚¹Í§¤»ÃСͺ·ÕèÁÕªÕÇÔµ (Biotic Factor ËÃ×Í Biotic Component)
 8. 8. องคประกอบที่ไมมีชีวิต »ÃСͺ´ŒÇ ÊÒûÃСͺÍÔ¹·ÃՏ áÅÐ͹Թ·ÃՏ (abiotic substant) áÅÐ ÊÀÒ¾áǴŌÍÁ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ (Abiotic environment) äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹  ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ (Climate) : ÍسËÀÙÁÔ, ¹éíÒ, ¤ÇÒÁª×é¹, áʧ, ÅÁ  Åѡɳзҧ¸Ã³ÕÇÔ·ÂÒ : ´Ô¹, ËÔ¹, áË¸ÒµØ  ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¨Ò¡ÊÔè§Ãº¡Ç¹ (Disturbance) : * ¡ÒÃú¡Ç¹µÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ ઋ¹ ÀÙà¢Òä¿ÃÐàºÔ´, ä¿, Ἃ¹´Ô¹äËÇ, ¾ÒÂØ * ¡ÒÃú¡Ç¹·ÕèÁÕÊÒà˵بҡÁ¹Øɏ
 9. 9. องคประกอบที่ไมมีชีวิต ÊÔè§áǴŌÍÁ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ Áռŵ‹ÍÊÔè§ÁÕªÕÇÔµã¹ËÅÒÂ æ ´ŒÒ¹àª‹¹ ¨íҹǹª¹Ô´¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇԵ㹺ÃÔàdz㴺ÃÔàdz˹Öè§ ¡ÒÃá¾Ã‹¡ÃШÒ¢ͧÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ¨íҹǹ»ÃЪҡÃÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ÃٻËҧÅѡɳТͧÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ
 10. 10. องคประกอบที่มีชีวิต ¼ÙŒ¼ÅÔµ (Producer ËÃ×Í Autotroph) ¼ÙŒºÃÔâÀ¤ (Consumer ËÃ×Í Phagotroph) ¼ÙŒÂ‹ÍÂÊÅÒÂÍÔ¹·ÃÕÂÊÒà (Decomposer ËÃ×Í Saphotroph)
 11. 11. ¼ÙŒ¼ÅÔµ (Producer ËÃ×Í Autotroph) ໚¹ Autotrophic Organism
 12. 12. ¼ÙŒ¼ÅÔµ (Producer ËÃ×Í Autotroph) ÊÒÁÒöÊÌҧÍÒËÒÃ䴌àͧâ´ÂÍÒÈѤÅÍâÿÅŏ໚¹Ã§¤Çѵ¶Ø·Õè㪌¨Ñº¾Åѧ§Ò¹ ¨Ò¡áʧÍҷԵ ¹Í¡¨Ò¡¾×ªáŌÇÊÔè§ÁÕªÕÇÔµÍ×è¹·ÕèÊÒÁÒö·íÒ˹ŒÒ·Õè໚¹¼ÙŒ¼ÅԵ䴌䴌ᡋ ÊÒËËÒÂà«Åŏ à´ÕÂÇ áÅÐẤ·ÕàÃÕ¾ǡ Cyanobacteria www.themegallery.com Company Logo
 13. 13. ¼ÙŒºÃÔâÀ¤ (Consumer ËÃ×Í Phagotroph) ໚¹ Heterotrophic Organism ¼ÙŒºÃÔâÀ¤áº‹§Í͡໚¹ËÅÒª¹Ô´µÒÁÍÒËÒ÷Õè Áѹ¡Ô¹àª‹¹ ¼ÙŒºÃÔâÀ¤¾×ª (Herbivore) ¼ÙŒºÃÔâÀ¤ÊѵǏ (Carnivore) ¼ÙŒºÃÔâÀ¤·Ñ駾תáÅÐÊѵǏ (Omnivore) ¼ÙŒºÃÔâÀ¤«Ò¡ (Detritivore – ºÃÔâÀ¤«Ò¡ÍÔ¹·ÃՏ·Õè·Ñº¶Áã¹´Ô¹ ËÃ×Í Scavenger – ºÃÔâÀ¤«Ò¡µÒÂ)
 14. 14. ¼ÙŒºÃÔâÀ¤ (Consumer ËÃ×Í Phagotroph) ẋ§µÒÁÅíҴѺ¡ÒúÃÔâÀ¤à»š¹ ¼ÙŒºÃÔâÀ¤»°ÁÀÙÁÔ (Primary consumer) «Öè§â´Â·ÑèÇ仨Ð໚¹¼ÙŒºÃÔâÀ¤¾×ª ¼ÙŒºÃÔâÀ¤·ØµÔÂÀÙÁÔ (Secondary consumer) â´Â·ÑèÇä»à»š¹ÊѵǏ·Õè¡Ô¹à¹×éͧ͢ÊѵǏ ·Õè¡Ô¹¾×ªà»š¹ÍÒËÒà â´Â·ÑèÇä»ÁÕ¢¹Ò´ãË­‹áÅÐá¢ç§áç ¼ÙŒºÃÔâÀ¤ÅíҴѺµµÔÂÀÙÁÔ (Tertiary consumer) ¨µØÃÀÙÁÔ (Quatiary consumer) áÅе‹Í æ ä» ¼ÙŒºÃÔâÀ¤ÅíҴѺÊÙ§ÊØ´ (Top Carnivore) ໚¹¼ÙŒºÃÔâÀ¤·ÕèÁÑ¡¨ÐäÁ‹¶Ù¡¡Ô¹â´ÂÊѵǏ Í×è¹µ‹Íä»
 15. 15. ¼ÙŒºÃÔâÀ¤ (Consumer ËÃ×Í Phagotroph)
 16. 16. ¼ÙŒÂ‹ÍÂÊÅÒÂÍÔ¹·ÃÕÂÊÒà (Decomposer ËÃ×Í Saphotroph) ÁÕº·ºÒ·ÊíҤѭã¹Çѯ¨Ñ¡Ã¡ÒÃËÁعàÇÕ¹ÊÒÃÍÔ¹·ÃՏ-ÊÒÃ͹Թ·ÃՏã¹Ãкº¹ÔàÇÈ äÁ‹ÊÒÁÒöÊÌҧÍÒËÒÃàͧ䴌 ¨Ð´Ù´«ÖÁÍÒËÒ÷ÕèÁѹ‹ÍÂâ´Â¡ÒÃËÅÑè§à͹ä«ÁÍÍ¡ä»Â‹Í«ҡÍÔ¹·ÃՏ·ÕèÍÂً㹠¸ÃÃÁªÒµÔ ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¡Å؋Á¹Õé¨Ñ´à»š¹ Heterotroph
 17. 17. คําถาม »˜¨¨Ñ·ҧ¡ÒÂÀÒ¾Áռŵ‹Í¾ÄµÔ¡ÃÃÁáÅСÒáÃШÒµÑǢͧÊÔè§ÁÕªÕÇԵ͋ҧäà »ÃÐà´ç¹ÊíҤѭ㹡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃкº¹ÔàÇÈ 3 »ÃÐà´ç¹¤×ÍÍÐäà ÁÕ¤ÇÒÁÊíҤѭµ‹Í ¡ÒÃàÃÕ¹¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒÍ‹ҧäÃ
 18. 18. LOGO »¯ÔºÑµÔ¡Ò÷Õè 1 ¡ÒÃà»ÃÕºà·ÕºÃٻẺáÅРͧ¤»ÃСͺ¢Í§Ãкº¹ÔàÇÈ

×