Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ч.АЛТАЙ - МАРКЕТИНГИЙН СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГУУДЫГ ҮР ДҮНТЭЙ АШИГЛАХ НЬ

844 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ч.АЛТАЙ - МАРКЕТИНГИЙН СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГУУДЫГ ҮР ДҮНТЭЙ АШИГЛАХ НЬ

 1. 1. МАРКЕТИНГИЙНСУДАЛГААШИНЖИЛГЭЭНИЙАРГУУ ДЫГ ҮРДҮНТЭЙАШИГЛАХНЬ ЧимэдийнАЛТАЙ Монголулс, ШУТИСхарьяаКтМС, Маркетингийнменежмент III курс, Оюутан И-мэйл: agi_sd@yahoo.com Өгүүллийнхураангуй ОлонхүмүүсМаркетин ггэдэгнь “зарсурталчилгаа”, “борлуулалт” гэхмэтээрхариулда г. Гэхдээөнөөгийнэдий нзасгийннөхцөлдбиз несийнүйлажиллага аэрхэлжбайгаахүмүү смаркетингийгижбү рэнойлгохньуртуда анхугацаанытуршид хүссэнхэмжээнийаш иголоходньтусална . Сүүлийнжилүүдэдгад аадхудалдаа, гадаадхарилцааөргө жижүндэстэндамнас анкомпаниудынүйла жиллагаауламэрчим жижчадварлагмарке теруудынхэрэгцээш аардлагауламихсэж байна.Иймдмаркети нггэжюуболох, бизнестямаручраас маркетингийгхөгжүү лэхѐстойгэдгийгто дорхойлов. Мөнманайулсадбизн есийнүйлажиллагааө ргөжинтэлжбайгаат айхолбоотойгоорши нээрбизнесэрхлэгч дийнтооуламөсөннэм эгдэххандлагатайб олжбайгаачбизнеси йнбайгууллагуудын үйлажиллагаатогтв оржихгүй, дампуурлынэрсдэлө ндөрбайна. Иймдзахзээлээхэрх энмэдэрч, аюулаасурьдчиланс эргийлж, боломжообүрэндүүрэ нашиглахүүднээсмар кетингийнсудалгаа шинжилгээгхэрхэнц огцбайдлаархийхий гтусгалаа. Түлхүүрүг :Маркетингийнхольц, Peste анализ, 5С, SWOT шинжилгээ,
 2. 2. PR агентлаг. Маркетингийнтухайойлголт “Маркетинггэдэгньтовчхондооэзэлжавахга зарньүйлчлүүлэгч, тулалдахдайсанньзахзээлийнөрсөлдөөнболо хдайнюм.”10 ЭлРайс, ЖекТраут Хүнтөрөлхтөндямарнэгэнюмилүүдэж, улмааршаардлагатайбайгаазүйлээрээсолил цохболсонүеэсбизнесийнүйлажиллагаабийб олсонгэжүздэг. Маркетинггэжюувэ?Дэлхийданх XIX зуунысүүлч XX зууныэхэнээсмаркетинггэдэгнэртомьѐога рчирсэн. ХаринМанайулсад 1990доноосэхлэнүйлдвэрлэлпүүскомпаниудадэн эмэргэжлийннэртомьѐооржирсэн. [1] Маркетингболхарьцангуйзалууонол. 