Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ХЭНТИЙ АЙМГИЙН “ХАН ХЭНТИЙ” ЦС-ИЙН
“ХҮҮХЭД БҮРТ КОМПЬЮТЕР” ХӨТӨЛБӨР
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 “Хан Хэнтий” цогцолбор сургууль нь Хэнтий аймгийн 5
дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрлан МУ-ын
Боловсролын тухай хууль, ...
 Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар
хэрэгжиж байгаа “Хүүхэд бүрт компьютер”
хөтөлбөрт бага ангийн 13 багш нар сурга...
Сургуулийн удирдлагын хүрээнд:
 Компьютерийг сургуулийн захиргаа, сургалтын
менежер, анги удирдсан багш, эцэг эх,
суралца...
Сургалтын албаны хүрээнд:
 Икс өү компьютерийг анги бүр жилийн
сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулахад арга
зүйн тусалцаа үз...
5а ангийн суралцагчид
4в ангийн суралцагчид
 5в ангийн
суралцагчид
2009-2010 оны хичээлийн жилд сургуулийн бага олимпиадын
хүрээнд “Икс өү” олимпиадыг зохион байгуулсан нь эцэг эх
болон сур...
 Зүүн гараас 3а ангийн сурагч А.Лхүндэврэгзэн, 1-р байр
алтан медаль, 2а ангийн сурагч Б.Тогтуун 2-р байр
мөнгөн
 2б анг...
2-р анги
 -”Миний багш” сэдвээр эх зохиох 20-30 үг,
20мин, гүйцэтгэлийн хувь 55%
 -Бичвэр програм –Өгөгдсөн сэдвийг бичи...
3-р анги
 -Эх зохиох “Миний багш”30-35үг, 20мин,
гүйцэтгэлийн хувь 62.2%
 -Бичвэр програм –Өгөгдсөн сэдвийг бичих 3 мин,...
4-р анги
 -Эх зохиох ”Миний багш” 35-40 үг 12мин,
гүйцэтгэлийн хувь 67.7%
 -Бичвэр програм –Өгөгдсөн сэдвийг бичих
3мин,...
5-р анги
 -Эх зохиох ”Миний багш”40-45 үг, 12мин,
гүйцэтгэлийн хувь 85%
 -Өгөгдсөн сэдвийг бичих , 3мин, гүйцэтгэлийн
ху...
Олимпиадын дүнгийн ахиц нь графикаас
харагдаж байна.
43.3
54.1
55.1
57.3
2àíãè
3àíãè
4àíãè
5àíãè
 Улирал бүр суралцагчдын хийсэн бүтээлийг
гаргаж, бага ангийн багш нар болон мэдээлэл
зүйн багш нарын хүрээнд хэлэлцүүлэг...
Судалгаанд 238 суралцагчид хамрагдав.
1. Сурахад хамгийн хялбар ямар програм байсан бэ?
2.Хамгийн хэцүү програмыг нэрлэнэ ...
3-р ангийн 28 суралцагчдаас хамгийн
өндөр оноо авсан програмууд
9
13
7
Çóðàõ 1
ßñò ìýëõèé2
Òîãëîîì3
4-р ангийн 73 суралцагчдаас хамгийн өндөр
оноо авсан програмууд
24
27
21
Ìóóæãàé 1
ßñò ìýëõèé2
Çóðàã çóðàõ3
5-р ангийн 21 суралцагчдаас хамгийн өндөр
оноо авсан програмууд
9
6
6
Ìóóæãàé1
ßñò ìýëõèé2
Çóðàã çóðàõ
7-р ангийн суралцагчдаас хамгийн
өндөр оноо програмууд
36
13
17
Çóðàã çóðàõ1
Õýö¿¿ ïðîãðàì áàéõã¿é2
Çóðàã çóðàõ3
 Судалгаанаас дүгнэлт хийж үзвэл анги тус бүрийн
хүүхдүүд яст мэлхий програм хамгийн хэцүү
програм гэсэн байгаа нь энэ пр...
 Мэдээлэл зүйн багш нараас судалгаа авч нэгтгэвэл:
 Икс өү компьютер хэрэглэж байсан 5-р ангийн
суралцагчдын хувьд компь...
