Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Số tay thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ bệnh) từ Bayer CropScience Việt Nam

19,346 views

Published on

Bayer CropScience Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuoc tru co, thuoc tru sau, thuoc tru benh. Bayer tự hào là người bạn đồng hành của bà con nông dân Việt Nam.

thuốc trừ sâu (thuoc tru sau) CONFIDOR 100SL: http://www.cropscience.bayer.com.vn/Our-Products/Insecticides/CONFIDOR-100SL.aspx

Thuốc trừ cỏ (thuoc tru co) Becano 500SC: http://www.cropscience.bayer.com.vn/vi-VN/Our-Products/Herbicide/BECANO-500SC.aspx

Thuoc tru benh ANTRACOL 70WP : http://www.cropscience.bayer.com.vn/Our-Products/Fungicide/ANTRACOL-70WP.aspx

Published in: Environment
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Bayer CropScience Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuoc tru co, thuoc tru sau, thuoc tru benh. Bayer tự hào là người bạn đồng hành của bà con nông dân Việt Nam. thuốc trừ sâu (thuoc tru sau) CONFIDOR 100SL: http://www.cropscience.bayer.com.vn/Our-Products/Insecticides/CONFIDOR-100SL.aspx Thuốc trừ cỏ (thuoc tru co) Becano 500SC: http://www.cropscience.bayer.com.vn/vi-VN/Our-Products/Herbicide/BECANO-500SC.aspx Thuoc tru benh ANTRACOL 70WP : http://www.cropscience.bayer.com.vn/Our-Products/Fungicide/ANTRACOL-70WP.aspx
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Số tay thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ bệnh) từ Bayer CropScience Việt Nam

 1. 1. SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ HẠT GIỐNG Khoa học vì Cuộc sống Tốt đẹp hơn 2014
 2. 2. 4. Mở rộng các mối quan hệ hợp tác qua chuỗi giá trị với cộng đồng và khu vực. Để xác định được kế hoạch hành động này, Bayer luôn mang đến những giải pháp tổng hợp tiên tiến trên cả bảo vệ thực vật, hạt giống và khoa học nông nghiệp. Chương trình Bayer Much More Rice thực sự là một chương trình thành công và là một minh chứng của chương trình tích hợp ứng dụng tiến bộ khoa học nông nghiệp và áp dụng hiệu quả trong bảo vệ mùa vụ. Ý tưởng này xuất phát từ Việt Nam, đã và đang được áp dụng trên nhiều quốc gia vào những cây trồng khác ngoài lúa dựa trên nền tảng những thành công đạt được tại Việt Nam. Chắc chắn rằng chúng tôi không thể phát triển cùng Việt Nam nếu thiếu vắng đi sự hỗ trợ của Quý khách hàng. Một lần nữa xin chân thành Quý khách hàng thân mến, gởi lời cảm ơn đến Quý khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến ngày càng nhiều hơn những tiến bộ cải tiến vào thị trường đáp lại Thay mặt công ty Bayer CropScience Việt sự mong mỏi của Quý khách hàng. Toàn thể Nam, tôi xin trân trọng gởi lời cảm ơn đến Quý nhân viên, từ bộ phận Kinh doanh, bộ phận khách hàng đã luôn luôn tin tưởng và hỗ trợ Tiếp thị và bộ phận Kỹ thuật luôn sẵn sàng chúng tôi trong những năm qua. Chúng tôi phục vụ Quý khách hàng. Đó không chỉ là lời tự hào luôn phát triển cùng với Việt Nam và hứa mà còn là lời cam kết của chúng tôi đến luôn mong muốn đem những tiến bộ kỹ thuật Quý khách hàng, những đối tác cùng Bayer, áp dụng vào trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp Quý khách hàng hãy luôn tin vào chất lượng người nông dân có được mùa vụ bội thu nhằm sản phẩm và kinh nghiệm của chúng tôi. nâng cao chất lượng cuộc sống. Với bề dày Chúng tôi mong muốn quyển tài liệu này sẽ 150 năm nghiên cứu và phát triển, Bayer luôn mang đến những thông tin sản phẩm tiên luôn dẫn đầu trong những cải tiến đổi mới đáp tiến với những lợi ích mà chúng tôi giới thiệu ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của bà con đến Quý khách hàng. Xin hãy gởi đến chúng nông dân. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng tôi những câu hỏi hoặc những đề nghị khác ngành nông nghiệp Việt Nam với kế hoạch thông qua đội ngũ đại diện kinh doanh để hành động dựa trên bốn tiêu điểm sau để gia được hỗ trợ. tăng hiệu suất ngành và thúc đẩy phát triển BAYER kinh tế: Một lần nữa, chân thành cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của Quý khách hàng và chúng tôi luôn 1. Dẫn đầu cải tiến đổi mới – giúp đối mặt đồng hành cùng Quý khách hàng. và giải quyết những thách thức trong nông nghiệp hiện đại thông qua những giải pháp cấp tiến; 2. Hỗ trợ người nông dân – bằng việc giúp họ tiếp cận những công cụ, kỹ thuật và huấn luyện; 3. Giúp gia tăng năng suất nông nghiệp trong mối tương quan phát triển bền vững với môi trường; và Mang lại cuộc sống ấm no cho nông dân Khoa học vì Cuộc sống Tốt đẹp hơn Trân trọng, Torsten Velden Country Head, Bayer CropScience Vietnam 2 3
 3. 3. Lời nói đầu ................................................................................03 Much More Rice........................................................................06 Much More Coffee ....................................................................08 HẠT GIỐNG LÚA LAI Arize B-TE1...............................................................................10 Arize TEJ Vàng..........................................................................12 THUỐC XỬ LÝ GIỐNG (SEED GROWTH) Gaucho 600 FS.........................................................................14 Routine 200 SC.........................................................................16 Folicur 430 SC...........................................................................18 Sunato 540 FS..........................................................................20 