Фондът за гарантиране на влоговете в банките като част от системата за финансова сигурност

691 views

Published on

Лятно училище за студенти на тема „Съвременно банкиране“ - Банкя, България, 4-15 юли 2005 г.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
691
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Фондът за гарантиране на влоговете в банките като част от системата за финансова сигурност

 1. 1. ФОНДАЦИЯ „АТАНАС БУРОВ” Лятно училище за студенти на тема „Съвременно банкиране” Банкя, 4 – 15 юли 2005 г.Фондът за гарантиране на влоговете в банките като част от системата за финансова сигурност Румяна Маркова, главен експерт, отдел „Международно сътрудничество и връзки с обществеността”, ФГВБ
 2. 2. Участници в мрежата за финансова сигурност – функции и правомощия • Централна банка – Българската народна банка - кредитор от последна инстанция - въвеждане на Паричния съвет през юли 1997 г. • Управление „Банков надзор” към БНБ - осъществява надзора върху банковата система - изготвя проектонаредби, които се приемат от БНБ - пет дирекции • Фондът за гарантиране на влоговете в банкитеЛятно училищe за студенти „Съвременно банкиране” Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.
 3. 3. Фонд за гарантиране на влоговете в банките • ФГВБ е юридическо лице, създадено със Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) и функциониращо от януари 1999 г. • Управлява се от Управителен съвет от петима членове - физически лица, с четиригодишен мандат • Сметната палата упражнява контрол върху финансовата дейност на фонда • ФГВБ се отчита за дейността си пред МС, БНБ, СПЛятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.„Съвременно банкиране”
 4. 4. ФГВБ – функции и правомощия • Закон за гарантиране на влоговете в банките – 1998 г. - определя и събира встъпителните и годишните премийни вноски от банките - инвестира активите си съгласно изискванията на ЗГВБ - изплаща гарантираните размери на влоговете • Закон за банковата несъстоятелност – 2002 г. - осъществява контрол относно законосъобразното и целесъобразното упражняване на правомощията на синдика - изготвя проектонаредби, които се приемат от БНБ, МСЛятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.„Съвременно банкиране”
 5. 5. Мисия на ФГВБ Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира средствата на вложителите в банките и защитава интересите на кредиторите в процеса на банковата несъстоятелност, с което съдейства за поддържане на стабилността и доверието в банковата система и допринася за икономическия просперитет на страната.Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.„Съвременно банкиране”
 6. 6. Система за гарантиране на влоговете в банките – основни характеристики ЗГВБ премахва държавната гаранция на влоговете и въвежда явна система за гарантиране на влоговете в банките с ограничено покритие, която се управлява от ФГВБ • Членство • Покритие • Финансиране • Инвестиране • ИзплащанеЛятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.„Съвременно банкиране”
 7. 7. Членство в системата за гарантиране на влоговете в банките • Задължително участие на всички банки, получили от БНБ разрешение да приемат влогове • В определени случаи само клонове на чуждестранни банки в България могат да не участват в системата • 31 банки-участнички, вкл. 3 клона на чуждестранни банкиЛятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.„Съвременно банкиране”
 8. 8. Покритие на влоговете в банките • Обхват на покритието – ФГВБ гарантира: - влоговете на физически и юридически лица - влоговете в национална и чуждестранна валута • Размер и прилагане на покритието – ФГВБ гарантира: - пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им, до 25 000 лв., т.е.: - изцяло до 25 000 лв. - един вложител в една банкаЛятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.„Съвременно банкиране”
 9. 9. Покритие на влоговете (продължение) • Изключения: - преференциални влогове; влогове на акционери, притежаващи над 5% от капитала на банката; членове на управителния и надзорния съвети на банката, нейните одитори, както и техните съпрузи и роднини по права и съребрена линия до втора степен - влогове на банки и небанкови финансови институции, застрахователи, пенсионни и осигурителни фондове, инвестиционни посредници, инвестиционни дружества и приватизационни фондове, държавата и държавните институции, общините, ФГВБ - влогове, свързани с „пране на пари”Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.„Съвременно банкиране”
 10. 10. Увеличаване на покритието на влоговете • Фактори за увеличаване на размера на покритието • Нарастване на размера на покритието • 1998 г. 6 900 лв. (когарантиране) • 2002 г. 10 000 лв. • 2003 г. 15 000 лв. • 2005 г. 25 000 лв. • 2007 г. 39 200 лв.Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.„Съвременно банкиране”
