Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Odborný text

608 views

Published on

KPI 11

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Odborný text

  1. 1. Analýza kontroverzného návrhu reklamy pre Ukrajinské národné aerolínieArgumentácia: Vybraná téma vychádza z môjho predošlého bakalárskeho štúdia, zameraného namarketingovú komunikáciu a reklamu. Objekt analýzy som našla na portáliwww.adsoftheworld.com a zaujala ma práve jeho kontroverznosť, nakoľko nejde o oficiálnureklamu. Napriek tomu reklama vyvolala búrlivú diskusiu. Pomocou semiotickej analýzy sapozrieme na dôvody kontroverznosti tohto neoficiálneho návrhu reklamy. Názov mojej prácepreto obsahuje metódu a objekt, na ktorý je práca zameraná. Navyše by som sa ďalej chcelazaoberať tematikou takýchto reklám, keďže zvyčajne nie sú nijako odlíšené od týchskutočných a môžu vážne poškodiť dobré meno propagovanej firmy. Analýza kontroverzného návrhu reklamy pre Ukrajinské národné aerolínie Práca pojednáva o neoficiálnom návrhu propagácie Ukrajinských národných aerolíniíod autora Aleksandra Bozhko s názvom „Make the world closer“ (príloha č.1), ktorý sa dostalna svetlo pozornosti len pred nedávnom. Napriek tomu vyvolal diskusiu, ktorá obsahovalaabsolútne protikladné ohlasy. Práca sa sústreďuje najmä na novodobú problematikunereálnych reklám, ktorá sa rozšírila s nástupom veľkej obľúbenosti sociálnych sietí a virálov(obsah, ktorý sa rýchlo šíri pomocou sociálnych sietí). Neoficiálne reklamy nie sú na portáliwww.adsoftheworld.com jasne odlíšené od tých reálnych a tak vznikajú konfliktnéa protichodné názory o ich primeranosti. V práci sa tak isto pojednáva aj o vhodnosti, resp.nevhodnosti takejto propagácie na reálnom trhu, čo sa vykresľuje na viacerých kategóriách:znaky pre semiotickú analýzu, erotický podtón, ktorý nemá priamy súvis s propagovanýmislužbami aerolínií, ukrajinská cieľová skupina a pod. Práca je zavŕšená sumárom tejtotematiky neoficiálnych reklám, doložená víziou jej budúceho spracovania a je doplnenáilustračnou prílohou konkrétneho návrhu reklamy. Kľúčové slová: virál, neoficiálna reklama, sociálne siete, vhodnosť, diskusia
  2. 2. Foret vo svojej online publikácií uvádza, že každý „obraz“ je v určitom poňatí text,kódovaný pomocou špecifických znakových systémov. Recipienti pristupujú k obrazom stáleako samoukovia. Ak však chceme vizuálnym textom porozumieť alebo ich aj interpretovať,musíme sa ich naučiť najprv čítať. Portál www.adsoftheworld.com zverejnil kontroverzný návrh na reklamu preUkrajinské národné Aerolínie, ktorej autorom je Aleksandr Bozhko. Z tohto návrhu reklamysa stal „virál“ (obsah, šíriace sa pomocou sociálnych sietí) a vyslúžil si množstvo kritikya pobúrenia. Reklama zobrazuje enormne veľkú ikonu mesta Rio de Janeiro, sochu KristaSpasiteľa, ktorý leží v posteli s očividne niečím vyčerpanou Sochou Slobody, ktorá jeumiestnená v New Yorku. Reálna vzdialenosť medzi týmito dvoma ikonickými sochami jepribližne 7800 km (www.distance-calculator.co.uk) a to hrá v tomto návrhu plagátumarkantnú úlohu. Analýza znakov vo vybranom mediálnom texteZnaky pre semiotickú analýzu: Socha Slobody v New Yorku, Socha Spasiteľa v Rio deJaneiro, neónový nápis