Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zabytki Słupska i okolic

Prezentacja uczennic klasy III b Darii Szepielewicz i Darii Górczyńskiej.

 • Be the first to comment

Zabytki Słupska i okolic

 1. 1. Zabytki Słupska i okolic
 2. 2. Ratusz Miejski w SłupskuW historii Stolpu i Słupska znane są trzyratusze. Najstarszy z nich - pochodzący zeŚredniowiecza budynek o schodkowymszczycie i z wieżyczką na dachu - przedstawiłm.in. Brüggemann w swoim wydanym w 1784roku dziele “Wyczerpujący opis stanuobecnego Królewsko-Pruskich KsięstwPomorza”,
 3. 3. Zdjęcia Ratusza Miejskiego
 4. 4. Nowy RatuszNarożnik Placu Zwycięstwa oraz ul. J. Tuwimazajmował szpital Św. Ducha wraz zprzyległym do niego cmentarzem orazogrodem przyszpitalnym. Po stroniepółnocnej wznosiły się zabudowaniamieszczącego się tutaj zajazdu – restauracja,stajnie, wozownie, kuźnia. Pewne ożywieniebudowlane nastąpiło tu w 1866 r., od chwilizniesienia na miejscu wspomnianego zajazdusiedziby „Zrzeszenia Zbytu Płodów Rolnych”.
 5. 5. Zdjęcie Ratusza Nowego
 6. 6. Starostwo PowiatoweJeden z ładniejszych budynków Słupska z około1903 r. Gmach ten był siedzibą PowiatowejRady Narodowej, a po utworzeniuwojewództwa słupskiego siedzibą UrzęduWojewódzkiego i Wojewódzkiej RadyNarodowej. Obecnie mieści się tu StarostwoPowiatowe a także Zarząd ParkuKrajobrazowego „Dolina Słupi". Elewacjebudynku wykonano z cegły licówki, adekoracje okalające otworyokienne, balkony, szczyty wykonano z
 7. 7. Zdjęcie StarostwaPowiatowego
 8. 8. Młyn ZamkowyMłyn jest jednym z najstarszych obiektów budownictwaprzemysłowego w Polsce. Wzniesiony został wlewobrzeżnym Słupsku obok mostu nad Młynówką, naksiążęcej posesji około 1310 r. Kamień młyński poruszałokoło wodne zainstalowane na kanale przekopanym odSłupi. Ilość wody w kanale była regulowanaodpowiednimi stawidłami. Duża, jak na tamte czasy,kubatura młyna oraz małe wąskie okienka, zachowane wpartiach przyziemia i parteru murów gotyckich świadczą,że budynek ten pełnił równocześnie funkcję spichlerza.
 9. 9. Zdjęcie Młynu Zamkowego
 10. 10. Brama MłyńskaBrama Młyńska zamykała wjazd do miasta z kierunkuGdańska i Smołdzina. Brama ta, podobnie jak BramaHolstenów, powstała w dwóch fazach - najpierw w latach1325-1329 wzniesiono dolną kondygnację zostrołukowym przejazdem, a następnie około 1365-1370dobudowano górne kondygnacje. Zbudowana w stylugotyckim. Brama była zwieńczona ozdobnymi szczytamize sterczynami. W czasie działań wojennych w marcu1945 r. brama uległa zniszczeniu - utraciła stropy, dach iszczyty. Po wojnie w 1951 r. bramę zabezpieczonoprowizorycznie dachem czterospadowym namiotowym.Generalny remont i adaptacja nastąpiła w 1980 r.
 11. 11. Zdjęcie Bramy Młyńskiej
 12. 12. Kosciól Świetego JackaZbudowany jest z cegły,nieotynkowany, jednonawowy. Wnętrzeotynkowane, przykryte żebrowymsklepieniem gwiaździstym i podzieloneobecnie ścianą na dwie części - odpółnocnego-wschodu częśćczteroprzęsłowa pełni funkcję świątyni,a w części południowo-zachodniejznajduje się przedsionek i dawna salakatechetyczna.
