Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LETRASLETRASLETRASLETRAS
GALEGASGALEGASGALEGASGALEGASGALEGASGALEGASGALEGASGALEGAS
2014201420142014
Biblioteca Municipal de...
ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
Presentación....................................................................... 4
Un primeiro...
5
Algúns datos básicos…Algúns datos básicos…Algúns datos básicos…Algúns datos básicos…
vidavidavidavida
Xosé Mª Díaz Castr...
Para saberPara saberPara saberPara saber máis sobremáis sobremáis sobremáis sobre…………
7
aaaa
ssss
úúúú
aaaa
vvvv
iiii
dddd...
Para poder comprenderPara poder comprenderPara poder comprenderPara poder comprender…………
9
oooo
ssss
eeee
uuuu
tttt
rrrr
a...
11
OBRA DE XOSÉ MARÍAOBRA DE XOSÉ MARÍAOBRA DE XOSÉ MARÍAOBRA DE XOSÉ MARÍA
DÍAZ CASTRODÍAZ CASTRODÍAZ CASTRODÍAZ CASTRO
12
MonografíasMonografíasMonografíasMonografías
13
DÍAZ CASTRO, Xosé María. Ai, capitán = ¡Ay, capitán!. En: González
Garcés,...
DÍAZ CASTRO, Xosé María. A cerna. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz
Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural X...
DÍAZ CASTRO, Xosé María. Nimbos. [A Coruña]: La Voz de Galicia, D.L.
2002.
P
DIA
nim
DÍAZ CASTRO, Xosé María. Nimbos. Limi...
DÍAZ CASTRO, Xosé María. Sombras radiantes y otros poemas. Madrid:
Eneida, 2014.
P
DIA
som
DÍAZ CASTRO, Xosé María. Terra ...
Publicacións periódicasPublicacións periódicasPublicacións periódicasPublicacións periódicas
21
DÍAZ CASTRO, Xosé María. A...
DÍAZ CASTRO, Xosé María. Oración pol-os tolos. En: Alba: hojas de
poesía. Ed. Facsímil. Nº 3; p. 7.
RG/721
DÍAZ CASTRO, Xo...
MonografíasMonografíasMonografíasMonografías
25
ALONSO MONTERO, Xesús. Dúas palabras sobre o poeta Xosé Mª Díaz
Castro. En...
DÍAZ JÁCOME, José. Os “Nimbos” de Díaz Castro. En: Homenaxe a
Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociaci...
MANUEL María. Poemas de Xosé María Díaz Castro non recollidos en
libro. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987....
RÍO DÍAZ, Raúl. Díaz Castro, o Ulises dos Vilares. En: Crítica e autores:
artigos e entrevistas publicados en La Voz de Ga...
Publicacións periódicasPublicacións periódicasPublicacións periódicasPublicacións periódicas
33
FRANCO GRANDE, Xosé Luis. ...
REFERENCIAS ENREFERENCIAS ENREFERENCIAS ENREFERENCIAS EN
OBRAS XERÁISOBRAS XERÁISOBRAS XERÁISOBRAS XERÁIS
35
DICCIONARIO d...
