Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1[1].land readjustment mongolia

1,724 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1[1].land readjustment mongolia

 1. 1. Газар шинэчлэн зохион байгуулах тогтолцоо Улаанбаатар хотын Ерөнхий төлөвлөгөө , хот байгуулалтын хөтөлбөр боловсруулах судалгаа
 2. 2. Хот төлөвлөлтийн 3 зарчим Газар эзэмшигчийн хөрөнгийг хамгаалах:  - Эд хөрөнгийн хамгаалалт Олон нийтэд нээлттэй байх:  - Иргэдийн оролцоо     Нийтийн эрх ашгийг нийцэх:  - Хот төлөвлөлтийн төвшинд олон нийтийн эрх ашигт нийцүүлэх
 3. 3. Сайжруулах төлөвлөгөөнд хамрагдах газар Зам нарийн , үргэлж айж сэтгэл түгшдэг 。 Бохир ус асгарсан эрүүл ахуйд нийцэхгүй 。•Ил хог хаядагаас гудамж заваан•Хотын ногоон байгууламж цөөн цэцэрлэгтхүрээлэн талбай зэрэг тайван зугаалах газарбайхгүй
 4. 4. Газар төлөвлөлтийг зохицуулах хууль / Хот дахин төлөвлөх хууль Газар эзэмшигчидийн оролцоо чухал  -  Хамтран ажиллах Хөрөнгийн үнэлгээний тогтолцоо  -  Хөрөнгийн нэгдсэн үнэлгээнд шилжих Нийтийн байгууламжийн бүтээн байгууламжийг нэмэгдүүлэх - Зам , цэцэрлэгт хүрээлэн , бохир ус цэвэрлэх байгууламж 
 5. 5. Хот төлөвлөлтийн Орон нутгийн засаг захиргаа нь газар эзэмшигчидийн саналыг сонсон аргачлал хамтдаа хот төлөлвлөлтийн төлөвлөгөөг боловсруулна 。 Энэ төлөвлөгөөний дагуу тодорхой Нийтэд нь бүсийг сонгон тэр хэсэг дэхь газар сайжруулах эзэмшигчидтэй тохиролцон бага багаар газрыг нь авч авто зам , цэцэрлэгт хүрээлэн орон сууц барих зэргээр цогцоор хөгжүүлнэ . Автоз ам зэрэг тодорхой ганц нэг байгууламж ийг хэсэгхэн газар худалдан авч байгуулахаас ялгаатай бөгөөд нилээд өргөн хэмжээтэй бүсийг хамарсан нэгдмэлээр байдлаар хөгжүүлнэ . Автозам , цэцэрлэгт Хүрээлэн байгуулах (хэсэгчлэн сайжруулах)
 6. 6. Бүсчилэн хөгжүүлэхийн 6-н үр дүн1 .Урьдчилан төлөвлөгдсөн орон сууцны газраар хангагдана.2 .  Амьдрах орчин сайжрана .3 . Аливаа гамшигт өртөх нь буурна.4 .Газар ашиглалтын үзүүлэлт нэмэгдэнэ.5 . Эд хөрөнгийн үнэ өснө .6 . Гудамж байрны дугаар цэгцлэгдэнэ.
 7. 7. 1 Урьдчилан төлөвлөгдсөн орон сууцны газраар хангагдана. Урьдаас төлөвлөгдсөн эрүүл газар бий болох бөгөөд орон сууцны зориулалтын газраар хангагдана .
 8. 8. 2  Амьдрах орчин сайжрана . Автозам , усны суваг , цэцэрлэгт хүрээлэн шинээр бий болж , тохилог болно . Цэвэр бохир ус болон хи йн түлшээр хангах байгууламж бий болно 。 Бүсийн зааг ойлгомжтой тодорхой болно . Хүүхдийн цэцэрлэгүүд байгуулагдан хүүхэд багачууд тайван тоглох боломжтой болно .
 9. 9. 3 Аливаа гамшигт өртөх нь буурна. Гал унтраах ажил саадгүй явагдана . Гал түймрийн үед дүрвэх гарц байгуулагдана .
 10. 10. 4  .Газар ашиглалтын үзүүлэлт нэмэгдэнэ. Зөвхэлбэрт оруулснаар ашиглахад хялбар болно .
 11. 11. 5 Эзэмшил хөрөнгийн үнэ өснө . Газарашиглалтын үзүүлэлт нэмэгдсэнээр эзэмшил газрын хэмжээ нь багассан ч үнэ өмнөхөөс өснө.
