Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
wojewódzki fundusz
ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej
w krakowie
finansujemy ochronê œrodowiska w Ma³opolsce
Wybrane Ÿ...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie
Regionalna specyfika dzia³alnoœci
wojewódzkich fundusz...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie
Diagnoza stanu potrzeb
stan zanieczyszczenia powietrza...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie
Programy i dzia³ania
ograniczanie emisji szkodliwych p...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie
PONE
Celem Programu PONE jest
dofinansowanie zadañ
rea...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie
Efekt ekologiczny i rzeczowy Programu PONE
Likwidacja ...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie
KAWKA
Zakres rzeczowy inwestycji
objêtych dofinansowan...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie
Planowany efekt ekologiczny
zg³oszony w ramach dwóch e...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie
JAWOR
• Grupa oko³o 5 milionów
beneficjentów bez
dedyk...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie
JAWOR - beneficjenci i intensywnoϾ dofinansowania
Int...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie
JAWOR - efekty
Alokacja œrodków na 2016 rok – 10 mln z...
wojewódzki fundusz
ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej
w krakowie
finansujemy ochronê œrodowiska w Ma³opolsce
Dziêkujê ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentacja v2

980 views

Published on

Wybrane źródła finansowania inwestycji proekologicznych w województwie małopolskim

Published in: Environment
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Prezentacja v2