THUỐC TRỪ CỎ (HERBICIDE) Becano 500 SC.........................................................................22 Puma 6.9 EC.............................................................................24 Sunrice 15 WG..........................................................................26 Whips 7.5 EW............................................................................27 Turbo 89 OD..............................................................................28 Ronstar 25 EC...........................................................................30 THUỐC TRỪ SÂU (INSECTICIDE) Decis Repel 2.5 EC...................................................................32 Sherpa 25 EC............................................................................33 Movento 150 OD.......................................................................34 Regent 0.3 G.............................................................................37 Regent 5 SC .............................................................................38 Regent 800 WG.........................................................................39 Sunato 800 WG.........................................................................40 Confidor 200 SL.........................................................................42 THUỐC TRỪ BỆNH (FUNGICIDE) Monceren 250 SC.....................................................................43 Nativo 750 WG..........................................................................44 Aliette 800 WG..........................................................................46 Flint pro 648 WG.......................................................................48 Antracol 70 WP..........................................................................50 Melody Duo 66.75 WP...............................................................52 Profiler 711.1 WG......................................................................54 Hướng dẫn sử dụng an toàn ....................................................56 Phân loại độc tính .....................................................................58 MỤC LỤC 4 5
 4. 4. Ñaïo oân Lem leùp haït Ñaïo oân coå boâng DÖÔÕNG ÑOØNG Ñoám vaèn Vaøng laù chín sôùm hôïp lyù & saï theo lòch khuyeán caùo cuûa ñòa phöông 2. Söû duïng phaân boùn vaø nöôùc caân ñoái 3. Söû duïng thuoác BVTV theo nguyeân Ñieàu kieän aùp duïng quy trình: 1. Söû duïng gioáng xaùc nhaän, maät ñoä saï taéc 4 ñuùng Taêng naêng suaát Taêng chaát löôïng Taêng lôïi nhuaän Haï guïc ñuïc thaân - Xua raày, Saïch goác Ñaëc trò saâu laù Ñaëc trò saâu laù - Caét ñôøi nheän gieù 1 N1, A1 N2, A2 N3 Lem leùp haït DÖÔÕNG HAÏT Ñaïo oân coå boâng Lem leùp haït RÖÔÙC HAÏT Ñaïo oân laù, Ñoám vaèn, Vaøng laù chín sôùm, Chaùy laù vi khuaån 3N, 2A, 1 = 3 Nativo, 2 Antracol, 1 Aliette Raày naâu Boï tró Döôõng maàm Luùa von Ñuoâi phuïng Loàng vöïc Laùc chaùc Laù roäng Rau bôï Luùa nôû buïi to Chaùy laù vi khuaån Saâu cuoán laù Nheän gieù Saâu ñuïc thaân Raày naâu Muoãi haønh (saâu naên) Giaûi phaùp Much More Rice ñöôïc nghieäm thu bôûi Hoäi Ñoàng Khoa Hoïc Vieän Nghieân Cöùu Luùa ÑBSCL nhö moät tieán boä kyõ thuaät noâng nghieäp ngaøy 16/06/2011. AÙp duïng phöông phaùp quaûn lyù dòch haïi toång hôïp. Söû duïng thuoác tröø saâu khi caàn thieát. KIEÅM SOAÙT BEÄNH HAÏI KIEÅM SOAÙT SAÂU HAÏI XÖÛ LYÙ GIOÁNG & TRÖØ COÛ HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG BẢNG SO MÀU LÁ LÚA ĐỂ BÓN PHÂN ĐẠM CHO LÚA CAO SẢN CÁC THỜI ĐIỂM CẦN DÙNG BẢNG SO MÀU: 1. Xác định đúng thời điểm bón phân lần thứ 2: Lúc 20 ngày sau khi bắt đầu tiến hành so màu lá lúa. Nếu lúa có màu ở khung số 4 trở lên thì không cần bón đạm. Sau đó 2-3 ngày so lại, nếu lúa vẫn có màu xanh ở khung số 4 trở lên vẫn chưa cần bón đạm. Sau đó cứ 2 ngày tiếp tục so lại màu cho đến khi lá lúa có màu khung từ số 3 trở xuống mới bón. 2. Xác định đúng thời điểm bón phân lần thứ 3: Lúc 40 ngày sau sạ bắt đầu tiến hành so màu lá lúa. Cách xác định thời điểm bón phân tương tự như hướng dẫn ở lần bón thứ 2. 3. Các lần bón phân kế tiếp (nếu có): Khi lúa trổ xong đang vào chắc, nếu màu lá ở khung số 3 trở xuống mới cần bón thêm đạm. Lượng phân bón thêm là 2-3 kg urê/ công. Lúc này lúa bị nhiễm bệnh thì nhưng bón thêm đạm. CHÚ Ý: Cần bón đủ lượng phân lân và kali vào các thời điểm đúng theo hướng dẫn chi tiết trong quy trình bón phân lúa cao sản phát kèm. CÁCH SO MÀU TRONG RUỘNG LÚA: - Nến so màu vào cùng thời gian (vào sáng sớm hoặc chiều mát). Khi so, lưng của người so màu hướng về phía mặt trời để bóng của người đó che mát cho lá lúa để không bị phản sáng so màu không chính xác. - Chọn ngẫu nhiên ít nhất 20 lá lúa (lá trên cùng khi mà lá kế tiếp đã ra được 2/3 phiến lá) từ 4-5 vị trí khác nhau trên ruộng. So màu bằng cách đặt phần của lá lúa ở khoảng cách 1/3 hoặc 2/5 từ chóp lá lên từng khung màu trong bảng. không được tách đôi làm hư lá lúa. Ghi nhận số khung màu của từng lá rồi tính trị số trung bình của 20 lá đã được so. - Nếu trị số trung bình ở dưới khung màu chuẩn (khung màu chuẩn là khung số 4). Khi lúa có màu ở khung chuẩn thì không cần bón đạm, nhưng khi lúa có màu dưới khung chuẩn (khung 1,2 & 3) là lúc lúa thiếu đạm nên cần bón ngay thêm lượng đạm theo bảng hướng dẫn sau đây: * Tùy theo đặc điểm thổ nhưỡng của từng địa phương mà thời điểm thực hiện việc so màu và bón phân lần 2, lần 3 có thể thực hiện sớm hoặc muộn hơn so với khuyến cáo. Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau đây: TRUNG TÂM BẢO VỆ THỰC VẬT PHÍA NAM Long Định, Châu Thành, Tiền Giang ĐT: (073) 383 4416 - (073) 383 4476 - Fax: (073) 383 4477 PHÒNG NÔNG HỌC. VIỆN LÁ LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Ô môn, Cần Thơ ĐT: (071) 386 1388 - Fax: (071) 386 1457 6 7
