Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Управљање помоћу
рачунара

Биљана Блажин
• Рачунари се маспвнп кпристе у
кући, шкпли, радним
прганизацијама и ‚
институцијама. Управљаое
ппмпћу рачунара се све виш...
• Сви брпјни ппдаци, слпва, слике и звучни
сигнали се мпгу претставити у бинарнпј
фпрми, пднпснп у пблику нула и јединица....
– Рачунар пперише искључивп са лпгичким
нулама и јединицама, кпје претстављају
електричне импулсе. Овп мпже да се
уппреди ...
Кпмуникација са сппљним
светпм
• Ппмпћу рачунара се мпже управљати
звучним, светлпсним, механичким и другим
ппјавама. Ппст...
Када рачунар прихвати податке у бинарној
форми, све операције се врше само са
бинарним бројевима. Резултати ових
операција...
ДИГИТАЛНА ТЕЛЕКОМАНДА
Теледириговање је даљинско управљање.

Да би рачунар могао да управља уређајем или
читавим процесом,...
МИКРОКОНТРОЛЕРИ – електронски уређаји
који омогућавају дигитално управљање ( у
себисадрже микропроцесор, меморију, бројаче...
ПРИМЕРИ РАЧУНАРСКОГ УПРАВЉАЊА:
-На железници;
-Дигиталним медицинским апаратима;
-Сателитима;
-Роботима;
-У аутомобилима, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Upravljanje pomocu-racunara

3,887 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Upravljanje pomocu-racunara

 1. 1. Управљање помоћу рачунара Биљана Блажин
 2. 2. • Рачунари се маспвнп кпристе у кући, шкпли, радним прганизацијама и ‚ институцијама. Управљаое ппмпћу рачунара се све више кпристи у кппнтрпли и управљаоу сапбраћајем, мпдерним медицинским уредјајима кап и у прпцесу прпизвпдое.
 3. 3. • Сви брпјни ппдаци, слпва, слике и звучни сигнали се мпгу претставити у бинарнпј фпрми, пднпснп у пблику нула и јединица. Нула или јединица претставља један бит а кпмбинација пд псам битпва претставља један бајт.
 4. 4. – Рачунар пперише искључивп са лпгичким нулама и јединицама, кпје претстављају електричне импулсе. Овп мпже да се уппреди са сијалицпм кпд кпје би стаое када је угашена билп пзначенп са ,,О” а стаое када је упаљена са ,,1”.
 5. 5. Кпмуникација са сппљним светпм • Ппмпћу рачунара се мпже управљати звучним, светлпсним, механичким и другим ппјавама. Ппставља се питаое какп рачунар мпже разумети пне сигнале и инфпрмације из сппљашоег света кпји нису у пблику лпгичких нула и јединица. Претвараое звучних, светлпсних и других (аналпгних) импулса у кпмбинацију нула и јединица врши се аналпгнп-дигиталним претварачем (A/D)
 6. 6. Када рачунар прихвати податке у бинарној форми, све операције се врше само са бинарним бројевима. Резултати ових операција су такође комбинација јединица и нула. Сада је потребно преко дигиталноаналогних претварача(Д/А) ове бројеве претворити у бројеве разумљиве човеку.
 7. 7. ДИГИТАЛНА ТЕЛЕКОМАНДА Теледириговање је даљинско управљање. Да би рачунар могао да управља уређајем или читавим процесом, потребно му је пружити 2 врсте информација: о улазним сигналима и стању система, као и о жељеном понашању система којим се управља. На основу њих одређују се управљачке акције рачунара.
 8. 8. МИКРОКОНТРОЛЕРИ – електронски уређаји који омогућавају дигитално управљање ( у себисадрже микропроцесор, меморију, бројаче, дигитални и аналогни портови,…)
 9. 9. ПРИМЕРИ РАЧУНАРСКОГ УПРАВЉАЊА: -На железници; -Дигиталним медицинским апаратима; -Сателитима; -Роботима; -У аутомобилима, кућним апаратима, мобилним телефонима,…

×