Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Setgeliin ilgeemj

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Setgeliin ilgeemj

 1. 1. <ul>Сэтгэлийн илгээмж </ul>
 2. 2. <ul>Т º г º лд º р х ¿¿ ааваасаа </ul><ul>-Ямар х ¿¿õäèéã сайн гэх вэ ? гэж асуулаа . -Ààâ íü ò¿¿íä èíãýæ õàðèóëàâ. </ul>
 3. 3. <ul>ªíäºð настанд тусла æ </ul><ul>ª рг ºñºí þìûã íü äàìæèëäà㠪㺺ìºð ñýòãýëòýé õ¿¿õäèéã ªºëºõ þìã¿é ñàéí õ¿¿õýä ãýíý </ul>
 4. 4. <ul>Àðèóí öýâðèéã ñàõèæ Ààâ ýýæèéíõýý ¿ãýíä îðäîã Àâõààëæòàé õººðõºí õ¿¿õäèéã Àðãàã¿é ë ñàéí ãýíý äýý. </ul>
 5. 5. <ul>Áàë÷èð õ¿¿õäèéã äýýðýëõýõã¿é Áàðäàì îíãèðîî çàíã¿é Áóñäûã õàéðëàæ õ¿íäýëäýã Áàÿðëàëàà ãÿëàéëàà ãýäýã Áàãà÷óóäûã ñàéí ãýíý. </ul>
 6. 6. <ul>Ýðäýìòýé áàãøàà äýýäëýí ø¿òýæ Ýðäýì íîìäîî øàìäàí ñóðàëöàæ Ýõ äýëõèéãýý õàéðààð èâýýõ Ýíõðèé ¿ðñèéã ñàéí ãýíý. </ul>
 7. 7. <ul>Õ¿ðýýëýí áàéãàà îð÷èíäîî Õîã õàÿãäàë õàÿäàãã¿é Àìüòíûã õàéðëàí õàìãààëäàã Àðâè÷ õÿìãà÷ õ¿¿õäèéã ßàõ àðãàã¿é ñàéí ãýíý. </ul>
 8. 8. <ul>Ãýð îðíîî öýâýðëýýä Ñàð ãèéìýýð öýìöèéëãýýä Ñàéõàí õººðõºí ààøòàé áîë Ñàéí õ¿¿õýä ìºíººñ ìºí. </ul>
 9. 9. <ul>Ààâûíõàà ÿðèõûã àíõààðàëòàé ñîíññîí Òºãºëäºð õ¿¿ Ñàéí õ¿í áîëíî äîî ãýæ áîäëîî. </ul>

×