 5. 5. GIAÛI PHAÙP Laø moät giaûi phaùp quaûn lyù caây caø pheâ toång hôïp bao goàm caùc bieän phaùp chaêm soùc caây sau thu hoaïch nhö veä sinh vöôøn caây, caét tæa caønh vöôït, boùn phaân ñuùng vaø caân ñoái vaø quaûn lyù coû daïi, saâu beänh haïi theo quy trình Much More Coffee. Caùc saûn phaåm trong quy trình Much More Coffee ngoaøi coâng duïng laø thuoác baûo veä thöïc vaät coøn coù caùc lôïi ích khaùc nhö cung caáp vi löôïng keõm (Antracol 70WG), gia taêng haøm löôïng dieäp luïc toá trong laù (Nativo 750WG) do vaäy giuùp caây sinh tröôûng vaø phaùt trieån toát. Hieäu quaû cuûa giaûi phaùp Much More Coffee ñöôïc ñaùnh giaù qua nhieàu moâ hình laø: Taêng naêng suaát - Taêng chaát löôïng - Taêng lôïi nhuaän Caùc saûn phaåm chuû löïc phoøng tröø dòch haïi treân caây caø pheâ Nativo 750 WG ° Ñaëc trò thaùn thö, ræ saét. ° Giaûm ruïng quaû non, taêng naêng suaát. ° Lieàu duøng: pha 1 goùi 60gr/ 200L nc (1 phuy), phun öôùt ñeàu taùn caây. Antracol 70 WP ° Ñaëc trò beänh thaùn thö (ruïng quaû, khoâ caønh). ° 1 kg Antracol boå sung 150g keõm tinh khieát cho caây. ° Taêng söùc soáng haït phaán, taêng tæ leä ñaäu traùi. ° Lieàu duøng: pha 500g/ 200L nöôùc (1 phuy), phun öôùt ñeàu taùn caây. Movento 150 OD ° Thuoác tröø saâu duy nhaát coù cô cheá löu daãn 2 chieàu, hieäu quaû keùo daøi. ° Movento laø thuoác ñaëc tr reäp saùp. ° Lieàu duøng: 2 chai (100ml)/ 200L nc, phun öôùt ñeàu taùn caây, phun khi ñaát ñuû aåm. Becano 500 SC ° Thuoác tröø coû khoâng choïn loïc, tieàn naûy maàm duøng cho caây laâu naêm. ° Hieäu löïc tröø coû keùo daøi treân 6 thaùng. ° Lieàu duøng: Pha 25ml/ 100L nc, phun sau khi ñaõ laøm saïch coû, t phi m hoaëc pha chung vôùi thuoác Glyphosate khi coû cao töø 10 - 20 cm. 8 9
 6. 6. - Thời gian sinh trưởng: • Miền Bắc: khoảng 120 ngày (vụ Mùa); 140 ngày (vụ Xuân). • Miền Nam: Thời gian sinh trưởng trung bình trong điều kiện lúa sạ. Khu vực Vụ Đông Xuân Vụ Hè Thu Miền Nam 105 ngày 110 ngày Miền Trung 110 ngày 105 ngày Tây Nguyên 120 ngày 115 ngày - Đẻ nhánh khỏe, chống đổ ngã tốt. - Kháng đạo ôn (cấp 1), chống chịu phèn mặn và khô hạn tốt. - Năng suất cao hơn lúa thường trên 20%. - Hạt thon nhỏ, cơm ngon, mềm và thơm nhẹ. 10 11 Hạt giống lúa lai ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Miền Bắc: Kỹ thuật làm mạ kỹ thuật cấy - Kỹ thuật làm mạ • Lượng giống: Chỉ cần 16 kg/ha (1 gói 0,8 kg/500m2). • Kỹ thuật ngâm ủ và gieo mạ: Ngâm 18-24 giờ (vụ Xuân); 12-16 giờ (vụ Mùa). Cứ 6 giờ thay nước rửa chua một lần, xả sạch không còn mùi chua, để ráo nước rồi ủ đến khi mầm dài 1/3 hạt thóc thì gieo. Gieo 1 gói hạt giống (0,8kg) trên 5m2 (mạ sân); 25m² (mạ dày xúc) hoặc 50m² (mạ dược). - Kỹ thuật cấy: Cấy khi mạ dược được 5-6 lá, mạ dày xúc 3,5-4 lá, mạ sân 3-3,5 lá. Cấy nông tay 1 dảnh/khóm; Đất tốt: 25-30 khóm/m2; Đất TB: 30-35 khóm/m2. Miền Nam: Kỹ thuật ngâm ủ và phương pháp sạ cấy - Ngâm ủ: Ngâm 12-18 giờ, cứ 6 giờ thay nước rửa chua một lần, xả sạch không còn mùi chua, để ráo nước rồi ủ. Khi mầm dài 1/3 hạt thóc thì gieo. - Phương pháp sạ và cấy: • Sạ thẳng: Lượng giống 30kg/ha. Đất được làm kỹ, bằng phẳng, không đọng nước, giữ mặt ruộng đủ ẩm. Sạ thưa, đều, có thể áp dụng sạ lan hoặc sạ hàng. • Cấy: Lượng giống 20kg/ha. Gieo thưa 1kg trên 40m2 để cây mạ to khỏe. Tuổi mạ: 18-20 ngày tuổi. Mật độ: 25-30 bụi/m2, cấy nông tay 2 tép/bụi. An toàn đầu tư An khang cuộc sống
 7. 7. - Thời gian sinh trưởng: • Miền Bắc: 115 ngày (vụ Mùa) và 135 ngày (Vụ Xuân). • Miền Nam: Thời gian sinh trưởng trung bình trong điều kiện lúa sạ. Khu vực Vụ Đông Xuân Vụ Hè Thu Miền Nam 100 ngày 105 ngày Miền Trung 105 ngày 100 ngày Tây Nguyên 115 ngày 110 ngày - Năng suất cao hơn lúa thường trên 20%. - Kháng bệnh Bạc lá tốt, Kháng vừa đạo ôn (giảm thuốc BVTV). - Gạo thon dài 7,1mm, cơm ngon mềm. 12 13 Hạt giống lúa lai ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Miền Bắc: Kỹ thuật làm mạ kỹ thuật cấy - Kỹ thuật làm mạ • Lượng giống: Chỉ cần 16 kg/ha (1 gói 0,8 kg/500m2) • Kỹ thuật ngâm ủ và gieo mạ: Ngâm 18 - 24 giờ (vụ Xuân); 12-16 giờ (vụ Mùa). Cứ 6 giờ thay nước rửa chua một lần, xả sạch không còn mùi chua, để ráo nước rồi ủ đến khi mầm dài 1/3 hạt thóc thì gieo. Gieo 1 gói hạt giống (0,8kg) trên 5m2 (mạ sân); 25m² (mạ dày xúc) hoặc 50m² (mạ dược). - Kỹ thuật cấy: Cấy khi mạ dược được 5-6 lá, mạ dày xúc 3,5-4 lá, mạ sân 3-3,5 lá. Cấy nông tay 1 dảnh/khóm; Đất tốt: 25 khóm/m2; Đất TB: 30 khóm/m2. Miền Nam: Kỹ thuật ngâm ủ và phương pháp sạ cấy - Ngâm ủ: Ngâm 12-18 giờ, cứ 6 giờ thay nước rửa chua một lần, xả sạch không còn mùi chua, để ráo nước rồi ủ. Khi mầm dài 1/3 hạt thóc thì gieo. - Phương pháp sạ và cấy: • Sạ thẳng: Lượng giống 30kg/ha. Đất được làm kỹ, bằng phẳng, không đọng nước, giữ mặt ruộng đủ ẩm. Sạ thưa, đều, có thể áp dụng sạ lan hoặc sạ hàng. • Cấy: Lượng giống 20kg/ha. Gieo thưa 1kg trên 40m2 để cây mạ to khỏe. Tuổi mạ: 18-20 ngày tuổi. Mật độ: 25-30 bụi/m2, cấy nông tay 2 tép/bụi. Gieo hạt lúa vàng Mùa màng bội thu • Kháng bạc lá (Cháy bìa lá) • Gạo hạt dài, ngon cơm