10 Al Rise, Jack Trout “Marketing War-fare” Үүнийбаталгааболмаркетингийнзагалмайлс анэцэгхэмээннэрлэгддэгФиллипКотлеродо оамьдаарбарахгүйтүүниймаркетингийнудир длага(Marketing management)хэмээхномньхамгийнолонудаахэвлэ гдсэнбестселлерномооршалгараадбайна. [2] “Маркетинггэдэгньхудалданавагч, худалдагчийнальалиныхньзорилгыгхангах уйцсолилцоохийхийнтулдбараа, үйлчилгээ, санаагбийболгохявцыгтөлөвлөнхэрэгжүүлэх, үнэлэхидэвхжүүлэх, хуваарилахүйлажиллагаагхэлнэ..”11
 3. 3. “Маркетинггэдэгньцагхугацаа, оронзай, эзэмшлийнашигтбайдлыгбийболгохыгхэлнэ” 12 Маркетинггэдэгойлголтыгойлгохынтулдго лньмаркетингийнижбүрдлээ(marketing mix)ойлгоххэрэгтэй. Маркетингийнижбүрдэлбуюухольц: Рroduct :Бүтээгдэхүүн(Бүтээгдэхүүнгэсэнойлголтыг бараа, үйлчилгээ, санаа гэсэн 3 зүйлтөлөөлөхболно) Price:Үнэ(Энэньхууль, эдийнзасаг, сэтгэлзүйнхувьднэгдмэлбайдлыг үүсгэдэг) Promotion:Идэвхжүүлэлт(Идэвхжүүлэлтдоторзар сурталчилгаа, PR, биечилсэн худалдаа, борлуулалтынхудалдаазэрэгордог) Place :Хуваарилалт(Зуучлалынхэлбэрүүдорно)  Маркетингийнхольцньдээрхүндсэн4Рсбүрдэнэ. Гэтэлүйлчилгээниймаркетинггэхээр7Ряриг ддаг. Үндсэн4РдээрХүн, Орчин, Үйлажиллагаагэсэн 3Рнэмэгддэг. МөнаялалжуулчлалынмаркетингдээрPartnership – хамтынажиллагаагэсэнРнэмэгдэнэ. [3] СүүлийнүедPackaging – савбаглаагэсэнРгоруулахталаармөнолонулсынмаркетингдээ рPolitic – улстөргэсэнРшинээряригдажбайна. [3] Маркетингийнсудалгаа, шинжилгээ Компаниймаркетингийнсудалгаа Энэхүрээндкомпанизахзээлийнталаарилүүи хийгмэдэхийнтулдсудалгааныаргуудаасал ьтохирохыгньсонгонавчсудалгааявуулахю
 4. 4. м. Авсансудалгааүнэнбодитбайхньхамгийнчух ал. Учирньцуглуулсанмэдээлэлдээрээшинжилг ээхийж, цаашдынүйлажиллагааныерөнхийхандлагыгг аргажирдэг. Гараасайнболбариасайн. Өөрөөрхэлбэлсудалгаагаасайнхийсэнгэвэлб айшингийнхаахундам(шал)ыгсайнцутгасангэсэнүгюм. 11 12 Ricky w.Grifin Ronald J.Ebert “Business” Converse, Huendy, Mitchell “Elements of Marketing” 1965 Мэдээжшалыгсайнцутгасанбайшинямарчбай галийнүзэгдэлдайлтгүй. Маркетингийнсудалгааголонталаасньбодо жцэгнэсэннарийнүндэслэлтэйтөлөвлөгөөнийд агуухийдэг. Иймээссудалгааныталааргаргахилүүүндэсл элтэйшийдвэрүүдийнхослолыгсудалгааныза гвар(дизайн)гэнэ. Судалгаанызагвархийхдээанхаарахзүйлс Судалгааныүешатуудыгяажгүйцэтгэх? Нэгийгнөгөөтэйньяажхолбох? Гэдгийгнарийвчлангаргах Маркетингийнмэдээллийгцуглуулахшин жлэхбаүрдүнгтайлагнахажлыгудирданхө тлөхөдтөвлөрөхбоно. Судалгаандзарцуулахзардал, зарцуулахцагхугацаагсудлах Судалгааныдизайнытөрөл 1. Тандажсудлах Асуудлынталаарерөнхийойлголт, хандлагыгтодорхойлохзорилготой. (ажиглалт, ярилцлага, фокусгруппынярилцлага)