GRAN enciclopedia galega Silverio Cañada / [dirección, Ramón Otero
Pedrayo]. Lugo: El Progreso, Diario de Pontevedra, D.L....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Guía de lectura Xosé María Díaz Castro-Letras Galegas 2014

769 views

Published on

Guía de Lectura sobre Xosé María Díaz Castro escritor al que se le dedican el Día das Letras Galegas 2014 elaborada por la Biblioteca Municipal de Estudios Locales

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guía de lectura Xosé María Díaz Castro-Letras Galegas 2014

 1. 1. LETRASLETRASLETRASLETRAS GALEGASGALEGASGALEGASGALEGASGALEGASGALEGASGALEGASGALEGAS 2014201420142014 Biblioteca Municipal deBiblioteca Municipal deBiblioteca Municipal deBiblioteca Municipal de Estudos LocaisEstudos LocaisEstudos LocaisEstudos Locais Maio 2014Maio 2014Maio 2014Maio 2014
 2. 2. ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE Presentación....................................................................... 4 Un primeiro achegamento.......................................................... 5 Algúns datos básicos................................................... 6 Para saber mais sobre a súa vida......................... 7 Para coñecer o mellor da súa obra...................... 8 Para poder comprender o seu traballo.............. 9 Xosé Mª Díaz Castro na rede............................... 10 Máis en profundidade................................................................ 11 Obra de Xosé Mª Díaz Castro................................ 12 Monografías................................................ 13 Publicacións periódicas........................... 21 Traballos sobre Xosé Mª Díaz Castro.................. 24 Monografías................................................ 25 Publicacións periódicas........................... 33 Referencias en obras xeráis............................... 35 PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN Como cada ano, a Biblioteca Municipal de Estudos Locais súmase ós actos de homenaxe do Día das Letras Galegas coa elaboración dunha guía de lectura sobre a figura protagonista, que neste ano 2014 corresponde a Xosé Mª Díaz Castro. A Real Academia Galega establece a necesidade de que as institucións públicas galegas, os centros de ensino, as bibliotecas e as distintas asociacións e federacións culturais poñan de relevo a obra desta importante personalidade. Así, a través da elaboración desta guía de lectura, a Biblioteca de Estudos Locais pretende contribuir a dar resposta a esta necesidade ofrecendo toda a información de que dispón sobre Xosé Mª Díaz Castro, unha das voces poéticas máis destacadas das letras galegas do século XX, cunha obra caracterizada por unha coidada selección do léxico e un evidente interese pola lingua, que se manifiesta nunha poesía elegante e sinxela. 4
 3. 3. 5 Algúns datos básicos…Algúns datos básicos…Algúns datos básicos…Algúns datos básicos… vidavidavidavida Xosé Mª Díaz Castro naceu en Guitiriz no ano 1914. Cando contaba quince anos ingresou no Seminario de Mondoñedo, mais abandonou a formación eclesiástica en 1936 ao ser chamado para incorporarse ao exército. Posteriormente impartiu clases nun colexio en Vilagarcía de Arousa ata a súa marcha a Madrid. Cursou a carreira de Filosofía e Letras e trasládase a Madrid en 1948, onde o seu dominio dunha boa parte das linguas europeas, permítelle traballar como tradutor en diferentes institucións oficiais. En 1961 viu a luz o seu único libro, Nimbos, que o convertiu nunha das voces poéticas máis destacadas das letras galegas do século XX. Díaz Castro retornou a Galicia en 1982 onde colaborou coa revista “Dorna” publicando poemas e traducións en varios números. Finou en Lugo o 6 