 8. 8. Thuốc xử lý hạt giống với hoạt chất và công nghệ tiên tiến của tập đoàn Bayer (Đức) CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 14 15 Thuốc xử lý giống • Dưỡng mầm to, khỏe, rễ mạnh, mạ mướt, lúa đẻ chồi nhanh và nhiều chồi hữu hiệu. • Bảo vệ lúa khỏi sự tấn công của bọ trĩ (bù lạch) và rầy nâu di trú ở giai đoạn mạ. • Kích thích tính kháng giúp lúa vượt qua điều kiện ngoại cảnh bất lợi như ngập úng, hạn, phèn, mặn, độc hữu cơ… Liều dùng • Chai 8 ml xử lý cho 20 - 25 kg lúa giống, vừa đủ sạ cho 2.000m2 (2 công). • Chai 40 ml xử lý cho 100 - 125 kg lúa giống, vừa đủ sạ cho 10.000m2 (1 hecta). Có 2 cách xử lý: • Cách 1: Giống được ngâm, xả chua và ủ đến khi hạt nứt nanh theo tập quán nông dân. Pha chai 8 ml với 1 lít nước (hoặc chai 40ml với 5 lít nước) rồi phun lên giống đã nứt nanh, trộn đều và ủ tiếp khoảng 12 - 24 giờ sau đó mang đi sạ (tùy theo sạ tay hay sạ hàng). • Cách 2: Pha chai 8 ml (hoặc chai 40ml) với lượng nước vừa đủ rồi ngâm trực tiếp với hạt giống. Sau đó vớt lên, ủ cho nảy mầm theo tập quán nông dân và mang đi sạ. Dưỡng mầm, rễ mạnh Vượt qua điều kiện ngoại cảnh bất lợi Lúa đẻ nhánh sớm và nhiều chồi hữu hiệu Tiết kiệm phân đạm Kiểm soát bọ trĩ và rầy nâu THUỐC XỬ LÝ HẠT GIỐNG • Dưỡng mầm lúa khỏe, rễ mọc mạnh, mạ mướt • Bảo vệ cây lúa khỏi sự tấn công của bọ trĩ và rầy nâu ở giai đoạn mạ • Lúa vượt qua khô hạn, úng, phèn và ngộ độc hữu cơ ở một ngưỡng nhất định Mập mầm mướt mạ Bứt phá khởi đầu
 9. 9. Routine 200 SC là thuốc chuyên xử lý hạt giống với hoạt chất thế hệ mới nhất và công nghệ tiên tiến của tập đoàn Bayer (Đức). CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 16 17 Thuốc xử lý giống - Thuốc có tác dụng kích kháng phòng bệnh cháy lá lúa (đạo ôn) từ khi sạ đến giai đoạn đòng - trổ. - Giúp cây lúa khỏe ngay từ đầu vụ. Liều lượng: 50ml Routine 200 SC xử lý cho 20 - 25kg lúa giống, vừa đủ sạ cho 2.000m2 (2 công). Có 2 phương pháp xử lý giống: • Cách 1: Giống được ngâm, xả chua và ủ đến khi hạt nứt nanh theo tập quán nông dân. Pha 50ml Routine 200 SC với 1 lít nước rồi phun lên giống đã nứt nanh, trộn đều và ủ tiếp khoản 12 - 24 giờ sau đó mang đi sạ (tùy theo sạ tay hay sạ hàng). • Cách 2: Pha 50ml Routine 200 SC với lượng nước vừa đủ rồi ngâm trực tiếp với 20 - 25kg giống. Sau đó vớt lên, ủ đến khi nảy mầm theo tập quán nông dân và mang đi sạ. • Kim soát bnh cháy lá lúa (o ôn) t khi s n giai on òng tr. • Giúp cây lúa khe ngay t u v. • Hot cht th h mi nht hin nay.
 10. 10. - Kiểm soát bệnh lúa von. - Kiểm soát bệnh lem lép hạt và giữ màu xanh bộ lá đòng. - Tăng năng suất và chất lượng: • Tăng năng suất. • Giúp hạt lúa sáng, mảy, no nặng và vào chắc tới cậy. • Hạt gạo xay ra sáng bóng, có tỷ lệ gạo nguyên cao và ít gạo gãy (tấm). Loại bệnh Liều dùng Cách xử lý Lúa von 1 ml/ kg hạt giống Xử lý hạt giống Lem lép hạt, đốm vằn, vàng lá 10 ml/ 16 lít nước Phun trước khi lúa trổ và khi lúa trổ đều 18 19 Thuốc xử lý giống CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Có 2 phương pháp xử lý giống: • Cách 1: Giống được ngâm, xả chua và ủ đến khi hạt nứt nanh theo tập quán nông dân. Pha chai 60ml Folicur 430 SC với 3 lít nước rồi phun lên 60kg giống đã nứt nanh, trộn đều và ủ tiếp khoảng 12 - 24 giờ sau đó mang đi sạ (tùy theo sạ tay hay sạ hàng). • Cách 2: Pha 60ml Folicur 430 SC với lượng nước vừa đủ rồi ngâm trực tiếp với 60kg giống. Sau đó vớt lên, ủ đến khi nảy mầm theo tập quán nông dân và mang đi sạ. THUỐC XỬ LÝ HẠT GIỐNG VÀ TRỪ NẤM BỆNH • Xử lý hạt giống đặc trị bệnh lúa von. • Phun phòng, trị bệnh đốm vằn, vàng lá. Đặc biệt, kiểm soát lem lép hạt hiệu quả rất cao. • Giúp hạt lúa sáng mẩy, vào chắc tới cậy và giữ bộ lá đòng xanh khỏe đến khi chín. • Lưu dẫn mạnh, hấp thu nhanh sau khi phun 1-2 giờ. Đậm đặc hơn, mạnh mẽ hơn Khỏi lo lúa von
 11. 11. Sunato 540 FS là thuốc chuyên xử lý hạt giống với cơ chế bảo vệ kép và công nghệ tiên tiến của tập đoàn Bayer (Đức). CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH - Kiểm soát bọ trĩ, rầy nâu và hạn chế mật số sâu cuốn lá ở giai đoạn đầu. - Kích thích tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi (như ngập úng, hạn, phèn, mặn, ngộ độc hữu cơ) đầu vụ. - Giúp cây lúa khỏe và tiết kiệm nhiều chi phí phun thuốc giai đoạn đầu. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 20 21 Thuốc xử lý giống Liều lượng: chai 30ml xử lý cho 50 - 60kg lúa giống, vừa đủ sạ cho 5.000m2 (5 công) Có 2 phương pháp xử lý giống: • Cách 1: Giống được ngâm, xả chua và ủ đến khi hạt nứt nanh theo tập quán nông dân. Pha 30ml Sunato 540 FS với 3 lít nước rồi phun lên giống đã nứt nanh, trộn đều và ủ tiếp khoản 12 - 24 giờ sau đó mang đi sạ (tùy theo sạ tay hay sạ hàng). • Cách 2: Pha 30ml Sunato 540 FS với lượng nước vừa đủ rồi ngâm trực tiếp với giống. Sau đó vớt lên, ủ đến khi nảy mầm theo tập quán nông dân và mang đi sạ. • Kim soát b tri, ry nâu và bo v b lá lúa nguyên vn trong giai on u. • Giúp cây lúa khe và vt qua iu kin ngoi cnh bt li gian on u. • Công ngh bo v kép vi 2 hot cht.
 12. 12. CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Cây trồng Loại cỏ Liều lượng Cách sử dụng Cà phê Cỏ hỗn hợp 100ml/ ha Khi đất sạch cỏ: - Pha 4ml/ bình 16L hoặc 25ml/ 100L nước - Lượng nước: 400L/ ha. Phun đều diện tích và đất phải đủ ẩm Cao su Cam 22 23 Thuốc trừ cỏ - Chỉ 1 lần phun, kiểm soát cỏ suốt vụ. - Giảm công lao động, chi phí quản lý cỏ dại. - Thế hệ thuốc với hoạt chất mới nhất hiện nay. - Thân thiện môi trường. * Nếu cỏ đã mọc cao 10 - 20cm, pha Becano chung với thuốc trừ cỏ gốc Glyphosate theo liều khuyến cáo.
