Sinergija 11 časopis

1,977 views

Published on

Source URL http://viewer.zmags.com/publication/fc4ef23c#/fc4ef23c/1

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,977
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sinergija 11 časopis

 1. 1. Powered by: Internet ogledalo
 2. 2. Sinergija magazin 3 Uvodnik Pred vama je treći broj “Sinergija magazina”. Za razliku od prethodna dva,ovo izdanje je tematski fokusirano na Cloud computing, koji je i glavna temapredstojeće “Sinergije 11”, koja će se ove godine održati u mesecu oktobru. Teh­nologija clouda nije nova, ali je poslednjih par godina doživela re­revelation. Utehničkom smislu glavni okidač za naglu ekspanziju cloud rešenja je virtueliza­cija i alati koji okružuju vir tuelizaciona rešenja – takozvani menadžment ala­ti. A, kako ćete moći da pročitate (i odgledate) u intervjuu sa Vladimirom Kne­ževićem, specijalistom za oblast cloud rešenja, “Microsoft je na polju vir tueli­zacione tehnologije veoma dugo prisutan i to ne samo u domenu server kon­solidacije... već i na polju vir tuelizacija aplikacija i vir tuelizacija desktopa.” Mic rosoft Hyper­V teh nolo gija, kao je dan od ala ta za vir tuelizaci­ju, je napredovala velikom br zinom, što je uzrokovalo da postane po­uzdana platforma za najzahtevnije data centre i, ono što je možda najintere­santnije za naše tržište, da sa finansijsko­materijalne strane bude dostupna i ma­lim i srednjim preduzećima, što i jeste jedna od osnovnih ideja cloud koncepta. Office 365 je novi proizvod/usluga kompanije Microsoft koja smešta najpopu­larnije Microsoft proizvode u „cloud“, što znači da vi ne morate da brinete o serverima,aplikacijama, bekapu podataka, već vam je to uračunato u cenu korišćenja usluge. Cloud rešenja na Microsoft Windows Phone mobilnoj platformi izborila su sesa nekim dugogodišnjim problemima u mobilnoj industriji. U tekstu koji se osvr­će na ovu platformu biće reči o inovacijama u WM7 i rešenjima koja proizvođa­čima u industriji mobilnih komunikacija već godinama nisu polazila za rukom. CRM softver je nekad bio isključivo dostupan „odabranim“ – firmama ko­je su posedovale potrebnu desktop i IT infrastrukturu koja bi podržala CRMsoftver. Mnoge od tih aplikacija su od tada migrirale na Internet i onda su po­nuđene kao „cloud“ CRM softver. Više o tome u tekstu Vladimira Ljubibratića. Microsoft je tokom 2010. i početkom ove godine počeo sa unapređenjemsvih ser vera i alatki za rad sa Azure platformom, to jest za cloud computing.Sinergija magazin 3 zato piše o novostima koje se odnose na ovu platformu. Na sledećim stranicama ćete videti, kako tvrdi poznata analitička ku­ća Gartner, da je interesovanje za Cloud computing skočilo sa 3. na 1. me­sto, jer je u vreme krize, koja tek treba da se okonča, poslovni imperativ po­stao ušteda, a ova tehnologija je upravo pravo rešenje za njeno ostvarivanje. Zoran Kovačević Powered by: Internet ogledalo
 3. 3. Sinergija magazin 3Cloud Computingfleksibilnost i uštedaVladimir Knežević radi u predstavništvu Microsofta u Srbiji kao specijalista za rešenjau oblasti poslovne produktivnosti, kao i rešenja iz oblasti cloud computinga. Trenutnoje posvećen pronalaženju najboljih rešenja za top enterprise korisnike i mapiranjuMicrosoft tehnologija na poslovne potrebe klijenata. Pravi je sagovornik na temuMicrosoftovog „računarstva u oblacima“ i benefita koje ono donosi korisnicima.
 4. 4. Sinergija magazin 3 Cloud nije nova tehnologija. Kakoto da je tek poslednjih godina izbila Razgovarao: Zoran Kovačević, glavni i odgovorni urednik Internet ogledalau prvi plan? Cloud nije nepoznanica u tehnič- nepoznanica. Kompanije koje se bave dina kompanija koja nudi malo dru-kom smislu. Izgleda da se posle 30 go- informaciono-komunikacionim teh- gačiji koncept: dok drugi vendori todina vraćamo starom konceptu cen- nologijama su došle do istog zaključ- nude kao ser vis, mi nudimo „softvertralizovanog pristupa i terminalnog ka i ideje da takvu vrstu usluga ponu- plus ser vis“ . Dozvoljavamo moguć-pristupa radnim stanicama. Međutim, de krajnjim korisnicima. U tehničkom nost da krajnji korisnik bira, odnosnone treba tehnički ići toliko daleko da smislu, glavni okidač za naglu ekspan- kombinuje, da li će određene ser vi-bi se objasnio Cloud koncept, jer nas ziju cloud rešenja jeste vir tuelizaci- se imati isključivo kod sebe ili ih kom-cloud ser visi svuda okružuju, bez ob- ja i alati koji okružuju vir tuelizaciona binovati sa nekim javno dostupnimzira da li koristimo uslugu distributiv- rešenja, takozvani menadžment ala- ser visom koji može da ponudi Micro-ne mreže struje, vodovoda ili nekih ti. Microsoft je na polju vir tuelizacio- soft. U tom smislu definišemo „infra-drugih ser visa poput korišćenja uslu- ne tehnologije veoma dugo prisutan i strukturu kao ser vis”. Pokušaću to dage mobilnih operatera... Cloud ser vis to ne samo u domenu server konsoli- objasnim plastično: ako vi kao kraj-je nešto što krajnjim korisnicima nije dacije, a mnogi poistovećuju vir tueli- nji korisnik izrazite želju da podiže- zaciju samo sa server konsolidacijom, te ser vere, ne morate ih kupiti i fizič- već i na polju vir tuelizacija aplikacija ki staviti u svoje okruženje, već mo- i vir tuelizacija desktopa. Ako gleda- žete naručiti od Microsofta vir tuelne mo celokupno rešenje zasnovano na ser vere, vir tuelne mašine. Šta ćete vi vir tuelizacionim tehnologijama, ka- na tim vir tuelnim mašinama podiza- ko bi infrastruktura bila potpuno ska- ti, to je vaša stvara. Ako, pak, želite labilna, moramo pogledati sve aspek- da vam Microsoft pripremi platformu te vir tuelizacije. Onog trenutka ka- da se na tim virtuelnim serverima na- da se ta infrastruktura učini tako flek- đe već prekonfigurisan Windows, već sibilnom možemo pričati o početku pripremljena baza podatka, Micro- cloud ser visa. Zašto se danas krenulo soft to može učiniti. Takva vrsta servi- u toliku ekspanziju? Očigledno odgo- sa koji Microsoft nudi kroz javni ili pu- vor možemo naći u nagloj ekspanzi- blic cloud zove se „platforma kao ser- ji različitih, veoma zahtevnih uređaja, vis“ I na kraju, na vrhu tog steka, jeste hardvera, koji su dostupni po relativ- aplikacija ili „softver kao servis”, gde vi no povoljnim cenama, ali svakako bih kao krajnji korisnik možete da traži- prednost dao virtuelizaciji. To je nešto te od Microsofta da vam isporuči bi- što je promovisalo cloud. lo koju aplikaciju koju već danas kori- stite, bilo da je to Office, Word, Excel, Kako Microsoft definiše Cloud? mail, neki por tal koji koristite ili neka CRM aplikacija. Microsoft, kao i većina drugih ven- dora, definiše cloud kroz primenu tri „Firma u firmi” osnovna ser visa. Cloud computing ser visi mogu da se pojave u tri obli- Na koje sve načine može da se ko­ ka: „infrastruktura kao ser vis”, „platfor- risti cloud? ma kao ser vis” i „softver kao ser vis“. Međutim, moram napraviti jednu raz- Jedan od razloga zašto cloud com- liku. Microsoft je u ovom trenutku je- puting nailazi na masovnu primenu Powered by: Internet ogledalo