de outubro de 1990 e foi soterrado en Guitiriz. oooobrabrabrabra No ano 1961 Galaxia publica o seu único libro: Nimbos. A pesares de ser poemas de varias épocas, agora editados con modificacións léxicas, morfolóxicas ou ortográficas, toda unha liña ben ensamblada percorre o libro: a unidade do seu vivir. Ao mesmo tempo, Díaz Castro tamén estrutura en Madrid un poemario en castelán: Sombras radiantes, que a pesar das presións endexamais quixo publicar. Nel recolle obra de anos anteriores. Son 45 poemas; ademais do poema- introducción. "Penélope", recollido en Nimbos, é o seu poema máis editado e traducido. Díaz Castro foi tamén un importante tradutor de autores como Lamartine, Chesterton, Yeats, Whitman, Rilke... 6
 4. 4. Para saberPara saberPara saberPara saber máis sobremáis sobremáis sobremáis sobre………… 7 aaaa ssss úúúú aaaa vvvv iiii dddd aaaa VIDA E OBRA DE XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTROVIDA E OBRA DE XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTROVIDA E OBRA DE XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTROVIDA E OBRA DE XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO Armando Requeixo / Galaxia 2013 O libro fálanos dos vínculos que Díaz Castro estableceu ao longo da súa vida con persoeiros como Aquilino Iglesias Alvariño, Ricardo Carballo Calero, Xosé Díaz Jácome, Francisco Fernández del Riego, Ramón Piñeiro ou Ramón María. O autor indaga tamén nos principais episodios da vida do poeta, que o levaron dende Guitiriz a Mondoñedo, pasando por Vilagarcía de Arousa e Madrid abordando dun xeito integral a vida e a obra do autor. Na parte dedicada a obra, o profesor Armando Requeixo achega aos lectores toda a producción de Xosé María Díaz Castro, amais de se ocupar doutras facetas menos coñecidas do escritor, como o seu labor de tradutor ou a creación noutras línguas. Para coñecer o mellor…Para coñecer o mellor…Para coñecer o mellor…Para coñecer o mellor… 8 dddd aaaa ssss úúúú aaaa oooo bbbb rrrr aaaa NIMBOSNIMBOSNIMBOSNIMBOS Xosé María Díaz Castro /Galaxia 1961 Nimbos é un poemario que veu a luz en Galaxia a mediados de 1961, e que consagraría a Díaz Castro como un autor poético singular no contexto da literatura galega de posguerra. Nimbos é un libro breve, que consta de 32 poemas, agrupados en sete epígrafes ("Pórtico", "Noite", "Lus", "Espranza", "Milagre", "Sono", "Ferida") que, con todo, amosan unha grande coherencia e homoxeneidade. A súa lingua é coidada, se ben incorpora moitos dialectalismos chairegos, que o propio autor aclara nun glosario final. A recepción que a crítica coetánea fixo do libro foi entusiasta, de modo que podería dicirse que Nimbos representa "un dos cumes da poesía galega posterior á guerra civil”. Dentro desta obra, cómpre salientar o poema "Penélope", pola súa condensada e radical descrición de Galicia como unha tea que se está a facer e desfacer de modo constante.
 5. 5. Para poder comprenderPara poder comprenderPara poder comprenderPara poder comprender………… 9 oooo ssss eeee uuuu tttt rrrr aaaa bbbb aaaa llllllll oooo HOMENAXE A XOSÉ Mª. DÍAZHOMENAXE A XOSÉ Mª. DÍAZHOMENAXE A XOSÉ Mª. DÍAZHOMENAXE A XOSÉ Mª. DÍAZ CASTROCASTROCASTROCASTRO Asociación Cultural Xermolos / 1987 Con motivo dos vintecinco anos da publicación de Nimbos a Asociación Cultural Xérmolos edita esta homenaxe buscando coñecer aínda máis a fondo o pulso creativo da poesís de Xosé María Díaz Castro, bautizado por eles como o “poeta de Guitiriz” A ASCENSIÓN DUN POETAA ASCENSIÓN DUN POETAA ASCENSIÓN DUN POETAA ASCENSIÓN DUN POETA Alfonso Blanco Torrado / 1995 O libro indaga nas raíces da súa vida para chegar a ve-la transcendencia do seu corpus poético, rastrexa e investiga toda a producción anterior