Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KAZUS 1                            Warszawa, 20.01.2011 r.               Wojewódz...
W imieniu skarżącej Malwiny Chmielińskiej – pełnomocnictwo w załączeniu – na  podstawie art. 50 § 1 i 2 prawa o postępowa...
Organ administracji ma obowiązek podjąć zawieszone postępowanie, gdy ustąpiłyprzyczyny uzasadniającego zawieszenie postępo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kazus skarga

710 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kazus skarga

 1. 1. KAZUS 1 Warszawa, 20.01.2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu II Wydział ul. Ratajczaka 10/12 61-815 Poznań za pośrednictwem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatura w Koninie ul. Czerniakowska 16 00-701 Konin Skarżąca: Malwina Chmielińska Ul. Marszałkowska 12/13 61-000 Słupów reprezentowana przez adw. Aleksandra Borsuka ul. Zielona 3 00-001 Warszawa Strona: Julian Tupalski Ul. Biała 2 00-123 Słupówsygn. akt O.BUD.SLU-5/11 Skargaod postanowienia nr 8/11 Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski UrządWojewódzki w Poznaniu delegatura w Koninie) z dnia 11.01.2011 r. w sprawie osygn. akt O.BUD.SLU-5/11 1
 2. 2. W imieniu skarżącej Malwiny Chmielińskiej – pełnomocnictwo w załączeniu – na podstawie art. 50 § 1 i 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 153, poz. 1270 PostAdmU) składam skargę od postanowienia nr 8/11 Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu delegatura w Koninie) z dnia 11.01.2011 r. w sprawie o sygn. akt O.BUD.SLU- 5/11, doręczoną wraz z uzasadnieniem w dniu 17.01.2011 r., uchylającego postanowienie nr 215/10 Starosty Słupeckiego z dnia 04.12.2010 r. w sprawie podjęcia zawieszonego postanowieniem nr 182/10 Starosty Słupeckiego z dnia 03.10.2010 r. (sygn. akt BUD.SZ- 12/10) postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego na działce nr 45 w Zagórowie. Powyższe postanowienie zaskarżam w całości i opieram skargę na podstawie naruszenia przepisów postępowania, które miały istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 97 § 1 pkt 4 KPA poprzez przyjęcie, że sprawa o zniesienie służebności drogi koniecznej jest zagadnieniem wstępnym dla sprawy o pozwolenie na budowę. Wskazując na powyższe podstawy, na mocy art. 145 § 1 pkt 1 lit. a PostAdmUwnoszę o: 1. uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia nr 8/11 Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu delegatura w Koninie) z dnia 11.01.2011 r. w sprawie o sygn. akt O.BUD.SLU-5/11, 2. zapłatę wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wraz z podatkiem VAT, ponieważ do chwili obecnej nie zostały one opłacone w całości ani w części. Uzasadnienie Sprawa o zniesienie służebności drogi koniecznej nie jest zagadnieniem wstępnym wrozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 KPA dla sprawy o pozwolenie na budowę. Wyrok w sprawie zpowództwa o zniesienie służebności gruntowej ma charakter wyroku kształtującego prawo.Dopiero po jego uprawomocnieniu się służebność przestaje istnieć. Do tego momentu istniejedostęp do drogi publicznej i nie ma powodów, aby zawiesić postępowanie w sprawiezatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. 2
 3. 3. Organ administracji ma obowiązek podjąć zawieszone postępowanie, gdy ustąpiłyprzyczyny uzasadniającego zawieszenie postępowania. Istnienie tego obowiązku jest tymbardziej uzasadnione, gdy w rzeczywistości nie było powodów do zawieszenia. Z uwagi nafakt, że sprawa o zniesienie służebności drogi koniecznej nie jest zagadnieniem wstępnym wrozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 KPA dla sprawy o pozwolenie na budowę, nie było podstaw dozawieszenia postępowania. Zatem podjęcie zawieszonego postępowania jest zgodne zprawem. Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej zawierającyoświadczenie, że opłaty te nie zostały uiszczone, złożony został na podstawie § 20Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynnościadwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnejudzielonej z urzędu. Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie. _______________ Adw. Aleksander Borsuk Załączniki: 1. odpis skargi 2. pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej 3. dowód wniesienia wpisu sądowego do kasy sądu 3

×