 5. 5. Sinergija magazin 3jeste ušteda. Razlozi za prelazak na troškova koji bi se odvojili za infra- šću primer konferencije Sinergija, gdecloud zbog uštede su očigledni, za- strukturu lokalno, uzimanje ser visa jednom u godinu dana angažovanito što vi nemate svoj hardver, koristi- kroz cloud od nekog trećeg lica daje tim ljudi iz Microsofta sedne i pravite ser vise provajdera; usluga setapa, vam mogućnost da sa kapitalnih in- jednu mini-firmu u okviru firme. Ka-održavanja, prelaska na nove verzije, vesticija pređete na operativne inve- da dođe trenutak da se Sinergija ak-pečovanja, podrške krajnjim korisni- sticije, što je mnogim firmama danas tivira potrebna nam je infrastruktura,cima, sve je to izmešteno negde, out- mnogo bolji model vođenja troškova jer za dve i po hiljade ljudi koji se po-sorsovano, i u tom smislu ukupna ce- koji su vezani za IT. Cloud computing jave tamo potrebno je imati određe-na imanja takve infrastrukture je ma- nailazi na jako lepu primenu u situaci- ne servere, radne stanice i neki sistemnja. Pored očiglednih ušteda u smislu jama koje mi zovemo „On/Off“. Nave- za registraciju. Kada bismo to podizali
 6. 6. Sinergija magazin 3lokalno, bila bi nam potrebna odgova- rala svoj hardver, mnogo je bolje da te ručno, da zasučete rukave, uzmeterajuća sredstva za servere, za hardver, dalji napredak, odnosno rast, učini u disk pa da instalirate, već je dovoljnoali i za aplikacije. Mnogo je lakše u tom cloudu, jer tako može svoju infrastruk- da se to pokrene sa nekog centralnogslučaju potražiti servis, iskoristiti ga tih turu da učini skalabilnom. Takođe, ne- mesta ili repozitorijuma i uradi bukval-nekoliko dana ili meseci, i onog tre- što što se zove nepredviđeno opte- no copy/paste jednog vir tuelnog ser-nutka kada vam on više ne treba za rećenje ili predviđeno opterećenje: u vera. Složićete se da je to mnogo lak-tu godinu ukinuti ga. To su ta „On/Off” trenucima kada firma radi recimo go- še i brže. Kada se napravi ta privatnascenarija i mnoge firme to danas kori- dišnji obračun plata pa je potrebno infrastruktura, na vrh te infrastruktu-ste. S druge strane, ako firma ima na- malo više resursa, ili ako neka kompa- re mogu da se okače i aplikacije, takoglu ekspanziju, a nije prethodno skali- nija ima raz vojne timove ili okruženja da krajnji korisnik u okviru lokalnog pa je potrebno malo više ser vera za okruženja može da ima operativni si- testiranje aplikacija, a to traje relativ- stem, može da ima aplikaciju poput no kratko – nekoliko dana, nedelja ili Officea, a pri tom da se taj operativ- meseci, potpuno je logično da taj ser- ni sistem ili aplikacija ne nalazi na nje- vis zatražite iz clouda i platite onoliko govom računaru, već mu je njegov IT koliko ste koristili, kada ste koristili, na to isporučio sa neke centralne tačke. način kako ste koristili. Praktično, spustio mu je sliku računa- ra. To je jedna vrsta vir tuelizacije, ali i Jedinstvena ponuda jedna vrsta cloud servisa koji se lokal- no koristi. Microsoft u ovom trenutku Na šta se konkretno odnosi ponu­ ima sve te alate koji mogu da napra- da Microsofta u oblasti clouda? ve ovakvo okruženje potpuno dostup- nim za krajnjeg korisnika, i kada se to Do sada smo pričali o cloud compu- za firmu učini dostupnim i ekonomski tingu kao ser visu, i taj pojam se vezu- isplativim, onda to okruženje može da je za public, odnosno javni cloud. Taj se prebaci u celosti ili delimično i u pu- skok do javnog clouda će biti mno- blic cloud. Mislim da smo mi sada jedi- go lakši ako se firma pripremi za to, a ni vendor koji se na polju clouda bavi, Microsoft ima tehnologije i alate ko- a da može da ponudi celokupan stek ji mogu da ponude krajnjem korisni- tehnologija. Sve što danas korisnici ku mogućnost da podigne svoj pri- imaju od Microsoft alata dostupno je vatni cloud. Kao što sam rekao, kon- i u public ponudi. Ako je to e-mailing cept Microsoft Clouda jeste „Software kroz Exchange server, ako je to portal, Plus Ser vices“. Dajemo mogućnost da kolaboracija na por talu, ako su to li- krajni korisnik odluči koje će aplikaci- ve mitinzi, aplikacije poput CRM, Na- je ili radne tokove da kombinuje. Da visiona... za sve to danas postoji aktiv- li će oni biti u private ili public clou- na ponuda u svetu kroz taj javni ili pu- du, bira korisnik. U tom smislu, Micro- blic cloud. soft nudi široku paletu proiz voda, pr- vo za private cloud. Kada govorimo o Koje su prednosti poslovanja kroz private cloudu, tu svakako treba po- Microsoft cloud? menuti Hyper-V i System Center alate, koji vam zapravo daju mogućnost da Prednosti Microsoft cloud rešenja i kontrolišete vir tuelno ser versko okru- tehnologija su što krajnjem korisniku ženje – ako iz nekog razloga neki ser- daju mogućnost da svoju infrastruktu- ver otkaže, više to ne morate da radi- ru učine fleksibilnom ili, ako se opre- Powered by: Internet ogledalo
 7. 7. Sinergija magazin 3 dele za javni ser vis, da svoje troško- ilove, svoje podatke izolovano, i ne ve svedu na minimum, da kontrolišu žele da se ti podaci nalaze na nekim IT radne tokove na način na koji to nji- ser verima iz van kompanije“. OK, vi ma odgovara, da ih kontrolišu, da ih napravite private cloud za posebnu uključuju i isključuju, da ih plate kad strukturu ljudi i možete da kombinu- ih koriste i na način kako ih koriste. jete to kao jedan veliki sistem. To je Jednom rečju, Microsoft cloud ponu- Microsoftova prednost. da je vezana za slobodu izbora. To nas izdvaja od svih ostalih vendora. Tako Bezbednost u vezi sa cloudom... da bi to bile, ako biramo ključne reči, fleksibilnost i ušteda. Pitanje bezbednosti i, mogu da do- dam, pitanje poverljivosti podataka je Microsoftova prednost jako važna tema. U smislu bezbedno- sti Microsoft je dosta investirao, što Javni ili privatni Cloud? Kada ko­ potvrđuju podaci da su na skoro svim ji koristiti? kontinentima rasprostranjeni geokla- steri ser vera koji daju mogućnost da To je jako važno pitanje, s obzirom svi podaci budu redundantni. U sluča- na to da zbog nekih lokalnih zakon- ju da se iz nekog razloga desi nepred- skih regulativa, legislativa, nije mogu- viđeni pad ser vera na jednom delu će u potpunosti primeniti neko jav- planete, svi podaci će biti izmigrira- no cloud rešenje, postavlja se pita- ni, redundantni i dostupni na nekom nje konkretno da li je moguće public drugom kraju planete. Tako da, što cloud ponudu hostovati u nekoj ze- se toga tiče, Microsoft ima baš široku mlji gde to nije jasno regulisano. Mic- mrežu u infrastrukturnom smislu, i svi rosoft ima odgovor na to – ako u ta- podaci su bezbedni. kvim uslovima nije moguće promo- Vrlo važan je podatak da je Micro- visati public cloud, onda korisnik mo- soft u domenu clouda, iako postoje že koristiti svoj private cloud. I druga predrasude da je drugačije, jako du- prednost, koju sam već pomenuo, je- go prisutan. Mi smo kroz komercijal- ste kombinacija: ako iz nekog razlo- ni cloud servis prisutni sigurno 15 go- ga određeni radni tokovi nisu mogu- dina. Navešću primer Hotmaila ili Win- ći kroz public cloud, recimo e-mail ko- dows Live koji koristi blizu 400 mili- munikacija zbog lokalnih zakona ne ona ljudi – otvoreno je 400 miliona sme da stoji izvan granica zemlje, on- naloga. To je mail u cloudu, to je ko- da nećemo e-mail komunikaciju drža- laboracija u cloudu, to je online hard ti kroz public cloud, ali ćemo tu opciju disc u cloudu. To su sve ser visi koje dati kroz privatni cloud. Ako korisnik Microsoft već jako dugo nudi krajnjim živi u zemlji gde je sve to moguće, on korisnicima. Mi smo rekli, ako smo i dalje ima pravo izbora; da kaže: „Za sposobni da to uradimo za krajnjeg određeni deo korisnika, zbog ušteda, korisnike, zašto ne bismo bili sposob- održavanja i svega što public cloud ni da uradimo za poslovno okruženje. donosi, želim da te sve ser vise držim Tu se sad dotičemo i jednog dru- na Microsoft public cloudu . Ali mo- gog pitanja – pitanja poverljivosti po- ji top menadžment i direktori žele da dataka. Microsoft potpuno garantuje imaju svoju infrastrukturu, svoje ma- svojim tehnologijama da ti podaci niPowered by: Internet ogledalo