 5. 5. 2. Тодотгожсудлах Ерөнхийойлголтыггүнзгийрүүлэх, нарийвчлах, харилцанхамаарлыголох 3. Туршижсудлах Ерөнхийзагварбийболгон, түүндээрээтуршилтхийхбайдлаарсуд алгааявуулах Байгууллагынзахзээлдээрхбайрсуурь, баримталжбайгаастратегиасхамааранальч судалгааныаргыгхэрэглэжболно. Харинмаркетингийнсудалгааныаргуудөөрөөр ийнгэсэндавууболонсулталуудтайболохыг анхаараххэрэгтэй. Иймдсудалгааныаргаазөвсонгохньзүйтэй. Компаниймаркетингийнүйлажиллагаандхийхдүншинжилгээ Энэхүрээндкомпаниймаркетингийнүйлажиллагааныөнөөгийнтөлөв, нөхцөлбайдлыгижбүрнээрсудланшинжлэхбөгөөдбайгууллагынзорилго, зорилт, үйлажиллагааныүндсэнчиглэл, шинжтөлөвнийгэмдгүйцэтгэхүүрэг, бүтээгдэхүүнүйлчилгээнийнэртөрөл, савбаглаабоодол, үнэ, хувиарлалт, идэвхижүүлэлтзэрэгасуудлуудыгхамрууланавчүздэг. SWOT шинжилгээ Энэаргыгхэрэглэснээрбайгууллагаөөрийнд авууталаатодорхойлонөрсөлдөж, гадаадорчныэерэгнөлөөллөөстомоохонболом жийгилрүүлэнсулталааарилгах, мөнирээдүйдучирчболзошгүйаюулаасзайлсх ийжчадахюм.
 6. 6. Áîëîìæ Äàâóó òàë Äîòîîä øèíæèëãý ý Ñóë òàë ͺõöºë áàéäëûí øèíæèëãýý Ãàäààä øèíæèëãý ý SWOT øèíæèëãýý Àþóë çàíàë 1-рзураг. SWOT шинжилгээнийзагвар 5Сшинжилгээ Энэньбайгууллагыннөхцөлбайдалдшинжи лгээхийж, өнөөгийнтөлөвбайдлыгтодорхойлоходтүгээмэ лхэрэглэгддэгаргыннэгбөгөөдголонцлогнь байгууллагындотоодболонгадаадорчиныгх амтадньхамардагаарүрдүнтодорхойлогддог . [4] Êîìïàíèè Õàìòðàã÷ ò¿íø Õýðýãëýã÷èä ªðñºëäºã÷èä Ãàäààä äîòîîä îð÷íû íºõöºë áàéäàë 2-рзураг. 5Сшинжилгээнийзагвар Угшинжилгээнийхүрээндхамрагдах голчиглэлтусбүрээрдэлгэрүүлэнавчүздэг. Үүнд: Өрсөлдөгчийншинжилгээ 5