 13. 13. CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 24 25 Thuốc trừ cỏ - Đặc trị cỏ hòa bản như cỏ gạo, đuôi phụng. - Chuyên gia trị cỏ sót với tính chọn lọc cao. - Thời gian phun linh động. - Hiệu quả kinh tế. - Puma là chuyên gia trừ cỏ hòa bản như cỏ đuôi phụng, cỏ gạo, cỏ chỉ trên ruộng lúa. - Phun từ 18 - 25 ngày sau sạ, pha 25 - 30 ml/ bình 16L. - Lượng nước phun: 400L/ ha. THUỐC TRỪ CỎ
 14. 14. Khoái löôïng tònh: 60 goùi x 2 g Có thuốc cỏ “Mặt trời” Đời nhà nông thảnh thơi CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Cây trồng Đối tượng Liều dùng Lúa Cỏ chác lác, cỏ lá rộng 80g/ ha CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Cây trồng Liều lượng Thời điểm phun Lúa 20 - 25ml/ 16L 20 - 25 ngày sau sạ Đậu phộng 30 - 40ml/ 16L 15 - 25 ngày sau gieo hạt 26 27 Thuốc trừ cỏ - Chuyên gia trừ cỏ chác lác, lá rộng. - An toàn cao với lúa. - Thích hợp cho việc pha trộn. - Lúa sạ thẳng: 7 - 12 ngày sau sạ, 80g/ ha. - Lúa cấy: 7 - 12 ngày sau cấy, 60g/ ha. Thaønh phaàn: Ethoxysulfuron ... 150 g/ kg Phuï gia ............... 850 g/ kg Ñaëc trò coû laù roäng, coû laùc, chaùc vaø rau bôï treân ruoäng luùa CAÅN THAÄN BAÛO QUAÛN XA TREÛ EM THUOÁC TRÖØ COÛ Khoâng Söû Duïng Bao Bì Naøy Cho Caùc Muïc Ñích Khaùc Ñoïc Kyõ Nhaõn Phuï Ñính KeømTröôùc Khi Söû Duïng “Diệt cỏ hòa bản Đặc trị cỏ gạo và cỏ đuôi phụng” - Đặc trị cỏ hòa bản (cỏ đuôi phụng, cỏ gạo...). - Thời gian phun linh động. - Thích hợp cho việc pha trộn (tăng thêm phổ diệt cỏ). Lượng nước: 320 L/ ha Thuốc trừ cỏ
 15. 15. - Diệt tất cả các loại cỏ trên ruộng lúa. - Kích thích lúa nở bụi to (đẻ nhánh tập trung). - Lúa cứng cây, hạn chế đổ ngã. ▪ Diệt tất cả các loại cỏ trên ruộng lúa. ▪ Kích thích lúa nở bụi to. ▪ Hạn chế đổ ngã. 28 29 Thuốc trừ cỏ CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CỎ Vụ Hè - Thu phun Turbo “Trâu Vàng” từ 8-10 ngày, liều lượng 20ml; từ 11-12 ngày, liều lượng 25ml; phun 2 bình 16 lít/ 1000 m2. Vụ Đông - Xuân, phun Turbo “Trâu Vàng” từ 10-12 ngày liều lượng 20ml; từ 13-15 ngày liều lượng 25ml; phun 2 bình 16 lít/ 1000 m2. Nếu ruộng bị ngộ độc phèn thì phải xử lý phèn trước khi phun. Lắc kỹ chai trước khi sử dụng. Tránh phun rà ở nơi có nhiều cỏ hoặc phun chồng lối. Trong trường hợp phun quá liều, lá lúa có thể xuất hiện vệt trắng và hoàn toàn biến mất trong 5-7 ngày, không ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa. Bà con chăm sóc bình thường, không cần bón phân thêm để lúa xanh lại. Sau khi phun không để nước ngập quá đọt lúa. Nếu vụ trước ruộng có nhiều cỏ Chác lác, nên pha thêm 2 gói Sunrice 2g cho mỗi bình 16 lít. Sạch cỏ lúa nở bụi to Không lo đổ ngã
 16. 16. CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 30 31 Thuốc trừ cỏ - Chuyên dùng trên lúa sạ khô, đậu phộng (lạc). - Phổ rộng. - Hiệu lực kéo dài. - Lúa sạ khô: Pha 50 - 60ml/ bình 16L. Phun 320 - 400L nước/ ha. Phun ngay sau khi mưa đủ ẩm, khi lúa chưa mọc khỏi mặt đất. Giữ mực nước xâm xấp khi lúa được 7 - 10 ngày. - Lúa cấy: Pha 35 - 40ml/ bình 12L. Phun 1 bình cho 360m2 hoặc 3 bình cho 1000m2. Phun 1 - 3 ngày trước cấy đến 3 - 7 ngày sau cấy. Giữ mực nước xấm xấp trước và sau khi phun. - Đậu phộng: Pha 80ml/ bình 16L. Phun 320L nước/ ha, lúc 1 - 2 ngày sau gieo, đất đủ ẩm.
 17. 17. “Bung bọc sâu cuốn lá” CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Cây trồng Đối tượng Liều lượng Thuốc lá Sâu đo 0.5 - 0.6 lít/ ha Rầy mềm 0.3 - 0.5 lít/ ha Cam, quýt Rầy mềm 0.3 lít/ ha Đậu phộng Sâu khoang 0.3 - 0.4 lít/ ha Lúa Sâu cuốn lá 0.25 - 0.7 lít/ ha “Không tha sâu nào” Thuốc trừ nhiều loại sâu hại, nhất là sâu non bộ cánh vẩy trên nhiều loại cây trồng. 32 33 Thuốc trừ sâu - Đẩy bật tất cả các loại sâu như sâu cuốn lá, sâu phao, sâu đục trái chui ra khỏi nơi chúng ẩn nấp hoặc làm tổ dể diệt. - Diệt sâu chỉ trong vài giây nên sâu hại không có cơ hội phá hoại. - Nhờ tác dụng xua đuổi nên khi đã phun Decis Repel thì sâu hại sẽ không đến gây hại. - Thuốc bám dính rất chắc trên lá nên khó bị rửa trôi khi mưa. - Thời gian cách ly ngắn (chỉ có 6 ngày). Lượng nước: 320 - 500L/ ha. CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Cây trồng Sâu hại Liều dùng Lúa Sâu cuốn lá 20ml/ 16L Vải Bọ xít 10 - 20ml/ 16L Đậu phộng Sâu khoang 20 - 30ml/ 16L Đậu nành Sâu khoang 30ml/ 16L Thuốc trừ sâu
 18. 18. CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Cây trồng Sâu hại Liều lượng Cà phê, cam, tiêu Rệp sáp 16 ml/ bình16L Bắp cải Rệp muỗi Chè Bọ trĩ 15-25 ml/ bình16L 34 35 Thuốc trừ sâu Thuốc di chuyển đến những phần của cây trồng mà các loại thuốc thông thường không đến được (phun trên lá, diệt luôn rệp sáp gây hại rễ bên dưới, bảo vệ các đọt non mới mọc sau khi phun). Lợi ích mang lại cho nhà nông: - Trừ rầy, rệp triệt để ở cả những phần mà thuốc không phủ tới. - Tiết kiệm chi phí và công phun xịt. - Thân thiện với môi trường (không cần đổ thuốc xuống gốc vẫn trừ được rệp sáp gây hại bên dưới rễ). Phun Movento khi cây trồng đang ở gian đoạn sinh trưởng mạnh (đất đủ ẩm). Lượng nước: - Cà phê, cam, tiêu: phun ướt đều cây trồng. - Bắp cải: 400L/ ha. - Chè: 400 - 800L/ ha. • Thuốc sâu duy nhất lưu dẫn 2 chiều. • Hoạt chất mới trị nhiều loài côn trùng chích hút (rầy mềm, rệp sáp). • Thân thiện với môi trường và ít ảnh hưởng tới thiên địch. Lưu dẫn 2 chiều - Phun trên diệt dưới
