Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pravila saobraćaja bicikl

17,076 views

Published on

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Pravila saobraćaja bicikl

 1. 1. ПРАВИЛАПРАВИЛА САОБРАЋАЈАСАОБРАЋАЈА (БИЦИКЛ)(БИЦИКЛ)
 2. 2. ДЕТЕДЕТЕ МЛАЂЕ ОД 12 ГОДИНАМЛАЂЕ ОД 12 ГОДИНА НЕ СМЕ ДАНЕ СМЕ ДА УПРАВЉА БИЦИКЛОМ НА ЈАВНИМУПРАВЉА БИЦИКЛОМ НА ЈАВНИМ ПУТЕВИМА.ПУТЕВИМА.
 3. 3. ИЗУЗЕТНО, БИЦИКЛОМ МОЖЕ УПРАВЉАТИ ДЕТЕ САИЗУЗЕТНО, БИЦИКЛОМ МОЖЕ УПРАВЉАТИ ДЕТЕ СА НАВРШЕНИХ 9 ГОДИНАНАВРШЕНИХ 9 ГОДИНА НА СЛЕДЕЋИМ МЕСТИМА:НА СЛЕДЕЋИМ МЕСТИМА: И У ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ ИИ У ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ И НЕКАТЕГОРИСАНОМ ПУТУНЕКАТЕГОРИСАНОМ ПУТУЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА
 4. 4. ИЗУЗЕТНО, УИЗУЗЕТНО, У ПЕШАЧКОЈ ЗОНИПЕШАЧКОЈ ЗОНИ ИИ ЗОНИ УСПОРЕНОГЗОНИ УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈАСАОБРАЋАЈА МОЖЕ БИЦИКЛОМ УПРАВЉАТИ ИМОЖЕ БИЦИКЛОМ УПРАВЉАТИ И ДЕТЕДЕТЕ МЛАЂЕ ОД 9 ГОДИНАМЛАЂЕ ОД 9 ГОДИНА АКО ЈЕ ПОДАКО ЈЕ ПОД НАДЗОРОМ ЛИЦАНАДЗОРОМ ЛИЦА СТАРИЈЕГ ОД 16 ГОДИНА.СТАРИЈЕГ ОД 16 ГОДИНА.
 5. 5. ВОЗАЧ БИЦИКЛАВОЗАЧ БИЦИКЛА СТАРИЈИ ОД 18 ГОДИНАСТАРИЈИ ОД 18 ГОДИНА МОЖЕ НА БИЦИКЛУ ПРЕВОЗИТИ ДЕТЕМОЖЕ НА БИЦИКЛУ ПРЕВОЗИТИ ДЕТЕ ДО 8ДО 8 ГОДИНАГОДИНА СТАРОСТИ НА ПОСЕБНО УГРАЂЕНОМСТАРОСТИ НА ПОСЕБНО УГРАЂЕНОМ СЕДИШТУ.СЕДИШТУ.
 6. 6. БИЦИКЛ МОЖЕ ИМАТИ ПРИКЉУЧНО ВОЗИЛОБИЦИКЛ МОЖЕ ИМАТИ ПРИКЉУЧНО ВОЗИЛО НА 2 ТОЧКА НАМЕЊЕНОНА 2 ТОЧКА НАМЕЊЕНО ИСКЉУЧИВО ЗА ПРЕВОЗИСКЉУЧИВО ЗА ПРЕВОЗ ТЕРЕТАТЕРЕТА ПРИКЉУЧНО ВОЗИЛОПРИКЉУЧНО ВОЗИЛО НЕ СМЕ БИТИ ШИРЕ ОД 1 МНЕ СМЕ БИТИ ШИРЕ ОД 1 М, А, А НА ЗЕДЊОЈ СТРАНИ МОРА ИМАТИ ТРОУГЛАСТИНА ЗЕДЊОЈ СТРАНИ МОРА ИМАТИ ТРОУГЛАСТИ КАТАДИОПТЕР.КАТАДИОПТЕР.
 7. 7. Кочнице на бициклима морају бити уграђенеКочнице на бициклима морају бити уграђене и изведене за сваки точак.и изведене за сваки точак.
 8. 8. БИЦИКЛ МОРА ДА ИМА УПАЉЕНО ЈЕДНОБИЦИКЛ МОРА ДА ИМА УПАЉЕНО ЈЕДНО БЕЛО СВЕТЛО НАБЕЛО СВЕТЛО НА ПРЕДЊОЈ СТРАНИПРЕДЊОЈ СТРАНИ И ЈЕДНОИ ЈЕДНО ЦРВЕНО СВЕТЛО НА ЗАДЊОЈЦРВЕНО СВЕТЛО НА ЗАДЊОЈ СТРАНИСТРАНИ (НОЋУ ).(НОЋУ ). КРАТКО СВЕТЛО НА БИЦИКЛУКРАТКО СВЕТЛО НА БИЦИКЛУ 10 – 50 м10 – 50 м
 9. 9. КРЕТАЊЕ БИЦИКЛАКРЕТАЊЕ БИЦИКЛА
 10. 10. БИЦИКЛИСТИЧКА ТРАКА (БИЦИКЛИСТИЧКА ТРАКА ( ДЕО КОЛОВОЗА) - БИЦИКЛИ, МОПЕДИ И ЛАКИ ТРИЦИКЛИ
 11. 11. 3535 km/hkm/h БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА -БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА - ПУТ НАМЕЊЕН ИСКЉУЧИВО ЗА КРЕТАЊЕ БИЦИКАЛА
 12. 12. ПРЕЛАЗ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ ПРЕКОПРЕЛАЗ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ ПРЕКО КОЛОВОЗА –КОЛОВОЗА – ИСКЉУЧИВО ЗА ПРЕЛАЗ БИЦИКЛИСТА И ОНИ ИМАЈУ ПРВЕНСТВО У ОДНОСУ НА ВОЗИЛА НА КОЛОВОЗУ.
 13. 13. ВОЗАЧ БИЦИКЛА НЕ СМЕ ДА: - ИСПУШТА УПРАВЉАЧ ИЗ РУКУ - СКЛАЊА НОГЕ СА ПЕДАЛА - СЕ ПРИДРЖАВА ЗА ДРУГО ВОЗИЛО - ВОДИ, ВУЧЕ ИЛИ ПОТИСКУЈЕ ДРУГА ВОЗИЛА, ОДНОСНО ЖИВОТИЊЕ, ОСИМ ДА ВУЧЕ ПРИКЉУЧНО ВОЗИЛО ЗА БИЦИКЛ - ДОПУСТИ ДА МУ ВОЗИЛО БУДЕ ВУЧЕНО ИЛИ ПОТИСКИВАНО - ПРЕВОЗИ ПРЕДМЕТЕ КОЈИ МОГУ ДА ГА ОМЕТАЈУ ТОКОМ ВОЖЊЕ - УПОТРЕБЉАВА НА ОБА УХА СЛУШАЛИЦЕ ЗА АУДИО УРЕЂАЈЕ - ДА СЕ ВИШЕ ВОЗАЧА БИЦИКЛА КРЕЋУ УПОРЕДО
 14. 14. БИЦИКЛ НЕ СМЕ ДА СЕ КРЕЋЕ:БИЦИКЛ НЕ СМЕ ДА СЕ КРЕЋЕ:

×