 7. 7. Өрсөлдөөнийорчнышинжилгээньөрсөлдөгчийнз антөлвийндотоодөдөөлтийнталаарбүрэнхэмж ээнийнарийвчилсанмэдээллийгөгдөг. Өрсөлдөгчиддоордурьдсан хэвмаягтайбайжболно. 4 Шууд – Ижилзахзээлдээрижилбизнесэрхлэгчид Шуудбус – Танайзахзээлрүүхялбарханнэвтрэхболо мжтойөөрзахзээл дээрхөрсөлдөгч Салбарын – Ижилбүтээгдэхүүнээрөөрзахзээлдээрөрсө лдөгчид Холбоотой – Ижилүйлчилгээгөөраргазамаарсаналбол гогчид PESTEшинжилгээ Peste анализгэдэгньмаркетингийнсудалгааныүед цуглуулсанбүхийлмэдээллийглогикдараала лдоруулжзахзээлднөлөөлдөгбүххүчинзүйлийг авчүзсэнэсэхийгнэгѐсондоошалгажөгдөг. Энэхүүарганьмакроорчныдоорххүчинзүйлсээ ртодорхойлогдоно. P E S T E – – – – – Political Economic Social Technological Environmental : : : : : Улстөрийн Эдийнзасгийн Нийгмийн Технологийн Байгальорчны
 8. 8. Environmental Scan External Analysis Internal Analysis Macroenvironme nt Microenvironmen t P.E.S.T.E 3-рзураг. PESTEшинжилгээнийзагвар Улсорнынийгэмэдийнзасгийнерөнхийтөлөв, бизнесийнмакроорнынөхцөлбайдлыгдараахч иглэлүүдээрсудланшинжилдэг. Дээрхаргуудыгбизнесийнбайгууллагынүйла жиллагаанышинжилгээндхэрэглэхньбайгуу ллагынөнөөгийнтөлөвбайдал, хөгжлийнцаашдынхандлагыгүнэнзөвтодорхо йлж, тулгарчбуйхүндрэлбэрхшээлүүд, тэдгээрийгшийдвэрлэхаргазамыгилрүүлэхэ дихээхэначхолбогдолтой. Эдгээраргуудньхамраххүрээ, үрдүнгээрхарилцанадилгүй, өвөрмөцонцлоготойюм. (Хүснэгт-1) Шинжилгээнийаргуудынхарьцуулсансудалг аа Хүснэгт 1 Аргуу Хэрэглэхх Үрдүн
 9. 9. д SWOT үрээ Гадаадбол ондотоодо рчин Байгууллагынөнөөгийнтө лөвбайдлыгтодорхойлж, тулгамдсанасуудлууды гшийдвэрлэхболомж, аргазамуудыгилрүүлнэ.. Өрсөлд өгчий н PESTE 5C Өрсөлдөгчи д Өрсөлдөгчийнзантөлвийн дотоодөдөөлтийнталаар бүрэнхэмжээнийнарийв чилсанмэдээллийгөгдөг . Гадаадмак роорчин Бизнесийнмакроорчнын Гадаадорч инболонко мпанийндо тоодорчин Өнөөгийннөхцөлбайдалям арбайгаагтодорхойлно . өхцөлбайдалямарбайгаа гтодорхойлно. Зураг 4дмаркетингийншинжилгээнийаргуудыгхэрэ глэххүрээгхаруулав. Эндээсүзвэлшинжилгээнийаргуудыгцогцбай длаархэрэглэснээрбизнесийнбайгууллагы нүйлажиллагаагбүхталаасньижбүрэнбайдла арсудланшинжилжүрдүнггаргахболомжтойгэ жүзэжбайна. Угшинжилгээнийүрдүндтулгуурланбайгуулл агынүйлажиллагаа, тэрдундаамаркетингийгболовсронгуйболг охаргазамуудыгтодорхойлжмаркетингийнтө лөвлөгөөндтусганболовсруулна. Өөрөөрхэлбэлшинжилгээнийүрдүнбайгууллагы