 8. 8. Sinergija magazin 3na koji način ne smeju niti će biti kom- jeve telefona njihovih kolega, zaposle- mo o Office 365 ponudi, najavljuje sepromitovani. Kao ostali vendori pot- nih ili njihovih prijatelja. I nekako je to da će biti dostupna u pr voj polovinipisujemo SLA sa krajnjim korisnikom prihvaćeno kao normalna stvar. Sad se sledeće kalendarske godine, kao i ne-na četiri devetke, za određene ser vise sličan koncept nudi i u IT-u – neko će ki drugi pravi public cloud ser visi. Me-na tri, negde na četiri devetke, ali ono vam hostovati mejlove, neće ulaziti u đutim, paralelno sa tim mi intenzivnošto je jako bitno i mislim da smo tu je- sadržaj tih mejlova, nego će vam pru- radimo na raz voju partnerskog kana-dinstveni – mi potpisujemo i finansij- žati samo ser vis. Tako da mislim da sa- la i partnerskih private cloud ponu-ske uslove i ograničenja. U slučaju da mo treba da se napravi jedan pomak da. Microsoft partneri su u stanju daiz nekog razloga dođe do pada ser visa da ljudi shvate da već te ser vise ne- podignu lokalne data centre u našemmi dajemo money back guarantee za gde koriste i da je zaštita informacija, okruženju, da nude Microsoft cloudodgovarajuće ser vise. U ovom trenut- u stvari lično razumevanje bezbedno- krajnjim korisnicima. Takva vrsta clo-ku ni jedan provajder ne može to da sti, odnosno kako mi to vidimo. uda iz Microsoft ugla se zove „Privateponudi. Tako da smo i sa strane bez- cloud kroz partner hosting“. Tako dabednosti i poverljivosti podataka pot- Private cloud kroz aktuelna ponuda, koju nudi direktnopuno obezbedili krajnjeg korisnika. partner hosting Microsoft, će možda nešto kasnije do- Treba napomenuti da je bezbed- ći u Srbiju, ali u ovom trenutku posto-nost i pitanje svesti ili paradigme. Da- I na kraju Cloud computing u Srbiji je partneri koji mogu da ponude re-nas korisnici, pa i direktori velikih fir- – šta i kada možemo da očekujemo? cimo CRM kroz cloud, Share Point ilimi, koriste mobilne telefone, pri čemu Exchange kroz hostovanu platformu,možda nisu svesni da telekom provaj- Microsoft public cloud ponuda u Outlook... tako da smo našli način daderi imaju informaciju o svim telefoni- ovom trenutku nije u potpunosti do- ponudimo krajnim korisnicima Micro-ma, razgovorima, odnosno barem bro- stupna za Srbiju. Ako govorimo reci- soft cloud rešenje. Powered by: Internet ogledalo
 9. 9. Sinergija magazin 3 „Oblačno“ računarstvoSvetska ekonomska kriza još nije prošla. Predviđa se da će trajati do kraja 2012. Po rečima eko­nomista biće to „najveća ekonomska kriza u istoriji čovečanstva“. Ona je razotkrila propuste uposlovanju mnogih, ali i podsetila na značaj racionalizacije i ušteda u poslovanju. A kada govo­rimo o mogućim uštedama u IT­u, svakako treba pomenuti Gartnerov izveštaj u kojem je prili­kom navođenja 25 načina štednje značajna pažnja poklonjena ­ cloud computingu. Pr vo pravilo kod ušteda je „reši se za IT bezbednost; više arhitekata IT­a. njaju u stvarno smanjenje troškova.kapitalnih troškova“. Modifikovano, Reklo bi se i više ručkova sa finansij­ono glasi „prebaci kapitalne troškove skim direktorima, jer njima treba ob­ Pripreme za Cloudu operativne“. jasniti neke stvari – šta se dobija ako Neke kompanije su ranije ušle u se oprema ne kupuje, već iznajmljuje; Zaključno sa 1Q11, najviše koristi odovu priču. Rezultat toga, prema istra­ gde su uštede! cloud computinga imali su – prodav­živanjima Gartnera, je da je procenat ci hardvera. Prema Gartnerovim poda­operativnih troškova (rente) povećan Moguće dobiti cima, čak 54% novca koji se vr te u ra­u odnosu na kapitalne troškove. Čak čunarstvu u oblacima otišlo je na ovui kritične 2008. godine, kada je kriza Pr vo, treba zapaziti da je reč o pre­ stranu, a očekuje se da do 2016. godi­oglašena, iznosio je preko 70 %. Na­ lazu sa „zahteva za kapacitetima“ na ne ovaj segment tržišta obrne oko 150ravno da je onda „bojni poklik“ postao: „zahtev prema potrebama“. Drugo, milijardi US dolara. Stigla je oprema, a„Videti šta sve može da se iznajmljuje!“ smanjuju se troškovi računarskih re­ i neophodni softver, i sve je spremno Cloud computing – računarstvo u sursa i, kao treće, prelazi se sa tehno­ za veliku scenu. Ostaje samo odlukaoblacima je vrlo brzo dospeo u žižu logije na potrošnju „vrednosti“. Ipak, u privatni ili javni cloud.interesovanja i popeo se sa trećeg na Gartnerovom istraživanju sa kraja 4Q,prvo mesto. Mnoge kompanije su iz­ iznosi se podatak da oko 70% kompa­ Kako odlučiti?vestile o vrlo uspešnim rešenjima u nija koje imaju preko 1.000 zaposle­ovim oblastima, ali i o promeni načina nih još nije otpočelo sa uvođenjem Za javni Cloud computing se opre­organizacije samog IT sektora. IT ru­ računarstva „u oblaku“. Šta više, na to delite ako: (1) postoji ušteda, (2) nivoikovodioci više nisu bili samo puki po­ se odlučilo samo 3% kompanija, 43% usluge garantuju ispunjenje svih vašihsmatrači događaja – morali su da bu­ će to da uradi do 2016. godine, a još zahteva, (3) rešite pravno pitanje vla­du uključeni i u biznis i u pravni deo 31% do kraja 2020. godine. Oni koji se sništva podataka i (4) ako vam nije po­problema. Struktura IT sektora je mo­ protive cloud computingu kao razlog treban visok nivo inter vencija ukolikorala da se promeni: manje programe­ najčešće navode pitanje bezbednosti imate problema sa ovim tipom usluga.ra, više zaposlenih koji se bave poslov­ i nedostatak iz veštavanja o nastalim U protivnom, odlučite se za privatnonim modelima u IT­u; više stručnjaka problemima, a poneki još uvek sum­ računarstvo u oblaku.Powered by: Internet ogledalo