Motel, horiaca cigareta, odhodená fakľa Sochy Slobody, celkováznázornená situáciaSocha slobody- priateľstvo a pomoc Francúzska americkým osadníkom v ich boji zanezávislosť od Británie začiatkom roku 1776.Fakľa Sochy Slobody- svetoznámy symbol osvietenia. "Sloboda prinášajúca svetlo svetu."Socha Spasiteľa v Rio de Janeiro- nie len cirkevný symbol, ale podľa mnohých tiežsymbolom Ria. Otvorená náruč by mala charakterizovať prívetivosť a pohostinnosťBrazílčanov.Zapálená cigareta- znak ďalšej po- aktovej telesnej potrebyNeónový svietiaci nápis „Motel“- zariadenie určené motoristom a slúži kukrátkodobému ubytovaniu (prespaniu) motoristov, z čoho nám jasne vyplýva, že vyobrazenépostavy nezotrvávajú v spoločnom trvalom zväzku a stretnutie je výnimočné vzhľadom na ichreálnu vzdialenosť.Význam druhého stupňa tejto ilustrácie je zjavný. Tejto situácií zjavne predchádzala intímnafyzická aktivita a zachytený moment predstavuje následné oddychovanie v dôsledku
  3. 3. predchádzajúcej, zjavne namáhavej aktivity. Na obnaženej hrudi Sochy Spasiteľa slastne ležítak isto obnažená Socha Slobody, užívajúc si po- aktovú blízkosť týchto dvoch postáv.Na prvý pohľad nie je jednoznačná spojitosť tejto eroticky nabitej vizualizácie s jehopredmetom, aerolíniami. Avšak tieto dve ikonické sochy, ako sme už vyššie uvádzali, sú odseba vzdialené približne 7800 km a sú v roli páru, ktorého vzťah funguje aj napriek veľkejvzdialenosti. Tú im však dokáže pomôcť prekonať práve ukrajinská spoločnosť UkrainianInternational airlines- UIA, ktorej logo a názov sú umiestnené na spodnej časti plagátu. Cieľová skupina Je až zarážajúce, že sa jedná o reklamu, ktorá by bola určená ukrajinskému občanovi,nakoľko má tento národ kresťanské tradície.Ako uvádza Pavlíková (2009), Ukrajinský národ si spomenul na svoje kresťanské vyznanie.Väčšina ukrajinských obyvateľov je dnes krstená, 30 percent je vychovaných v kresťanskýchtradíciách, cez 60 percent obyvateľov sa hlási a považuje za veriacich. Mediálne účinkyOkolo tohto virálneho návrhu sa strhla lavína polárne diferencovaných komentárov. Naspomínanom portáli www.adsoftheworld.com, kde sa reklama vyskytla aj napriek jejneoficiálnosti, sa objavili nasledovné, priam až protichodné komentáre:„Brilantné! Provokujúce so štipkou soli“„Táto kampaň je trochu riskantná, ale oceňujem odvahu autorov“„Nič inovatívne a námet je ošúchaný“„Fantastická ilustrácia, Antonia, inšpiruješ ma“„Lacná a opotrebovaná idea“„či ide o oficiálnu alebo neoficiálnu reklamu, je to skvelé“„Maľba je na tom jediný pozitívny prvok“„Stará idea, zle skonštruované, naozaj lacné umenie“(http://adsoftheworld.com)celoplošné nedorozumenie, či ide o oficiálnu reklamu firmy UIA alebo nie, sa objasnilo ažvtedy, keď aerolínie prehlásili, že požiadavky na takúto reklamu nezadávali a o jej existenciíani len netušili pokým sa nezačala šíriť vrava a rozruch pomocou sociálnych sietí.
