Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Pengukuran dan penilaian dalam pendidikan saoaln

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN
_______________________________________________________________________
_
HBEF3203
PENGUK...
PENILAIAN
Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai
berdasarkan kepada Skema pemar...
SOALAN TUGASAN

Berdasarkan sukatan pelajaran bagi satu mata pelajaran yang anda ajar di sekolah, anda
dikehendaki menyedi...
Advertisement
Upcoming SlideShare
Assigment penilaian
Assigment penilaian
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 7 Ad

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

Pengukuran dan penilaian dalam pendidikan saoaln

  1. 1. PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN _______________________________________________________________________ _ HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JANUARI 2014 _______________________________________________________________________ _ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam bahasa Melayu. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 3hb – 16hb Mac 2014. Serahan selepas 16hb Mac 2014 TIDAK akan diterima. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. 1
  2. 2. PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Skema pemarkahan. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika 2lagiarism dikesan, markah akan dipotong seperti berikut:  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 – 30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh.  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 – 50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh.  Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. 2
  3. 3. SOALAN TUGASAN Berdasarkan sukatan pelajaran bagi satu mata pelajaran yang anda ajar di sekolah, anda dikehendaki menyediakan dan mentadbirkan satu kertas ujian bagi satu kelas pelajar dan seterusnya menulis satu laporan mengenai pencapaian pelajar dan kesesuaian item-item ujian. Ujian yang anda bina harus mengandungi item-item beraneka pilihan (Bahagian A) dan item-item subjektif berjawapan pendek (Bahagian B) dan tempoh ujian tersebut ialah 45 minit. [Jumlah: 40 markah] 3
  4. 4. PANDUAN PELAJAR 1. Sediakan Jadual Penentuan Ujian (JPU). Bina item-item ujian berdasarkan JPU. Sediakan skema pemarkahan. Tadbirkan ujian bagi satu kelas pelajar dan memeriksa kertas jawapan pelajar. Susun kertas jawapan pelajar mengikut pencapaian dari jumlah markah yang tertinggi ke jumlah markah yang terendah. Catatkan markah setiap pelajar seperti berikut: Bahagian A No. Item Bahagian B Bil. Nama Pelajar 2. 1 2 .. Jum. . . Jum. .. Jum. Buat analisis mengenai pencapaian pelajar. Bina jadual-jadual kekerapan seperti berikut: Soalan Aneka Pilihan Soalan Subjektif Bahagian A (Markah Penuh = ___ ) Markah Kekerapan Bahagian B (Markah Penuh = ___ ) Markah Kekerapan Jumlah Jumlah 4
  5. 5. Keputusan Keseluruhan (Markah Penuh = ___ ) Markah Kekerapan Jumlah Buat kesimpulan mengenai pencapaian pelajar bagi Bahagian A dan Bahagian B serta keseluruhan kertas ujian. 3. Kirakan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi bagi item-item ujian dalam Bahagian A. Lengkapkan jadual-jadual seperti yang berikut: No. Item 1 2 Analisis Item-Item Beraneka Pilihan Indeks Kesukaran Indeks Diskriminasi Buat kesimpulan mengenai kesesuaian item-item ujian dalam Bahagian A berdasarkan indeks kesukaran dan indeks diskrimanasi. Tugasan anda harus mengandungi perkara-perkara berikut: i. Laporan Pencapaian Pelajar dan Analisis Item Ujian • Pengenalan • Analisis Pencapaian Pelajar • Analisis Item-item Ujian • Kesimpulan 5
  6. 6. ii. Lampiran • JPU • Kertas Ujian • Skema Pemarkahan • Sampel kertas jawapan pelajar - 3 kertas jawapan pelajar (1 berpencapaian tinggi, 1 sederhana dan 1 rendah) 6
  7. 7. 7

×