Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โน้ตพื้นบ้าน2 แก้ไข

22,090 views

Published on

 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

โน้ตพื้นบ้าน2 แก้ไข

 1. 1. ลายเปิ ดวง ---ล ---- ---- ---- ---ล - - - ดํ ---ล - - - ดํ ---ล ---ซ ---ม ---ซ ---- ---ล ---- ----ท่อน 1 (กลองส่ ง 4 ห้อง) - - - ลฺ ---- ---- - ลฺ - ด ---ร ---- ---- -ด-ร ---ม ---- ---- -ร-ม -ซ-ล ---- ---ล - ล ดํ ล -ซ-ม -มรด -ร-ม ---ซ ---ล ---- -ม-ซ ---ล ---- -ซ-- -ล-ท -ซ-ล -ล-ล ---- ---ร ---- - ด - ลฺ ---- -ด-ร -มรด -ร-ม ---- -ซ-ร ---ร -ร-- -ด-ร - ลฺ - ด -ร-ม -ร-ด ---- ---- ---ด ---ร ---ม -ร-ด ---ร ---- ---ซ ---ม ---ร ---ด ---- ---ร -ม-ด -ร-ม ---- ---ซ ---ล -ซ-ม ---- ---ร -ด-ม -ร-ด ---- ---ร ---ม -ร-ด -ม-ร - ด - ลฺ ---ด ---ร ---- -ร-ม -ด-ร -ร-ร -ซ-ม -ร-ด - --ร ---ม ---- -ม-ฟ -ร-ม -ม-ม ---ล ---ล ---ล - - - รํ ---- ---- ---ล - - - รํ -ซ-- -ล-ท -ซ-ล -ล-ล ----ท่อน 2 (กลองส่ ง) -ร-ม ---- -ซ-ล ---- -ซ-ม -ร-ม -ซ-ล ---- -ร-ม ---- -ซ-ล - ดํ - ล -ซ-ด ---ร -ม-ซ ---- -ร-ม ---- -ซ-ล - ดํ - ล -ซ-ด ---ร ---ม ---- -ร-ด ---ร - ลฺ - ด - - - ลฺ -ม-ร - ด - ลฺ - ซฺ - ลฺ ---- ---ด - - - ลฺ -ด-ร ---ด -ร-ม -ร-ม -ซ-ล ---- ---ล -ล-- -ล-ล ---- ---ล -ล-- -ล-ล ----
 2. 2. ท่อน 3 (กลองส่ ง) ---ม ---ร -ม-ซ -ลซม -ร-ม ---- ---- ---- ---ร ---- - ลฺ - ด - ร ด ลฺ - ซฺ - ลฺ ---- ---- ---- ---ล -ล-ล -ซ-ม ---ม ---ม ---ร -ม-ด - - - ลฺ -ด-ร ---- -ม-ซ -ลซม -ซ-ร ---- - ลฺ - ด - ร ด ลฺ - ซฺ - ลฺ ---- ---- ---- (ซํ้า 2 รอบ)ท่อน 4 ---ล -ล-- -ม-ล -ล-ซ -ซ-ล -ล-- -ม-ล -ล-ซ -ซ-ล -ล-- -ม-ล -ล-ซ - ซ - (ล ---- ---- ---- ---- - ดํ ล ดํ -ลซล -ซมซ -มรม - ดํ ล ดํ -ลซล -ซมซ -มรม -รดร -มรม -รดร - ด ลฺ ด -มรม -รดร - ด ลฺ ด - ลฺ ซฺ ลฺ ) ---- -มรม -ซมซ -ลซล - ดํ ล ดํ -ลซล -ซมซ -มรม ---- -ลซล - ดํ ล ดํ - รํ ดํ รํ - มํ รํ มํ - รํ ดํ รํ - ดํ ล ดํ -ลซล ---- -ม-ล -ล-ซ -ซ-ล -ล-- -ม-ล -ล-ซ -ซ-ล -ล-- -ม-ล -ล-ซ -ซ-ล ---ล ---ล - - - ดํ - - - ดํ - - - ดํ - - - รํ - - - รํ - - - รํ - - - มํ ---- ---- ลายเรือมฮัมเร (ซันตรู๊ ด) -ซมร -ม-ซ --รม -ซ-ล - ดํ - ล ซม-ซ ---- ---- -ซมร -ม-ซ --รม -ซ-ล - ดํ - ล ซม-ซ ---- -มซล - ดํ - ล -ซมซ --รม -ซ-ร ม ร ด ลฺ ซฺ ลฺ ด ร ---ม -ซ-ร ม ร ด ลฺ ซฺ ลฺ ด ร ---- ----
 3. 3. ลายนารีศรีอสาน ีท่อน 1 - - - ซฺ - ลฺ - ซฺ - ลฺ - ด - ลฺ - ด ---ร -ม-ร -ม-ซ -ล-ด - - - ซฺ - ลฺ - ซฺ - ลฺ - ด - ลฺฺ - ด ---- -มรด -ร-ม -ซ-ล ---- ---- - ล ดํ ม -ซ-ล -ม-ซ - ล ดํ ล -ซ-ม รด-ร ---- ---- - ล ดํ ม -ซ-ล -ม-ซ - ล ดํ ล -ซ-ม รด-ร ---ม -ซ-ม -ร-ม -ด-ร -ม-ด -ม-ร ม ร ด ลฺ - ซฺ - ลฺ ---- -มรด -ร-ม -ด-ร -ม-ด -ม-ร ม ร ด ลฺ - ซฺ - ลฺท่อน 2 - ลฺ - ด - ลฺ - ม -มซม รดรม -มลซ -ซลม -มลซ ลมซล - ล ดํ ม ซลซล ดํ รํ ดํ ล ซ ล ดํ ล ดํ รํ ดํ ล ซ ล ดํ ล - - ดํ ล ดํ ล ดํ ซ --ลซ ลซลด -ดรซ รมซม --ลม ซรมด -ดรซ รมซม - ลฺ - ด - ลฺ - ม -มซม รมซม ดํ ล ซ ม รมซร - - ด ลฺ ดรดร --มซ มซลด -ดรซ รมซม - ลฺ - ด - ลฺ - ม -มซม รมซม --ลม ซรมด -ดรซ รมซม ดํ ล ซ ม รมซด -ดรซ รมซมท่อน 3 ---- ---ด - ด ลฺ ด -ร-ม ---ล -ลซม ซรมร ด ลฺ ซฺ ลฺ ---- ---ด - ด ลฺ ด -ร-ม ---ล -ลซม ซรมร ด ลฺ ซฺ ลฺ ---- ---ด - ด ลฺ ด -ร-ม - - - ดํ - ดํ ล ซ ล ดํ ล ซ ล ดํ ซ ล ---ด - ดํ ล ซ ล ดํ ล ซ ล ดํ ซ ล - - - ดํ ---ล -ล-ล -ล-ล - ดํ ล ดํ ล ดํ รํ ล ดํ ล ดํ ซ ลมซล - ดํ - ซ ล ดํ ซ ล ดํ ซ ดํ ล ซมซล - ดํ - ซ ล ดํ ซ ล ดํ ซ ดํ ล ซมรม - ด ลฺ ด รมซร ม ร ด ลฺ - ซฺ - ลฺท่อนจบ - ด ลฺ ด รมซร มรดร มซ-ล