 10. 10. Sinergija magazin 3 Dr Petar Kočović, Kada govorimo o vrstama usluga, Gartnertu imamo tri komponente: softver kaousluga, platforma kao usluga i infra­struktura kao usluga. Pravna pitanja I za kraj da se osvr nemo na skuppravnih pitanja vezanih za računar­stvo u oblacima o kojima treba voditiračuna pri sklapanju ugovora. Ugovo­ri koji se potpisuju moraju da zaštitekorisnika usluga. Na prvom mestu, onmora da zadrži pravo vlasništva nadsvojim podacima, zatim ima pravo naugovor koji definiše nivoe usluga, pra­vo na izmenu korisničke usluge, ako jeto potrebno, pravo da unapred saznaograničenja nivoa usluga, pravo da sesazna jurisdikcija u slučajevima da do­đe do spora, pravo da sve zna o bez­bednosnim procedurama i pravo dazna sve o licencama koje su neophod­ne za rad celokupnog okruženja u ra­čunarstvu u oblacima. Na potezu su korisnici Kada je reč o cloud computingu,stvari se polako zahuktavaju. Provaj­deri su spremni. Samo se čeka da se uvećem broju u priču uključe oni koji­ma je ova usluga potrebna. Powered by: Internet ogledalo
 11. 11. Sinergija magazin 3 Microsoft Dynamics CRM onlineCRM softver je u upotrebi oko dve dekade. Stidljivo je startovao kao softver za upravljanje kon­taktima. Tokom godina evoluirao je uvođenjem automatizacije prodajnih procesa i softverskihaplikacije za unapređenje i upravljanje korisničkom podrškom. Kako su CRM softverske aplika­cije sazrevale tako se unapređivala i tehnologija i platforma na kojoj su razvijene. CRM softverje nekad bio isključivo dostupan „odabranim“ – firmama koje su posedovale potrebnu desktopi IT infrastrukturu koja bi podržala CRM softver. Mnoge od tih aplikacija su od tada migrirale naInternet i onda su ponuđene kao „cloud“ CRM softver. Ako sumiram sve članke o cloud Cloud computing je glasnik evolucije u poslovanju – nijecomputingu na koje sam naišao u po­ manje uticajniji od ere e-poslovanja – u pozitivnom i negativ-slednjih godinu i više dana, čini se da nom smislu. – Gartnersu istraživačke kompanije u pravu –računarstvo u oblacima se čvrsto in­ be za globalizacijom i sve većim po­ vlja preko interneta isporučene ser­tegrisalo u naš svet i tu namerava da većanjem konkurentnosti. Proširenje vise za komunikaciju, kolaboraciju iostane. na nova tržišta može biti brže podrža­ produktivnost koji su upravljani od Prema Gartneru do 2012. godine no i često znatno jeftinije kroz upotre­ strane pružaoca usluga. Nisu zavisni80% Fortune 1000 kompanija će kori­ bu softverskih rešenja „u oblaku“. Ova od lokacije i može im se daljinski pri­stiti neke od „cloud computing“ uslu­ činjenica, uz kraće vreme implemen­ stupiti i na taj način zaposlenim pru­ga, a 20% preduzeća neće posedovati tacije, niže inicijalne troškove i pristup žiti mogućnost da rade kad i gde godbilo kakva IT sredstva. poslednjim tehnologijama, čini cloud žele. Usluge su često bazirane na web Ova misao je ogromna promena u ponudu putem za budućnost. orjentisanim alatima kojima korisniciindustriji i proizašla je iz jake potre­ U osnovi cloud computing predsta­ mogu pristupiti putem web čitača naPowered by: Internet ogledalo
 12. 12. Sinergija magazin 3način kao što su radili sa desktop apli­ je da se danas Microsoft Dynamicskacijama. Ovaj koncept je znan i kao CRM sistem može hostovati – takva Vladimir Ljubibratić,software­as­a­ser vice (SaaS). cloud rešenja su često mnogo jeftini­ izvršni direktor, Extreme d.o.o. Mnoge današnje relacije počivaju ja i lakša za upotrebu, posebno u ma­na Internetu. Preduzeća sve više nala­ lim preduzećima, jer korisnici mogu iznajmljivanjem svega nekoliko kori­ze veći broj poslova putem web pre­ lagano povećati ili smanjiti svoju upo­ snika. Prednost Microsoft Dynamicstraga, Facebook fan stranica i drugih trebu u zavisnosti od trenutnih potre­ CRM hostinga je da možete dodava­sajtova na webu. Zbog toga posebno ba. Takođe, kroz hosting model Mic­ ti korisnike, ali i funkcionalnosti, kakoima smisla pratiti i graditi ove relacije rosoft Dynamics CRM je lakše i brže se ukaže potreba.koristeći CRM ser vise „u oblaku“, po­ implementirati i koristiti – klijenti ne Koristi od hostovanog Microsoftsebno ako nude nadgledanje socijal­ moraju brinuti o održavanju ili pohra­ Dynamics CRM sistema su:nih mreža. njivanju podataka, jer je ovo obaveza ­ niži i predvidivi troškovi – korisni­ pružaoca usluga. Osim nižih troškova, ci plaćaju samo ono što koriste CRM za široke narodne mase značajna prednost je povećana sigur­ ­ pouzdanost nost i pouzdanost sistema. Datacen­ ­ agilnost i fleksibilnost Microsoft Dynamics CRM dozvolja­ tri su fizički zaštićeni, a profesional­ ­ skalabilnostva vašem timu da pristupi podacima ni inženjeri redovno ažuriraju sistem ­ višeslojna sigurnostu bilo koje vreme upotrebom sjajnih i vode računa o rezer vnim kopijama. ­ pristup sa bilo koje tačkealata kroz web čitač, e­mail sistem ili Na kraju treba spomenuti da korisni­ ­ poslednje verzije softveratelefone. Ovo vodi ka unapređenoj ko­ ci usluga ne treba da vode računa o ­ internet kolaboracijalaboraciji unutar tima, pošto se poda­ primeni novih tehnologija – uvek su ­ brža isporukaci ažuriraju u realnom vremenu tako im dostupne poslednje verzije i una­ ­ nema potreba za održavanjem ilida se stiče utisak da svi rade na svo­ pređenja. „pečovanjem“jim podacima koji im se ser viraju na Ukoliko spadate u kategoriju malih ­ manje potrebnih infrastrukturnihnačin koji odgovara upravo njima. Ov­ preduzeća i niste pre probali CRM si­ resursade posebno ističem jedinstveno pove­ stem, najbolji način je da krenete sa ­ veća efikasnostzivanje sa alatima za produktivnost –Microsoft Office Outlook, Word ili Ex­cel. Korisnici rade kao što su i pre ra­dili, bez dodatnih obaveza da zapišuveć postojeću aktivnost u drugom si­stemu za CRM – Microsoft DynamicsCRM se brine o tome da se podaci is­pravno beleže. Svi znamo koliko je posao zadrža­vanja klijenata angažovanim u dužemperiodu vremena zahtevan. Od našihzaposlenih traži fleksibilnost, kreativ­no razmišljanje i ogromnu memoriju,posebno ako komuniciraju sa velikimbrojem klijenata. Ovo nikako nisu la­gani zadaci. CRM alati su danas oba­vezni kako bi bili u stanju da pratimoove relacije i kako bi bolje shvatili in­teresovanja klijenata, njihove potre­be i eventualne zamerke. Dobra stvar Powered by: Internet ogledalo
 13. 13. Sinergija magazin 3 Promene u velikim preduzećima potrebna je internet konekcija i pla­ ća se upravo ono što se upotrebljava. Jedna od stvari koja je interesantna Uopšteno, CAPEX je često nejasan ka­u poslednje vreme je motivisanost fir­ da je reč o njegovom uticaju na ope­mi da iz vrše prelaz od tradicionalnih racije poslovanja, a to posebno važimodela poslovnih sistema (ERP, CRM, u domenu IT oblasti. Naravno da namHCM i drugi) na SaaS ponudu. U tom je potreban ser ver da bismo obavlja­smislu Microsoft ima jake adute ­ već li naš posao, ali da li stvarno upotre­aktuelni Microsoft BPOS ser visi, koji bljavamo svih 100% tog ser vera to­evoluiraju ka Office 365 ponudi, a po­ kom njegovog radnog veka. Osim to­sebno u domenu CRM ponude sa Mic­ ga, CAPEX takođe ima održavanje irosoft Dynamics CRM SaaS ponudom. „neočekivane događaje“ koje OPEX Jedan od razloga da se kompani­ nema. Primer: napajanje u ser verskojje sve više opredeljuju za SaaS model sobi (kao i rezer vni naponski uređa­uslovljen je prelaskom sa kapitalne ji) su upravo otkazali i zbog toga je iz­potrošnje (CAPEX) ka IT operativnoj gubljeno nekoliko ser vera na neodre­potrošnji (OPEX). Ovo zaslužuje