Successfully reported this slideshow.

6

825 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6

 1. 1. อย่าลืมปิดเสียงเครื่องมือสื่อสาร นะจ๊ะ
 2. 2. ภูมิใจเสนอ “ สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ” โดย น . ส . นภัสกร นาคอินทร์ น . ส . สุพัตรา นามผล
 3. 3. 1 . กองทุนเงินทดแทน ( เนื่องจากการทำงาน ) <ul><li>กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย </li></ul><ul><li>กรณีสูญเสียอวัยวะ </li></ul><ul><li>กรณีทุพพลภาพ </li></ul><ul><li>กรณีเสียชีวิตหรือสูญหาย </li></ul>นายจ้าง
 4. 4. 2. กองทุนประกันสังคม ( ไม่เนื่องจากการทำงาน ) ลูกจ้าง + นายจ้าง + รัฐบาล <ul><li>เจ็บป่วย </li></ul><ul><li>คลอดบุตร </li></ul><ul><li>ทุพพลภาพ </li></ul><ul><li>เสียชีวิต </li></ul>1.5 % กองประสานการแพทย์ฯ 0-2956-2505-6
 5. 5. การประกันตนเองโดยสมัครใจ ( มาตรา 39 ) สำหรับผู้ประกันตนที่ออกจากงาน เงื่อนไข : <ul><li>ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน </li></ul><ul><li>สมัครภายใน 6 เดือน </li></ul><ul><li>เดือนละ 432 บาท / เดือน </li></ul>( 4,800 X 9% ) ประกัน = 144 เงินฝาก = 288 ** ได้รับสิทธิประโยชน์ 6 กรณี **
 6. 6. ว่างงาน * ผู้สิ้นสุดสัญญาจ้างหรือลาออก * 30 % ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน * ผู้ถูกเลิกจ้าง * 50 % ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน <ul><li>ขึ้นทะเบียน สำนักงานจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน </li></ul>
 7. 7. สงเคราะห์บุตร เงื่อนไข : <ul><li>บุตรแรกเกิด – 6 ปีบริบูรณ์ </li></ul><ul><li>เดือนละ 350 บาท ต่อบุตร 1 คน </li></ul>
 8. 8. ชราภาพ เงื่อนไข : <ul><li>อายุครบ 55 ปี ขึ้นไป </li></ul><ul><li>ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง </li></ul>การรับเงิน : <ul><li>ส่งเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน ( บำเหน็จ ) </li></ul><ul><li>ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน ( บำนาญ ) </li></ul>31 ธันวาคม 2541
 9. 10. ติดต่อสอบถาม .... 1506 www.sso.go.th

×