Дүгнэлт:
Багш нарын хувьд:
 -Багш нар өөрийн хичээлд “Икс өү”
компьютерийг ашиглаж хичээлээ заадаг
болсон.
 -Суралцагчид...
Суралцагчдын хувьд:
 -Олон төрлийн бүтээл хийж сурсан.
 -Олон програмуудын үндсэн ойлголттой болсон.
 -Компьютерийг аши...
Компьютер ашиглахад гарч
байгаа бэрхшээлүүд:
 -Програм устах
 -Гацах
 -Цэнэг амархан дуусах
 -Хурд муутай
 -Цэнэглэгч...
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа.
Багш П.Энхжаргал
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Хан Хэнтий цогцолбор сургуулийн илтгэл:

2,450 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Хан Хэнтий цогцолбор сургуулийн илтгэл:

 1. 1. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН “ХАН ХЭНТИЙ” ЦС-ИЙН “ХҮҮХЭД БҮРТ КОМПЬЮТЕР” ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 2. 2.  “Хан Хэнтий” цогцолбор сургууль нь Хэнтий аймгийн 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрлан МУ-ын Боловсролын тухай хууль, Бага дунд боловсрол олгох тухай хуулиудын хүрээнд сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  Энэ хичээлийн жилд 800 гаран суралцагсдыг 2 ээлжээр хичээллүүлэн тойргийн сум, багийн малчдын 82 хүүхдийг дотуур байраар ханган ажиллахын зэрэгцээ 2009-2010 оны хичээлийн жилд БСШУЯ-ны хөрөнгө оруулалтаар 10 гаран сая төгрөгний 20 ширхэг компьютер ирж компьютерийн танхим нээсэн ба 2010- 2011 оны хичээлийн жилд “Боловсролын хөгжлийн хөтөлбөр-3” төслийн газраас 10 сая төгрөгийн өртөгтэй “Цахим номын сан-мэдээллийн төв” нийлүүлэгдэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Мөн ДЗОУБ-тай хамтран “Багш хөгжлийн төв”-ийг байгуулан ажилласан.
 3. 3.  Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар хэрэгжиж байгаа “Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөрт бага ангийн 13 багш нар сургалтанд хамрагдсан. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд тус сургуульд 330 ширхэг компьютер олгогдож, 2- 5-р ангийн 325 суралцагчид сургалтандаа ашиглаж байна.  “Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөр нь цаг үеэ олсон томоохон оюуны хөрөнгө оруулалт болсон билээ. 2010-2011 оны хичээлийн жилд хийх ажлын төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
 4. 4. Сургуулийн удирдлагын хүрээнд:  Компьютерийг сургуулийн захиргаа, сургалтын менежер, анги удирдсан багш, эцэг эх, суралцагчидтай шинэчилсэн гэрээ байгуулан ашиглуулж байна.  “Хүүхэд бүрт компьютер: хөтөлбөрийг áàãà àíãèéí áàãø íàð áîëîí ìýäýýëýë ç¿éí áàãø íàðààñ á¿ðäñýí áàã óäèðäàí çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà
 5. 5. Сургалтын албаны хүрээнд:  Икс өү компьютерийг анги бүр жилийн сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулахад арга зүйн тусалцаа үзүүлж, жил бүрийн 12 сард уламлал болгон зохиогдох ажлын төлөвлөгөөнд икс өү компьютерийн олимпиадыг зохион байгуулахаар Бага ангийн заах аргын нэгдлийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгасан.сургалтын төлөвлөгөөнд 2-5-р ангийн хичээлийн хуваарьт 5 дахь өдөр 1 цаг заахаар оруулсан.
 6. 6. 5а ангийн суралцагчид
 7. 7. 4в ангийн суралцагчид  5в ангийн суралцагчид
 8. 8. 2009-2010 оны хичээлийн жилд сургуулийн бага олимпиадын хүрээнд “Икс өү” олимпиадыг зохион байгуулсан нь эцэг эх болон суралцагчдын сонирхлыг татсан үйл ажиллагаа болсон. Олимпадад 2-5-р ангийн 60гаруй суралцагчид хамрагдаж, амжилттай оролцсон.