 1. 1. wojewódzki fundusz ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej w krakowie finansujemy ochronê œrodowiska w Ma³opolsce Wybrane Ÿród³a finansowania inwestycji proekologicznych w województwie ma³opolskim Ma³gorzata Mruga³a Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 2. 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie Regionalna specyfika dzia³alnoœci wojewódzkich funduszy ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej Kraków
 3. 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie Diagnoza stanu potrzeb stan zanieczyszczenia powietrza w województwie ma³opolskim Emisja py³ów ze Ÿróde³ punktowych w powiatach województwa ma³opolskiego w roku 2014 (Ÿród³o: Baza emisji Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego) N S W E>50 50-100 100-200 200-400 400-800 <800 Suma emisji py³ów [Mg/rok] olkuski miechowski krakowski Kraków chrzanowski wadowicki oœwiêcimski gorlicki Tarnów Nowy S¹cz nowos¹decki tarnowski d¹browski nowotarski limanowski bocheñski brzeskiwielicki proszowicki myœlenicki suski tatrzañski Rodzaje nowych Ÿróde³ ogrzewania zastosowanych po likwidacji starych kot³ów wêglowych w latach 2013-2015 ogrzewanie gazowe sieæ ciep³ownicza niskoemisyjne kot³y na paliwa sta³e ogrzewanie elektryczne inne 60% 68% 66% 20% 23% 30% 2013 r. 2014 r. 2015 r. 11% 4% 1% 9% 5% 3% 0%
 4. 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie Programy i dzia³ania ograniczanie emisji szkodliwych py³ów do atmosfery PONE - Program dofinansowania zadañ ze œrodków WFOŒiGW w Krakowie realizowanych przez Gminê w ramach „PONE na terenie województwa ma³opolskiego” Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspieraj¹ca wzrost efektywnoœci energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych Ÿróde³ energii” Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywnoœci energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych Program „Jawor” wpisuje siê do dzia³añ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma³opolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Poddzia³anie 4.4.2 oraz 4.4.3 obni¿enie niskiej emisji. pompy ciep³a piece solaryRPO 2014-2020 dachy, stropodachy okna, drzwi, bramy gara¿owe œciany zewnêtrzne WFOŒIGW JAWOR
 5. 5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie PONE Celem Programu PONE jest dofinansowanie zadañ realizowanych przez Gminy przyczyniaj¹cych siê do zmniejszenia iloœci zanieczyszczeñ emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw sta³ych w budynkach mieszkalnych.
 6. 6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie Efekt ekologiczny i rzeczowy Programu PONE Likwidacja pieców/kot³ów wêglowych w iloœci 1 996 szt. o ³¹cznej mocy 49 591 kW. Monta¿ 1 379 szt. kot³ów wêglowych o ³¹cznej mocy 28 086 kW. Monta¿ 495 szt. kot³ów gazowych o ³¹cznej mocy 9 829 kW, Monta¿ 86 szt. kot³ów na biomasê o ³¹cznej mocy 1 681 kW, Monta¿ 4 szt. kot³ów elektrycznych o ³¹cznej mocy 42 kW Monta¿ kot³a olejowego o mocy 19 kW. Zmniejszenie emisji równowa¿nej o 318 099 kg/rok. W latach 2012-2015 w ramach Programu WFOŒiGW w Krakowie rozdysponowa³ œrodki w wysokoœci 37 243 387 z³.
 7. 7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie KAWKA Zakres rzeczowy inwestycji objêtych dofinansowaniem: Demonta¿ kot³owni, palenisk opalanych paliwem sta³ym o niskiej sprawnoœci energetycznej Monta¿ kot³owni na gaz lub olej Monta¿ kot³owni na wêgiel lub biomasê Pod³¹czenie do sieci ciep³owniczej Monta¿ pieca zasilanego pr¹dem elektrycznym Monta¿ pomp ciep³a Monta¿ kolektorów s³onecznych Termomodernizacja budynków wielorodzinnych
 8. 8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie Planowany efekt ekologiczny zg³oszony w ramach dwóch edycji Programu KAWKA W ramach Programu, w jego dwóch edycjach, przyznano dofinansowanie: - ze œrodków WFOŒiGW w Krakowie w wysokoœci 61 735 869 z³, - ze œrodków NFOŒiGW w wysokoœci 76 492 660 z³. w wyniku realizacji zg³oszonych przedsiêwziêæ zlikwidowanych zostanie 13 817 szt. Ÿróde³ ciep³a opalanych paliwem sta³ym, które zast¹pione zostan¹ przez 2 329 szt. niewêglowych Ÿróde³ ciep³a i 76 szt. Ÿróde³ wêglowych o sprawnoœci nie mniejszej ni¿ 80%. Efektem ekologicznym zadania bêdzie: - redukcja emisji py³u PM 10 o ok. 266 Mg/rok, - redukcja emisji py³u PM 2,5 o ok. 258 Mg/rok, - redukcja emisji CO2 o ok. 41 749 Mg/rok.
 9. 9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie JAWOR • Grupa oko³o 5 milionów beneficjentów bez dedykowanego wsparcia • Brak planów finansowania termomodernizacji budynków jednorodzinnych z funduszy unijnych • Jedynie 2% beneficjentów Funduszu Termomodernizacyjnego to w³aœciciele domów jednorodzinnych • Bardzo wysokie wskaŸniki potrzeb termomodernizacyjnych oraz wymiany Ÿróde³ ciep³a (likwidacja niskiej emisji) w tej grupie budynków w Polsce, zw³aszcza na po³udniu Polski
 10. 10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie JAWOR - beneficjenci i intensywnoœæ dofinansowania Intensywnoœæ dofinansowania: • Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej po¿yczki w wysokoœci do 90% kosztu kwalifikowanego. • Wk³ad w³asny po¿yczkobiorcy musi stanowiæ minimum 10%. • Oprocentowanie po¿yczki wynosiæ bêdzie 2% w skali roku. • Minimalna kwota po¿yczki - 20.000 z³, maksymalna kwota po¿yczki - 100.000 z³. Po¿yczka podlegaæ bêdzie umorzeniu do 20%. Beneficjenci: Osoby fizyczne dysponuj¹ce istniej¹cym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w celu zaspokojenia w³asnych potrzeb mieszkaniowych. Forma dofinansowania: Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej po¿yczki czêœciowo umarzalnej. Zadania kwalifikowane: 1. Ocieplenia œcian zewnêtrznych budynków. 2. Ocieplenia dachów, stropodachów, stropów nad ostatni¹ kondygnacj¹. 3. Ocieplenia stropów piwnic. 4. Wymiany okien, drzwi zewnêtrznych. Maksymalna wielkoœæ dofinansowania wyliczona bêdzie na podstawie poni¿szych jednostkowych kosztów: • Element 1: Ocieplenie œcian zewnêtrznych - 150 z³ brutto / m2. • Element 2: Ocieplenie dachu / stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami - 150 z³ brutto / 300 z³ brutto / m2. • Element 3: Ocieplenie pod³ogi na gruncie / stropu nad nieogrzewan¹ piwnic¹ - 150 z³ brutto / m2. • Element 4: Wymiana okien, drzwi zewnêtrznych, bramy gara¿owej (m2 pow. stolarki) - 400 z³ brutto/m2. Niezbêdnym za³¹cznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawieraj¹ca w szczególnoœci: wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciep³o grzewcze wyra¿one GJ/rok przed i po realizacji inwestycji. Zmniejszenie zapotrzebowania na ciep³o grzewcze musi wynosiæ min. 25%.
 11. 11. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie JAWOR - efekty Alokacja œrodków na 2016 rok – 10 mln z³ Za³o¿ony efekt ekologiczny to oszczêdnoœæ energii 18 000 GJ/rok Realizuj¹c program Jawor w 2016 roku redukujemy emisjê zanieczyszczeñ do œrodowiska równ¹ emisji, jak¹ emitowa³oby 600 samochodów je¿d¿¹cych po centrum Krakowa albo jeden samochód, który 140 razy okr¹¿y³by Ziemiê. 1 x 140600
 12. 12. wojewódzki fundusz ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej w krakowie finansujemy ochronê œrodowiska w Ma³opolsce Dziêkujê za uwagê ul. Kanonicza 12 31-002 Kraków tel.: 12 422 94 90 faks: 12 422 30 46 biuro@wfos.krakow.pl

×