 12. 12. 6 Гудамжны нэрбайрны дугаар цэгцлэгдэнэ. Хотын бүсүүд зөв зохицуулалтанд орж , гудамжны нэр байрны дугаарууд шинэчлэгдэнэ .Шуудан хүргэлт болон засаг захиргааны үйл ажиллагаа хялбар болно .
 13. 13. Газар зохицуулалтын бүтэц Өмнө Дараа Нөөц газар Цэцэрлэгт хүрээлэн※Зарж борлуулан ажлын зардлаа олох зориулалттай газрыг нөөц газар гэнэ .※Газар эзэмшигчийн хувийн газрын хэмжээ газар зохицуулалтын ажлын дараабагасна .
 14. 14. Өмнө Нөөц газарболон эзэмшил газар багасах Хойно Н/Г Ц/Х Шинэ газар. Нийтийн зориулалтаар Ажлын дараах хасагдах газар. Нөөц газар хасагдах. орон сууц тус Бүсийн дотор шинээр Ажлын зардлын Одоогийн газар бүрийн хэсэг нь барих автозам, ц тодорхой хэсгийг дээр байгаа газар ажлын өмнөх үеийн хүрээлэнзэргийн олохын тулд зэмших болон байршил,талбай, зориулалттайгазрыг худалдах газрыг ашиглах эрх, ашигалалтын тухайн хэсэг дэх газар тухайн бүсэд зээлдэх эрх зэрэг эзэмшигч бүрээс бага байдал зэргээс газар эзэмшигч бүр бүхий л эрх шинэ багаар гаргууланавч хамаарч бий болгоно бага багаар газарт ч үйлчилнэ тогтоогдоно гаргана
 15. 15. Газар зохицуулалтыг хэн хийх вэ? ( Хэрэгжүүлэгч )1. Хувь хүн2. Газар зохицуулалтын холбоо3. Газар зохицуулалтын компани4. Орон нутгийн засаг захиргаа5. Холбогдох яамны сайд6. Төрийн байгууллага – Төрийн өмчит компани
 16. 16. Хөрөнгийг хэрхэн шийдэхвэ? Газар шинээр зохион байгуулах ажил   :  -Нөөц газраа зарах 
 17. 17. Газар шинэээр зохион байгуулах ажлын үе шат (Step of land readjustment) Орон нутгийн захиргаа гүйцэтгэх тохиолдолд Судалгааны үе шат  investigation stage Төлөвлөлтийн үе шат   Planning stage Ажил эхлэх  Start of  PJ Ажил дуусах  End of  PJ 
 18. 18. Судалгааны үе шат   investigation stage Ажил эхлэхтэй холбогдуулж  Ажил явуулах бүсийг сонгохдоо бүхний саналыг тусган байж тогтооно .  Танилцуулах уулзалт зохион байгуулж газар шинээр зохион байгуулах ажил, хэмжилт,хөрсний судалгаа, ажлын төлөвлөгөөний санал зэргийг сайн тайлбарлах 。  Бүсийн зааг тогтоох хэмжилт, бодит байдлын судалгаа зэргийг гүйцэтгэх 。
 19. 19. Ажлын төлөвлөгөөний гол санаааАжлын дараах хөрөнгийн ханш ханш>Өмнөх ханш + ажлын зардал Дараах ханш Ажлын зардал Өмнөх ханш Газар эзэмшигч Газар эзэмшигч
 20. 20. Төлөвлөгөөний үе шат Planning stage 1. Ажлын төлөвлөгөөг нийтэдтанилцуулах Шийдвэр-бүгдтэй санал солилцож боловсруулсан ажлын төлөвлөгөөг 2 долоо хоног олон нийтэд танилцуулна. Хүмүүсээс санал гарах тохиолдолд хот төлөвлөлтийн хяналтын зөвлөлийн хурлаар сайтар хэлэлцсэний дараагаар ажлын төлөвлөгөө батлагдана .
