Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบฝึกการเป่าโหวด

6,987 views

Published on

  • Be the first to comment

แบบฝึกการเป่าโหวด

  1. 1. ตำนำนโหวด โหวดเป็ นเครื่ องดนตรี ของชาวอีสาน หรื อ ของเล่นชนิดหนึ่งของชาวอีสาน ใช้แกว่งเล่นเหมือนธนูต่อมาโหวดได้ดดแปลงมาเป็ นเครื่ องดนตรี พ้นเมืองอีสาน โหวดเกิดขึ้นในสมัยใดนั้น ยังไม่สามารถ ั ืบอกได้แน่นอนหรื อยืนยันได้ แต่ก็มีประวัติที่เล่าเป็ นนิยายปรัมปรา สื บต่อกันมา ดังนี้ ในสมัยก่อนพุทธกาล มีเมืองหนึ่งชื่อเมืองพันทุมาลัย เมืองนั้นมีพระโพธิ สตว์ เสวยชาติมา ัเป็ นพระยาคางคก สมัยก่อนมีความเชื่อเรื่ องพระยาแถน เรื่ องฝน ฟ้ า อากาศ เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปบนบานศาลกล่าวต่อพระยาแถน แต่พอมีพระยาคางคก ก็ทาให้คนและสัตย์หนไปนับถือพระยาคางคก ัทาให้พระยาแถนไม่พอใจ ฝนฟ้ าที่เคยตกต้องตามฤดูกาล ก็ทาให้เมืองนี้แห้งแล้งเป็ นเวลา 7 ปี 7เดือน คนและสัตย์รวมทั้งพืชพันธ์ธญญาหารล้มตาย ทาให้มวลมนุษย์และสัตย์เดือดร้อนก็เลยทา ัสงครามกับพระยาแถน แต่มนุษย์ก็ไม่ชนะสักที จึงมาปรึ กษากับพระยาคางคก พระยาคางคกก็รับ ัอาสาจะไปสู ้กบพระยาแถน พระยาคางคกก็นาทัพไปรบกับพระยาแถน แต่งตั้งให้พระยาปลวกทาสะพานดินเป็ นถนนขึ้นสู่ เมืองพระยาแถน ให้พระยามดขึ้นไปสู่ เมืองพระยาแถนก่อนเพื่อไปเจาะดาบอาวุธยุทธโธปกรณ์ ให้จวนจะหัก และพระยาตะขาบ แมงป่ อง อสรพิษทั้งหลายไปดักอยูตาม ่เสื้ อผ้า อุปกรณ์ต่างๆ ที่ทหารพระยาแถนใช้ พอถึงวันแรม 7 ค่า พระยาคางคกก็นาทัพขึ้นไปเจรจาขอฝนกับพระยาแถน พระยาแถนก็โกรธและไม่ประธานฝนให้ แล้วก็ประกาศสงครามกันแผนต่างๆ ที่พระยาคางคก วางเอาไว้ก็เริ่ มปฏิบติการ ตะขาบ แมงป่ อง ก็ออกมากัดทหารให้ลม ั ้ตาย ส่ วนพระยาคางคกกับพระยาแถนก็ต่อสู ้กนบนหลังช้าง สู ้กนไปกันมา พระยาแถนใช้ดาบฟัน ั ัพระยาคางคก ดาบก็หก จะใช้ตะขอเกี่ยว ตะขอก็หก ในที่สุดพระยาคางคกได้จงหวะ ก็ใช้บ่วงศ์ ั ั ั(บ่วงนาคบาศก์) ดับพระยาแถนได้จนตกจากหลังช้าง พระยาแถนจึงยอมตกลงตามสัญญา โดยมีเงื่อนไขกันอยู่ 3 ประการ คือ ประกำรที่ 1 ให้พระยาแถน ประทานน้ าฝนให้เหมือนเดิม ถึงเดือนหก ถ้าฝนไม่ตกมนุ ษย์จะทาบั้งไฟ จุดขึ้นไปเป็ นการบอกกล่าว เตือนพระยาแถนให้ประทานฝนลงมาให้มนุษย์ ประกำรที่ 2 การได้ยนเสี ยง กบ อึ่งอ่าง เขียดร้อง แสดงว่ามนุษย์ได้รับน้ าฝนแล้ว ิ ประกำรที่ 3 เมื่อใดที่ได้ฝนเพียงพอแล้วก็จะแกว่งโหวดขึ้นสู่ ทองฟ้ าให้เกิดเสี ยงดังเป็ น ้สัญญาณ ให้พระยาแถนทราบว่าได้รับน้ าฝนเพยงพอแล้วเพื่อให้ลดปริ มาณฝนลง หรื อให้ฝนหยุดปั จจุบนนี้ โหวดเป็ นเครื่ องดนตรี ท่ีได้รับความนิยมมาก และเป็ นเครื่ องดนตรี ที่นามาบรรเลงเข้ากับ ัเครื่ องดนตรี อีสานได้ เช่น พิณ แคน โปงลาง กลอง และเกิดเป็ นวงดนตรี พ้ืนเมืองอีสานดังปรากฏในปั จจุบนนี้ ั
  2. 2. ่สวนประกอบของโหวด 1. ลูกโหวด ทามาจากไม้ไผ่เฮี้ย มีลกษณะผิวบาง ั 2. ขี้สูท ใช้สาหรับติดลูกโหวด 3. ไม้แกนโหวด ทาจากไม้ไผ่ใช้สาหรับติดยึดลูกโหวดเทคนิคการเป่ าโหวดมีดงนี้ ั ่ ่ 1. ใช้มือซ้ายหรื อมือขวาจับโหวด โดยให้หวแม่มืออยูที่ลูกที่ 1ลูกใหญ่ นิ้วชี้ อยูในลูกที่ 4 ั 2. นาหัว (ตรงขี้ สูท) มาเป่ า โดยเป่ าลมออกให้เกิดเสี ยง และให้ขยับหาเสี ยงที่ชดมาที่สุด ั 3. ฝึ กเป่ าโดยการไล่เสี ยงจากเสี ยงสู งไปหาเสี ยงต่าหรื อ จากเสี ยงต่าไปหาเสี ยงสู ง 4. ฝึ กเป่ าลมออกให้ยาวๆ 5. ฝี กเป่ าลายง่ายๆ เช่น ลายโปงลาง เต้น เป็ นต้น
  3. 3. การไล่บนไดเสี ยงโหวด ั ม ร ซ ดล ลฺด ซฺ ร มฺ ม ด ซ ล Y

×