Основни характеристики на системата за гарантиране на влоговете в банките

617 views

Published on

Фондация „Атанас Буров“, Лятно училище за студенти, модул „Банкиране на дребно“, Банкя, България, 21-27 април 2007 г.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
617
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Основни характеристики на системата за гарантиране на влоговете в банките

 1. 1. Основни характеристики насистемата за гарантиране навлоговете в банкитеРумяна МарковаГлавен експертОтдел „Международно сътрудничество и връзки собществеността“Фонд за гарантиране на влоговете в банките21-27.IV.2007 г.,21- Фондация „Атанас Буров“, Лятно училище за Буров“ 1гр. Банкягр. студенти, модул „Банкиране на дребно“ студенти, дребно“
 2. 2. Обща информация засистемата/ФГВБ Създава се като публично-правно юридическо лице през I.99 г. съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките от IV.98 г. Финансира се от вноските на банките, участващи в системата Ръководи се от Управителен съвет Отчита се пред Министерския съвет, Българската народна банка (БНБ) и Сметната палата Одитира се от Сметната палата21-27.IV.2007 г.,21- Фондация „Атанас Буров“, Лятно училище за Буров“ 2гр. Банкягр. студенти, модул „Банкиране на дребно“ студенти, дребно“
 3. 3. Управителен съвет на ФГВБ Състои се от петима членове – физически лица, с четиригодишен мандат председател – определен от Министерския съвет зам.-председател – посочен от Управителния съвет на БНБ един член – избран от Асоциацията на търговските банки двама членове – определени съвместно от председателя и зам.-председателя на ФГВБ21-27.IV.2007 г.,21- Фондация „Атанас Буров“, Лятно училище за Буров“ 3гр. Банкягр. студенти, модул „Банкиране на дребно“ студенти, дребно“
 4. 4. Банки, участващи в системата Банки със седалище в България – задължително участват Банки със седалище в държава-членка на ЕС/ЕИП, опериращи в България чрез клонове – не участват, тъй като са защитени от системата в държавата по седалището им; могат да се присъединят с цел допълване на гаранцията Банки със седалище в трета държава, опериращи в България чрез клонове – задължително участват, в случай че не са защитени от система в държавата по седалището им или са покрити при по-малък обхват/размер на гаранцията; в последния случай те се присъединяват с цел допълване на гаранцията 29 банки, вкл. 2 клона на чуждестранни банки21-27.IV.2007 г.,21- Фондация „Атанас Буров“, Лятно училище за Буров“ 4гр. Банкягр. студенти, модул „Банкиране на дребно“ студенти, дребно“
 5. 5. Покритие на влоговете –обхват и размер Гарантирани са влоговете на: - физически и юридически лица - в национална и чуждестранна валута Пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им, до 40 000 лв. Нарастване на размера на покритието - 1998 г. 6 900 лв. (съзастраховане) - 2002 г. 10 000 лв. - 2003 г. 15 000 лв. - 2005 г. 25 000 лв. - 2007 г. 40 000 лв.21-27.IV.2007 г.,21- Фондация „Атанас Буров“, Лятно училище за Буров“ 5гр. Банкягр. студенти, модул „Банкиране на дребно“ студенти, дребно“
 6. 6. Покритие на влоговете –изключения Преференциални влогове, влогове на акционери с над 5% от капитала на банката, членове на управителния и надзорния съвет на банката, одиторите й, както и съпрузите и роднините им по права и съребрена линия до втора степен Влогове на банки, застрахователи, пенсионни и осигурителни фондове, инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, държавата и държавните институции, общините, както и ФГВБ, Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа и Гаранционния фонд Влогове, свързани с пране на пари21-27.IV.2007 г.,21- Фондация „Атанас Буров“, Лятно училище за Буров“ 6гр. Банкягр. студенти, модул „Банкиране на дребно“ студенти, дребно“
 7. 7. Вноски на банките, участващив системата Встъпителни вноски – еднократно 1% от регистрирания капитал на банката и дължими до 30 дни от вписването й в търговския регистър Годишни премийни вноски – 0.5% от общия размер на влоговата база за предходната година, определена на среднодневна основа и дължими до 31.III на текущата година Въвеждане на система на рисково претеглени премийни вноски21-27.IV.2007 г.,21- Фондация „Атанас Буров“, Лятно училище за Буров“ 7гр. Банкягр. студенти, модул „Банкиране на дребно“ студенти, дребно“
 8. 8. Други източници нафинансиране на системата Доходи от инвестиране на средствата на ФГВБ Суми, получени от ФГВБ в случаите на суброгация Други: заеми, дарения, чуждестранна помощ21-27.IV.2007 г.,21- Фондация „Атанас Буров“, Лятно училище за Буров“ 8гр. Банкягр. студенти, модул „Банкиране на дребно“ студенти, дребно“