a Nimbos e encadra ó poeta na xeografía e na historia que o axudaron a facer medrar. O ensaio recibiu o 9º Premio Literario Anxel Fole. POESÍA GALEGA COMPLETAPOESÍA GALEGA COMPLETAPOESÍA GALEGA COMPLETAPOESÍA GALEGA COMPLETA Xosé María Díaz Castro. Edición Armando Requeixo / Galaxia 2014 O libro compila toda a produción poética en galego de Díaz Castro establecendo, na introdución, as distintas etapas creativas do autor e describindo toda a súa escrita poética en galego. Tamén nos explica a importancia da escolma epistolar, que inclúe como anexo. Xosé MaríaXosé MaríaXosé MaríaXosé María Díaz CastroDíaz CastroDíaz CastroDíaz Castro na redena redena redena rede http://www.xunta.es/linguagalega/xose_maria_diaz_castrohttp://www.xunta.es/linguagalega/xose_maria_diaz_castrohttp://www.xunta.es/linguagalega/xose_maria_diaz_castrohttp://www.xunta.es/linguagalega/xose_maria_diaz_castro http://www.poetadiazcastro.com/http://www.poetadiazcastro.com/http://www.poetadiazcastro.com/http://www.poetadiazcastro.com/ http://whttp://whttp://whttp://www.realacademiagalega.org/letrasww.realacademiagalega.org/letrasww.realacademiagalega.org/letrasww.realacademiagalega.org/letras----actualactualactualactual http://www.xermolos.org/http://www.xermolos.org/http://www.xermolos.org/http://www.xermolos.org/ http://gl.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Mar%C3%ADa_D%Chttp://gl.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Mar%C3%ADa_D%Chttp://gl.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Mar%C3%ADa_D%Chttp://gl.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Mar%C3%ADa_D%C 3%A3%A3%A3%ADaz_CastroDaz_CastroDaz_CastroDaz_Castro 10
 6. 6. 11 OBRA DE XOSÉ MARÍAOBRA DE XOSÉ MARÍAOBRA DE XOSÉ MARÍAOBRA DE XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRODÍAZ CASTRODÍAZ CASTRODÍAZ CASTRO 12
 7. 7. MonografíasMonografíasMonografíasMonografías 13 DÍAZ CASTRO, Xosé María. Ai, capitán = ¡Ay, capitán!. En: González Garcés, Miguel. Poesía gallega de posguerra: (1939-1975): antología bilingüe. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro, 1976. P. 314-315. P POE DÍAZ CASTRO, Xosé María. Alfa e Omega. En: Os ríos pasan cheos de Deus: poesía relixiosa en galego. A Coruña: Toxosoutos, D.L. 2007. P. 173. P PER rio DÍAZ CASTRO, Xosé María. El cántico de la ciudad. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 155-158. 082Díaz HOM DÍAZ CASTRO, Xosé María. A cerna. En: Escolma de poesía galega. Vigo: Galaxia, 1952-1959. Vol. IV; p. 285. R P ESC(IV) 14
 8. 8. DÍAZ CASTRO, Xosé María. A cerna. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 112. 082Díaz HOM DÍAZ CASTRO, Xosé María. Coma un río. En: Os ríos pasan cheos de Deus: poesía relixiosa en galego. A Coruña: Toxosoutos, D.L. 2007. P. 172. P PER rio DÍAZ CASTRO, Xosé María. Coma unha escada = Como una escala. En: González Garcés, Miguel. Poesía gallega de posguerra: (1939-1975): antología bilingüe. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro, 1976. P. 312- 313. P POE DÍAZ CASTRO, Xosé María. Como unha espada. En: Os ríos pasan cheos de Deus: poesía relixiosa en galego. A Coruña: Toxosoutos, D.L. 2007. P. 171-172. P PER rio 15 DÍAZ CASTRO, Xosé María. Con este alento. En: Escolma de poesía galega. Vigo: Galaxia, 1952-1959. Vol. IV; p. 283. R P ESC(IV) DÍAZ CASTRO, Xosé María. Intre de beizos. En: Escolma de poesía galega. Vigo: Galaxia, 1952-1959. Vol. IV; p. 284. R P ESC(IV) DÍAZ CASTRO, Xosé Maria. Monumento a ausencia. En: Escolma de poesía galega. Vigo: Galaxia, 1952-1959. Vol. IV; p. 283-284. R P ESC(IV) DÍAZ CASTRO, Xosé María. Monumento a ausencia = Monumento a la ausencia. En: González Garcés, Miguel. Poesía gallega de posguerra: (1939-1975): antología bilingüe. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro, 1976. P. 318-321. P POE 16