 13. 13. Zdjecia Kosciołu Św. Jacka
 14. 14. Zamek Książąt PomorskichPoczątki istnienia zamku w Słupsku dotychczas nie są w pełni wyjaśnione.Wśród historyków ścierają się dwie hipotezy. Jedni uważają, że znajdował sięon w obrębie dawnego grodu po prawej stronie rzeki Słupi (w miejscu wznosisię obecnie XIX-wieczny kościół św. Ottona). Drudzy lokują go w pobliżudawnego klasztoru dominikanów, a więc w miejscu istniejącego obecniezamku.W XIII wieku w okresie przynależności Ziemi Słupskiej do PomorzaGdańskiego zamek był siedzibą władz lokalnych i miejscem wystawienia przezksiążąt gdańskich szeregu dokumentów. Szczególnie często przebywał tuMestwin II. Znane są 23 dokumenty wystawione przez niego w Słupsku, m.in.nadania dla zakonów norbertanek i dominikanów. W 1287 roku na słupskimzamku trzej książęta - Mestwin II z Gdańska, Bogusław IV z PomorzaZachodniego i Przemysław II z Wielkopolski zawarli sojusz przeciwko ekspansjiMarchii Brandenburskiej. Wystawiony przez Władysława Łokietka dokument w1298 roku potwierdza jego pobyt w Słupsku.
 15. 15. Zdjecia Książąt Pomorskich
 16. 16. Kosciół Świetego KrzyżaKościół ewangelicko-augsburski św. Krzyża w Słupsku pełni w Słupsku istotnąrolę jako największa w mieście świątynia niekatolicka. Jest miejscemnabożeństw ekumenicznych oraz - zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych -licznych koncertów muzycznych. Prowadzone są w nim ewangelizacje zudziałem krajowych i zagranicznych kaznodziejów.Kościół jest obiektem zabytkowym. Do rejestru zabytków wpisany został 22września 1990 roku. Wybudowano go w części tzw. Nowego Miasta pozadawnymi murami obronnymi. Oficjalny projekt budynku sporządzony przezC. Tapego został zatwierdzony dopiero 29 października 1857 roku, chociaż -jak wspominali dawni parafianie - kościół czynny był już w tym samymroku. Rok ten potwierdza napis wyryty na jednym z kamieni umieszczonychw lewym narożniku fundamentu kościoła od strony zachodniej. Faktemjednak jest, że budowa nie była wtedy zakończona. Zgodnie z projektemzamierzano dobudować smukłą wieżę i ogrodzić posesjęceglanym, ozdobnym murem.
 17. 17. Zdjęcia Kosciolu SwietegoKrzyża
 18. 18. Kosciół Mariacki• Gotycki, trójnawowy, wybudowany w II poł. XIV w. obiekt, rozbudowany wr. 1500. Częściowo zniszczony w czasie II Wojny Światowej, odbudowany w1948 r. W 2003 r. na wieży kościelnej zrekonstruowano hełm z iglicą.• Jest to imponująca rozmiarami budowla gotycka, murowana, z drugiejpołowy XIV w. Dokładny czas budowy wcześniejszego kościoła na tymmiejscu nie jest znany. Wiadomo jednak, że w związku z relokacją miasta nalewym brzegu Słupi w 1310 r., otrzymało ono również własny kościółparafialny p.w. NMP uposażony 4 łanami ziemi. Dokument z 1311 r. mówi oprzekazaniu przez margrabiów patronatu nad kościołem Mariackimsłupskim norbertanom. Od początku swego istnienia kościół ten obsługiwałgminę niemiecką. Około 1500 r. kościół Mariacki został poważnierozbudowany. W 1525 r. w okresie zamieszek związanych z wprowadzeniemw mieście reformacji wzburzony tłum wtargnął do kościoła niszcząc jegowyposażenie, m.in. ołtarz, figury świętych i obrazy.
 19. 19. Zdjęcia KościołaMariackiego
 20. 20. Kaplica sw. JerzegoPierwsza wiadomość o zamierzonej budowie szpitala św. Jerzego pochodzi z1311 roku, natomiast sama kaplica wzmiankowana jest w roku 1492. Poreformacji kaplica została zaniedbana, dopiero odnowienie w 1610 roku(fundacja burmistrza J. Hoppe) umożliwiło wznowienie nabożeństw. W1681 roku świątyńka spłonęła, o czym informuje tablica. Być może,zniszczało wtedy sklepienie, zastąpione w 1689 roku drewnianym,kopulastym, wraz z nowym dachem. W takiej postaci dotrwała zasadniczodo dziś, choć w 1912 roku znalazła się na nowym miejscu, na południe odzamku na terenach pofortecznych. W roku 1960 przeprowadzono pracezabezpieczające: naprawiono konstrukcję dachową i dachówkę zastąpionogontem.