  4. 4. Je vo všeobecnosti známe, že aj negatívna reklama je reklama. Presne toto platí v prípadeautora Aleksandra Bozhko, ktorý touto experimentálnou prácou pritiahol pozornosť na svojutvorbu. Napriek tomu, že sa aerolínie od tohto prípadu dištancujú, využitie náboženstvaa erotiky k predaju určitých produktov alebo služieb nie je novinkou. Neoddeliteľnousúčasťou takéhoto konania sú následné protichodné a kontroverzné reakcie.Podľa Pelsmackera (2003), bude reklama považovaná za erotickú, pokiaľ obsahuje niektoréz nasledujúcich prvkov: čiastočná alebo úplná nahota, telesný kontakt medzi dospelými, sexy aleboprovokatívne oblečené osoby a pod. Mnohí si myslia, že sa v európskej reklame erotický motívvyskytuje čoraz častejšie, analýzy obsahu reklamy potvrdzujú skôr opak. Problematické však je určiť, či má táto pozornosť vzťah ku značke, produktu či firme. Jevšeobecne známe, že erotika spôsobuje tzv. „upírí efekt“ t.j. znižuje zapamätanie si značkya posolstva. Tento konkrétny príklad je len špičkou ľadovca všetkých neoficiálnych reklám z ktoréhosi treba zobrať príklad. S rozmachom sociálnych médií a obľúbenosti virálneho marketingu sa takátočinnosť stavia na veľmi tenký ľad. Táto analýza by mohla slúžiť ako podklad pre ďalšie skúmanie takýchto neoficiálnycha nereálnych reklamných plagátov, ktoré sa šíria dnes už tak obľúbenými a často využívanýmisociálnymi sieťami.
  5. 5. Zoznam použitej literatúry: • PAVLÍKOVÁ, Eva a Karel SLÁDEK. Sociální situace a religiozita ukrajinských migrantů v ČR: kolektivní monografie. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009, 120 s. ISBN 9788086818955. o erudovaní autori o široký záber tematiky o informácie pochádzajúce z veľkej časti z reálneho výskumu o kultúrne a historické priblíženie ukrajinskej religionistiky o situácia vykreslená v širších socio- kultúrnych podmienkach • PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003, 581 s., [16] s. obr. příl. ISBN 8024702541. o maximálne erudovaní autori z oblasti ekonómie (Pelsmacker, Geuensová, Bergh) o publikácia ponúka úplný prehľad stavebných kameňov, techník a aplikácií marketingových komunikácií o je užívateľsky komfortná a prehľadná o vhodná pre študentov, ale aj odborníkov o obsahuje reálne príklady a štúdie • FORET, M.: O interpretácií vizuálních textů, [online]. [cit. 2012-12-19] Dostupné z http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Bocak1/pdf_doc/foret.pdf o erudovaný autor Doc. PhDr. Foret Miroslav, CSc. o publikácia zahŕňa aktuálnu problematiku; rastúci vplyv vizuality, príp. audiovizuality v súčasnej kultúre i mediálnej sfére o tematika publikácie zaoberajúca sa obrazmi- textami, potrebou ich pochopenia a relevantnej interpretácie o v súčasnej kultúre i mediálnej sfére sa často hovorí o rastúcom vplyve vizuality, príp. audiovizuality o apel na podporu vizuálnej gramotnosti v spoločnosti
  6. 6. • AdvertisementJournal: [online]. Pasadena (California): AdvertisementJournal Fundation 2000. [cit. 2012-12-19]. Dostupné z http://www.advertisementjournal.com/2012/11/sacrilegious-airlines-ad-shows-jesus- christ-in-bed-with-the-statue-of-liberty/ o medzinárodná stránka s multikulturálnym obsahom o najnovšie trendy, novinky a aktuality zo sveta reklamy o pestré kategórie reklám o ucelené a komplexné vyjadrenia k jednotlivým reklamám o možnosť spätnej reakcie čitateľov
  7. 7. Prílohy : 1. „Make the world closer“ Ukraine International Aerlines. Aleksandr Bozhko (Zdroj: http://adsoftheworld.com/media/print/ukraine_international_airlines_statues)

×