Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

D.bayrmaa

846 views

Published on

  • Login to see the comments

D.bayrmaa

  1. 1. Хүснэгт19а ангийн сурагчдын математикийн хичээлээр өгсөн төвшин тогтоох шалгалтын анализ Даалгаварууд /бодлого бүр 20 оноотой/ Үржигдэхүүн Өгүүлбэртэй № Сурагчдын нэрс Дүн Тэгшитгэл Тэнцэтгэл Геометр бодлого биш 1 Бүрэнбаяр 20 20 20 20 20 100 A 2 Бат-Эрдэнэ 15 10 20 5 20 70 C 3 Түмэннаст 20 20 15 0 20 75 C 4 Ерөөлтүвшин 20 15 20 20 20 95 A 5 Баттулга 15 20 0 20 5 60 D 6 Батхуяг 20 20 20 0 20 80 B 7 Энхсүрэн 20 20 20 20 5 85 B 8 Түвшинжаргал 20 10 20 20 0 70 C 9 Баярсайхан 10 20 20 20 0 70 C 10 Даланцагаан 20 20 5 20 0 65 D 11 Галт 5 20 15 20 0 60 D 12 Эрдэнэбат 15 10 15 20 5 65 D 13 Ганболд 15 20 0 5 20 60 D 14 Дашрэнцэн 20 0 20 20 0 60 D 15 Дарханбаяр 20 20 0 0 20 60 D A 2 B 2 C 4 D 7 F 0 Чанар 26.7 Амжилт 100 Авсан дундаж 17 16.3 14 14 10.3 оноо Хуудас 1
  2. 2. Хүснэгт1 Бүтэн бодолт 9 10 8 10 7 хийсэн График1816141210 8 6 Авсан дундаж оноо 4 2 0 о ш л е тр үүн длог л би итг э Г еом гдэ х й бо Т э гш э тгэ Үржи тэ Т э нц лбэ р Ө гү ү Амжилт, чанар болон A,B,C,D,F үнэлгээний график100 100 90 80 70 60 50 40 30 27 20 10 4 7 0 2 2 A B C D F Чанар Амжилт Хуудас 2
  3. 3. Хүснэгт2 График 18 16 14 12 10 8 6 4 Авсан дундаж оноо 2 0 о ш л ет р үүн длог л би ит г э Г еом гдэ х й бо Т э гш э тг э Үржи тэ Т э нц лбэ р Ө гү ү Амжилт, чанар болон A,B,C,D,F үнэлгээний график 100100 90 80 70 60 50 40 30 26.67 20 10 7 4 2 2 0 A B C D F Чанар Амжилт Хуудас 3

×