 4. 4. ลายบายศรีส่ ู ขวัญ ---- -ร-ม -ซ-ล ---- -ซ-ม -ร-ด -ม-ร ---- -ซ-ม -ร-ด -ม-ร ----- -ม-ร -ด-ทฺ -ลฺ -ซฺ ---- ---- -ลฺ -ด -ลฺ -ด ---ด -ร-ม -ร-ด -ลฺ -ด ---ด -ร-ม -ซ-ล -ซ-ล ---- (-มรด -ร-ม -ฟ)-ซ ---- -ดํ-ล -ซ-ม -ร-ซ ---- (---ล -ซ-ม -ร)-ด ---- -ม-ร -ด-ลฺ -ซฺ -ด ---- ---- ---- ---ด ---- -ร-ม -ซ-ม -ร-ม ---- (-ซ-ด ---ด -ร)-ม ---ม -ซ-ล -ดํ-ล -ซ-ซ ---- (-มรด -ร-ม -ฟ)-ซ ---- -ดํ-ล -ซ-ม -ร-ซ ---- ---ล -ซ-ม -ร-ด ---- -ม-ร -ด-ลฺ -ซ-ด ---- ---- ---- ---ด ---- -ร-ม -ซ-ลฺ -ด-ร ---- -ม-ร ---- -ด-ลฺ -ซฺ -ลฺ -ด-ซฺ -ลฺ -ด -ลฺ -ด ---- (-ม-ร -ด-ร -ม-ร ---- ลายนกไซ่ บินข้ ามทุ่ง- - - มฺ - มฺ ซฺ ลฺ - ลฺ - ด ลฺ ซฺ - ลฺ - - - มฺ - มฺ ซฺ ลฺ - ลฺ - ด ลฺ ซฺ - ลฺ---ด -ดรม -ม-ซ มร–ม ---ด -ดรม -ม-ซ มร-ม---ม -มซล - ล - ดํ ลซ-ล ---ม -มซล - ล - ดํ ลซ-ล- - - มํ - รํ - ดํ - ล - ดํ ลซ-ล - - - มํ - รํ - ดํ - ล - ดํ ลซ-ล---ล ดํ ล ซ ม -ม-ซ มร-ม ---ล ดํ ล ซ ม -ม-ซ มร-ม-ม-ด -ม-ร ม ร ด ลฺ - ซฺ - ลฺ -ม-ด รมดร ม ร ด ลฺ - ซฺ - ลฺ
 5. 5. ลายแมงตับเต่ า ---- ---ด ---ด ---ด ---- ---ด - ด ลฺ ซฺ - ลฺ - ด ---- ---ร - ร ด ลฺ -ด-ร ---- ---ด - ด ลฺ ซฺ - ลฺ - ด ---- ---ร - ร ด ลฺ -ด-ร ---- - ลฺ ด ร -ม-ด รมดร ---- - ลฺ ด ร -ม-ด รมดร ---- - ลฺ ด ร -ซ-ม รมดร---ม -ซมซ - ดํ - ล ซมรด ---ม -ซมซ - ดํ - ล ซมรด- ลฺ - ด ลฺ ด ร ม ซมรด รมดร - ลฺ - ด ลฺ ด ร ม ซมรด รมดร ลายลมพัดพร้ าว ---ด --มร -ดรม -มลซ -ซลม -มลซ - ซ ดํ ล - ล รํ ดํ- ดํ รํ ล - ล ดํ ล ดํ ล ดํ ซ -ซลซ ลซลด -ดรซ รมซม -ซลซลซลด -ดรซ รมซม - ลฺ - ม - ลฺ - ม -ลซม -ลซม -มซมรมซม ลมซม รมซม -มซม รมซม ลมซด รซรม - ลฺ - ด- ลฺ ด ร ---ด ลฺ ม ด ร -มซม รมดร ---ด ลฺ ม ด ร มซ ดํ ลซมดร ---ด ลฺ ด ร ม -มรซ -ซรม -ล-ด -ล-ม -ซ-ร -ด-ร มซ-ล ลายนาโตนตาด ้(- - - - ---ม ---ม - - - ม) ---- -มซม -มรม รมซด ---- -มซม -มรม รมซด ---- -มซม -มรม รมซล ---- -มซม -มรม รมซล ---- -มซล ซ ล ดํ ล ซมรม ---- -มซด -ดรซ รมซม ---- -มซล ซ ล ดํ ล ซมรม ---- -มซด -ดรซ รมซม ---- -มซล ซ ล ดํ ล ซมรม ---- -มรด -ดรซ รมซม ---- -มซร - ร ด ลฺฺ ด ร ลฺ ด- ลฺ - ม -ซ-ร ม ร ด ลฺ ด ร ลฺ ด
 6. 6. ลายสั งข์ ศิลป์ ชั ยท่อน 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---ล ---ล ---ล ---ล ซม-ล ---ล ซม-ล (- - - ล ซม-ล -ล-ซ มร-ม -มซม ซ ม ซ ลฺ - ด ลฺ ด -รมซ -ซ-ด -ร-ม ซมรด รมดร ---ร - ด ลฺ ร -ร-ด ลฺ ซฺ - ลฺ ---ร -ดลร -ร-ด ลฺ ซฺ - ลฺ -ท-- -ท-ซ -ท-ซ -ท-ล - รํ - - - รํ - ซ -ท-ซ -ท-ล ---- -มซล ซ ล ดํ ล ซมซล ---- -มซล ซ ล ดํ ล ซมรมท่อน 2 ---ล ซม-ล -ล-ซ มร-ม -มซม ซ ม ซ ลฺ - ด ลฺ ด -รมซ -ซ-ด -ร-ม ซมรด รมดร ---ร - ด ลฺ ร -ร-ด ลฺ ซฺ - ลฺ ---ร - ด ลฺ ร -ร-ด ลฺ ซฺ - ลฺ - - ซฺ ลฺ ด ลฺ ซฺ ลฺ ดรมร ด ลฺ ซฺ ลฺ - - ซฺ ลฺ ด ลฺ ซฺ ลฺ ดรมร ด ลฺ ซฺ ลฺ ---ด ลฺ ด ร ม ซรมร ด ลฺ ซฺ ลฺ ---ด ลฺ ด ร ม ซ ล ดํ ล ซมรม ---ด ลฺ ด ร ม ซ ล ดํ ล ซมซล - ดํ - - - ท - ดํ ท ดํ มํ รํ ดํ ล ซ ล - ดํ - - - ท - ดํ ท ดํ มํ รํ ดํ ล ซ ล - ดํ - - -ลซล ซ ล ดํ ล ซมซล - ดํ- - -ลซล ซ ล ดํ ล ซ ม ร ม) ลายโปงลาง ---- - - - มฺ - ซฺ - ลฺ - ซฺ – ลฺ ---- ---ร - ด - ลฺ - ซฺ - ลฺ ---- ---ด -ร-ม -ร–ม ---- ---ล -ซ-ม -ร-ม ---- ---ม -ซ-ล -ซ–ล ---- - - - รํ - ดํ- ล -ซ-ล ---- ---ซ -ม-ล -ซ–ม ---- ---ด -ร-ซ -ร-ม ---- ---ซ -ม-ล -ซ–ม ---- ---ด -ร-ซ -ร-ม ---- -ม-ร - ด - ลฺ - ซฺ – ลฺ -ด-ร -ม-ร - ด - ลฺ - ซฺ - ลฺ
 7. 7. ลายแม่ ฮ้างกล่ อมลูกท่อน 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---ล -ซ-ม -ร-ม ---ม ---ด -ร-ซ -ร-ม ---ม ---ม -ร-ม -ซ-ด ---- -ร-ม -ซ-ด -ร-ม ---ล - ดํ - ล -ซ-ม -ร-ม ---ร - ลฺ - ด ---ร -ม-ซ -ซ-ด -ร-ม ---ร - ลฺ - ด ---ซ -ม-ร - ด - ลฺ - ซฺ - ลฺ ---- -ม-ร - ด - ลฺ - ซฺ - ลฺท่อน 2 ---- ---- ---- ---- ---- - - - ลฺ -ด-ร -ม-ด ---- -ม-ด -ร-ซ -ร-ม ---- ---ม -ร-ม -ซ-ล ---- - รํ - ล - ดํ - ซ -ล-ม ---- -ล-ม -ซ-ร -ม-ด ---- -ม-ด -ร-ซ -ร-ม ---- -ล-ม -ซ-ร -ม-ด ---ร -ม-ร - ด - ลฺ - ซฺ - ลฺ ---- -ม-ร - ด - ลฺ - ซฺ - ลฺท่อน 3 ---- ---- ---- ---- ---- ---ล -ซ-ม -ร-ม ---- - - - รํ - ดํ - ล -ซ-ล ---- - - - ลฺ -ด-ร -ม-ด ---- -ม-ด -ร-ซ -ร-ม ---- ---ม -ร-ม -ซ-ล ---- - รํ - ล - ดํ - ซ -ล-ม ---- -ล-ม -ซ-ร -ม-ด ---- -ม-ด -ร-ซ -ร-ม ---- -ล-ม -ซ-ร -ม-ด ---ร -ม-ร - ด - ลฺ - ซฺ - ลฺ ---- -ม-ร - ด - ลฺ - ซฺ - ลฺ
 8. 8. ลายสาวคอยอ้ายท่อน 1--- - --- - - ลฺ - ด - ร- ม ---- - ซ- ร -ม- ด - ลฺ - ม---- ---- - ลฺ - ด - ร–ม ---- - ซ- ร -ม -ด - ร ด ลฺ---- ---- - ซฺ - ลฺ - ด–ร ---- - มรด -ร–ม -ด - ร---- ---- - ซฺ – ลฺ - ด–ร ---- - มรด -ร- ม -ด- ร---ม - ซ- ม -ร-ม - ด- ร - ม- ด - ม- ร - ด - ลฺ - ซฺ - ลฺ---- - มรด - ร -ม - ด- ร - ม- ด - ม- ร - ด - ลฺ - ซฺ - ลฺท่อน 2---- ---- - มฺ - ซฺ - ลฺ - ด - - - ลฺ - ด- ร - ม- ล -ซ- ม---- ---- - มฺ - ซฺ - ลฺ - ด - - - ลฺ - ด- ร - ม- ล - ซ- ม---- - มซล - ดํ - ล - ซ- ม ---- - มรด -ร-ม - ด- ร---- ---- - ร-ม -ซ- ล - - ดํ ล -ซ- ม -ร-ม -ด - ร---- ---- - ร-ม -ซ- ล - - ดํ ล -ซ- ม -ร-ม -ด - ร---ม - ซ- ม -ร-ม - ด- ร - ม- ด - ม- ร - ด - ลฺ - ซฺ - ลฺ---- - มรด - ร -ม - ด- ร - ม- ด - ม- ร - ด - ลฺ - ซฺ - ลฺ ลายศรี โคตตระบูรณ์ ---- ---- ---- ---ด --มร -ดรม ลมซร -ดรม - ลฺ - ม -ดรม ลมซร - ร ด ลฺ (- - - ม ร ด ทฺ ลฺ ---ม ร ด ทฺ ลฺ- ทฺ ลฺ ทฺ ลฺ ทฺ ซฺ ลฺ - - ซฺ ลฺ ร ด ทฺ ลฺ ซฺ ลฺ ทฺ ลฺ ร ด ทฺ ลฺ - ด ลฺ ด รมซม-มซด รมซม - ด ลฺ ด รมซม -มซม รมซล - - ดํ ล -ซมล - - ดํ ล -ซมล ดํ รํ ดํ ล ซมซล - - ดํ ล -ซมล ดํ ซ ดํ ล ซมรม-ดมม -ซมม -ดมม -ซมม -ดมม -รดด ---ม -รดด ---ม -รดร --ดร มรดร --ดร มรดร มรซม ร ด ทฺ ลฺ )