 10. 10. нүйлажиллагаанытөлөвлөгөөболовсруулахгол SWOT øèíæèëãýý Ãàäààä Äîòîîä Êîìïàíè îð÷èí Ìèêðî îð÷èí îð÷èí Ìàêðî îð÷èí Íèéë¿¿ëýã ÷ Çóó÷ëàã÷ Óëñ òºð 5 Ñ Ýäèéí çàñàã PESTE øèíæèëãýý ªðñºëäºã÷ Õýðýãëýã÷ Íèéãýì Òåõíîëîãè Áàéãàëü îð÷èí үндэсболно. 4-рзураг. Шинжилгээнийаргуудыгхэрэглэххүрээ ҮйлчилгээнийМаркетинг Үйлчилгээниймаркетингийнбодлогоамжилтт айхэрэгжинэгэдэгньерөөсөөзөвцагт,
 11. 11. зөвхүнд, зөваргатехникийгхэрэглэхийгхэлнэ. [5] “10 футийнзайдойртожирсэнзочинбүрийннүдрүүэ гцлэнхарж, инээмсэглэнмэндчилжбайнагэдгээѐслолтөг өлдөртангараглая”13 УоллМарт УоллМарт 13 “Сүлжээдэлгүүрийналбанхаагчдынтангараг” МонголынМаркетингийнХолбоонышилдэгмар кетер, ДокторантР.Лхагвадулам : “Ньютел”, “Скайтел”, “Бишрэлттрейд”, “Петровис”, “Хаан”банк, “Худалдаахөгжлийн”банк, “Чингисхаан” ОУНБ, “SKY” Ихдэлгүүр, “Баянгол” ресторан, “КристианДиор” бутик, “Аз” хүүхдийнихдэлгүүрзэрэгбайгууллагуудадхэ рэглэгчдийнсанаабодлынсудалгааявуулса н. Үүнийцаанасудалгаандхамрагдаагүйолонба йгууллагабайгаа. Гэхдээнийтлэгзүйтогтолбайсныгдурьдахнь зүйтэйболовуу. СаналасуулгаМонголынбизнесэрхлэгчидба йгууллагынмаркетинг, интерактивмаркетингтайсалшгүйхолбоотог дутууүнэлсэн, дээрххоѐройлголтынталаарзөрүүмэдлэгтэй байна. ХоѐрдугаартБайгууллагуудүйлчилгээнийча нар, ажилтнуудынхарилцаанысоѐлданхаардагбо
 12. 12. лсончүйлчилгээнийчанарзаримтохиолдолдж игдбус, үүнээсүүдэнхэрэглэгчдийнсэтгэлханамжийн түвшинбайгууллагбүртхарилцанадилгүйбай нагэсэндүгнэлтэндхүрчболно.[5] Шүүмжлэл Мэдээжзаримхүмүүсмаркетингийгшүүмжилдэг. Хүнийматериаллагсонирхолыгхэтдэвэргэдэ г, хэрэггүйхэрэгцээгбийболгодоггэхмэтээр. Мөнэдийнзасгийнхязгаарлагдмалнөөцийгүра шиггүйцацаж, дуусгахынтөлөөтэмцдэггэж. Энэньнэгталаарүнэн. Гэхдээмаркетингийначаарбидөөртөөтохирсо нтохиромжтой, хэрэглэхэдхялбар, өрсөлдөхүйцбараагцагхугацаа, хөрөнгөмөнгөхэмнэнсонголттойгооравахбол омжтойболжбайгаагмартажболохгүй. Компаниудынгаргадагалдаанууд Бизнесэрхлэгчидидэвхжүүлэлтявуулахдаая марнэгэнтөлөвлөгөөгүйгээрхийхньолонбөгөөд тэдшуудлуламжлалтсурталчилгааныаргууд болохшарном, сонинысурталчилгаа, радио, телевизийнрекламандасарихмөнгөхаячихаа дюуболохыгньхүлээгээдсуужбайдаг. Яахгэжтэрвэ? Ямарнэгэнтөлөвлөгөөгүй, судалгаагүй, үнэлэлтдүгнэлтгүйгээрэдгээрмаркетингий норолдлогуудбүтэлгүйдэхмагадлалөндөрбай х. “Зарсурталчилгааны 99 хувьньюучборлуулдаггүй” ДэвидОгильви 14 Судалгааныажил
 13. 13. 2007 ондбизнесийнбайгууллагуудынудирдахажи лтан, маркетеруудаасбүрдсэн 60 хүнийгхамарсантүүвэрсудалгааявуулж, маркетингийнчухамямарасуудлаармэргэжл ийнзөвлөгөө, туслалцааавахыгхүсчбайгаагсудалсанюм. [6] 14 Д.Баярмаа “Маркетерийнбичилсудар”, 2008 он Судалгаанаасүзэхэднийторолцогчдынталаа силүүхувьньзахзээлийнүнэ, коньюнктурынбайдал, өрсөлдөгчдийнүйлажиллагаа, захзээлдэзэлжбайгаабайрсуурь, эрэлтийнөөрчлөлт, захзээлийнсулоронзайгэзлэхболомж, идэвхжүүлэлт, зарсурталчилгааныүрашиг, барааныхөдөлгөөнтэйхолбоотойасуудлаарзө влөгөөавахсонирхолтойбайгааньхарагдсан. Эндээсүзэхэдбайгуулагуудбизнестгадаадм акроорчныүзүүлэхнөлөөлөл, өөрийнүйлажиллагааявуулжбайгааболонсон ирхожбуйзахзээлийнхөгжлийнтөлөвбайдал, хэтийнхандлагыгзөвбаримжаалж, зөвоновчтойшийдвэргаргахадмэргэжлийнба йгууллагынзөвлөгөөтуслалцаашаардлагатай байна. Харинмэргжлийнбайгууллагаархийлгэхмар кетингийнсудалгаанычиглэлямарболохыгс удалбалнийтсудалгаандхамрагдагчдын 75 хувьньзахзээлийнсудалгаа(захзээлийнбаг
 14. 14. таамж, хувьхэмжээгтодорхойлох, эрэлтбанийлүүлэлтийнсудалгаа, үнэ, коньюнктурынсудалгаагэхмэт) Судалгаандхамрагдсанхүмүүсийнхариултыг дүгнэнхарвал Хүснэгт 2 Хариулт Хэрэглэгчдийнсудалгаа(төлбөрийнчадв артайхэрэглэгчдийнсудалгаа, тэдгээрийнхудалданавахзантөлөв, бараа, үйлчилгээндхандаххандлага, хариуүйлдэлгэхмэт) Барааныхөдөлгөөн, идэвхжүүлэлтийнсудалгаа (зарсурталчилгааныүрдүнидэвхжүүлэлтя вуулахаргахэлбэрийгсонгох, борлуулалтыгнэмэгдүүлэхаргазамгэхмэ т) Барааныүйлчилгээнийэрэлт, хэрэгцээндгарчбуйөөрчлөлтийгсудлах Барааүйлчилгээнийтүгээлтийнсудалгаа (хуваарилалтынсувгийнүрашиг, хуваарилалтынхэлбэрийнсонголт, шинэсувгийгилрүүлэхгэхмэт) Ху вь 39 % 30% 20% 10% Байгууллагахувьхүмүүсмэргэжлийнбайгуул лагаахүснэгт 2дээрхчиглэлээрсудалгаахийлгэхсонирхол тойбайна. Зарсурталчилгаахэрэглэгчдийгтатажчада жбайнауу? Ашиглалтандорохньбүүхэлгазрынзөвшөөрөлнь маргаантайбайгаабайгууламжиндлангуунэ эжажиллуулаадбүдүүнхүүхэнтурчихажгэнэ. Сурталчилгааныхэлбэрньмяраалагхүүхнүүди