 19. 19. Sâu c thân Sâu nan (mui hành) Sâu phao c b 36 37 Thuốc trừ sâu - Dit sâu c thân, sâu nan (mui hành) nga ry nâu. - B r phát trin dài hn -- giúp lúa hp thu phân nhiu hn, hn ch ngã. - Lúa nhiu chi h u hiu hn -- gia tang s
 20. 20. bông. - Tin li pha trn v i phân bón. i tng phòng tr Li ích Regent 0.3 G Kt hp v i t bón phân ln 1 Tin li pha trn v i phân bón B r lúa phát trin mnh Lúa n bi mnh CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 21. 21. CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH - c tr sâu cun lá. - Kích thích tang hàm lng dip lc t -- giúp lúa gia tang tng hp dinh dng nuôi cây. - Cho b lá xanh, ng, cng -- hn ch o ôn. Sâu cun lá Bm sâu c thân B tri CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH Lúa: - c tr sâu cun lá. - Ct vòng i nhn gié ( khi phun thuc tr nhn gié, bà con chú ý phun t thân lúa, phun ít nht 3 bình 16L/1 công). - Cng cây hn -- hn ch ngã. - B lá ng hn -- hn ch o ôn. - Dit tr c nhi
 22. 22. u loi sâu ry trên nhi
 23. 23. u loi cây tr ng. - Hiu qu cao và kéo dài, i vi b tri, sâu v bùa, ry, rp. Vòng i nhn gié Sâu cun lá Thit hi do HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Ry m
 24. 24. m B tri, sâu v bùa, ry Nhãn, xoài, cà phê 38 39 Thuốc trừ sâu i tng phòng tr Li ích Regent 5SC Cây lúa sinh tr
 25. 25. ng kho, b lá xanh h n Rung sch sâu cun lá HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG i tng phòng tr Hiu qu ca Regent 800 WG trên nhn gié sâu cun lá gây ra Vt thâm trong b lá òng do nhn gié gây ra Regent 800 WG (Sch nhn gié) Thuc khác (nhn gié gây hi nng) Lúa i
 26. 26. u, nho B tri Kin Nhn lông nhung Da hu Cam, quýt Thanh long V i Sâu hi Cách pha Sâu cun lá, nhn gié, sâu c thân, b xít, ry nâu Ry m
 27. 27. m, bù lch, sâu v bùa, ry chng cánh 1.6g/ 16 lít nc Phun 2 bình cho 1000m2 Cây trng Thuốc trừ sâu
 28. 28. CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH - Sunato diệt triệt để sâu cuốn lá với hiệu quả kéo dài. - Sunato giúp lúa cứng cây, đứng lá, bộ rễ phát triển mạnh. - Chống chịu tốt hơn với điều kiện khô hạn, phèn mặn, hạn chế đỗ ngã. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Để diệt sâu cuốn lá - cắt lứa rầy nâu, phun Sunato lúc lúa 40 - 45 ngày sau sạ (khi sâu cuốn lá và rầy nâu đến ngưỡng gây hại), phun 2 bình 16L/ công (1000 m2), pha 1 gói 5g/ bình 16L. Sâu cuốn lá Khoái löôïng tònh: 50 goùi x 0,8 g Thaønh phaàn: Fipronil .......... 400 g/ kg Imidacloprid ... 400 g/ kg Phuï gia .......... 200 g/ kg 40 41 Thuốc trừ sâu Ñeå dieät trieät ñeå Saâu cuoán laù - Caét löùa raày naâu, phun Sunato tröôùc khi luùa troå (tröø raày, ngaên raày naâu tích luõy maät soá gaây nguy haïi ôû giai ñoaïn sau). Phun 4 bình 16L/1 coâng (1000m2) pha 1 goùi 5g/ bình 16L Dieät trieät ñeå Saâu cuoán laù - Caét löùa Raày naâu Hieäu quaû cao vôùi hieäu löïc keùo daøi Kích thích sinh tröôûng caây luùa Rầy nâu Rầy nâu Rầy nâu Rầy nâu Rầy nâu Rầy nâu Sâu cuốn lá Sâu cuốn lá Sâu cuốn lá Sâu cuốn lá Sâu cuốn lá Sâu cuốn lá Sâu cuốn lá Khoå ñôøi Raày Naâu Ñaâu coøn Saâu laù ÑOÄC CAO BAÛO QUAÛN XA TREÛ EM THUOÁC TRÖØ SAÂU Khoâng Söû Duïng Bao Bì Naøy Cho Caùc Muïc Ñích Khaùc Ñoïc Kyõ Nhaõn Phuï Ñính Keøm Tröôùc Khi Söû Duïng
 29. 29. “Không lở cổ rễ Khống chế khô vằn” CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH - Đặc trị bệnh lở cổ rễ, đốm vằn trên Bông vải, Rau màu và Lúa do Rhizoctonia sp gây ra. - An toàn cho cây, giúp bộ rễ cây con khỏe đâm sâu hơn. - Giúp lúa mau hồi phục và bộ lá xanh hơn. 43 Thuốc trừ bệnh - Đặc trị côn trùng chích hút. - Thuốc lưu dẫn nhanh và mạnh. - Hiệu lực cao với hiệu quả kéo dài. - Nâng cao sức đề kháng của cây trồng. 42 “Đậm đặc hơn Mạnh mẽ hơn” CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Cây trồng Đối tượng Liều lượng Lúa Rầy nâu, bọ trĩ 15 ml/ bình 16L, phun 400- 500L/ ha khi rầy tuổi 1-2 hoặc bọ trĩ 10 con/ dảnh Cà phê Rệp sáp 150 ml/ 200L nước, phun ướt đều cây trồng khi rệp 5-7 con/ chùm quả HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Cây trồng Loại bệnh Liều lượng Lúa Đốm vằn 20ml/ bình 8L. Phun 4 bình cho 100m2 Bông vải Đậu phộng Chết rạp cây con 20 - 30ml/ bình 8L. Phun 4 bình cho 100m2 Lượng nước: 320L/ ha. Thuốc trừ sâu
