Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitalizacija i autorsko pravo, PhD Aleksandra Horvat

1,714 views

Published on

PhD Aleksandra Horvat held a presentation "Digitization and copyright" at the Serbian Library Association’s 10th International conference "The World and European Horizons of Librarianship in Digital Age", October 2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

Digitalizacija i autorsko pravo, PhD Aleksandra Horvat

 1. 1. Digitalizacija i autorsko pravo Aleksandra Horvat Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 2. 2. Dokumenti <ul><li>Europe 2020 -> mart 2010. ( http://ec.europa.eu/eu2010/ ) </li></ul><ul><li>Strategija za iduće desetljeće </li></ul><ul><li>Digitalni plan za Europu (Digital Agenda for Europe) -> http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/digital-agenda-communication-en.pdf </li></ul>
 3. 3. Digitalni plan za Europu <ul><li>Usluge i službe u poslovnom i javnom sektoru moraju biti dostupne i putem interneta </li></ul><ul><li>Jedna od ključnih akcija -> stvaranje Europeane </li></ul><ul><li>Do 2012. -> održiv model financiranja Europeane i digitaliziranja sadržaja </li></ul>
 4. 4. Prepreke digitalizaciji <ul><li>tehničke (kvaliteta, brzina, interoperabilnost) </li></ul><ul><li>društvene (autorsko pravo) </li></ul>
 5. 5. Masovna digitalizacija <ul><li>postupak je automatiziran djelomično ili u cijelosti (ovisno o vrsti i stanju materijala) </li></ul><ul><li>40-50 milijuna stranica godišnje </li></ul>
 6. 6. Digitalizacija <ul><li>Akt reprodukcije </li></ul><ul><li>Akt stavljanja na raspolaganje javnosti </li></ul><ul><li>Za oboje potrebno dopuštenje autora/nositelja prava </li></ul><ul><li>Knjižnica može digitalizirati, ali ne može staviti na raspolaganje javnosti digitalizirano djelo </li></ul>
 7. 7. Direktiva InfoSoc (2001) <ul><li>Direktiva EU o nekim aspektima autorskog prava i srodnih prava u Informacijskom društvu </li></ul><ul><li>Prema čl. 5(3)(n) knjižnice mogu osigurati pristup djelima u svojim zbirkama na posebnim terminalima u svojemu prostoru za potrebe istraživačkog rada ili privatno korištenje </li></ul>
 8. 8. Dobivanje autorovog dopuštenja <ul><li>Individualno traženje dopuštenja </li></ul><ul><ul><li>dugotrajno </li></ul></ul><ul><ul><li>skupo </li></ul></ul><ul><ul><li>nemoguće kod masovne digitalizacije </li></ul></ul>
 9. 9. Kolektivno ostvarivanje prava <ul><li>Udruge ovlaštene samo za jednu vrstu građe </li></ul><ul><li>Djeluju na nacionalnom teritoriju </li></ul><ul><li>Direktiva EU o kolektivnom ostvarivanju prava </li></ul>
 10. 10. Dobivanje autorovog dopuštenja <ul><li>Nemoguće kad se ne zna autor ili kad se ne zna gdje je </li></ul><ul><li>Sitni tisak (efemerna građa) -> fotografije, plakati, razglednice, programi itd. </li></ul>
 11. 11. Djela siročad (Orphan Works) <ul><li>Britanska knjižnica -> 40% autorskih djela u zbirci su siročad </li></ul><ul><li>Udio različit za različite vrste građe </li></ul><ul><ul><li>20% za knjige </li></ul></ul><ul><ul><li>35% za ilustracije </li></ul></ul><ul><ul><li>99% za neobjavljene fotografije </li></ul></ul><ul><ul><li>gotovo ih nema u glazbi i filmovima </li></ul></ul>
 12. 12. Direktiva EU o djelima siročadi <ul><li>marljiva potraga (diligent search) </li></ul><ul><li>razumna i u dobroj vjeri obavljena potraga za autorom u zemlji u kojoj je djelo prvi put objavljeno </li></ul>
 13. 13. Arrow, 2008. <ul><li>Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works </li></ul><ul><li>Registar podataka o europskim autorima </li></ul><ul><ul><li>nepoznati uvjeti korištenja (cijena?) </li></ul></ul><ul><ul><li>ne sadrži podatke o svim europskim zemljama </li></ul></ul><ul><ul><li>Prikaz podataka u pojedinim bazama podataka udruga za kolektivno ostvarivanje prava nije standardiziran </li></ul></ul>
 14. 14. Rješenja <ul><li>Posebne licencije </li></ul><ul><li>Iznimka za knjižnice </li></ul>
 15. 15. Skandinavski model <ul><li>Proširena kolektivna licencija </li></ul><ul><li>Korisnik (knjižnica) plaća naknadu udruzi za kolektivno ostvarivanje prava, a ova je dužna pobrinuti se da se naknada raspodijeli nositeljima prava </li></ul><ul><li>Problem djela siročadi postaje irelevantan </li></ul>
 16. 16. Francuski model <ul><li>Za rasprodana djela XX. st. </li></ul><ul><li>Ugovor sklapaju </li></ul><ul><ul><li>Ministarstvo kulture </li></ul></ul><ul><ul><li>Nacionalna knjižnica Francuske </li></ul></ul><ul><ul><li>Glavni odbor za investicije </li></ul></ul><ul><ul><li>Udruženje francuskih nakladnika </li></ul></ul><ul><ul><li>Udruga za kolektivno ostvarivanje prava </li></ul></ul>
 17. 17. Iznimka za knjižnice <ul><li>IFLA -> Ugovor za knjižnice (Treaty for Libraries) </li></ul><ul><li>http://www.ifla.org/en/draft-treaty-on-copyright-exceptions-and-limitations-for-libraries-and-archives </li></ul><ul><li>WIPO -> novembar 2011. </li></ul>

×