 9. 9. DÍAZ CASTRO, Xosé María. Nimbos. [A Coruña]: La Voz de Galicia, D.L. 2002. P DIA nim DÍAZ CASTRO, Xosé María. Nimbos. Limiar e edición Luis González Tosar. 3ª ed. Vigo: Galaxia, 2014. P DIA nim DÍAZ CASTRO, Xosé María. Nimbos. Vigo: Galaxia, 1961. R P DIA nim DÍAZ CASTRO, Xosé María. Nimbos. Vigo: Galaxia, 1989. D/5557 DÍAZ CASTRO, Xosé María. Oración a Nosa Señora. En: Os ríos pasan cheos de Deus: poesía relixiosa en galego. A Coruña: Toxosoutos, D.L. 2007. P. 175. P PER rio 17 DÍAZ CASTRO, Xosé María. Penélope. En: Escolma de poesía galega. Vigo: Galaxia, 1952-1959. Vol. IV; p. 285. R P ESC(IV) DÍAZ CASTRO, Xosé María. Penélope = Penélope. En: González Garcés, Miguel. Poesía gallega de posguerra: (1939-1975): antología bilingüe. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro, 1976. P. 306-307. P POE DÍAZ CASTRO, Xosé María. Poesía galega completa. Vigo: Galaxia, 2014. P DIA poe DÍAZ CASTRO, Xosé María. Polpa dorida = pulpa dolorida. En: González Garcés, Miguel. Poesía gallega de posguerra: (1939-1975): antología bilingüe. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro, 1976. P. 316-317. P POE DÍAZ CASTRO, Xosé María. Quezais. En: Os ríos pasan cheos de Deus: poesía relixiosa en galego. A Coruña: Toxosoutos, D.L. 2007. P. 173- 174. P PER 18
 10. 10. DÍAZ CASTRO, Xosé María. Sombras radiantes y otros poemas. Madrid: Eneida, 2014. P DIA som DÍAZ CASTRO, Xosé María. Terra achaiada = Tierra allanada. En: González Garcés, Miguel Poesía gallega de posguerra: (1939-1975): antología bilingüe. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro, 1976. P. 308- 311. P POE DÍAZ CASTRO, Xosé María Terra rebada En: Escolma de poesía galega. Vigo: Galaxia, 1952-1959. Vol. IV; p. 282-283. R P ESC(IV) DÍAZ CASTRO, Xosé María. Transfiguración. En: Os ríos pasan cheos de Deus: poesía relixiosa en galego. A Coruña: Toxosoutos, D.L. 2007. P. 173. P PER rio 19 DÍAZ CASTRO, Xosé María. Veleiquí os homes. En: Os ríos pasan cheos de Deus: poesía relixiosa en galego. A Coruña: Toxosoutos, D.L. 2007. P. 173-174. P PER rio DÍAZ CASTRO, Xosé María. Vísperas. En: Escolma de poesía galega. Vigo: Galaxia, 1952-1959. Vol. IV; p. 282. R P ESC(IV) RILKE, Rainer María. En la hondísima noche. En: Alba: hojas de poesía. Ed. Facsímil. [Tradución de Xosé María Díaz Castro] . Nº 6; p. 28. RG/721 RILKE, Rainer María. María, ya sé_. En: Alba: hojas de poesía. Ed. Facsímil. [Tradución de Xosé María Díaz Castro]. Nº 6; p. 28. RG/721 RILKE, Rainer María. Mis primeras canciones. En: Alba: hojas de poesía. Ed. Facsímil. [Tradución de Xosé María Díaz Castro]. Nº 6; p. 28. RG/721 20
 11. 11. Publicacións periódicasPublicacións periódicasPublicacións periódicasPublicacións periódicas 21 DÍAZ CASTRO, Xosé María. A Cerna. En: Alba: hojas de poesía. Ed. Facsímil. Nº 7; p. RG/721 DÍAZ CASTRO, Xosé María. Cortina. En: Alba: hojas de poesía. Ed. Facsímil. Nº 7; p. RG/721 DÍAZ CASTRO, Xosé Maria. In memoriam a Paul Valery. En: Alba: hojas de poesía. Ed. Facsímil. Nº 6; p. RG/721 DÍAZ CASTRO, Xosé María. Nascida d’un sono: (a a muller betanceira) . En: Alba: hojas de poesía. Ed. Facsímil. Nº 13; p. RG/721 DÍAZ CASTRO, Xosé María. Nascida d’un sono: (tríptico á groria da betanceira). En: Anuario brigantino. Nº 3 (1951); p. 121. RG/94 DÍAZ CASTRO, Xosé María. Nochebuena 1947. En: Alba: hojas de poesía. Ed. Facsímil. Nº 6; p. RG/721 22
