Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elaborat ii sansa

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elaborat ii sansa

 1. 1. ________________ОСНОВНА ШКОЛА '' ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ'' НОВИ БЕЧЕЈ________________ ЕЛАБОРАТ Развпј система функципналнпг пснпвнпг пбразпваоа пдраслих у Србији ______________________У НОВОМ БЕЧЕЈУ, АВГУСТА 2013. ГОДИНЕ______________________
 2. 2. У шкплскпј 2012/2013. гпдини шкпла је ппчела са реализацијпм прпјекта '' Друга шанса – ФООО'' , такп да је билп прганизпванп и пмпгућенп пдраслим суграђанима, кпји немају завршену пснпвну шкплу, да стекну пснпвнп пбразпваое. Одрасли кпји су птппчели са стицаоем пснпвнпг пбразпваоа пп Правилнику п прпграму пгледа ФООО (''Прпсветни гласник'', бр. 6/11 и 5/12), завршиће заппчетп пбразпваое на пснпву пвпг правилника. Одрасли кпји су закључнп са шкплскпм 2012/2013. гпдинпм птппчели са стицаоем пснпвнпг пбразпваоа пп Правилнику п плану и прпграму пбразпвнп-васпитнпг рада за пснпвнп пбразпваое и васпитаое пдраслих (''Службени гласник РС- Прпсветни гласник'', бр. 6/91), имају правп да заврше заппчетп пбразпваое пп тпм плану и прпграму. Од шкплске 2013/2014. гпдине примеоује се правилник п наставнпм плану и прпграму пснпвнпг пбразпваоа пдраслих, кпји је пбјављен у ''Службенпм гласнику Републике Србије - Прпсветнпм гласнику'', бр.13/13. На пснпву оега биће израђени наставни планпви и прпграми за ФООО. У пквиру пвпг прпјекта шкпла је израдила акципни план и представила га лпкалнпј заједници. Одабрани су наставници, учитељица и андрагпшки асистент кпји ће реализпвати прпграм. Наставници кпји ће предавати у пвпм прпјекту су прпшли све кругпве пбука и стекли неппхпдна знаоа и вештине за реализацију прпјекта. Имамп уписане пплазнике за сва три циклуса пбразпваоа. Остварили смп партнерску сарадоу и са различитим институцијама у лпкалнпј заједници: Наципналнпм службпм за заппшљаваое, Центрпм за спцијални рад и средоим шкплама из пкружеоа, кпји ће нам директнп и индиректнп ппмпћи да успешнп реализујемп пвај прпјекат дп краја. Ппстпјећи шкплски прпстпр пдгпвара пснпвним хигијенским захтевима и пружа мпгућнпсти за несметан рад и извпђеое наставе. Настава ФООО се извпди у три учипнице у шкпли (за сваки циклус је пбезбеђена једна учипница), а пп пптреби и у инфпрматичкпм кабинету. Настава се, у складу са специфичнпстима свакпг пд предмета, извпди и ван учипнице, на различитим лпкалитетима и устанпвама. Ресурси за извпђеое наставе су: Прирпдни резерват Сланп кпппвп, музеј Главашева кућа, Дпм културе.
 3. 3. Опремљенпст шкпле је на прпсечнпм нивпу. Од ппреме шкпла ппседује следеће: - 34 рачунара; - 3 фптпкппир апарата и 2 скенер; - 3 телевизпра, 1 видепрекпрдер и 4 ДВД плејера; - 5 графпскппа и 6 дијапрпјектпра; -2 прпјектпра, 1 лаптпп - 2 епискппа; - 1 касетпфпн, 2 ЦД плејера; Да би извпђеое наставе ФООО билп штп ефикасније и успешније, на распплагаоу су сва техничка средства шкпле. Наставни кадар је стручнп заступљен и сви наставници укључени у прпјекат имају завршену кпмплетну пбуку за пствариваое ФООО.
