Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ИНТЕРФЕЈС – систем веза са
рачунаром

Биљана Блажин
СТРУКТУРА РАЧУНАРА
УЛАЗНА
ЈЕДИНИЦА

ИЗЛАЗНА
ЈЕДИНИЦА

МЕМОРИЈА

УПРАВЉАЧКА
ЈЕДИНИЦА

АРИТМЕТИЧКОЛОГИЧКА
ЈЕДИНИЦА

ПРОЦЕСОР
ЦЕНТРАЛНО ПРОЦЕСОРСКА ЈЕДИНИЦА –
пбрада ппдатака (аритметишкп-лпгишка
јединица) и усклађиваое рада шитавпг
система (управљ...
Све јединице рашунарскпг система су међуспбнп
ппвезане системпм веза. Те везе зпвемп
интерфејс.
Интерфејс је назив за везе...
ПОРТОВИ РАЧУНАРА
Дигиталне прикљушнице – ппртпви служе за прикљушиваое сппљних уређаја на рашунар
СЕРИЈСКИ:
-једнпсмерна
-спприји, раципналнији
-прикљушиваое мища,
тастатуре, мпдема,…

ПАРАЛЕЛНИ:
- двпсмерна кпмуникација...
Гејм порт (games port) - за прикљушиваое
чпјстика, вплана и сл. за играое игара, кап и за
ппвезиваое са музишким инструмен...
USB ппрт – за прикљушиваое дп 127 уређаја –
мищ, щтампаш, скенер, дигитални
фптпапарат, флещ мемприја,… Брз је и
једнпстав...
Infra Red ппрт – за пренпс ппдатака пптребнп је
пбезбедити пптишку видљивпст (не сме бити
физишке препреке између уређаја)...
FireWire ппрт – вепма брзи ппрт за прикљушиваое дп
63 уређаја. Мпже, истп кап и USB ппрт, да служи и за
напајаое.
Bluetooth ппрт – пкп
себе ствара
“кпмуникацијски мехур”
кпји пмпгућава спајаое
уређаја унутар дпсега
сигнала.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

интерфејс – систем веза са рачунаром

4,202 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

интерфејс – систем веза са рачунаром

 1. 1. ИНТЕРФЕЈС – систем веза са рачунаром Биљана Блажин
 2. 2. СТРУКТУРА РАЧУНАРА УЛАЗНА ЈЕДИНИЦА ИЗЛАЗНА ЈЕДИНИЦА МЕМОРИЈА УПРАВЉАЧКА ЈЕДИНИЦА АРИТМЕТИЧКОЛОГИЧКА ЈЕДИНИЦА ПРОЦЕСОР
 3. 3. ЦЕНТРАЛНО ПРОЦЕСОРСКА ЈЕДИНИЦА – пбрада ппдатака (аритметишкп-лпгишка јединица) и усклађиваое рада шитавпг система (управљашка јединица); МЕМОРИЈА- РАМ – радна мемприја РОМ – пперативна мемприја УЛАЗНО-ИЗЛАЗНА ЈЕДИНИЦА – ппвезиваое рашунара са пкплинпм
 4. 4. Све јединице рашунарскпг система су међуспбнп ппвезане системпм веза. Те везе зпвемп интерфејс. Интерфејс је назив за везе кпје служе за пренпс инфпрмација и за електрпнска кпла кпја управљају пренпспм сигнала између рашунарских и периферних јединица.
 5. 5. ПОРТОВИ РАЧУНАРА Дигиталне прикљушнице – ппртпви служе за прикљушиваое сппљних уређаја на рашунар
 6. 6. СЕРИЈСКИ: -једнпсмерна -спприји, раципналнији -прикљушиваое мища, тастатуре, мпдема,… ПАРАЛЕЛНИ: - двпсмерна кпмуникација - бржи, маое ппуздани - прикљушиваое щтампаша
 7. 7. Гејм порт (games port) - за прикљушиваое чпјстика, вплана и сл. за играое игара, кап и за ппвезиваое са музишким инструментима.
 8. 8. USB ппрт – за прикљушиваое дп 127 уређаја – мищ, щтампаш, скенер, дигитални фптпапарат, флещ мемприја,… Брз је и једнпставан за кприщћеое
 9. 9. Infra Red ппрт – за пренпс ппдатака пптребнп је пбезбедити пптишку видљивпст (не сме бити физишке препреке између уређаја). Мпгу се пренпсити инфпрмације на удељенпсти пд 1 дп 2 метра. Ппдаци се не пренпсе каблпвима већсветлпсним зракпм.
 10. 10. FireWire ппрт – вепма брзи ппрт за прикљушиваое дп 63 уређаја. Мпже, истп кап и USB ппрт, да служи и за напајаое.
 11. 11. Bluetooth ппрт – пкп себе ствара “кпмуникацијски мехур” кпји пмпгућава спајаое уређаја унутар дпсега сигнала.

×