 12. 12. DÍAZ CASTRO, Xosé María. Oración pol-os tolos. En: Alba: hojas de poesía. Ed. Facsímil. Nº 3; p. 7. RG/721 DÍAZ CASTRO, Xosé María. Penélope. En: Alba: hojas de poesía. Ed. Facsímil. Nº 4; p. RG/721 DÍAZ CASTRO, Xosé María. Regreso. En: Alba: hojas de poesía. Ed. Facsímil. Nº 16; p. RG/721 DÍAZ CASTRO, Xosé María. Suena aún su paso. En: Alba: hojas de poesía. Ed. Facsímil. Nº 8; p. RG/721 DÍAZ CASTRO, Xosé María. Terra surcada. En: Alba: hojas de poesía. Ed. Facsímil. Nº 6; p. 10. RG/721 DÍAZ CASTRO, Xosé María. Trabajos de amor perdidos. En: Alba: hojas de poesía. Ed. Facsímil. Nº 5; p. RG/721 23 TRABTRABTRABTRABALLOS SOBREALLOS SOBREALLOS SOBREALLOS SOBRE XOSÉ MXOSÉ MXOSÉ MXOSÉ MARÍAARÍAARÍAARÍA DÍAZDÍAZDÍAZDÍAZ CASTROCASTROCASTROCASTRO 24
 13. 13. MonografíasMonografíasMonografíasMonografías 25 ALONSO MONTERO, Xesús. Dúas palabras sobre o poeta Xosé Mª Díaz Castro. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 17. 082Díaz HOM BLANCO GARCÍA, Carmen. A muller en “Nimbos” . En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 18-25. 082Díaz HOM BLANCO TORRADO, Alfonso. A ascensión dun poeta: Xosé María Díaz Castro. [A Coruña]: Fundación Caixa Galicia, D.L. 1995. D/9569 BLANCO TORRADO, Alfonso. Poeta dun so libro. En: Crítica e autores: artigos e entrevistas publicados en La Voz de Galicia. A Coruña: La Voz de Galicia, [2002] . P. 162-163. O CRI(I) COBAS BRENLLA, Xulio. O mundo infantil nos poemas de Xosé María Díaz Castro. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 26-30. 082Díaz HOM 26
 14. 14. DÍAZ JÁCOME, José. Os “Nimbos” de Díaz Castro. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 32-33. 082Díaz HOM DIÉGUEZ, Lois. “Penélope”: un poema na esperanza. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 34-35. 082Díaz HOM DOBARRO PAZ, Xosé María. “Nimbos”: dentro da poesía galega. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 36-38. 082Díaz HOM FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco. A imperdible voz do poeta. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 44-45. 082Díaz HOM 27 FRANCO GRANDE, Xosé Luis. A eficacia expresiva de Díaz Castro. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 48-56. 082Díaz HOM GONZÁLEZ GÓMEZ, Xesús. Díaz Castro perante a crítica. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 57-64. 082Díaz HOM GONZÁLEZ TOSAR, Luis. A recuperación dun poeta. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 66-68. 082Díaz HOM HOMENAXE a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. 082Díaz HOM LIBROS (ou folletos) poéticos aparecidos entre o estalido da Guerra civil e “Nimbos”. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 40-43. 082Díaz HOM 28
 15. 15. MANUEL María. Poemas de Xosé María Díaz Castro non recollidos en libro. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 70-71. 082Díaz HOM MANUEL María. A Xosé María Díaz Castro. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 175. 082Díaz HOM MÉNDEZ FERRÍN, Xosé Luis. Como unha fraga de bandeiras. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 73-75. 082Díaz HOM PENA, Xaime da. Mística e compromiso. En: Crítica e autores: artigos e entrevistas publicados en La Voz de Galicia. A Coruña: La Voz de Galicia, [2002]. P. 164-165. O CRI(I) 29 PIÑEIRO, Ramón. A soidade poética de Díaz Castro. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 82-84. 082Díaz HOM REGUEIRA FERNÁNDEZ, Xosé Luis. O galego de “Nimbos”. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 85-102. 082Díaz HOM REQUEIXO, Armando. Vida e obra de Xosé María Díaz Castro. Vigo: Galaxia, D.L. 2013. 929Díaz REQ vid REQUEIXO CUBA, Armando. A poesía de Xosé María Díaz Castro, prehistoria de Nimbos. En: Cinguidos por unha arela común: homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. Edición coordinada por Rosario Álvarez, Dolores Vilavedra. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 1999. Vol. 2; p. 1247-1259. 082Alonso CIN(II) 30