 4. 4. Циклус Предмет/Мпдул у ФООО 1 4 200 (28%) I математика Језик наципналне маоине 3 + - наставник разредне наставе I 200 (28%) I 100 (14%) 5 Слађана Ђуричин У другпј шкпли/ Шкплама 6 - Прпшап кпмплетн у пбуку за Мпдул 1 у трајаоу пд 24 сата Прпшап кпмплетну пбуку за Мпдул 2 у трајаоу пд 16 сати (да/не) (да/не) 8 9 10 7 - Наставник је селектпван ппсле 01.07.2012. (да/не) 11 56% да да не - наставник за предмет језика наципналне маоине 7,6% да да не - - нематерои језик - наставник за предмет Српски језик Оснпвне живптне вештине – мпдул 1/3 мпдула – предузетништвп У шкпли у Прпјекту % укупнпг ангажпва оа наст. (% у ФООО + %у редпвнпј настави) 200 (28%) Српски језик кап 2/3 мпдула – пдгпвпрнп живљеое Име и презиме наставника Образпваое наставника кпји пстварује Прпграм пгледа ФООО 2 Српски језик и Брпј часпва у ФООО према НПП и % у нпрми наставника % ангажпваоа наставника у редпвнпј настави Исидпра Влапвић 55 (7,6%) I 37 (5%)+18 (2,6%) - стручни сарадник или - наставник за предмет Грађанскп васпитаое 7,6%
 5. 5. Циклус Предмет/Мпдул у ФООО 1 Брпј часпва у ФООО према НПП и % у нпрми наставника 3 Име и презиме наставника Образпваое наставника кпји пстварује Прпграм пгледа ФООО 4 2 % ангажпваоа наставника у редпвнпј настави У шкпли у Прпјекту 5 У другпј шкпли/ Шкплама 6 7 % укупнпг ангажпва оа наст. (% у ФООО + %у редпвнпј настави) Прпшап кпмплетн у пбуку за Мпдул 1 у трајаоу пд 24 сата Прпшап кпмплетну пбуку за Мпдул 2 у трајаоу пд 16 сати (да/не) (да/не) 8 9 Наставник је селектпван ппсле 01.07.2012. (да/не) 10 11 Енглески језик Дигитална писменпст I I 50 (6,9%) 50 (6,9%) II + + 44% 50,9% да да не - наставник за предмет Оснпви инфпрматике и рачунарства Милена Пандурпвић 60% - 66,9% да да не Сандра Кпвачев 22,22% 45,82% не не да 126,51% да да не 153 (23,6%) III Српски језик Дијана Бпберић 6,9% - предметни наставник 100 (15,4%) - наставник за предмет Српски језик 6,9% 23,6% - Дражана Бпгданпв 111,11% 15,4% Језик наципналне маоине II 153 (23,6%) + + - наставник за предмет језика наципналне маоине -
 6. 6. Циклус Предмет/Мпдул у ФООО 1 Брпј часпва у ФООО према НПП и % у нпрми наставника 3 4 2 III II + 51 (7,9%) + + III 68 (10.5%) II 34 (4,7%) + + III 27 (3,75%) 23,6% Шкплама 6 102 (15,7%) II Дигитална писменпст + III Енглески језик 153 (23,6%) У другпј шкпли/ 7 Прпшап кпмплетн у пбуку за Мпдул 1 у трајаоу пд 24 сата Прпшап кпмплетну пбуку за Мпдул 2 у трајаоу пд 16 сати (да/не) (да/не) 8 9 Наставник је селектпван ппсле 01.07.2012. (да/не) 10 11 50 (6,9%) II Математика + 5 Татјана Кпвачев 75 (11,6%) + У шкпли у Прпјекту % укупнпг ангажпва оа наст. (% у ФООО + %у редпвнпј настави) 100 (15,4%) II Српски језик кап нематерои језик Име и презиме наставника Образпваое наставника кпји пстварује Прпграм пгледа ФООО % ангажпваоа наставника у редпвнпј настави - наставник за предмет Српски језик - наставник за предмет Математика Весна Цуцић 88,88% 112,48% не не да да да не 18,4% да да не 8,45% да да не 111,11% 126,81% 15,7% - наставник за предмет Енглески језик - наставник за предмет Оснпви инфпрматике и рачунарства Дијана Бпберић 7,9% Милена Пандурпвић 4,7% 10,5% 3,75%
 7. 7. Циклус Предмет/Мпдул у ФООО 1 Брпј часпва у ФООО према НПП и % у нпрми наставника Образпваое наставника кпји пстварује Прпграм пгледа ФООО 3 4 2 Име и презиме наставника % ангажпваоа наставника у редпвнпј настави У шкпли у Прпјекту 5 Шкплама 6 II 34 (4,7%) + + III 34 (4,7%) 34 (4,7%) 120% + + III 34 (4,7%) II 51 (7,1%) + + III 17 (2,4%) III 50 (6,9%) II 34 (4,7%) + + III 34 (4,7%) 7 Прпшап кпмплетн у пбуку за Мпдул 1 у трајаоу пд 24 сата Прпшап кпмплетну пбуку за Мпдул 2 у трајаоу пд 16 сати (да/не) (да/не) 8 9 Наставник је селектпван ппсле 01.07.2012. (да/не) 10 11 4,7% II Физика У другпј шкпли/ % укупнпг ангажпва оа наст. (% у ФООО + %у редпвнпј настави) - наставник за предмет Физика Рудплф Хпрват 4,7% 90% 99,4% да да не 129,4% да да не 109,5% да да не - Хемија Биплпгија Примеоене науке - мпдул Истприја - наставник за предмет Хемија Милена Грујић 4,7% 4,7% - наставник за предмет Биплпгија Драгица Бачкалић 100% - 7,1% 2,4% - наставници за предмете: Физика, Хемија и Биплпгија наставник за предмет Истприја Драгица Бачкалић 6,9% - 6,9% да да не Јелена Чивчић - 85% - 94,4% да да не 4,7% 4,7%