 30. 30. Nho, xoài, điều, thanh long, ca cao Thán thư Tiêu Đốm lá Cam Loét Cacao Sọc đen - 25g/ bình 100L Vải, nhãn Đốm đen quả - Phun ướt đều tán cây NGUY HIEÅM BAÛO QUAÛN XA TREÛ EM THUOÁC TRÖØ BEÄNH CAÂY Thaønh phaàn: Trifloxystrobin...250 g/ kg Tebuconazole...500 g/ kg Phuï gia.............250 g/ kg BAÛO QUAÛN XA TREÛ EM THUOÁC TRÖØ BEÄNH CAÂY Thaønh phaàn: Trifloxystrobin...250 g/ kg Tebuconazole...500 g/ kg Phuï gia.............250 g/ kg tònh: 6 g Khoái löôïng THUOÁC TRÖØ BEÄNH CAÂY Thaønh phaàn: Trifloxystrobin...250 g/ kg Tebuconazole...500 g/ kg Phuï gia.............250 g/ kg 44 45 Thuốc trừ bệnh - Thuốc trừ bệnh thế hệ mới nhất. - Nội hấp, lưu dẫn, trừ nhiều loại bệnh xuất hiện cùng lúc. - Đặc trị thán thư, hiệu quả cao trên các bệnh đốm lá, phấn trắng, rỉ sắt. - Dưỡng cây, giúp rau trái sáng đẹp, đậu và hồ tiêu chắc hạt. - Giữ màu sắc hoa, trái tươi lâu hơn. - Hiệu quả ổn định khi sử dụng trong mùa mưa. - Hiệu lực kéo dài hơn các loại thuốc trừ bệnh khác khoảng 1 tuần trong mùa mưa. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Cây trồng Bệnh hại Liều lượng Lúa Đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm (do nấm), khô vằn (đốm vằn) - 6g/ bình 16L nước - Phun 2 bình cho 1000m2 Đậu nành, đậu phộng Rỉ sắt Cà chua, chè, ớt Thán thư Dưa hấu, bắp cải, hoa cúc Đốm lá Hoa hồng, dâu tây Phấn trắng, thán thư Khoai tây Đốm vòng Cà phê Rỉ sắt - 30g/ bình 100L - Phun ướt đều tán cây CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH Ñoïc Kyõ Nhaõn Phuï Ñính Keøm Tröôùc Khi Söû Duïng NGUY HIEÅM Khoái löôïng tònh: 6 g Ñoïc Kyõ Nhaõn Phuï Ñính Keøm Tröôùc Khi Söû Duïng NGUY HIEÅM BAÛO QUAÛN XA TREÛ EM Khoái löôïng tònh: 6 g Ñoïc Kyõ Nhaõn Phuï Ñính Keøm Tröôùc Khi Söû Duïng Ñoïc Kyõ Nhaõn Phuï Ñính Keøm Tröôùc Khi Söû Duïng THUOÁC TRÖØ BEÄNH CAÂY Thaønh phaàn: Trifloxystrobin...250 g/ kg Tebuconazole...500 g/ kg Phuï gia.............250 g/ kg
 31. 31. CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH 46 47 Thuốc trừ bệnh - Đặc trị cháy lá vi khuẩn trên lúa. - Thuốc duy nhất lưu dẫn 2 chiều. - Phun 1 lần trước khi bệnh xuất hiện. - Kích thích lúa tiết kháng thể tiêu diệt vi khuẩn. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Cây trồng Bệnh hại Liều lượng Lúa Cháy lá vi khuẩn Pha 50g/ 16L nước (1kg/ ha) Phun sớm giai đoạn lúa làm đòng (40-50 NSS) Phun 320 lít nước/ ha Tiêu Chết nhanh (thối gốc) 40g/ 16L nước, phun đều trên lá Phun 1 lần/ tháng trong mùa mưa Cam, quýt Lỡ cổ rễ, thối rễ 40g/ 16L nước, phun đều trên lá, có thể pha nước tưới quanh gốc theo đường kính tán cây Vải Sương mai 28g/ 16L nước phun đều lên lá giai đoạn ra bông và tạo trái non Dưa hấu, Khoai tây Sương mai 40g/ 16L nước (1kg/ ha). Lượng nước: 400 - 500L/ ha Dưa leo Phấn trắng 40g/ 16L nước, phun khi thấy bệnh xuất hiện. Lượng nước: 500 - 600L/ ha Sầu riêng, Cacao Thối trái, xì mủ 32g/ 16L nước, phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện • Đặc trị cháy lá vi khuẩn trên lúa. • Thuốc duy nhất lưu dẫn 2 chiều. • Phun 1 lần trước khi bệnh xuất hiện. • Kích thích lúa tiết kháng thể tiêu diệt vi khuẩn.
 32. 32. CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH Khoái löôïng 100 g tònh: THUOÁC TRÖØ BEÄNH CAÂY Thaønh phaàn: Trifloxystrobin........35 g/ kg Propineb..............613 g/ kg Phuï gia................352 g/ kg NGUY HIEÅM BAOEO QUAOEN XA TREOE EM 648 WG Ñaëc trò ñaïo oân 48 49 Thuốc trừ bệnh - Flint pro thuốc đặc trị cháy lá lúa và khô cổ bông triệt để thông qua sự phối hợp của 2 hoạt chất tiên tiến vừa phòng, vừa trị bệnh. - Hiệu lực phòng trừ đạo ôn kéo dài giúp giảm số lần phun thuốc. - Cung cấp Zn++ tinh khiết giúp lúa cứng cây, bộ lá bóng, khỏe và tối ưu hóa khả năng quang hợp. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Cây trồng Bệnh hại Liều lượng Cách sử dụng Lúa Đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông 50g/ bình 16L Phun 2 bình cho 1 công (1000m2) Phun khi bệnh vừa mới xuất hiện và gây hại Xoài Thán thư 200g/ bình 100L 25 bình/ ha - Phun khi bệnh vừa mới xuất hiện và gây hại - Phun đều tán cây Dưa leo, dưa hấu, ớt Thán thư 50g/ bình 16L 25 bình/ ha Phun khi bệnh vừa xuất Bắp cải, hiện và gây hại cà chua Đốm lá 50g/ bình 16L 25 bình/ ha • Flint pro thuốc đặc trị cháy lá lúa và khô cổ bông triệt để thông qua sự phối hợp của 2 hoạt chất tiên tiến vừa phòng, vừa trị bệnh. • Hiệu lực phòng trừ đạo ôn kéo dài giúp giảm số lần phun thuốc. • Cung cấp Zn++ tinh khiết giúp lúa cứng cây, bộ lá bóng, khỏe và tối ưu hóa khả năng quang hợp. Ñoïc Kyõ Nhaõn Phuï Ñính Keøm Tröôùc Khi Söoe Duïng
 33. 33. CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH 50 51 Thuốc trừ bệnh - Thuốc trừ bệnh phổ rộng trên cây ăn quả, rau màu và lúa. - Rất an toàn cho cây, phun được ngay cả giai đoạn ra bông. - Bổ sung vi lượng kẽm Zn++ dễ tiêu cho cây trồng → mặc áo giáp kẽm cho cây. - Dưỡng lá nuôi đòng, giúp tăng năng suất, chất lượng lúa. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Cây trồng Bệnh hại Liều lượng/ 16L Lúa Vàng lá chín sớm 50g Xoài, điều Thán thư 50g Nho, dưa leo Sương mai 100g Hành Thối cổ rể 60g Thuốc lá Mốc xám 40g Cà chua Cháy lá sớm 100g Khoai tây Đốm vòng 50g Cà phê, trà Thán thư 60-70g Tiêu, bắp cải Đốm lá 50-60g Đậu nành, đậu phộng Đốm lá 70g Cam Đốm trái 50g Bắp Đốm lá, rỉ sắt, đốm vòng 50g Giúp lá lúa xanh, thẳng đứng và sạch bệnh. Hiệu quả cao trên bệnh thán thư xoài và an toàn cho bông. 1kg Antracol bổ sung 150g kẽm tinh khiết cho cây.