 16. 16. RÍO DÍAZ, Raúl. Díaz Castro, o Ulises dos Vilares. En: Crítica e autores: artigos e entrevistas publicados en La Voz de Galicia. A Coruña: La Voz de Galicia, [2002] . P. 163-164. O CRI(I) RODRÍGUEZ FER, Claudio. En: Díaz Castro e o tema dos celtas. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 104-107. 082Díaz HOM SALGADO, Xosé Manuel. “A cerna”, a eterna loita dos contrarios. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 109-111. 082Díaz HOM SÁNCHEZ PALOMINO, María Dolores. Aproximación a unha análise estilístico-formal de “Nimbos”. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 114-149. 082Díaz HOM 31 TORRES REGUEIRO, Xesús. Díaz Castro nos Xogos Frorais de Betanzos de 1946. en: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 150-152. 082Díaz HOM TRAPERO PARDO, José. O humanismo en Xosé María Díaz Castro. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 160. 082Díaz HOM XIZ, Xulio. Xosé María Díaz Castro: “Nimbos” de poesía. En: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro: novembro 1987. Guitiriz, Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, 1987. P. 160-165. 082Díaz HOM XIZ, Xulio. Un vídeo sobre Xosé Ramón María Díaz Castro. En: Doce anos na búsqueda da nosa identidade. Lugo: Asociación Cultural Xérmolos, D.L. 1995. P. 218-220. D/6318 32
 17. 17. Publicacións periódicasPublicacións periódicasPublicacións periódicasPublicacións periódicas 33 FRANCO GRANDE, Xosé Luis. Díaz Castro, nesta hora. En: Grial: revista galega de cultura. Vigo: Galaxia, 1963. Nº 6 (1964); p. 512-518. RG/105 LÓPEZ MEJUTO, Manuel Miguel. Algo sobre o pensamento de Díaz Castro en “Nimbos”. En: Grial: revista galega de cultura. Vigo: Galaxia, 1963. Nº 61 (1978); p. 367-369. RG/105 REQUEIXO CUBA, Armando. Novoneyra e Díaz Castro. En: Escrita contemporánea. E (2006); p. 27-32. RG/512 TORRES REGUEIRO, Xesús. In memoriam Xosé María Díaz Castro. En: Anuario brigantino. Nº 13 (1990); p. 279-282. RG/94 34
 18. 18. REFERENCIAS ENREFERENCIAS ENREFERENCIAS ENREFERENCIAS EN OBRAS XERÁISOBRAS XERÁISOBRAS XERÁISOBRAS XERÁIS 35 DICCIONARIO de literatura galega I. Autores. Vigo: Galaxia, 1995. P. 173-174. 821.134.4 DIC (I) DICCIONARIO de literatura galega III. Obras. Vigo: Galaxia, 1995. P. 328-331. 821.134.4 DIC(III) ENCICLOPEDIA galega universal. / [editor, Bieito Ledo Cabildo] . Vigo: Ir Indo, D.L. 1999. P. 289. (031) ENC(VII) GALICIA. Literatura. Proyecto editorial creado y dirigido por Francisco Rodríguez Iglesias; [coordinación, Darío Villanueva Prieto; ayudante de coordinación, Iris Cochón Otero; consejo editorial, Xosé Ramón Barreiro Fernández, Fernando González Laxe, Andrés Precedo Ledo, Xulio Correa Corredoira. et al.; directora de edición, María del Mar Pérez Negreira] . A Coruña: Hércules de Ediciones, D.L. 2000. Tomo XXXIII; p. 161-164. 821.134.4 GAL(IV) 36
 19. 19. GRAN enciclopedia galega Silverio Cañada / [dirección, Ramón Otero Pedrayo]. Lugo: El Progreso, Diario de Pontevedra, D.L. 2003. Tomo XIV; p. 7-8. (031) GRA (XIV) GRAN enciclopedia gallega / [dirección, Otero Pedrayo]. Santiago de Compostela: Silverio Cañada, 1974. Tomo IX; p. 75-76. (031) GRA(IX) LITERATURA galega: século XX. Carlos L. Bernárdez. [et al.] . [Vigo]: A Nosa Terra, 2001. P. 229, 239, 241, 245. 821.134.4 LIT 37 Biblioteca Municipal de Estudos LocaisBiblioteca Municipal de Estudos LocaisBiblioteca Municipal de Estudos LocaisBiblioteca Municipal de Estudos Locais C/ Durán Loriga 10, 1ºC/ Durán Loriga 10, 1ºC/ Durán Loriga 10, 1ºC/ Durán Loriga 10, 1º 15003 A Coruña15003 A Coruña15003 A Coruña15003 A Coruña TfnoTfnoTfnoTfno. 981184386981184386981184386981184386 EEEE----mail bestudiosl@corunamail bestudiosl@corunamail bestudiosl@corunamail bestudiosl@coruna.eseseses

×