Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation0724(mon)

1,262 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation0724(mon)

 1. 1. Улаанбаатар хотын тээврийн төлөвлөлтийг тогтвортой болгох 2007 оны 7-р сар JICA Study Team 1
 2. 2. Агуулга1. Тээврийн ач холбогдол2. Тээврийн төлөвлөлтийн цар хүрээ3. Тээврийн төлөвлөлтийн өнөөгийн байдал4. Тээврийн төлөвлөлтийн гол асуудлууд болон зорилтууд5. Улаанбаатар хотын тээврийн төлөвлөлтийн онцлог талууд6. Curitiba-гийн туршлага 2
 3. 3. 1. Тээврийн ач холбогдол Тээвэр нь нийгэм, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай дэд бүтцийн нэг хэсэг юм. Үр ашигтай, зохистой тээврийн тогтолцоо нь хот байгуулалтын бүтцийг тогтворжуулж, илүү үр дүнтэй газар ашиглалтыг дэмжинэ. Далайд гарцгүй улс оронд тээврийн зардал илүү өндөр байдаг тул тээврийн стратеги нь эдийн засгийн хөгжлийгдэмжих нэмэлт боломжийг тодорхойлох шаардлагатай. 3
 4. 4. 2. Тээврийн төлөвлөлтийн цар хүрээ Тээвэр гэдэг нь “зорчигч ба бараа тээвэрлэлт“ юм. Тээврийн тогтолцоог бүхэлд нь авч үздэг бөгөөд түүний төлөвлөлтийн цар хүрээ нь 1-рт тээврийн төрлүүд, 2-рт үйлчилгээгээр хангах тээврийн байгууламж, 3-рт бүтэц зохион байгуулалттай холбоотой үйлчилгээгээр хязгаарлагддаг.• Тээврийн төрлүүд: авто машин, нисэх онгоц• Тээврийн байгууламж: авто зам, нисэх онгоцны буудал• Бүтэц, зохион байгуулалтын зохицуулалт: зохион байгуулалт, дүрэм журам, төсөвхөрөнгө 4
 5. 5. 3. Тээврийн төлөвлөлтийн өнөөгийн байдал “Тээврийн эрх” буюу тээвэрлэлтийн эрх чөлөөний зөрүү нэмэгдэж байна. Дэлхий даяар хотжилт явагдаж, тээврийн хэрэгслийн тоо хурдацтай өсч, замын хөдөлгөөнд төрөл бүрийн хүндрэл, бэрхшээл учруулж байна. Тээврийн үр ашигтай тогтолцоо бий болгох, бүтэц зохион байгуулалтыг сайжруулахад шаардагдах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх замаар тогтвортой хөгжлийн нөхцлийг хангана. 5
 6. 6. 4. Тээврийн төлөвлөлтийн гол асуудлууд болон зорилтуудA) Тээврийн төлөвлөлтийн гол асуудлуудi. Хотжилт эрчимтэй явагдан, тээврийн хэрэгслийн тоо хурдацтай нэмэгдэж байгаа нь хөдөлгөөний урсгалын жигд байдалд сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Хот хурдацтай тэлж, хүмүүсийн бүх үйл ажиллагаа тэдгээрийн авто машинаас ихээхэн хамаарах болсон. Ингэснээр зам-авто машин гэсэн харилцан хамаарал үүсч байна.ii. Ядуурлын асуудалд хандах хандлагыг нэмэгдүүлэх Хөгжлийн албан ёсны тусламж (ODA)-ийн гол хандлага нь ядууралд чиглэгдсэн байдаг. Тээврийн салбар нь нийгмийн бүх давхаргын “оролцоот өсөлт” ба “эмзэг бүлгийг” дэмжих боломжтой.iii. Удирдлагын чадавхи, санхүүгийн хязгаарлагдмал байдал. Тээврийн бизнест хувийн хэвшлийг татан оролцуулан дэмжиж, ингэснээр тээврийн салбарыг өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээнд нийцүүлэн хөгжүүлэх боломжтой. 6