 15. 15. йнилүүдэлжингийнэсрэгшоглосонбайдлаарч юмшиг. Тамхиныхайрцгандээрх “Тамхиэрүүлмэндэдхортой” гэхзөвлөмжийгуншаад “Нээрэээнэчиньхортойюмбайнашүүдээ, болихоос” гэжтүүнийгхудалданавахаармөнгөөтоолжбай санхүнгараабуцаажхалааслахыгерньхарсан уу. “АлсынХАРАА-тай, ЕРӨӨЛөргөжамьдарцгаая” гэхийгсонсоодархиууххүслээтэвчин, алсаабодож, өглөгбуянысэтгэлээрамьдрахтухайбясалга дагхүнбийболовуу.Хэрэглэгчээдордүзсэнэ нэмэтрекламсурталчилгаагбидтелевизийн дэлгэц, радио, сонинхэвлэлээсөдөрбүрхаржбухимддаг. ЭрхчөлөөнийоронАмерикттөрньбишгэхэдолон нийтийнбайгууллагуудньэнэмэтийгчихний гадуурорхиногэжүгүй. Хамгийнтэнэгзааврыгжилбүршалгаруулдаг< Wacky Warning Label Contest>асуулгадөнгөрсөнонддараахтавнэрлэг джээ. [7] 1. Энэугаалгынмашиндхүнхийжболохгүй 2. Түлшнийхэмжээгямарчтохиолдолдасааса ншүдэнззэрэгилгалынтусламжтайгаарша лгажболохгүй. (уснымотоциклынзаавар) 3. Индүүгээриндүүдэжболохгүй. (сугалаанытасалбардээрхбичээс) 4. Богинодолгионызуухандхатаахыгхориг лоно. (гарутаснызаавар) 5. Энэлавлахыгтээврийнхэрэгсэлжолоодо нхөдөлгөөндоролцожбайхдааашиглажболо
 16. 16. хгүй. (утасныдугаарынлавлахномнызаавар) Гадаадынтуршлага Өндөрхөгжсөнулсорнуудбиднийэхзахгүйцаца жбуйрекламсурталчилгаагмэргэжлийнбайг ууллагынзөвлөгөө, судалгаандтулгуурланхийжиржээ. АмерикийнболонӨрнөдийнзахзээлийнтүүхэнд PR – ийнагентлагуудхэрэглэгчдийнсэтгэлхана мжийн, хүлээлтийн, мэдрэмжийнзэрэгмашолонтөрлийнсудалгаан дээртулгуурландэлхийднэртэйбрэндүүдтөрү үлсэн. Жишээнь: “Coca-Cola”, “МакДоналдс”, “Кодак”, “Маrl Boro”, “Sony”, “Мersedes Benz”, “Nissan”. Бизнесмэнтаямарчсудалгаа, дүгнэлтгаргалгүйсэтгэлийнхөөрөл, цагүеийншаардлагаарболхирекламхийж, хайранмөнгөөхийүржбайнагэжбодожүзсэнүү? Мөнхэрэглэгчидсувгаасоливоляана?гэсэна суултыгөөртөөбайнгатавьжбайгаарай. “Зарсурталчилгаахийлгүйгээрбизнесэрхлэ нэгэдэгтасхаранхуйдтаалагдсанохинрууг аанүдээирмэхтэйижил, Чамаасөөрхүндохижбайгаагчиньмэдэхгүй”15 СтюартХендерсонБритт Магадгүйтанымаркетингийнсудалгаашинжил гээоновчтойболохгүйбайгаабол PR агентлагтхандахыгзөвлөе. PR агентлагньтанайбизнесийнзахзээлийгсуд лаж, дүншинжилгээхийжөгөхөөсгаднамаркетингий нмэргэжлийнзөвлөгөөөгччадна.