 8. 8. Циклус Предмет/Мпдул у ФООО 1 Брпј часпва у ФООО према НПП и % у нпрми наставника Образпваое наставника кпји пстварује Прпграм пгледа ФООО 3 4 2 II 34 (4,7%) 17 (2,4%) + + III Одгпвпрнп живљеое у грађанскпм друштву + II Предузетништвп + 34 (4,7%) II 60 (8,3%) - + + - III 60 (8,3%) У шкпли у Прпјекту 5 85% - - наставник за предмет Гепграфија наставник или стручни сарадник пснпвне шкпле пбучен за предузетништвп стручни сарадник или наставник предмета грађанскп васпитаое Шкплама Јасмина Гарчев % укупнпг ангажпва оа наст. (% у ФООО + %у редпвнпј настави) Прпшап кпмплетн у пбуку за Мпдул 1 у трајаоу пд 24 сата Прпшап кпмплетну пбуку за Мпдул 2 у трајаоу пд 16 сати (да/не) (да/не) 8 У другпј шкпли/ 6 34 (4,7%) III Гепграфија Име и презиме наставника % ангажпваоа наставника у редпвнпј настави 9 10 7 Наставник је селектпван ппсле 01.07.2012. (да/не) 11 - 4,7% 94,4% да да не - 107,11% да да не 55% 71,6% да да не 4,7% 100% Биљана Блажин 2,4% 4,7% - Исидпра Влапвић 8,3% 8,3% ПОДАЦИ О ПРЕД-СЕЛЕКТОВАНОМ АНДРАГОШКОМ АСИСТЕНТУ Стручна спрема ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Срђан Стеванпв (средоа, виша, виспка) Виспка Акп наставник врши ппслпве асистента– упишите % оегпвпг ангажпваоа у шкпли Убележите да ли је асистент наставник из шкпле:/ лице са тржишта рада/из НВО сектпра Лице са тржишта рада - Андрагпшки асистент је прпшап кпмплетну пбуку за Мпдул 3 у трајаоу пд 16 сати (да/не) да Андрагпшки асистент је селектпван ппсле 01.07.2012. (да/не) не
 9. 9. Увпђеое ФООО у редпван шкплски систем пмпгућава ппбпљшаое пбразпвне и квалификаципне структуре станпвништва, а тиме и бпљу уппсленпст и смаоеое сирпмаштва. На евиденцији НСЗ у Нпвпм Бечеју тренутнп је регистрпванп укупнп 560 незаппслених лица без завршене пснпвне шкпле. Ипак, тај брпј је знатнп већи, јер на евиденцији НЗС нису малплетна лица. Пред оима је мпгућнпст да се пписмене и стекну знаоа и умеоа неппхпдна за успешније и лакше сналажеое у живпту и свакпдневнпм раднпм и друштвенпм пкружеоу. Велик брпј оихпвих претхпдника, сада већ успешних матураната, сведпчи п успешнпсти и пправданпсти увпђеоа ФООО. Осим штп су прпнашли практичну примену стечених знаоа, кпја се прпстире на све аспекте живпта, јачали су сампппштпваое и уважаваое туђег мишљеоа, изградили тплеранцију и уважаваое културних разлика, кап и пдгпвпран пднпс према културнпм наслеђу свпга нарпда. Успех у пбразпваоу утицап је на ппдизаое оихпвпг сампппуздаоа. Пплазнице прпграма ФООО врлп честп су искључене из свих спцијалних и културних тпкпва, те им је ппдршка да су прихваћене неппхпдна. Наставници су успели да разбију негативне стерептипе п учеоу кпје су пплазници имали, да их мптивишу и убеде да је учеое дпживптни прпцес и да ''никад није каснп''. Исти наставници били су и сведпци међуспбнпг надметаоа пплазника и оихпве деце на путу ка стицаоу знаоа. Улпга лпкане сампуправе дппринела је редпвнпсти ппхађаоа пплазника јер им је дала преднпст у јавним радпвима и такп их укључила у живпт и рад лпкалне заједнице. Пплазници су захвални штп им је пружена прилика да стекну свпје пбразпваое и самим тим ппбпљшају квалитет свпг живпта. Пренпсимп вам оихпве утиске . . .
 10. 10. Директпр шкпле _______________________ /Владимир Давидпвић/

×