 34. 34. CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH - Chuyên gia cho bệnh Mốc sương trên nhiều cây trồng. - Công thức phối hợp mới, cách tác động mới dùng để phun luân phiên với các loại thuốc khác. - Hiệu lực nhanh → Khô nhanh vết bệnh. 52 53 Thuốc trừ bệnh HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Cây trồng Loại bệnh Liều lượng Nho Sương mai (mốc sương) 30 - 40g/ bình 16L Dưa hấu 60g/ bình 16L Cà chua, hành, hoa hồng 40g/ bình 16L Dâu tây 40 - 60g/ bình 16L Ớt Thán thư 40g/ bình 16L Vải Sương mai (mốc sương) Thán thư 200g/ 100L nước Lượng nước phun: - Nho: 600L/ ha. - Dưa hấu, cà chua, dâu tây: 400L/ ha. - Hành, hoa hồng, ớt: 320 - 400L/ ha. - Vải: phun ướt đều tán cây.
 35. 35. - Kiểu tác động kép, đa điểm lên bề mặt lá xâm nhập tế nào nấm bệnh → ức chế quá trình hô hấp. - Fluopicolide là hoạt chất mới có khả năng thấm xuyên qua lá → có tính năng phòng vừa ngăn ngừa nấm bệnh xâm nhập. Cây trồng Bệnh hại Liều dùng Nho, dưa leo, dưa hấu Sương mai 1kg/ ha Tiêu Chết nhanh 300g/ phuy 200L 54 55 Thuốc trừ bệnh - Profiler thuốc đặc trị các loại nấm bệnh với 2 hoạt chất tiên tiến vừa phòng vừa trị. - Đặc trị sương mai và tăng hiệu lực kéo dài của thuốc trên cây trồng. - Thuốc an toàn ngay cả khi phun trong giai đoạn có hoa (bông). - Kích thích sự sinh trưởng cây trồng, giúp cây trồng ngăn ngừa bệnh tấn công và lây nhiễm trong thời gian 14 ngày sau khi sử dụng thuốc. Lượng nước: 600 - 800L/ ha. nước, phun ướt đều tán cây Cam, quýt Thối rễ 150g/ 100L nước, phun ướt đều tán cây. CÔNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUOÁC TRÖØ BEÄNH CAÂY Queùt saïch söông mai Nhieàu ñeâm ngon giaác Ñaëc trò söông mai: ° Queùt saïch söông mai vaø taêng hieäu löïc keùo daøi. ° Thuoác an toaøn ngay caû khi phun trong giai ñoaïn coù hoa. ° Thuoác thaân thieän vôùi moâi tröôøng vaø saûn phaåm thu hoaïch.
 36. 36. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN CÁC NGUYÊN TẮC AN TOÀN SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là công dụng để kiểm soát dịch hại không thể thiếu trong trồng trọt hiện nay. Để thuốc BVTV phát huy tối đa hiệu quả phòng trừ đối tượng gây hại thì nhà nông cần phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng: 1. Đúng thuốc. 2. Đúng liều. 3. Đúng lúc. 4. Đúng cách. Ngoài ra, khi sử dụng thuốc BVTV còn phải chú ý đến các nguyên tắc về an toàn sử dụng thuốc như là: 1. Thuốc phải được cất giữ nơi cao có khóa cẩn thận xa tầm với của trẻ em. 2. Đọc kỹ nhãn thuốc trước khi dùng. Chỉ dùng thuốc khi đã được đăng ký chính thức (ghi trên nhãn). 3. Mang dụng cụ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với thuốc như khẩu trang, găng tay,... lưu ý đặc biệt cho thuốc xử lý hạt giống. 4. Cẩn thận khi pha thuốc để tránh thuốc tiếp xúc vào da, mắt... 5. Kiểm tra bình phun trươc khi sử dụng nên rửa bình phun kỹ trước và sau khi sử dụng. 6. Không phun ngược chiều gió. 7. Không ăn, uống trong khi tiếp xúc với thuốc. 8. Tắm rửa sạch sau khi tiếp xúc với thuốc. 9. Thu gom bao bì đã qua sử dụng, không vứt bừa bãi, đặc biệt là ở nơi gần nguồn nước. Theo quy định hiện hành thì phần giới thiệu hướng dẫn an toàn thuốc BVTV là bắt buộc trong các buổi hội thảo giới thiệu thuốc. 56 57
 37. 37. PHÂN LOẠI ĐỘC TÍNH THUỐC BVTV THEO WHO Việc phân loại nhằm phân biệt độc tính giữa các loại thuốc BVTV. Theo WHO việc phân loại dựa trên độc tính của hoạt chất (technical grade) và dạng gia công tương ứng (xem bảng đính kèm). Việt Nam hiện áp dụng nguyên tắc phân loại của WHO. LD50 (trên chuột) cấp tính của thành phẩm (mg/kg) Phân loại theo WHO Đường miệng Đường da Ia: Rất độc (băng màu đỏ 5 50 PMS red 199C) Ib: Độc cao (băng màu đỏ PMS red 199C) 5 - 50 50 - 200 II: Nguy hiểm (Băng màu vàng PMS yellow C) 50 - 2000 200 - 2000 III: Cẩn thận (Băng màu xanh da trời PMS blue 293 C 2000 2000 IV: Cẩn thận (Băng màu xanh lá cây PMS green 347 C) = 5000 = 5000 Các hình tượng biểu thị độ độc trên nhãn thuốc BVTV (theo quy định của Việt Nam) Băng màu đỏ (code PMS red 199C) Băng màu vàng (code PMS yellow C) Băng màu xanh da trời (code PMS blue 293 C) Băng màu xanh lá cây (code PMS green 347 C) Pictogram (hình tượng hướng dẫn an toàn) Pictogram (tùy theo đặc điểm của mỗi loại thuốc) được in trong băng màu nhằm cung cấp thêm thông tin về hướng dẫn sử dụng an toàn thuốc BVTV. Cụ thể: - Hướng dẫn an toàn khi pha thuốc. - Hướng dẫn an toàn khi sử dụng thuốc. - Hướng dẫn an toàn khi tồn trữ thuốc (xa tầm với của trẻ em). - Hướng dẫn những hạn chế khi sử dụng (như thuốc độc cho cá, gia súc...). 58 59
 38. 38. Trụ sở 118/4 Khu Công Nghiệp Amata, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai ĐT: (84-61) 3936 950 Fax: (84-61) 3936 951 Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh CentrePoint, lầu 3, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh ĐT: (84-8) 3845 0828 Fax: (84-8) 3845 0829 Đường dây nóng: 1800 1775 Email: bcsvn@bayer.com 60 Trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật, bạn nên đọc và cẩn thận làm theo hướng dẫn, cảnh báo và các thông tin khác ghi trên nhãn sản phẩm. Thông tin kỹ thuật sản phẩm được dựa trên các khảo nghiệm rộng rãi và hiểu biết tốt nhất của chúng tôi hiện tại, đúng và chính xác nhưng không có ý bảo hành vì các điều kiện sử dụng và tồn trữ ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Mô tả và dữ liệu sở hữu của sản phẩm không chứa bất kỳ tuyên bố trách nhiệm nào đối với thiệt hại có thể. Tài liệu lưu hành nội bộ

×