 21. 21. Zdjęcia Kaplicy św. Jerzego
 22. 22. Spichlerz RichteraSpichlerz Richtera z 1780 roku pierwotnie zlokalizowany był u zbiegu ulicKopernika i Wolności. W okresie powojennym był magazynem GminnejSpółdzielni i Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego wSłupsku. W budynku magazynowano pasze. Jednakże stwierdzone w czasieprac rozbiórkowych w warstwach posadzkowych ślady materiałówbudowlanych, skalonego wapna i węgla wskazują, że w spichrzu składowanoi te materiały. Następnie przez wiele lat budynek stał pusty. W 1986 rokuwłaścicielem obiektu zostało Muzeum Pomorza Środkowego. W listopadzie1991 roku za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budynekrozebrano wykonując jednocześnie dokumentację oznakowania elementówspichrza. W roku 1993 właściciel uzyskał decyzję lokalizacyjną dla obiektuna Rynku Rybackim. W tym roku przystąpiono do opracowaniadokumentacji technicznej renowacji i adaptacji spichrza. Pracamiprojektowymi kierowała dr inż. arch. Elżbieta Szalewska. W roku 1994wytyczono położenie obiektu, wykonano palowanie i fundamenty (I etaprekonstrukcji spichrza). W latach 1995-1996 wykonano II etap rekonstrukcjitzn. odtworzono konstrukcję ryglową, a następnie trwały robotywykończeniowe. Do eksploatacji obiekt został oddany 22 maja 1998 roku
 23. 23. Zdjęcia Spichlerza Richtera
 24. 24. Kosciol sw. OttonaKościół stoi na miejscu dawnego słowiańskiego grodziska, w miejscu gdzie wgtradycji miał wznosić się gród książęcy na wzgórzu staromiejskim.Zbudowany został w XIX wieku. W okresie międzywojennym jako kościółrzymsko-katolicki spełniał rolę kościoła parafialnego dla całego powiatusłupskiego. Istniała przy nim szkoła katolicka i Chrześcijański ZwiązekZawodowy. Kamień węgielny pod budowę kościoła św. Ottona położonyzostał 23 lipca 1872 roku przez ks. Proboszcza Schönburna. Poświęceniekościoła miało miejsce 11 grudnia 1873 roku. W latach 1917-1927 pracował wtutejszej parafii jako proboszcz ks. F. Pojda, który dla polskich robotnikówrolnych czytał w języku polskim Pismo święte, następnie prześladowany izamordowany w komorze gazowej w obozie koncentracyjnym. Po II wojniekościół przechodzi na własność Ubogich Klarysek i jest rozbudowany wczęści prezbiterialnej, część ta łączy się z wybudowanym w tym samymczasie Domem Zakonnym. Obecnie kościół jest kościołem klasztornym, przyktórym jest kanonicznie erygowany klasztor Sióstr Ubogich Klarysek(Franciszkanek od Wiecznej Adoracji), w którym odbywa się wiecznaadoracja Najświętszego Sakramentu.
 25. 25. Zdjęcia Kościoła św.Ottona
 26. 26. Poczta GlównaBudynek poczty wzniesiony został w 1879 roku w pobliżuśredniowiecznego kościoła Mariackiego. Trudności związane zwykupem działek pod tak duże założenie, jakim była budowabudynku poczty spowodowały, że prace budowlane trwały kilka lat.Powszechnie panująca w tych czasach tendencja nawiązywania dostylów historycznych, a być może również sąsiedztwo gotyckiegokościoła spowodowały, że gmach prezentuje styl neogotycki.Autorem projektu był S. Kind przy współudziale Heinricha vonStephana (1831-1897). Warto wspomnieć, że von Stephan, ówczesnygeneralny poczmistrz i minister poczt Niemiec, urodził się w Słupskui był wybitnym specjalistą od spraw pocztowych, m.in. twórcą (1865rok) tak powszechnej obecnie pocztowej karty.
 27. 27. Zdjęcia Poczty Głównej
 28. 28. Baszta CzarownicBaszta starego, wybudowanego w okresie od początku XIVdo połowy XV wieku obwarowania miasta, którepowstało w miejscu wzmiankowanej już w 1325 rokuwystępującej tu palisady.W XVII wieku wprowadzono jużnowożytny system obronny na zewnątrz murów; wnętrzeBaszty Czarownic zostało przekształcone na więzienie.W więzieniu tym przetrzymywano kobiety w czasieśledztwa, które polegało głównie na zadawaniu tortur,kobiety te posądzano o czynienie czarów iprzetrzymywano je również tu przed egzekucją -spaleniem na stosie. Wnętrza bram murów miejskich wtym czasie zostały przekształcone na mieszkania.Ówczesny wygląd baszty uwieczniony jest na mapie E.Lubinusa.