 9. 9.  Зүүн гараас 3а ангийн сурагч А.Лхүндэврэгзэн, 1-р байр алтан медаль, 2а ангийн сурагч Б.Тогтуун 2-р байр мөнгөн  2б ангийн сурагч. М.Хатанбүүвэй алтан медаль, 3а ангийн сурагч Б.Мөнхцэнгэл хүрэл медаль, 2в ангийн сурагч Л.Ариунжаргал хүрэл медаль, 5а ангийн сурагч С.Акмарал мөнгөн медаль  Арын зүүн эгнээнээс 4б ангийн сурагч Б.Баярмөнх мөнгөн медаль, Б.Дорж алтан медаль, 5а ангийн сурагч И.Баасанхүү хүрэл медаль, Г.Ганбат алтан медаль, 4б ангийн сурагч Б.Хувьтөгөлдөр хүрэл,  Анги тус бүрийн суралцагчдын хийж гүйцэтгэх чадваруудыг гаргаж анги тус бүрээртэдний компьютерийн эзэмшилт, програмуудыг ашиглах чадваруудыг сайжруулах зорилгоор зохион байгуулсан .  Олимпиадын нэгдсэн дүнг гаргавал: Гүйцэтгэлийн хувь 60хувьтай байна.
 10. 10. 2-р анги  -”Миний багш” сэдвээр эх зохиох 20-30 үг, 20мин, гүйцэтгэлийн хувь 55%  -Бичвэр програм –Өгөгдсөн сэдвийг бичих - 3мин, гүйцэтгэлийн хувь 62.7%  -Зурах програм-Өөрийн зохиосон эхийн дагуу зурах-3.5мин, гүйцэтгэлийн хувь 28.2%,  Бүх гүйцэтгэлийн хувь 43.5%
 11. 11. 3-р анги  -Эх зохиох “Миний багш”30-35үг, 20мин, гүйцэтгэлийн хувь 62.2%  -Бичвэр програм –Өгөгдсөн сэдвийг бичих 3 мин, гүйцэтгэлийн хувь 41.2%  -Цээжлэх програм дээртөсөл хийх 20 мин, гүйцэтгэлийн хувь 43.3%  -Өөрийн авсан зургийг чимэглэх-17 мин, гүйцэтгэлийн хувь 89.3%  Бүх гүйцэтгэлийн хувь 54.1%
 12. 12. 4-р анги  -Эх зохиох ”Миний багш” 35-40 үг 12мин, гүйцэтгэлийн хувь 67.7%  -Бичвэр програм –Өгөгдсөн сэдвийг бичих 3мин, гүйцэтгэлийн хувь 58.5%  -Муужгай програм -25мин, гүйцэтгэлийн хувь 56.8%  -Яст мэлхий -20мин, гүйцэтгэлийн хувь 46.2%  Бүх гүйцэтгэлийн хувь 55.1%
 13. 13. 5-р анги  -Эх зохиох ”Миний багш”40-45 үг, 12мин, гүйцэтгэлийн хувь 85%  -Өгөгдсөн сэдвийг бичих , 3мин, гүйцэтгэлийн хувь 45%  -Муужгай програм -25мин, гүйцэтгэлийн хувь 66%  -Яст мэлхий -20мин гүйцэтгэлийн хувь 42%  Бүх гүйцэтгэлийн хувь-57.3%
 14. 14. Олимпиадын дүнгийн ахиц нь графикаас харагдаж байна. 43.3 54.1 55.1 57.3 2àíãè 3àíãè 4àíãè 5àíãè
 15. 15.  Улирал бүр суралцагчдын хийсэн бүтээлийг гаргаж, бага ангийн багш нар болон мэдээлэл зүйн багш нарын хүрээнд хэлэлцүүлэг хийдэг. Мөн мэдээллийн самбар ажиллуулж, бие биенийхээ хийсэн бүтээлээс суралцах боломж бүрдэж байна.