kra­ đeno vreme zbog njihove izloženostitak opis pomenuta dva modela po­ pregrejavanju (barem dok se ne za­trošnje. mene neispravni uređaji). Rezultat je IT CAPEX je potrošen novac na na­ neočekivano povećanje CAPEX troškabavku fizičkih sredstava za obavlja­ za taj kvartal.nje poslovanja. Primer IT CAPEX­a su: Evo primera koji ilustruje razliku iz­printeri, ser veri, laptopovi, mrežna među navedena dva troška. Za poten­ Tipično vreme potrebno za iz vršenjeoprema itd. OPEX je novac potrošen cijalnu CRM implementaciju Acme ku­ sličnog CRM projekta je 3­6 mesecina operativne aspekte obavljanja po­ puje 150.000 US dolara vredne CRM (instalacija hardvera, postavka softve­slovanja. Primeri OPEX­a su: telefon­ i druge softverske licence, uz to in­ ra i modifikacije). Ovo znači da pr veski ser visi, iznajmljene mrežne linije, vestira još 20.000 dolara za ser verske godine kupovine CRM sistema Acmetoneri za printere. Softverske licence uređaje i mrežnu opremu koja treba ne vidi u potpunosti koristi tog siste­preduzeća se tipično tretiraju kao CA­ da pokrije rad 100 zaposlenih u pro­ ma, iako sve vreme tokom tog perio­PEX. U tu grupu ubrajaju se i ser ve­ daji, marketingu i finansijama. Njiho­ da plaća za CAPEX.ri i mrežna oprema koja je potrebna vi mesečni operativni troškovi za odr­ U slučaju sa SaaS pružaocem uslu­za pokretanje softvera. Sa druge stra­ žavanje i podršku, IT zaposlene i iz­ ga i plaćanjem mesečne pretplate,ne, mesečni troškovi za Internet ho­ najmljivanje za mrežne i internet lini­ ovaj trošak se u potpunosti tretira kaosting, iznajmljeni prostor za data cen­ je je 2.000 dolara. Prema tome, Acme OPEX trošak, pa bi godišnje troškovetre ili off­site arhiviranje se tretiraju d.o.o. troši 170.000 dolara na IT CA­ mogli lakše i jasnije predvideti, a vre­kao IT OPEX. PEX i 24.000 na IT OPEX za celu godi­ me startovanja bi bilo minimalno. Sa­ Ključ je u razlici između ova dva nu. Pošto se trošak CAPEX­a amor ti­ aS pružalac usluge je već preuzeo od­modela: IT CAPEX se amor tizuje u pe­ zuje tokom tri godine, samo 56.600 IT govornost za isporuku ser vera i po­riodu od tri godine, pa tako, iako se CAPEX­a se vidi u bilansima svake go­ stavku osnove softvera.cena licenci prikazuje do 30% tota­ dine. Ipak, ukupan trošak za funkcio­ Ovaj deo predstavlja značajnu či­la u trogodišnjem periodu, taj iznos nisanje njihovog CRM sistema tokom njenicu kada je reč o transformacijije udarac za bilans preduzeća. Tako­ godine je 80.600 dolara. preduzeća ka SaaS rešenjima. Poseb­đe IT CAPEX je manje fluidan i mnogo Još jedan nedostatak je da CRM si­ no treba istaći prednosti koje moguskuplji od redovnog IT OPEX­a. OPEX stem ne proizvodi koristi za Acme sve biti iskorišćene kada imamo više sek­tipično predstavlja realne troškove – dok nije instaliran, konfigurisan i ispo­ tora u firmi koji mogu zahtevati spe­za obavljanje poslovanja preduzeća ručen celoj grupi od 100 zaposlenih. cifična softverska rešenja. U tom slu­Powered by: Internet ogledalo
 14. 14. čaju model po principu plati­kako­ko­ svim privrednim granama. Bez obzira način stvorile potpuno novu vrednost,ristiš ili plati­kako­rasteš će pomoći da na delatnost firme CRM uvek ima isti oslanjajući se na Microsoft Dynamicsse još više smanje IT troškovi u velikim cilj – unapređenje poslovanja i brigu o CRM, svetski poznato poslovno reše­kompanijama. No, ovo se odnosi i na klijentima. CRM inicijativa može da po­ nje.manje kompanije koje sad mogu is­ tekne iz jednog sektora firme i uobiča­ E2 CRM Hosting rešenje koristi naj­koristiti moderne IT tehnologije koje jeno su to prodaja ili marketing, među­ bolje od Weba i Microsoft Office apli­im nisu bile dostupne u prošlosti. Sa­ tim bitno je znati da je sama platfor­ kacija kako bi se postigao bolji marke­da kompanije tačno mogu identifiko­ ma toliko fleksibilna da dozvoljava ka­ tinški pristup, efikasnija prodaja i pro­vati koliko će ih koštati uvođenje CRM snije širenje upotrebe kroz uključenje fesionalna podrška klijentima. Websistema, a ser veri i hardver ne moraju drugih ljudi ili sektora u firmi, ili uspo­ orjentisana infrastruktura i prirodnobiti zasebno nabavljani za jednu kom­ stavljanje veza sa drugim sistemima ili spajanje sa Microsoft Outlookom, Wor­paniju ili specifične sektore veće kom­ servisima koji su nam na raspolaganju. dom i Excelom obezbeđuju potpunopanije. Da spomenem ERP aplikacije, klijent­ uspostavljanje produktivnog sistema ske portale, vezu sa socijalnim mreža­ i obuku korisnika u kratkom vremen­ Microsoft Dynamics CRM ma Facebook ili Twitter, kao nov kanal skom roku bez dodatnog napora inter­ „u oblaku“ kod nas marketing komunikacije. nog IT osoblja. E2 CRM Hosting predstavlja jedin­ Extreme je u partnerstvu sa kompa­ Za korišćenje MS Dynamics CRM­a stvenu uslugu na domaćem tržištu ­ nijom Eunet upravo pružio takvu jedin­ne postoji previše mala ili previše veli­ hosting rešenje za postavku i održava­ stvenu uslugu u našem regionu. Sveka firma. U našoj zemlji, kao i u svetu, nje Microsoft Dynamics CRM rešenja. firme sada mogu potpuno besplatnoCRM koriste firme od nekoliko zapo­ Projekat E2 CRM Hosting nastao je za­ u periodu od 30 dana probati moguć­slenih, pa sve do nekoliko hiljada za­ jedničkim radom firmi EUnet i Extreme, nosti CRM platforme, čime je Microsoftposlenih. Takođe, Microsoft Dynamics koje su uložile znanje, iskustvo i eks­ Dynamics CRM tehnologija još više pri­CRM je zastupljen u svim sektorima i pertizu, svaka iz svoje oblasti i na taj bližena krajnjim korisnicima. Powered by: Internet ogledalo
 15. 15. Sinergija magazin 3Microsoft -pouzdan partnerza vaš oblakJoš 2008. godine, kada je Microsoft zvanično predstavio Hyper-V, govorili smo o sjajnimmogućnostima, novim trendovima, cloud computingu, tehnologijama kao servisima (XaaS) ivirtualizaciji kao budućnosti ICT-a, ali tada se na Microsoft i njegovu Hyper-V tehnologiju gle-dalo sa podozrenjem. Danas, samo nekoliko godina kasnije, Microsoft Hyper-V slovi za stabil-nu virtualizacionu osnova sa velikim prednostima nad konkurencijom. U trendu cloud computinga, vir tu- će upravi kompanije dati jasnu sliku tetnih Microsoft cloud servisa.alizacija zauzima centralno mesto, a o strategiji prelaska na cloud compu-Hyper-V solidnu osnovu za sve vrste ting. Uz ispravno i uspešno izvedenu Poznato, ali drugačijeclouda - privatni (private), javni (pu- procenu rizika, uprava kompanije ćeblic) i hibridni (hybrid). lako proceniti koje resurse će koristiti Mnogi od nas već niz godina kori- iz javnog clouda, a za koje resurse će stimo neke od Microsoft cloud servisa Više od potrebe graditi sopstveni, privatni cloud. kao što su Hotmail, MSN, Messanger, Microsoft vidi Cloud kao buduć- Windows Live, Bing, Xbox Live ili Win- Kompanije se odlučuju za neki od nost ICT-a i uložio je 9,5 milijardi do- dows Update, a da o tome nismo raz-pomenutih clouda u zavisnosti od po- lara u istraživanje i raz voj, što pred- mišljali kao o cloud computingu. Na-trebe. Ali nisu samo potrebe te koje stavlja najveći budžet koji je neka ravno, već je postavljeno pitanje da liih opredeljuju. Tu pre svega značaj- svetska kompanija izdvojila u tu svr- je cloud computing samo marketinškinu ulogu ima risk management koji hu. Zato i ne čudi sve veći broj kvali- trik, ali se sa takvim razmišljanjem ne Powered by: Internet ogledaloPowered by: Internet ogledalo