 9. 9. Инвестиционна дейност Инвестиране на акумулираните средства съгласно принципите за висока степен на сигурност и постоянна ликвидност в: - ценни книжа, издадени и гарантирани от държавата - краткосрочни депозити в търговските банки, утвърдени за първични дилъри на ДЦК - депозити в БНБ Натрупани средства: 502.77 млн. лв. към края на март 2007 г. Целеви размер на натрупаните средства – 5% от общия размер на влоговата база21-27.IV.2007 г.,21- Фондация „Атанас Буров“, Лятно училище за Буров“ 9гр. Банкягр. студенти, модул „Банкиране на дребно“ студенти, дребно“
 10. 10. Финансиране при недостиг насредства С решение на УС на ФГВБ недостигът се покрива чрез: - задължаване на банките да преведат авансово годишните вноски - увеличаване на годишната премийна вноска (макс. 1.5%) - използване на заеми ФГВБ може да ползва заеми от: - български и чуждестранни банки - държавния бюджет (след решение на НС) - заемите се обезпечават с държавна гаранция или активи на фонда, вкл. бъдещи вземания към банките за годишните премийни вноски21-27.IV.2007 г.,21- Фондация „Атанас Буров“, Лятно училище за Буров“ 10гр. Банкягр. студенти, модул „Банкиране на дребно“ студенти, дребно“
 11. 11. Функции на ФГВБ Защита на вложителите в банките, участващи в системата за гарантиране на влоговете Защита на кредиторите на банките в несъстоятелност, участвали в системата за гарантиране на влоговете Възможност за участие в увеличаването на капитала на банка, поставена под специален надзор21-27.IV.2007 г.,21- Фондация „Атанас Буров“, Лятно училище за Буров“ 11гр. Банкягр. студенти, модул „Банкиране на дребно“ студенти, дребно“
 12. 12. Защита на вложителите вбанките Информиране на вложителите относно системата за гарантиране на влоговете Компенсиране на вложителите чрез изплащане на гарантираните суми по влоговете им в случай на фалит21-27.IV.2007 г.,21- Фондация „Атанас Буров“, Лятно училище за Буров“ 12гр. Банкягр. студенти, модул „Банкиране на дребно“ студенти, дребно“
 13. 13. Защита на вложителите:информиране Информация на място, по телефона, по e-mail Уеб сайт на ФГВБ Публикации в печатни и електронни медии Годишен отчет на ФГВБ Встъпителна диплянка и брошура „Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете” Организиране на семинари за медиите Обучение на банкови служители - предстоящо21-27.IV.2007 г.,21- Фондация „Атанас Буров“, Лятно училище за Буров“ 13гр. Банкягр. студенти, модул „Банкиране на дребно“ студенти, дребно“
 14. 14. Защита на вложителите:компенсиране Гарантирана сума по влоговете – 40 000 лв., вкл. натрупаните лихви Гарантирани вложители – граждани и фирми Гарантирани валути по влоговете – национална и чуждестранни, като гаранциите се изплащат само в национална валута Начало на процедурата по изплащане: максимум 45 дни от датата на отнемането на лицензията за банкова дейност Изплащане – чрез търговска банка, определена от УС на ФГВБ21-27.IV.2007 г.,21- Фондация „Атанас Буров“, Лятно училище за Буров“ 14гр. Банкягр. студенти, модул „Банкиране на дребно“ студенти, дребно“
 15. 15. Защита на кредиторите набанките в несъстоятелност Контролиране дейността на синдиците на банки в несъстоятелност за своевременно и справедливо удовлетворяване на кредиторите чрез: - назначаване и освобождаване на синдиците - определяне на възнаграждението им - одобряване на плана за осребряване на активите - следене на осъществените разходи и сделки - извършване на проверки и издаване на инструкции относно упражняването на правомощията на синдиците21-27.IV.2007 г.,21- Фондация „Атанас Буров“, Лятно училище за Буров“ 15гр. Банкягр. студенти, модул „Банкиране на дребно“ студенти, дребно“
 16. 16. Актуален казус от практикатана ФГВБ Международна банка за търговия и развитие – отнета лицензия – 14.VI.05 г.; обявена в несъстоятелност – 29.VI.05 г. Компенсиране на гарантираните суми на вложителите: - начало на изплащането – 29.VII.05 г. - ход на изплащането към III.07 г.: 97% от общата сума на гаранциите Удовлетворяване на кредиторите: продажба на банката като цяло предприятие21-27.IV.2007 г.,21- Фондация „Атанас Буров“, Лятно училище за Буров“ 16гр. Банкягр. студенти, модул „Банкиране на дребно“ студенти, дребно“
 17. 17. За ФГВБ в едно изречение ФГВБ защитава вложителите в банките и кредиторите на банките в несъстоятелност, като по този начин допринася за стабилността на банковата система и доверието в нея21-27.IV.2007 г.,21- Фондация „Атанас Буров“, Лятно училище за Буров“ 17гр. Банкягр. студенти, модул „Банкиране на дребно“ студенти, дребно“
 18. 18. За контакти Фонд за гарантиране на влоговете в банките ул. „ Владайска” 27, София 1606 тел.: (02) 953 1217, 953 1318 факс: (02) 952 1100 e-mail: contact@dif.bg www.dif.bg Румяна Маркова тел.: (02) 917 2049 e-mail: r.markova@dif.bg21-27.IV.2007 г.,21- Фондация „Атанас Буров“, Лятно училище за Буров“ 18гр. Банкягр. студенти, модул „Банкиране на дребно“ студенти, дребно“

×