 11. 11. Финансиране на системата за гарантиране на влоговете в банките • Източници на средствата на ФГВБ - встъпителни вноски от банките - годишни премийни вноски от банките - доходи от инвестиране на средствата на фонда - получени от фонда суми в случаите на суброгация - други източници (заеми, дарения, чуждестранна помощ) • Използване на средствата на ФГВБ – само за изплащане на суми по влогове до гарантираните размериЛятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.„Съвременно банкиране”
 12. 12. Встъпителни и годишни премийни вноски • Встъпителни вноски – еднократна вноска в размер на 1% от регистрирания капитал и дължима в срок до 30 дни от датата на вписването в търговския регистър • Годишни премийни вноски – 0.5% от общия размер на влоговата база за предходната година, определена на среднодневна основа и дължими до 31 март на текущата година Въвеждане на система на рисково претеглени премийни вноскиЛятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.„Съвременно банкиране”
 13. 13. Инвестиционна дейност на ФГВБ • Съгласно ЗГВБ средствата на фонда се инвестират в: - ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата - краткосрочни депозити в банки, първични дилъри на ДЦК - депозити в БНБ • Средствата, натрупани във ФГВБ, възлизат на 320 млн. лв. към края на юни 2005 г. • Целеви размер на натрупаните средства – 5% от общия размер на влоговата база в банкитеЛятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.„Съвременно банкиране”
 14. 14. Финансиране при недостиг на средства • С решение на Управителния съвет на ФГВБ недостигът се покрива по един от следните начини: - задължаване банките да преведат авансово годишните вноски - увеличаване на годишната премийна вноска (макс. 1,5%) - използване на заеми • ФГВБ може да ползва заеми от: - български и чуждестранни банки - държавния бюджет (след решение на Народното събрание) - ползваните заеми могат да се обезпечават с държавна гаранция или с активи на фонда, вкл. и с бъдещи вземания към банките за годишните премийни вноскиЛятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.„Съвременно банкиране”
 15. 15. Изплащане на гарантираните размери на влоговете • Гарантираните суми по влоговете се изплащат само в национална валута • Извършва се от търговска банка, определена от УС на ФГВБ • Изплащането започва не по-късно от 45 дни от датата на отнемане на лицензията на банката от БНБ • Срокът за изплащане на гарантираните влогове е определен в ЗЗДЛятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.„Съвременно банкиране”
 16. 16. Изплащане на гарантираните размери на влоговете (продължение) • ФГВБ успешно изпълнява функцията по изплащане на гарантираните размери на влоговете, спазвайки законовите срокове и процедури: - Кредитна банка (януари 1999 г.) – 94% - Балканска универсална банка (февруари 2000 г.) – 63% - Международна банка за търговия и развитие (МБТР) – юни 2005 г.Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.„Съвременно банкиране”
 17. 17. Организационна структура на ФГВБ отдел „Вътр. главен Управителен съвет контрол“ експерт експерт председател на УС експерт отдел отдел отдел „Уп- отдел „Фи- отдел „Межд. отдел отдел „Правен“ „Банков“ равление на нансово-сче сътрудниче- „Човешки „Помощни инвестициите“ товоден“ ство и PR“ ресурси“ дейности“2 юрискон- 3 главни 4 главни главен главен шофьор султи експерти експерти счетоводител експерт домакин отговорен експерт 2 експерти счетоводител 2 самоохрана хигиенистEurasia Regional Conference Kiev, 25-27 May 2004
 18. 18. Международна дейност на ФГВБ • Международна асоциация на институциите за гарантиране на депозитите – май 2002 г. (International Association of Deposit Insurers – www.iadi.org) • Европейски форум на институциите за гарантиране на депозитите – октомври 2002 г. (European Forum of Deposit Insurers – www.efdi.net) • Двустранно сътрудничествоЛятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.„Съвременно банкиране”
 19. 19. Взаимоотношения между участниците в мрежата за финансова сигурност • ЗГВБ изисква БНБ да предоставя на ФГВБ информация: - относно размера на влоговете в банките, необходима за изчисляване на дължимите от банките вноски - относно финансовото състояние на банките, с оглед оценка на риска за системата за гарантиране на влоговете • ФГВБ може да изиска от управление „Банков надзор” на БНБ извършването на целеви проверки на банки и предоставяне на резултатите от тях • Меморандум между БНБ и ФГВБ – ноември 1999 г.Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.„Съвременно банкиране”
 20. 20. За контакти Фонд за гарантиране на влоговете в банките ул. „Владайска” № 27, София 1606 тел.: (02) 953 1217, 953 1318 факс: (02) 952 1100 е-mail: contact@dif.bg www.dif.bg или Румяна Маркова, главен експерт отдел „Международно сътрудничество и връзки с обществеността” тел.: (02) 917 2049 е-mail: r.markova@dif.bgЛятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.„Съвременно банкиране”
 21. 21. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТОЛятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.„Съвременно банкиране”

×