Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

барилга, хот байгуулалтын яам

1,329 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

барилга, хот байгуулалтын яам

 1. 1. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ Улаанбаатар хот 2013 он
 2. 2.       Азийн Хөгжлийн Банк-2 НҮБ-2 Франц улс-1 Хятад улс-2 Солонгос улс-1 Япон улс-1
 3. 3.   Азийн Хөгжлийн банк /АХБ/ ны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж буй “Хот байгуулалтын салбарын МОН 2301” төсөл АХБ-ны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж буй “Өмнөговь болон Дорноговь аймгуудын хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн G 0204 МОН” төсөл
 4. 4. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНК
 5. 5. Төслийн зорилго: Байгаль орчны тогтвортой байдлыг хангах, баталгаат ундны ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зэрэг Мянганы хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн төсөл хэрэгжиж буй хотуудын хүн амын амьдрах орчны нөхцөл байдал, амьдралын чанарыг сайжруулна. Төсөл хэрэгжүүлэх хугацаа: 2008-2014 он Нийт санхүүжилт: 46,1 сая ам доллар Зээлийн нөхцөл: Эхний 8 жилд үндсэн зээлийн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх бөгөөд үйлчилгээний хүү 1 хувь, үндсэн зээлийн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаанд 1.5 хувь байна. Зээлийн эргэж төлөгдөх хугацаа нь 32 жил. Төлбөрийг 2015 оноос эхлэн жил бүрийн 1 дүгээр сарын 15 ба 7 дугаар сарын 15-ны өдөр төлнө. Төсөл хэрэгжих хотууд: Улаанбаатар, Эрдэнэт, Арвайхээр, Баянхонгор, Алтай, Баруун-Урт, Булган
 6. 6. Бүрэлдэхүүн Хотууд Гүйцэтгэл % Санхүүжилт % Бүрэлдэхүүн хэсэг А: Нийтийн аж ахуйн суурь үйлчилгээг сайжруулах: Эрдэнэт 85 77 Баянхонгор 95 76 •Хотуудын ус хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламжийг сайжруулах, •НААҮБ-уудад шаардлагатай машин, механизм нийлүүлэх Алтай 90 72 Баруун-Урт 100 99 Арвайхээр 30 30 Булган 5 10 Машин механизм 0 0 Хайлааст 1.1 км 100 97 Баруун салаа 4.1 км 90 87 Орбит Тахилт 7.1 км 90.3 82 Ботаник Шархад 6.6 км 0 0 Замын тоног төхөөрөмж 100 99 Сонсголонгийн гүүрэн гарцын ТЭЗҮ 100 99 Бүрэлдэхүүн хэсэг С: Усны бие даасан холболт, усны тоолуур болон орон сууцны нөхцөл сайжруулахад жижиг зээл олгох Эрдэнэт, Баянхонгор, Арвайхээр, Алтай 10 0 Бүрэлдэхүүн хэсэг Д: Байгууллагын хөгжил болон сургалт: Сайн засаглалын сургалт 100 88 Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний систем 100 88 Ажилчдад хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөр 100 91 ТХХТ-ийн гэрээ байгуулах 100 89 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах 100 97 Бүрэлдэхүүн сайжруулах: хэсэг Б: Хотын авто замыг •Хатуу хучилттай авто зам, явган хүний зам, замын гэрэлтүүлэг, төмөр бетон гүүр барих •Арвайхээр, Баянхонгор, хотуудын НААБ-уудын байгуулалтыг өөрчлөх Эрдэнэт, бүтэц, Алтай, зохион