 16. 16. Sinergija magazin 3 Sa­ a­Mi­a­ i­ o­ ić, š l šn v CEO,­YUTRO.commožemo složiti. Tehnologije jesu po-stojale i ranije, ali nisu bile dostup-ne širokom krugu korisnika. Ranijesu data centri bili privilegija velikihkompanija, kao i redundanse, cluste-ri, high-availability, terminalske, VPNi RDP konekcije. Drugi nisu mogli se-bi da priušte te tehnologije. Na sreću,ICT se razvija velikom brzinom, pa susve pomenute a i neke nove tehnolo-gije danas dostupne svim kompani-jama podjednako. Možda će zvuča-ti čudno, ali svetska ekonomska kriza Powered by: Internet ogledalo
 17. 17. Sinergija magazin 3je jedan od akceleratora cloud compu- rosoft partner kompanija Yutro. Yutro.com za potrebe managed servi-ting modela poslovanja, jer je cilj sma- com iz vela je nekoliko cloud re- ce providinga, zatim privatni cloud unjiti kapitalne investicije (CAPEX) u ICT šenja koja se nalaze u produkciji Opštinama Lazarevac i Topola, hibrid-u korist predvidivih operativnih tro- od 2008. godine. Uspešno su rea- ni cloud na Učiteljskom fakultetu u Be-škova (OPEX). lizovani projekti javnog i privat- ogradu i privatni cloud u JP Yugoim- nog clouda u nekoliko kompani- port-SDPR. Zaokružena ponuda ja i nekoliko vertikalnih segmena- Navedeni projekti iz vedeni su na ta industrije. Uspešno je realizo- Microsoft Hyper-V platformi s upotre- Microsoft je u potpunosti posvećen van javni cloud u samoj kompaniji bom Failover Clusteringa. U toku pret-cloud poslovanju i njihova ponuda za-sniva se na principu „Software + Ser-vice“. Ovaj pristup kombinuje cloudusluge sa postojećom infrastruktu-rom, čime je kompanijama omoguće-na potpuna fleksibilnost da izaberu re-šenje koje im najviše odgovara. U ši-rokom asor timanu softvera i ser visaMicrosoft je apsolutni lider na tržištu,jer pokriva celokupne potrebe kom-panija raznih veličina, a uskoro će bitipredstavljen i Office 365 koji će ponu-du zaokružiti u celinu, čime će i malapreduzeća biti u prilici da koriste naj-savremenije tehnologije i tako posta-nu konkurentni na globalnom tržištu. Partnerski projekti Na našem tržištu, dugogodišnji Mic-Powered by: Internet ogledalo
 18. 18. Sinergija magazin 3hodne tri godine, kompanija Yutro. panije Yugoimport-SDPR nosio je sa ta bio je što kompletna LAN mreža ne-com susrela se sa nizom izazova u ser- sobom sasvim drugačije izazove, na ma dodira sa internetom ili bilo kojomverskoj i desktop virtualizaciji, ali su svi koje je bilo neophodno pronaći origi- drugom WAN konekcijom, što je pred-uspešno rešeni zahvaljujući konstant- nalna rešenja za uspešno realizovanje stavljalo poseban izazov pri ažuriranjunom napretku Microsoft tehnologija, projekta. Osnovni preduslov ovog pro- sistema u samoj instalaciji kao i tran-kao i stručnom usavršavanju i labora- jekta bio je sigurnosni model CIA (Con- ziciji raznih ser visa sa starijih verzijatorijskom testiranju od strane kompa- fidentiality, Integrity, Availability). na nove.nije Yutro.com. Svaki korak u realizaciji ovog pro- In te re sant no re še nje hi brid nog jekta morao je biti pažljivo isplaniran, Za velike i malecloud sistema na Učiteljskom fakulte- odobren i dokumentovan, čime se po-tu u Beogradu jedinstven je slučaj u Mic ro soft Hyper-V teh-akademskim institucijama u Srbiji, gde nologija je napredovala ve-je Cloud koncept zasnovan na Micro- likom brzinom, što je uzro-soft Hyper-V dokazao svoju zrelost u kovalo da Hyper-V postaneupotrebi. pouzdana platforma za naj- Deo privatnog clouda namenjen je zahtevnije data centre i, ononastavnom i nenastavnom osoblju fa- što je možda najinteresantni-kulteta i delimično studentima, dok je je za naše tržište, da sa finan-javni deo clouda kroz svoje servise na- sijsko-materijalne strane bu-menjen prvenstveno studentima a de- de dostupan i malim i sred-limično nastavnom osoblju. Kuriozitet njim preduzećima, što je jed-ovog projekta je to što je na Microsoft na od osnovnih ideja CloudHyper-V platformi virtualizovan i pro- koncepta.gram za studentsku službu Elektroteh- Sa novim cloud servisimaničkog fakulteta u Beogradu, koji je u kompanije Microsoft i mikropotpunosti realizovan na opensource preduzeća u Srbiji biće u pri-platformi ali uspešno i stabilno funkci- stigao visoki standard u implementa- lici da na isti način koriste informacioneoniše na Hyper-V osnovi. ciji privatnog cloud sistema u JP Yugo- tehnologije kao najveće multinacional- Sa druge strane, privatni cloud kom- import-SDPR. Kuriozitet ovog projek- ne kompanije. Powered by: Internet ogledalo
 19. 19. Sinergija magazin 3Windows Azure Osim tehničkih izmena i poboljšanja, Microsoft je tokom2010. i početkom ove godine počeo sa unapređenjem svihservera i alatki za rad sa Azure platformom, to jest za Cloudcomputing. Ove novosti treba da ohrabre nove primene Azu­re platforme u poslovnom okruženju. Promene su doživeli iSmall Business Server, Windows Server 2008 R2, a najavljenje nastavak aktivnosti za prilagođavanje Dynamics AX cloudplatformi.Powered by: Internet ogledalo
 20. 20. Sinergija magazin 3 Dejan Protić, Database Manager, Saobraćajni fakultet Beogradskog univerziteta na kroz Community Technology Pre­ view (CTP). Hyper-V Firmama koje žele sopstveni cloud namenjeno je Hyper­V rešenje. Ovaj novi Microsof tov proiz vod omogu­ ćava manjim kompanijama da maksi­ malno iskorite sopstvene računarske resurse ili iznajme cloud. Ovo rešenje donosi tri moguća pristupa korišće­ nju clouda. Pr vi je kupovina hardvera za sop­ stveni cloud od preporučenih part­ nera. Na listi se nalaze poznata ime­ na kao što su Fujitsu, Dell, Hitachi, HP i drugi. Drugi je Hyper­V cloud po ubrzanoj proceduri, tj. varijanta u kojoj se od proiz vođača hardvera iznajmljuje in­ frastruktura po dogovoru, uključuju­ ći i Windows Azure platformu. Na taj U „Azurnom svetu“ proteklu godi­ osnovnih zadataka kao što su iz vrša­ način se dobija na vremenu i smanju­nu obeležile su nove SDK verzije, kao vanje upita, promene strukture baze ju se troškove.i nove funkcionalnosti. Međutim, bor­ podataka i promene podataka u ta­ Treći način je korišćenje ser vis pro­ba za kupce se nastavlja. belama. vajdera, gde kupujete „hosting“ za Osim toga, uvedena je nova apli­ Pored ove aplikacije, novost pred­ vaše cloud potrebe prema vašim zah­kacija bazirana na Silverlightu name­ stavlja i Windows Azure Traffic Ma­ tevima. Microsoft već ima preko 70njena upravljanju resursima na Azu­ nager namenjen balansiranju kori­ provajdera ovog tipa u svetu.re platformi pod nazivom „Azure Plat­ šćenja resursa koji su distribuirani na Ostale manje izmene čine uvođe­form Management Por tal“. Ovaj por tal Internetu. Uz pomoć ove alatke ad­ nje podrške Windows Azure za Win­omogućava jednostavnu administra­ ministratori mogu rerutirati saobra­ dows Ser ver 2008 R2 u nje govimciju SQL Azure baza podataka i na­ ćaj prema ser veru kod više provajde­ Web, Worker i VM rolama. Ova podr­menjen je developerima i admini­ ra na osnovu per formansi aplikacije ška omogućava korišćenje širokog di­stratorima koji žele jednostavnu alat­ ili na primer u slučaju otkaza nekog japazona mogućnosti Windows Ser­ku za upravljanje, raz voj i obavljanje od njih. Aplikacija je za sada dostup­ vera 2008 R2 kao što su IIS 7.5, Ap­ Powered by: Internet ogledalo
