Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elektronska pošta - e-mail

 • Login to see the comments

Elektronska pošta - e-mail

 1. 1. ЕЕЛЛЕЕККТТРРООННССККАА ППООШШТТАА
 2. 2. 2 Електронска пошта – шта ћемо научити После ове лекције сваки ученик ће знати: • шта је то електронска пошта • шта је то маил сервер и који се протоколи користе • шта је програм за електронску пошту
 3. 3. 3 • како изгледа електронска адреса • да направи и пошаље електронску поруку • да пошаље поруку са прилогом • да сачува и/или отвори прилог • да одговори на поруку • да проследи поруку
 4. 4. 4 ШШттаа јјее ееллееккттррооннссккаа ппоошшттаа Скраћено ee--mmaaiill,, ииммеејјлл Најраспрострањенија и најчешће коришћена Интернет услуга Користи се за размену писаних порука између корисника Електронској поруци се могу додати документи писани у другим програмима (текстови, слике, радне табеле...)
 5. 5. 5 ШШттаа јјее ммеејјлл ссееррввеерр ии ккоојјии ппррооттооккооллии ссее ккооррииссттее • MMеејјлл ССееррввeerr Електронске поруке се шаљу и примају преко маил сервера, рачунара на коме су инсталирани програми за управљање, чување и усмеравање електронске поште • управља електронским адресама (налозима) • прослеђује послате поруке • прима и склaдишти приспеле pорукe • SSMMTTPP – (Simple Mail Transport Protocol) протокол за слање електрoнскe пoштe • PPOOPP33 – (Post Office Protocol) протокол за складиштење и чување приспеле електронскe поштe – eлeктронско “пoштанскo сандучe”
 6. 6. 6 ККааккоо ““ппууттуујјее”” ееллееккттррооннссккаа ппооррууккаа SMTP – šalje poruku na odredišnu adresu POP – prihvata poruku i smešta u fasciklu primaoca Пошиљалац (elektronsko poštansko sanduče) Mail server SMTP Mail server POP Прималац Create mail – piše poruku Send – šalje poruku Received – preuzima poštu Inbox – preuzete poruke su tu
 7. 7. 7 ППРРООГГРРААММИИ ЗЗАА ЕЕЛЛЕЕККТТРРООННССККУУ ППООШШТТУУ--ииммеејјлл ккллиијјееннттии ППррооггррааммии ззаа ееллееккттррооннссккуу ппоошшттуу ммооггуу ббииттии ннееззааввииссннии ииллии уу ссаассттааввуу WWeebb ссаајјттоовваа.. ◦ Основне функције програма за електронску пошту  Креирање и слање електронске поруке  Преузиманје пристиглих порука  Сланје одговора  Прослеђивање примљених порука  Сортирање и организованје примљених порука  Формирање и коришћење адресара
 8. 8. 8 Десктоп програми за имејл (клијенти) - могућност чувања имејл порука на рачунару и њихово читање и када немамо интернет
 9. 9. 9
 10. 10. 10 OUTLOOK EXPRESS Lokalni folderi:  Inbox- примљенe pоrукe  Outbox- поруке које чекају на рeд да будu послaтe  Sent Items- копије послатих порука  Deleted Items- чување брисаних порука  Drafts- привремено смештање поруке Линија менија Палета алата Листа порука Садржај поруке Адресе Време пријема поруке
 11. 11. 11 Састав писма чине: •Адреса примаоцa •Предмeт поrукe (subject) •Текст поруke •Потпис (signature) •Прилог (attachment)
 12. 12. ПРОЗОР ЗА ПИСАЊЕ ПОРУКЕ Стандардна палета Адреса примаоца Адреса примаоца копије поруке Предмет поруке Прилог уз поруку Палета за форматирање текста поруке Простор за писање поруке OUTLOOK EXPRESS
 13. 13. 13 Веб мејл
 14. 14. 14 ЕЕллееккттррооннссккаа ааддрреессаа Адреса на коју се шаљу електронске поруке еt ” proba@gmail.com име корисника симболичка адреса пријемног сервера (домен)
 15. 15. 15 Сигурност Коришћење електронске поште је угрожено од стране четири појаве: • бомбардовањем порукама, спамом, •покушајима преузимања личних података и • преношењем вируса.
 16. 16. 16 Под појмом „спам“ се подразумева слање нежељених порука које служе за рекламирање одређеног производа или услуге. Због оваквих порука често може доћи до загушења мреже, али и смета примаоцима који могу добијати и по више десетина таквих порука дневно.
 17. 17. 17 Треба избегавати уношење бројева кредитних картица, лозинки и других поверљивих информација у е-пошти. Вируси могу долазити у различитим облици- ма путем електронске поште, али се циљни рачунар најчешће зарази захваљујући непа- жњи корисника. Порука која садржи вирус је сама по себи најчешће немоћна да направи икакву штету, али уколико корисници непа- жљиво отварају сваку врсту садржаја може доћи до активирања вируса.
 18. 18. 18 Вежба •Написати и послати електронску поруку •Послати поруку са прилогом •Сачувати и/или отвори прилог •Одговорити на поруку •Проследити поруку

×