 21. 21. 2. Бодит байдлын судалгаа present condition study Бодит байдлын хэмжилт , Барилгын холбогдолтой судалгаа ( Зориулалт ・ ашиглагдаж буй жил ) Эзэмших эрх ( Газар, Барилга, барьцаалах эрх ) зэргийн судалгаагхийх
 22. 22. 3. Газар шинэчлэн зохион байгуулах хяналтынзөвлөлийн сонгууль ・ Газар шинэчлэн зохион байгуулах хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн олонхийг нийтийн саналаар сонгоно.Зөвлөл нь дараах ажлуудыг гүйцэтгэнэ.  ・ Шинэ газрыг тогтоох  ・ Саналын дэвтэрийн хяналт  ・ Газар, барилгыг үнэлэх үнэлээчийг томилох зэрэгтэй холбоотой санал хүлээж авах хариу өгөх
 23. 23. 4. Сольж байршуулах газрыг тогтоох санал боловсруулах Ажлын төлөвлөгөө болон барилга нэг бүрийн бодит байдалд тулгуурлан шилжүүлэн байршуулах шинэ газрын байрлалын зургийг гаргах.
 24. 24. Ажлыг хэрэгжүүлж эхлэх   Start of PJ1. Шилжүүлэн байрлуулах газрыг тогтоох Хяналтын зөвлөл(удирдах зөвлөл)-н саналыг сонсон одоогийн газрыг ирээдүйд шилжүүлэн байрлуулах шинэ газрын байршилын зураг төслийн саналыг боловсруулна.
 25. 25. 2. Нүүлгэн шилжүүлэх ・ Барилгын ажил ・ Шаардлагатай бол одоо байгаа барилгыг шилжүүлэн байрлуулах шинэ газарт нүүлгэнэ 。 ・ Барилгын ажил гэдэгт автозам,цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах болон орон сууцны газрыг засах зэрэг багтана. ・ Нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотойгоор нөхөн олговор олгогдох зүйлсэд барилга байгууламж,ургаа мод,хөрс газар, хөдлөх хөрөнгө, түр сууц,бизнес, бусад жижиг зардлууд багтана.
 26. 26. Ажил дуусах үе шат End of PJ1. Гудамжны зааг- Гудамжны нэр болон дугаарыг цэгцлэх ・ Шинээр байгуулагдсан автозам зэрэгтэй уялдуулан гудамжны зааг,нэр болон дугаарыг өөрчилдөг. ・ Эцсийн шийдвэр гарсаны дараагийн өдрөөс шинэ гудамжны зааг, гудамжны нэр болон дугаарын үр дүн харагдах болно.
 27. 27. 2. Шинэ газрын төлөвлөгөөг батлах Хяналтын зөвлөл,үнэлээчийн саналыг сонсон шинэ газрын төлөвлөгөө (шинэ газрын ерөнхий зураг,эзэмшигч бүрийн шинэ газрын дэлгэрэнгүй зураг ,эзэмшигч бүрийн шинэ газрыг эзэмшихтэй холбогдох нарийвчилсан төлбөр тооцоо)-г батлана. Иргэдээс санал гарсан тохиолдолд хяналтын зөвлөлөөр сайтар хянана.
 28. 28. 3. Эцсийн шийдвэрийн мэдэгдэл Шинэ газрын төлөвлөгөөний танилцуулга дуусмагц иргэдэд тэр төлөвлөгөөний агуулгыг мэдэгдэн эцсийн шйидвэрийг гаргана. Эцсийн шийдвэрийн мэдэгдэл гарсны дараагийн өдрөөс эхлэн өмнөх газарт хамаарч байсан эрх үүрэг дараагийн газарт шилжинэ.
 29. 29. 4. Эзэмших эрх   registration Эцсийншийдвэртэй холбогдуулан эзэмших эрх нь ажил гүйцэтгэгчээс эзэмшигчид шилжинэ.
 30. 30. 5. Төлбөр тооцоог нэгтгэх equity payment Эцсийн шийдвэрийн дагуу тогтсон төлбөр тооцоог олгох болон холбогдох татвар хураамжийг зэргийг авна. Төлбөр тооцоо нь ажлын өмнөх болон дараа бий болох үнийн зөрөөг зохицуулна.
 31. 31. Ажлыг гүйцэтгэхэд тавигдах нөхцлүүд Оршин суугчид санал нийлсэх байх Шаардагдах хөрөнгийг бий болгох ( Нөөц газрыг худалдах боломж бий эсэх ) Тогтолцооны хувьд  Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний тогтолцоо  Эрх баталгаажуулах тогтолцоо:Газар, барилга эзэмших  Нийтийн байгууламжийг байгуулах тогтолцоо:Нийтийн байгууламж байгуулах зардлыг гаргах
 32. 32. Анхаарал тавьсанд баярлалаа

×