 9. 9. ลายมโนราห์ เล่ นนา (ลาเพลิน) ้ ---ม -ดรม รมซม รดรม ---ม -ดรม รมซม รดรม ---ม -มซล ซ ล ดํ ล ซมซล ---ม -มซล ซ ล ดํ ล ซมซล-ม-ด -ม-ร ม ร ด ลฺ - ซฺ - ลฺ -ม-ด -ม-ร ม ร ด ลฺ - ซฺ - ลฺ - - - มฺ - มฺ ซฺ ลฺ - ลฺ ด ร ด ลฺ ซฺ ลฺ - - - มฺ - มฺ ซฺ ลฺ - ลฺ ด ร ด ลฺ ซฺ ลฺ ---ม -ดรม รมซม รดรม ---ม -ดรม รมซม รดรม ---ม -มซล ซ ล ดํ ล ซมซล ---ม -มซล ซ ล ดํ ล ซมซล - - - รํ ดํ ล ซ ล - - - รํ ดํ ล ซ ล ---ล ซลซล ---ล ซลซล ---ล ซลซล - ดํ ดํ ดํ -ลซล ---ล -ล-ม ซ ล ดํ ล ซมรม ---ซ -ซ-ด รมซล ซมรม ล ซ ดํ ล ซ ม ซ ลฺ - ด ลฺ ด -รมซ ---ม -ล-ล ซมซล - ดํ - ล ---ล - รํ - รํ ดํ ล ดํ รํ - มํ - ล- ล ดํ ล -ซ-ม -ม-ซ มร-ด -ม-ซ มร-ด -ร-ด ลฺ ร - ด ลายแมงภู่ตอมดอกไม้ ---- ---- ---- ---- ---- (- - - ด ---ร - - - ม)- ลฺ ลฺ ล - ลฺ - ม -มซม รมซม - ลฺ ลฺ ลฺ - ลฺ - ร -รดร มรดร- ลฺ ลฺ ลฺ - ลฺ - ม -มซม รมซม - ลฺ ลฺ ลฺ - ลฺ - ร -รดร มรดร-ลซม ซรมด -ดรซ รมซม -ลซม ซรมด -ดรซ รมซม- ล ดํ ม ซลซล - ล ดํ รํ ดํ ล ซ ล - ล ดํ ม ซลซล - ล ดํ รํ ดํ ล ซ ล-มซด รมรม -มซล ซมรม -มซด รมรม -มซล ซมรม- ลฺ ด ร มรดร -รดร มรดร - ร ด ลฺ ดรดร -รดร มรดร-ลซม ซรมด -ดรซ รมซม -ลซม ซรมด -ดรซ รมซม - ลฺ - ร ลฺ ด ลฺ ด -ดรซ รมซม - ลฺ - ร ลฺ ด ลฺ ด -ดรซ รมซม
 10. 10. ลายแห่ ทรายเข้ าวัดท่อน 1 ---- - ลฺ - ม -มรด ลฺ ด ร ม -ซ-ซ -มซม -มรด - ร - ลฺ ---- - ลฺ - ม -มรด ลฺ ด ร ม -ซ-ซ -มซม -มรด - ร - ลฺ ---- - ลฺ ด ร - ร ด ลฺ ซฺ ลฺ ด ร ---- - ลฺ ด ร - ร ด ลฺ ซฺ ลฺ ด ร -มรด รมดร ม ร ด ลฺ - ซฺ - ลฺ -มรด รมดร ม ร ด ลฺ - ซฺ - ลฺท่อน 2 ---- -ม-ล -ลซม รมซล - ดํ ล ซ ล ดํ ซ ล -ลซม รมซล ---- -ม-ล -ลซม รมซล - ดํ ล ซ ล ดํ ซ ล -ลซม