 17. 17. 15 Д.Баярмаа “Маркетерийнбичилсудар”, 2008 он Дүгнэлт 1. Маркетингболдайн. 2. Маркетингньхарьцангуйзалууонолбөгөөдз агалмайлсанэцэгнь Philip Kotler. 3. МаркетинггэдэгнэртомьѐоМонголулсад 1990 оноосхойшхэрэглэгдэхболсон. 4. Маркетингийнижбүрдэлбуюу 4РдээрсүүлийнүедшинээрРнэмэгдсээрбайг аа. Үүнд Packaging, аялалжуулчлалд Partnership, олонулсынмаркетингд Politic 5. Брэндээямаримижтэйболгохыгхүсэжбайга агаашийдэхцагодооиржээ. Имижгэдэгхувийнонцлогшинжийгилэрхийл нэ. Бүтээгдэхүүндчгэсэнхүмүүсийнадилөөрийнг эсэнимижтэйбайхбатэрхүүимижньтухайнбү тээгдэхүүнзахзээлдамжилтолохэсэхийгто дорхойлно. [8] 6. SWOT шинжилгээ, 5C, PESTE шинжилгээзэрэгмаркетингийншинжилгээн ийаргуудынхэрэглэххүрээгзагварчланүзү үлэв. 7. Маркетингийншинжилгээнийаргуудыгцогц байдлаархэрэглэснээрбизнесийнбайгуул лагынүйлажиллагаагбүхталаасньижбүрэнб айдлаарсудланшинжилжүрдүнггаргахболом жтойгэжүзэжбайна.(Зураг 4) 8. Үйлчилгээниймаркетингийнбодлогоамжил ттайхэрэгжинэгэдэгньерөөсөөзөвцагт, зөвхүнд, зөваргатехникийгхэрэглэхийгхэлнэ. 9. Байгууллагуудүйлчилгээнийчанар, ажилтнуудынхарилцаанысоѐлданхаардагб олсончүйлчилгээнийчанарзаримтохиолдо лджигдбус, үүнээсүүдэнхэрэглэгчдийнсэтгэлханамжи йнтүвшинбайгууллагбүртхарилцанадилгүй
 18. 18. байна. Хэрэглэгчээалданагэдэгбайгууллагынху вьдхамгийнтомгарзхохирол. Иймдбайгууллагуудүйлчилгээндээанхаар алхандуулаххэрэгтэйбайна. 10. Хамгийнтэнэгзааврыгшалгаруулдаг Wacky Warning Label Contest асуулгаАмерикулсаджилбүрболдог.Монгол улсадиймэрхүүаргахэмжээявуулбаасажаху йнэгжкомпаниудынидэвхжүүлэлт, зарсурталчилгаасайжирнагэдэгтитгэлтэ йбайна. 11. Өндөрхөгжсөнулсорнуудбиднийэхзахгүйц ацажбуйрекламсурталчилгаагмэргэжлийн байгууллагынзөвлөгөө, судалгаандтулгуурланхийжирсэн. 12. PR агентлагаардамжууланидэвхжүүлэлтээяву улах, мэргэжлийнзааварзөвлөгөөавахыгзөвлөжба йна.
 19. 19. Ашигласанном,хэвлэл [1]Л.Дагвадорж “Маркетинг: захзээлийгудирдахтүлхүүрухаан”, УБ 2006 он [2] http://www.bestwebbuys.com/Marketing_Management [3] http://www.mug.blog.mn/ [4]ДагвадоржДайрийжав “Маркетингийнсудалгааныаргазүй”,УБ 1994 он [5]http://www.olloo.mn/modules.php?name=News&file=article&sid= 81848&catid=88 [6] НарангэрэлБ., “Бизнесийнбайгууллагынмаркетингийнүйл ажиллагаагсайжруулахадмэргэжлийнүйлч илгээнийгүйцэтгэхүүргийнтухайд”, “ШУТИС-нКтМС, Эрдэмшинжилгээнийбагахурлынэмхэтгэл 6/103 ”, УБ 2008он [7]http://www.mlaw.org/wwl/ [8]Philip Kotler “Marketing management” Зохиогчийнтухай ЧимэдийнАлтайнь1996-2004 онд “Ирээдүйцогцолбор” дундсургууль, 2005-2006 “ШинжлэхУхаанТехнологийнИхСургуулийнматематик ийнгүнзгийрүүлсэнсургалттайлицей”бүрэндундсургу улийгтустустөгссөн. 2007 оноосхойшШинжлэхУхаанТехнологийнИхСургуулийнх арьяаКомпьютерынтехникМенежментийнСургууль, Маркетингийнменежментмэргэжлээрсуралцажбайна. Удирдагчбагш:КомпьютерынтехникМенежментийнСур гууль, МагистрбагшДаянгялбааовогтойГанбаатар Судалгааныажлынчиглэл:Байгууллагынорчин, Маркетингийнсудалгаабашинжилгээ,
 20. 20. хэрэглэгдэхаргуудынцогцбайдал, маркетингийнзөвлөгөөөгдөгагентлаг, маркетинг.

×