 21. 21. Sinergija magazin 3pLocker kao i unapređena komandna znatih por talskih platformi kao što nološka platforma, Microsoft aktiv­linija i upravljanje putem PowerShell su Wordpress, Joomla, Drupal i dru­ no unapređuje mogućnosti i otklanjaverzije 2.0. Nova je i mogućnost da vi­ gi na Windows Azure. Podrška za PHP probleme u raz voju. Windows Azureše Windows Live ID poseduje admi­ na Windows Azure postoji od samog dobija podršku za sve postojeće i no­nistratorske privilegije na istom Win­ početka, a uz pomoć WebMatrixa, ko­ ve proiz vode, a takođe je primetandows Azure nalogu. ji je potpuno besplatan, vaši por tali napor da se uključe i najvažnije po­ mogu nastaviti svoj život i na drugoj slovne aplikacije kao što su CRM, ERP, Nešto i za opensource platformi. Podržani su i HTML 5, a po­ i poveća ukupna fleksibilnost. korisnike... stoji podrška za SEO alatke. Naj va žni je re zer ve kom pa ni ja u Microsoft se takođe potrudio da svetu prema cloud computingu i da­ Iako je Windows Azure platforma olakša pristup Azure platformi i za ko­ lje su vezane za bezbednost podata­nastala u Microsoftu, nisu zaboravlje­ risnike sasvim malih instanci i time ka, per formanse, troškove implemen­ni ni popularni sistemi za upravlja­ utiče na cenu raz voja i za manje zah­ tacije i zrelost same platforme. Sigur­nje sadržajima koji su pisani za PHP, tevne korisnike. no je da ćemo u narednim godinamaJavu, Ruby. Tako je nedavno promo­ imati priliku da vidimo dalja usavrša­visano rešenje pod nazivom WebMa­ Pogled u budućnost vanja Windows Azurea, ali već sadatrix koje omogućava pojednostavlje­ mogućnost stvaranja “privatnog clo­nu proceduru za publikovanje po­ Iako je cloud computing nova teh­ uda“ treba ozbiljno uzeti u obzir.Powered by: Internet ogledalo
 22. 22. Powered by: Internet ogledalo
 23. 23. Sinergija magazin 3 Ofce 365 Kada bih se vratio desetak godina u prošlost i odlučio da napišem redove koji slede, vero­vatno bi me proglasili za pisca naučne fantastike ili vizionara. Nisam ni jedno ni drugo, ali onošto je tada izgledalo apsolutno nemoguće sada je postalo normalno. Prisetite se nekih stvarikoje su nam nekad bile daleke i nedostižne, a sada se gotovo podrazumevaju: telefona kojenosite u džepu, personalnih računara u skoro svakom domaćinstvu, gledanja ličnih video zapi­sa o nepogodama nekoliko sati nakon što se one dese, dolazak do željenih informacija nakonpar klikova mišem… Svi ovi trendovi se dešavaju gotovo stihijski, jer glavni pokretači trendovasu – korisnici. Neosporna je činjenica da neke od vodećih IT kompanija diktiraju trendove, aliuvek su korisnici ti koji donesu poslednju presudu. Kompanijama koje prepoznaju želje kori­snika i uspeju da ih kvalitetno zadovolje zagarantovan je uspeh. Zato je zadovoljstvo korisni­ka nekim proizvodom ili uslugom uvek bilo tema za koju su ozbiljne kompanije spremne daizdvoje i vreme i novac. Savremeno poslovno okruženje je tivce, desktop računare za administra­ to u cenu korišćenja usluge. Proizvodiodavno našlo oslonac u IT tehnologi­ ciju. Sve računare kupujemo sa OEM koje dobijate su:jama, ali za razliku od situacije nekad, operativnim sistemom i nekom antivi­ Microsoft Office 2010 Professionalsada poslovanje od IT tehnologija zah­ rusnom zaštitom. Sledeće što nam je Plus – aplikacija koja je standard u kan­teva maksimalan učinak uz minimal­ potrebno su e­mail sistem, web sajt, si­ celarijskom poslovanjune troškove. Sve se svodi na onu staru: stem za chat, i neko ko će sve to pode­ Office Web Apps – online aplikaci­„Stavi na papir pa vidi da li ti se isplati“. siti na računarima. Moramo da računa­ ja koja omogućava da uređujete Word,Ali krenimo redom. mo i na neku podršku celokupnom si­ Excel, PowerPoint i Onenote datoteke stemu... Kako vam se čini mogućnost iz vašeg web browsera Večito pitanje uštede da dobijete sve navedeno za 5,25 evra Exchange Online – popularni sistem po korisniku?! za rad e­mail porukama, kalendarom i Pretpostavimo da smo kompanija kontaktima, koji uključuje antivirusnukoja je pokrenula neki novi biznis, gde Mogućnost nemogućeg i antispam zaštitu, kao i mogućnost či­nudimo X proizvode i Y usluge. Zapo­ tanja na bilo kojem mobilnom telefonuslili smo komercijaliste, operativce, ad­ Office 365 je novi proiz vod/uslu­ SharePoint Online – sistem za krei­ministraciju. Sada na red dolazi nabav­ ga kompanije Microsoft koja smešta ranje portal sajtova za povezivanje ko­ka IT proizvoda i usluga. Naravno, že­ najpopularnije Microsoft proizvode u lega, partnera i kupacalimo da uštedimo gde god možemo, „cloud“, što znači da vi ne morate da Lync Online – sistem za chat, eviden­pogotovo na IT­u, ali... Nabavljamo lap­ brinete o serverima, aplikacijama, be­ tiranje statusa i organizovanje onlinetop računare za komercijaliste i opera­ kapu podataka, već vam je to uračuna­ sastanaka (audio i video konferencije)Powered by: Internet ogledalo
 24. 24. Sinergija magazin 3 Usluga se nudi u nekoliko nivoa: Office 365 for Education – name­ njen obrazovnim institucijama koje že­ Bojan Buhač, Office 365 for Small Business –na­ le da obezbede đacima i studentima Rukovodilac IT odeljenja, Smart d.o.o.menjen kompanijama sa 1 do 50 kori­ pristup alatima za produktivnije uče­snika, koje imaju minimalne IT resurse nje slovnim partnerimaili ih nemaju uopšte Prednosti korišćenja Officea 365 se ­ integraciji sistema sa Microsoft Of­ Office 365 for Enterprises – name­ ogledaju u: fice aplikacijamanjen kompanijama koje poseduju IT ­ pristupu e­mail porukama, doku­ ­ savremenim poslovnim funkcional­odeljenja ali žele da smanje operativ­ mentima, kontaktima i kalendarima sa nostima koje uključuju desktop aplika­ne troškove, delimično ili u celosti, ta­ gotovo svih uređaja cije, intranet portale, izradu spoljnogko što će deo korisnika izmestiti u Offi­ ­ dobijanju sredstva za jednostavnu web sajta, chat, video konferencije, e­ce 365 aplikacije i bezbednu saradnju sa kolegama i po­ mail i voice mail Powered by: Internet ogledalo
 25. 25. Sinergija magazin 3 ­ arhiviranju e­mail poruka ma (sistem sme da ne radi ukupno 3 Jeftino i jednostavno ­ fleksibilnom proširivanju i smanji­ sata godišnje)vanju broja korisnika ­ online ili telefonskoj podršci (u za­ Za Office 365 na tržištu Srbije situa­ ­ 99,9% godišnjoj dostupnosti siste­ visnosti od nivoa usluge). cija je iznenađujuće pozitivna. MnogaPowered by: Internet ogledalo