รดรม ---- -มซร - ร ด ลฺ ซฺ ลฺ ด ร ---- -มซร - ร ด ลฺ ซฺ ลฺ ด ร -มรด รมดร ม ร ด ลฺ - ซฺ - ลฺ -มรด รมดร ม ร ด ลฺ - ซฺ - ลฺ ลายมโหรีอสาน ี ---- ---- ---- ---- ---- - ลฺ ด ร - ร ด ลฺ ด ร ลฺ ด- ลฺ ด ลฺ - ซฺ ลฺ ด ---ร ดรซม ---- - ลฺ - ม ซมรด ลฺ ด ร ม-มซล ดํ ล ซ ม -รมซ มด-ร ---- - ลฺ ด ร -มซม รมซล--ซม รมซล ซมซล ซมซร -ม-ด ลฺ ด ร ม ซลซม ซมรด-ซ-ซ มซ-ร ม ร ด ลฺ ด ร ลฺ ด -ซ-ซ มซ-ร ม ร ด ลฺ ด ร ลฺ ด
 11. 11. ลายเซิ้งบั้งไฟจังหวะเซิ้งท่อน 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---ลฺ [---ลฺ -ซฺ มฺลฺ -ซฺ ดลฺ -ซฺ มฺลฺ ---ลฺ -ซฺ มฺลฺ -ซฺ ดลฺ -ซฺ มฺลฺ ---ร -ดลฺ ร -ดมร -ดลฺ ร ---ร -ดลฺ ร -ดมร -ดลฺ ร ---ม -ร-ม -ร-ม รมดร (---- ---- ล้อ---- ----) ---ม -ร-ม -ลฺ -ด รมรม (---- ---- ล้อ---- ----) -ร-ม -ร-ม -ดมร ดลฺ -ด (---- ---- ล้อ---- ----) ---ลฺ -ม-ร -ดมร ดลฺ ซล (---- ---- ล้อ---- ----) ร-ม -ร-ม -ดมร ดลฺ -ด (---- ---- ล้อ---- ----)ท่อน 2 [---ลฺ -ซฺ มฺลฺ -ซฺ ดลฺ -ซฺ มฺลฺ ---ลฺ -ซฺ มฺลฺ -ซฺ ดลฺ -ซฺ มฺลฺ ---ร -ดลฺ ร -ดมร -ดลฺ ร ---ร -ดลฺ ร -ดมร -ดลฺ ร -ลฺ -ด รมรม -ลฺ -ด รมรม -ลฺ -ด รมรม ซมรม ซลซดํ ---- ลซดํ ---- ลซดํ ลดํลดํ ลดํซล ซลซล ซลซม -รดม -รดม -รดร ดลฺ ซลฺ ]ท่อนจบ -ล-ม -ร-ซ -ซรม -ลฺ -ด -ล-ม -ซ-ร -ด-ลฺ ดร-ด ลฺ --- ---- ---- -----
 12. 12. ลายสุ ดสะแนน (อ.สมบัติ สิ มหล้า) ---ซ ---ซ ---ซ - ดํ ล ซ - ดํ ล ซ -มรด -มรด -มรด ลฺ ด ร ม ดมดม รดรม ซลซม รดรม - รํ - ดํ ล ดํ ซ ล - รํ - ดํ ล ดํ ซ ล -ลซฟ ซ ล ดํ ซ -ลซฟ ซ ล ดํ ซ -ฟซฟ รฟซร -ฟซฟ รฟซร - ด - ทฺ -ด-ร - ด - ทฺ ดมดร มรซม รดรม ดมดม รดรม ดมดม รดรด ลฺ ด ลฺ ด รดรด ลฺ ด ลฺ ด ร ด ร ม ซลซม รดรด ลฺ ด ลฺ ด รดรด ลฺ ด ร ม รดรด ลฺ ด ร ด ลฺ ด ร ด ลฺ ด ร ด ลฺ ด ร ด มดรด มดรด มดรด มดรด -ซมซ รมดร -ซมซ รมรด -ซมซ ลซมซ ดํ รํ ดํ ล ซฟซล ดํ ซ ดํ ล ซ ฟ ซ ล - มํ รํ ดํ รํ มํ ดํ รํ - ดํ - ท - ดํ - รํ - ดํ - ท ดํ มํ ดํ รํ - ซํ มํ ซํ ลํ ซํ มํ ซํ ลํ ซํ มํ ซํ ลํ ซํ มํ ซํ - มํ รํ ดํ ลํ ดํ ซํ ลํ - มํ รํ ดํ ลํ ดํ รํ ดํ ลํ ดํ รํ ดํ ลํ ดํ ซํ ลํ ดํ รํ ดํ ลํ ซฟซล ดํ ซํ ดํ ล ซฟซร -ซ-ฟ รฟซร -ลซฟ รฟซร - ด - ทฺ -ด-ร - ด - ทฺ ดรดร มรซม รดรม ดมดม รดรม ดมดม รดรม ดมดม รดรด ลฺ ด ร ด ลฺ ด ร ด ลฺ ด ร ด ลฺ ด ร ด มดรด มดรด -มรด ลฺ ด ร ม ดมดม รดรม ดมดม รดรม ซรซม รดรม ดมดม ร ด ร ลฺ ดมดม รดรด ลฺ ด ลฺ ด ร ด ร ด ลฺ ด ร ม รดรด -มรด ลฺ ด ร ม ดมดม รดรม - ม ร ด ลฺ ด ร ม -มรด ร ลฺ ด ร -มรด ลฺ ด ร ม ดมรด ร ลฺ ด ร - ลฺ ร ด ร ลฺ ด ร - ลฺ ร ด ร ลฺ ด ร - ลฺ ร ด ลฺ ด ร ด ลฺ ด ร ด ลฺ ด ร ด ลฺ ด ร ด ม ด ร ด มดรด มดรด มดรด -ซมซ รซมซ รซมซ ร ซ ม ซ - รํ - ดํ ล ดํ ซ ล- ฟซ(ลด) - ฟซ(ลด) - ฟซ(ลด) - ฟซ(ลด) -ฟซฟ รฟซฟ รฟซฟ รฟซฟ รฟซร - ด - ทฺ ดมดร มรซม รดรด ดมดม รดรด ลฺ ซฺ - -
 13. 13. ลายเต้ ยธรรมดา ---- ---- ---- ---- ---- - - - ลฺ - ลฺ ด ร -มรด- ลฺ ลฺ ลฺ - - - ลฺ - ลฺ ด ร -มรด ---- -ซมซ -ซมด รมซม ---- -ล-ม ซ ล ดํ ล ซมรม -มซร - ด ลฺ ด -ด-ร -ม-ซ-ซ-ด -ร-ม -มซร - ด ลฺ ด - ลฺ ลฺ ลฺ -มซม -มซร - ด ลฺ ด ---ซ -ม-ร -ม-ด - ลฺ - ซ - ลฺ - ม -ซ-ร -ด-ร ม ซ - ลฺ ลายเต้ ยโขง---- ---ล ---ซ -ม-ล ---ซ - ดํ - ล ---ซ -ม-ล---- ---ล ---ซ -ม-ล ---ซ - ดํ - ล ---ซ -ม-ล---- -ซ-ม ---ร -ด-ม ---ร -ซ-ม ---ร - ด - ลฺ---ด -ร-ม -ร-ด - ซฺ - ลฺ ---ด -ร-ม -ร-ด - ซฺ - ลฺ ลายเต้ ยพม่ า---- -ล-ท -- ลท -ล-ซ --ลซ -ท-ล -ซ-ด -ร-ม---- -ล-ท -- ลท -ล-ซ --ลซ -ท-ล -ซ-ด -ร-ม---ซ -ม-ม -ล-ซ -ม-ร --ดร - ลฺ - ด --รม -ร- ด---- - ลฺ - ด ---- -ร-ม --ซล -ซ-ม -ซ-ร -ร-ร---- - ล - รํ ---- -ล-ท --ลซ -ล-ท - รํ - ดํ -ท-ล---- - ล - รํ ---- -ล-ท --ลซ -ล-ท - รํ - ดํ -ท-ล

×