 7. 7. B) Тээврийн төлөвлөлтийн үзүүлэлтүүдi. Тээврийн удидлагын чадавхийг сайжруулахii. Хил орчмын дэд бүтцийг хөгжүүлэх замаар далайд гарцгүй сөрөг нөхцлийн нөлөөллийг бууруулан даяарчлагдаж, бусад улс оронтой эх газрын холбоог бэхжүүлэхiii. Улс орны тэнцвэртэй хөгжилiv. Амьдралын нөхцөлийг дээшлүүлэн тогтвортой хөгжих (хотын тээвэр)v. Амьдралын түвшинг дээшлүүлэн бүс нутгийн стратегийн хөгжил (орон нутгийн тээвэр) 7
 8. 8. 5. Улаанбаатар хотын тээврийн төлөвлөлтийн онцлог талуудA) Авто замын салбарт одоо хэрэгжиж байгаа төслүүд болон Улаанбаатар хотын авто замын ирээдүйн сүлжээний хоорондын уялдаа хамааралB) Авто зам сайжруулах хөрөнгө төвлөрүүлэхC) Хувийн авто машин, микроавтобус ба хөдөлгөөний өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээD) Хотын төв дэх хөдөлгөөний хэт төвлөрөлE) Улаанбаатар хотыг 2020 онд хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан төслүүдийг хэрэгжүүлэхF) Ойрын хугацааны сайжруулах төлөвлөгөө 8
 9. 9. 6. Curitiba-гийн туршлагаA) Тээвэр ба газар ашиглалтын цогц бодлогоi. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний шугамын дагуу хөгжлийн нягтрал буй болгосон хөдөлгөөнii. Бизнесийн хөгжилтэй зохистой уялдсан хотын тээврийн тогтвортой хөгжил, авто замын хөгжил ба олон нийтийн хөгжилiii. Тээврийн ба газар ашиглалтын нэгдсэн бодлого нь хотын хөгжлийн гол нөхцөл бөгөөд цомхон, эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтцийг хөгжүүлэн, оршин суугчдын амьдралын түвшинг дээшлүүлж, тээврийн хэрэгслээс хамаарах хамаарлыг бууруулна.iv. Зохих хэмжээний хөрөнгө оруулалт нь нийтийн тээврийг өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлж тогтвортой хөгжих боломж олгоно. 9
 10. 10. B) Автобусны иж бүрэн тогтолцооi. Буухиа, тусгай эгнээ бүхий, уртасгасан гэх мэт төрлийн автобус нь төв гудамжуудаар зөвхөн автобусны давуу эрхтэй эгнээгээр зорчдог.ii. Буудлууд нь сунасан хоолой хэлбэртэй бөгөөд зорчигч тийш нэвтэрхэд төлбөртэй байдаг. Цаг уурын таагүй нөхцлөөс хамгаалах, автобус буудал руу орж гарахад хялбар болгох үүднээс ийм буудал хийсэн байна.iii. Нийтийн тээврийн зорчих тусгай эгнээ бүхий автобусны транзит сүлжээг нарийн тодорхойлсон тэнхлэгүүдийн дагуу байгуулна. Эдгээр тэнхлэгүүд мөн хотын тэлэлтийг чиглүүлэхэд ашиглагдана. Энэ транзит сүлжээний үйлчилгээ нь хямд ба шуурхай байх ёстой.iv. Зорчих зайнаас үл хамаарсан тийзний үнэ ижил байх ба ингэснээрбогино зайнд зорчих хүмүүс хол зайнд зорчих хүмүүсийг “тэтгэж”, нийгмийн тэгш байдлыг ханган, хотын захаар оршин суух бага орлоготой иргэдээ дэмжинэ. Бүх орлого нэг санд төвлөрч, нийтийн тээврийн компаниуд тэндээс явсан зайнаасаа хамааран төлбөрөө авна. 10
 11. 11. Curitiba ба Улаанбаатар хотуудын харьцуулалт Curitiba UlaanbaatarUrbanized Area Population (persons) 2,250,000 896,800City Population (persons) 1,600,000 496,100City Area (km2) 803 812No. of Buses (vehicles) 1,100 908No. of Bus Trips 12,500 8,371No. of Bus Passengers 1,300,000Motorization (Veh. per 1000 persons) 333 77Portion of Transport Expenditure on 10%Yearly IncomeMunicipal Budget US$600 million 11

×