 7. 7. Төлөвлөсөн ажил: Хэрэгжилт Усны тоолуур нийлүүлэх “Акватус” ХХК Дууссан Баянхонгор аймгийн “Чандмань Баянхонгор” ХХК 820 ком усны тоолуур суурилуулах Гэрээ байгуулж, ажил эхлэсэн. Говь-Алтай аймгийн “Ундрага-Алтай” ХХК 1110 ком усны тоолуур суурилуулах Гэрээ байгуулж, ажил эхлэсэн. Гэрээ байгуулсан, дуусгавар болох өдөр: 2013.3.29-2013.5.15 % 100 Гэрээний дүн Санхүүжилт дүн Нийлүүлэгч “Акватус” ХХК 62,136,283.00 ₮ 0 Баянхонгор аймгийн “Чандмань Баянхонгор” ХХК-тай гэрээ байгуулах 16,770,000.00 ₮ 0 Говь-Алтай аймгийн “Ундрага-Алтай” ХХКтйа гэрээ байгуулах 12,300,000.00 ₮ 0
 8. 8. Төлөвлөсөн ажил Хэрэгжилт Эрэлт, хэрэгцээ шаардлагыг судалсан үнэлгээ, судалгааны үндэс дээр аль хотод бие даасан холболт, орон сууцны нөхцөлөө сайжруулах эрэлт, хэрэгцээ их байгааг илрүүлэн, хэрэгжүүлэх боломжтой хотуудыг урьдчилан сонгох Эхлэлийн тайланг 2013.6.3-нд ирүүлсэн. Бие даасан холболт болон орон сууцны нөхцөлөө сайжруулах жагсаалтыг өртгийн хамт гаргах Жижиг зээл олгох болон санхүүжүүлэх механизмыг тодорхойлох Гэрээ байгуулсан, дуусгавар болох өдөр: 2013.5.3—2013.10.1 Хийж байна. 0 Хийж байна. 0 Бичил зээлийн зөвлөх С. Бат-Оюун Гэрээний дүн $ 18,400.00 % 100 Санхүүжүүлсэн дүн $ 0
 9. 9. 1. Алтай хот • Насос, дагалдах тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн асуудлыг шийдэх 2. Гүйцэтгэсэн ажлын санхүүжилт  Нэг удаагийн санхүүжилтэд дундажаар 43 хоног зарцуулж байна. Энэ нь төлөвлөсөн ажлыг цаг хугацаанд нь гүйцэтгэхэд сөрөгөөр нөлөөлж байна. Санхүүжилт хянахад дунджаар БХБЯ-нд 14 хоног, Сангийн яаманд 11 хоног, АХБ-нд 18 хоног болж байгааг шуурхай болгох шаардлагатай байна.
 10. 10. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНК
 11. 11.        Буцалтгүй тусламжийн дугаар: Төслийн дугаар: Хүлээн авагч: Гүйцэтгэгч агентлаг: Барилга, хот яам Хэрэгжүүлэгч агентлагууд: Төслийн нийт өртөг: Монгол улсын Засгийн газар Азийн хөгжлийн банк Төсөл хэрэгжиж дуусах хугацаа g0204@pmu.mn G0204-MОН 42184 Монгол улсын Засгийн газар Сангийн яам, байгуулалтын Төслийн А хэсгийн хувьд БХБЯ Төслийн В хэсгийн хувьд Өмнөговь болон Дорноговь аймгийн ЗДТГ 21.9 сая ам.доллар 6.9 сая ам.доллар 15.0 сая ам.доллар 2015.05.30
 12. 12. g0204@pmu.mn
 13. 13.  А хэсэг: Төслийн менежмент, байгууллагын хөгжил, хүний нөөцийг чадавхижуулах, хотуудын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах, хилийн боомтуудын худалдаа хамтын ажиллагааг сайжруулах, орон нутгийн нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний байгууллагуудын менежментэд ТХХТ-ийн хэлбэрийг нэвтрүүлэх, ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийг байгуулахад туслалцаа үзүүлэх  В хэсэг: Төслийн хотуудад цэвэр, бохир ус, дулааны шугам суурилуулах, цэвэр усны эх үүсвэр, бохир усны цэвэрлэх байгууламж, дулааны зуух, авто зам барих, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах g0204@pmu.mn
 14. 14. g0204@pmu.mn
 15. 15. g0204@pmu.mn
 16. 16. ТӨСЛИЙН ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦЫН ХУРААНГУЙ g0204@pmu.mn
 17. 17.  Барилгын ажилд төсөвлөсөн өртөг хүрэхгүй байх магадлалтай. Барилгын ажлын гүйцэтгэгчтэй хийх гэрээнээс хамааран гэрээний үнэ хэтэрсэн тохиолдолд улсын 2014 оны төсөвт суулгах, АХБ-наас нэмэлт санхүүжилт хүсэх, орон нутгийн төсөвт суулгах, уул уурхайн байгууллагуудтай хэлэлцээр хийх гэсэн хувилбаруудыг сонгон хэрэгжүүлэх g0204@pmu.mn

×