 29. 29. Baszta Czarownic
 30. 30. Zabytkowy Tramwaj wSłupskuPlany wybudowania w Słupsku siecitramwajowej sięgają początków XX wieku.Projektowano wówczas sieć elektrycznychkolejek, łączących obiekty wojskowe wobecnej dzielnicy Westerplatte z dworcemkolejowym.system komunikacji tramwajowejdziałający w Słupsku w latach 1910–1959.
 31. 31. Tramwaj
 32. 32. Muzeum Kultury LudowejPomorza w SwołowieNajstarsze wzmianki o Swołowie pochodzą wpoczątków XIII wieku. Nadana została wówczasrezydującym w pobliskim Sławnie joannitom. Wewładaniu "rycerzy w habitach" pozostawała przezblisko 200 lat. W charakterystyczny dla okolicy, apopularny przed tysiącem lat sposób, ukształtowanoją w formę elipsy obejmującej płynący środkiemstrumień, ze stawem. Przy centralnym placuwsi, również owalnym, stoi niewielkikościół, wzniesiony pierwotnie przez joannitów, dodzisiaj zawierający ślady swojegonajdawniejszego, gotyckiego kształtu. Jego dzisiejszabryła przywodzi na myśl kościoły duńskie, lubte, które zobaczyć można w południowej Szwecji.
 33. 33. Muzeum w SwołowieWieś Swołowo, nosząca dumny tytuł "Europejskiej WsiDziedzictwa Kulturowego", to miejsce warte zobaczenia nietylko ze względu na szczególne walory historyczne, ale przedewszystkim na niezwykłą wręcz urodę zarówno samej wsi, jak ijej najbliższej okolicy.
 34. 34. KlukiMuzeum Wsi Słowińskiej w Klukach powstało z myślą ratowania kultury materialnejdawnej ludności kaszubskiej, zwanej Słowińcami. Położenie Muzeum w środkufunkcjonującej małej, wiejskiej społeczności, w centrum Parku Narodowego dodajemu autentyczności i podkreśla symbiozę z otaczającą go przyrodą.Stare chałupy i zagrody tętnią życiem w trakcie licznych imprez folklorystycznychodtwarzających dawną kulturę, czas minionej epoki. Tysiące turystów i mieszkańcówregionu przybywa do Muzeum na Czarne Wesele, główną imprezę otwierającą sezon.O tej imprezie i wielu innych atrakcjach czekających w naszym Muzeum możeciePaństwo przeczytać na naszej stronie internetowej.Mamy nadzieję, że zawarte tu informacje przybliżą Państwu kulturę Słowińców ipodkreślą w pełni walory Muzeum Wsi Słowińskiej, a tym samym zachęcą doodwiedzenia naszych stron.
 35. 35. Kluki
 36. 36. Kościół w DębnicyKaszubskiejWidoczny już przy wjeździe do miejscowości kościół św. Jana Chrzciciela jestbudowlą jednonawową, ceglaną, osadzoną na fundamencie z kamieni.Budowę kościoła rozpoczęto prawdopodobnie w 1584, a ukończono w 1604r. Był to zbór luterański. Budowla ma cechy typowo renesansowe, doktórych należą między innymi: użycie tynków, boniowanie naroży wieżyoraz zastosowanie łuku odcinkowego w otworach okiennych. Dataukończenia budowy umieszczona została na chorągiewce widniejącej nadachu, która zachowała się do dnia dzisiejszego. W latach 1781-1786kościół został rozbudowany o wschodnią część, czyli transept iprezbiterium, o konstrukcji szachulcowej
 37. 37. Kościół w Dębnicy
 38. 38. Kościół w UstceKościół Najświętszego Zbawiciela w Ustce , bo taką nosinazwę jest drugą świątynią która została oddana gminie iw niej dokonuje się obrzędów kościelnych i odbywają sięnabożeństwa. Kościół został poświęcony 122 lata temuczyli było to w 1888 roku. jako świątynia protestancka , ado kościoła katolickiego została włączona dopiero po IIwojnie światowej w 1945 roku. Pierwszy kościół w Ustce tobyła świątynia pw. św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja awezwanie tej świątyni nadano podczas konsekracji w 1365roku. Kościół ten stał nad Słupią na niewielkim pagórku.Był to kościółek na około 200 miejsc i był za mały dlarozrastającej się miejscowości i dlatego trzeba było gozastąpić inną większą świątynią.
 39. 39. Ustka - Kościół
 40. 40. Koniec• Prezentacje wykonały Daria Górczyńska iDaria Szepielewicz z klasy IIIB• Informacje zawarte w prezentacji pochodzą zinternetu.

×