 26. 26. Sinergija magazin 3 lovi sa Hotmaila? Gotovo sigurno je da niste. Posao administratora u svakom preduzeću je da vodi računa i o tome. Ako krenete u „krpljenje“ rupa u bekap strategiji, uvidećete da cena bezbed­ nosti nije ni malo niska. Da biste „u po­ slovnom IT­u“ imali nivo pouzdanosti kao Hotmail, sigurno je da bi vaša kom­ panija morala da uloži mnogo novca u bekap strategiju. Sa Officeom 365 mo­ žete da budete spokojni što se tiče si­ gurnosti podataka. Sledeće pitanje je koliko bi koštalo da se Office 365 ima u vlastitoj firmi. Kada biste krenuli da stavljate sve to na pa­ pir brzo biste uvideli da ste prešli cifru po kojoj ovu uslugu dobijate od Mic­ rosofta. Samo cena hardvera i njegove redundantnosti već uveliko premašuje cenu Office 365 usluge, a tek nakon to­ ga na red dolazi cena softverskih licen­ ci, od operativnog sistema, preko Ex­ change, Sharepoint i Lync sistema, do antivirusne i antispam zaštite. Potencijalni korisnici Ko su najbolji „kandidati“ za korisnike ovakvog sistema? Svakako da je Office 365 pravo rešenje za one koji imaju veći broj kancelarija, gde su korisnici među­ sobno razdvojeni ali imaju potrebu za tesnom saradnjom. Pored ovakve po­ stavke, sledeći „kandidat“ su kompanije koje nemaju svoj IT a žele najsavreme­ ni je ala te. Treći koji se mogu pre­ poznati jesu firme koje već poseduju takozvanu „OnPremise“ (hardver i soft­mala preduzeća žele premium uslugu mail, Yahoo ili Gmail naloga. Verovat­ ver kod sebe) arhitekturu, i žele da kon­po što nižoj ceni sa što većom jedno­ no ga i dan danas koristite i niste ima­ soliduju i izmeste svoje podatke u Offi­stavnošću eksploatacije. li pritužbe na njega. Da li ste ikada po­ ce 365 okruženje, te na taj način smanje Setite se vašeg prvog otvaranja Hot­ mislili da će vam možda nestati e­mai­ IT troškove. Powered by: Internet ogledalo
 27. 27. Sinergija magazin 3Windows Phone 7– cloud rešenjaCloud computing kao vodeći koncept za budućnost ICT-a nametnuo se i kao logična kompo-nenta svih komunikacija. Razvojem mobilnog interneta i predstavljanjem Windows Phone 7operativnog sistema krajem 2010. godine, bilo je jasno da će Microsoftov novi sistem za mobil-ne telefone počivati na cloud tehnologiji. Cloud rešenja na Microsoft Win- Ne treba napominjati da je već uveli- tak ili podatke o nekom od vaših kon-dows Phone mobilnoj platformi iz- ko integrisan sa skoro svim društve- takata, on će automatski biti prome-borila su se sa nekim dugogodišnjim nim mrežama, tako da je koristeći Li- njen svuda.problemima u mobilnoj industriji. U ve account kao 3rd party moguće izvr- Treba napomenuti da je Microsoftovom tekstu izdvajamo dva najzna- šiti integraciju huba čak i sa mrežama za sledeći WP7 update najavio i inte-čajnija. koje nisu direktno podržane. Peoples graciju Peoplesa sa Twitterom, kao i sa će nakon sinhronizacije uporediti sve još nekim društvenim mrežama, što će Ljudi iz oblaka kontakte i objediniti ih po bilo kom lo- svima koji se bave društvenim mediji- gičnom parametru (imenu, prezime- ma omogućiti još lakši posao. Koncept „objedinjavanja“ kontakata nu, e-mailu).u jedinstvenu bazu, kao i mogućnost „U prevodu“ to znači da ćete, pored Fotografije u oblacimasor tiranja istih prema „nameni“ je de- mogućnosti da na bilo koji način (po-finitivno ono što svim proiz vođačima zivom, SMS-om, e-mailom ili tako što Fotografije napravljene mobilnimu industriji mobilnih komunikacija već ćete nešto napisati na Facebook zidu) telefonima su već odavno sastavnigodinama ne polazi za rukom. Svi po- komunicirate, moći da na kar tici sva- deo naših života, a nakon brzog raz-kušaji da se to realizuje kroz ranije ver- kog svog kontakta jednostavnim sli- voja društvenih mreža i mobilnih apli-zije Windows Mobile platforme bili su deom u levo pogledate „What’s new?“. kacija za pristup, sve češće zanimlji-prilično neuspešni. Svi ovi podaci, odnosno veze o nji- ve situacije uslikane mobilnim tele- Pr vi adut Windows Phone 7 platfor- hovim odnosima sve vreme se čuvaju fonom već nakon nekoliko trenuta-me u odnosu na konkurenciju defini- na najsigurnijem mestu – u oblaku! Bi- ka završe na nekoj od nama omiljenihtivno je People’s HUB. On objedinjuje lo da je reč o Microsoft Liveu ili nekom društvenih mreža. Neće biti neobičnoapsolutno sve kontakte. Osnovni na- privatnom cloudu (Exchange). Dakle, ako jednoga dana, smanjenjem cenalog je, naravno, Microsoft Live ID. Pri ukoliko neko od vaših prijatelja pro- masovnih memorija i ugrađivanjeminicijalizaciji telefona, dovoljno je une- meni broj telefona na nekoj od svojih sve boljih i boljih sočiva, doživimoti Live ID i kontakti koje već poseduje- društvenih mreža ili u podacima o se- da mobilni telefoni potpuno zamenete na Live nalogu za nekoliko sekundi bi na bilo kom serveru, promena će se amaterske foto-aparate.će se naći na vašem uređaju. Pored Li- automatski naći u vašem imeniku za S druge strane, svakom od nas seve naloga, Peoples će se sinhronizo- samo nekoliko sekundi. S druge stra- bar nekad desilo da shvati da nije „pre-vati i sa Exchangeom i Facebookom. ne, ako vi u telefonu promenite poda- bacio“ fotografije s mobilnog telefo-Powered by: Internet ogledalo
 28. 28. Sinergija magazin 3na u računar ili da ih nije rasporedio dejti doneti još čitav niz cloud reše-na način kako bi ih lakše našao, pa su nja koja će biti implementirana u ope- Mihajlo Pavlović,one „nestale“. Neki su imali neprijatno rativni sistem. Do tada, a siguran sam CMO, YUTRO.comiskustvo da im se „kar tica“ ošteti i vi- da govorim u ime svih korisnika, vrloše ne bude čitljiva, a ima i onih koji su smo zadovoljni i ovim dostupnim.kao „early-adopteri“ virusa za mobilnetelefone bili prinuđeni da se pozdra-ve sa skoro čitavom kolekcijom foto-grafija. Srećom, rešenje postoji: regi-stracijom Live naloga korisniku se naraspolaganje stavlja fantastičan cloudser vis koji je Microsoft nazvao Skydri-ve. Iskreno govoreći, nisam razumeona šta bi neko mogao da potroši 25 GBonline prostora dok nisam postao ko-risnik WP7 telefona. Poput Peoples huba, Photos Hub ćepo apsolutno istim principima objedi-niti sve fotografije sa svih mrežnih me-sta. Kao i kod ljudi, dobićete moguć-nost da jednostavno pregledate i no-vosti kod vaših prijatelja kada su foto-grafije u pitanju. Ono što je da le ko naj va žni je jeda ćete izborom opcije za automat-ski upload napravljenih fotografija naSkydrive zauvek rešiti probleme čuva-nja, arhiviranja i „presnimavanja“ fo-tografija, pošto ćete svoj kompletanfoto-album imati sačuvan u cloudu.Dakle, sa bilo kog računara ili telefo-na, bilo gde na svetu, vaše fotografijesu vam dostupne kroz Windows LiveSkyDrive. Vama ostaje samo izbor da lićete dozvoliti svima da ih vide ili ćeteih sačuvati samo za sebe. Revolucionarno rešenje koje kom-binuje najsavremenije tehnologije de-finitivno je drugi najznačajniji aspektoslanjanja Windows Phone 7 platfor-me na cloud computing tehnologiju. Više od tehnologije Za kraj, ostaju obećanja WindowsPhone 7 development tima da će ap- Powered by: Internet ogledalo
 29. 29. XX Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 105/106
 30. 30. XXInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 105/106
 31. 31. XX Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 105/106

×