 16. 16. Судалгаанд 238 суралцагчид хамрагдав. 1. Сурахад хамгийн хялбар ямар програм байсан бэ? 2.Хамгийн хэцүү програмыг нэрлэнэ үү? 3.Хамгийн дуртай програмаа бичнэ үү? гэсэн асуулгаар санал авахад: 2-р ангийн 38 суралцагчдаас хамгийн өндөр оноо авсан програмууд 6 6 6 Áè÷ëýã õèéõ 1 ßñò ìýëõèé2 Òîãëîîì3
 17. 17. 3-р ангийн 28 суралцагчдаас хамгийн өндөр оноо авсан програмууд 9 13 7 Çóðàõ 1 ßñò ìýëõèé2 Òîãëîîì3
 18. 18. 4-р ангийн 73 суралцагчдаас хамгийн өндөр оноо авсан програмууд 24 27 21 Ìóóæãàé 1 ßñò ìýëõèé2 Çóðàã çóðàõ3
 19. 19. 5-р ангийн 21 суралцагчдаас хамгийн өндөр оноо авсан програмууд 9 6 6 Ìóóæãàé1 ßñò ìýëõèé2 Çóðàã çóðàõ
 20. 20. 7-р ангийн суралцагчдаас хамгийн өндөр оноо програмууд 36 13 17 Çóðàã çóðàõ1 Õýö¿¿ ïðîãðàì áàéõã¿é2 Çóðàã çóðàõ3
 21. 21.  Судалгаанаас дүгнэлт хийж үзвэл анги тус бүрийн хүүхдүүд яст мэлхий програм хамгийн хэцүү програм гэсэн байгаа нь энэ програм дээр ажиллахад нь түлхүү анхаарах нь зүйтэй болов уу. Анги ахих тусам програмыг суралцагчид бие даан эзэмших чадварын хувьд сайжирч байгаа нь судалгаанаас ажиглагдаж байна. Мөн анги ахихад тэдний эзэмших програмуудын тоо нь илүү байгаа нь харагдсан.
 22. 22.  Мэдээлэл зүйн багш нараас судалгаа авч нэгтгэвэл:  Икс өү компьютер хэрэглэж байсан 5-р ангийн суралцагчдын хувьд компьютер ажиллаж байсан болохоор үйлдлийн системийн програм болох Зурах програм дээр чөлөөтэй зурах, мөн програмаас гарах, орохдоо сайн ажиллах, хэрэгслүүдийг зөв ашиглаж байна.  Мөн хэрэглээний програм болох Бичих дээр текстийг хурдан бичих чадварыг эзэмшсэн. Хэрэглээний програмд ажиллаж сурсан нь хичээлд заахад ачаалал багатай байна.
 23. 23. Дүгнэлт: Багш нарын хувьд:  -Багш нар өөрийн хичээлд “Икс өү” компьютерийг ашиглаж хичээлээ заадаг болсон.  -Суралцагчидтайгаа хамтран суралцах боломжийг бүрдүүлж байна.
 24. 24. Суралцагчдын хувьд:  -Олон төрлийн бүтээл хийж сурсан.  -Олон програмуудын үндсэн ойлголттой болсон.  -Компьютерийг ашигласанаар суралцагчдын хөгжлийг дэмжих, сурах идэвх сонирхлыг сэргээх, хөгжүүлэхэд ач холбогдлоо өгч байна.  -Сурлагын амжилт чанарт ахиц гарч байна..  -Хийсэн зүйлээ бусдад түгээх, солилцох, хамтран суралцах боломж бүрдэж байна.  -Компьютероо бүрэн эзэмших чадвартай болсон.  -Интернетээс хүссэн мэдээллээ авах боломж нээгдсэн.
 25. 25. Компьютер ашиглахад гарч байгаа бэрхшээлүүд:  -Програм устах  -Гацах  -Цэнэг амархан дуусах  -Хурд муутай  -Цэнэглэгчийг залгасан тохиолдолд асах  - Flash-аар гаднаас мэдээлэл оруулах боломжгүй.  -Интернетэд олон хүүхэд зэрэг ороход холбогддоггүй.
 26. 26. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Багш П.Энхжаргал

×